×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Heart Curse, The Heart Curse 8: the Truth and the End

The Heart Curse 8: the Truth and the End

當 佢 行 到 【 女 巫師 】 房門口 啱啱 聽到 【 女巫師 】 嘅 徒弟 【阿奈】同 【 女巫師 】 講緊 嘢 。 原來 【阿奈 】啱啱 無意 中 發現 到 【 女巫師 】 右手 掌心 有 一個 紅點 。 所以 【阿奈】 知道 【 女巫師 】 冇 破解 到 心降。 佢 只係 用心 降將 【 阿偉 】 所 中 嘅 心 降 轉移 到 自己 身上 。 【阿奈】 唔 明白 【 女巫師 】 點解 要 咁樣 做, 認為 唔 值得 為 【 阿偉 】 死 。 佢 覺得 【 女巫師 】 對於 族人 係 好 重要 嘅, 佢 應該 珍惜 自己 嘅 生命 。

女巫師 話 佢 唔會 因 為 中咗 心降 而 死,因為 佢 有 巫師 嘅 法力 。 但係 , 喺 呢 一個月 佢 會 老得 好快。 一個月 之後 佢 會 變成 六十歲 咁樣 。 【阿奈】話 既然 係 【 阿偉 】 自己 選擇 去 為 【 阿儀 】 死 【 女巫師 】 就 唔 值得 為 【 阿偉 】 而 令到 自己 變成 六十歲 咁 樣 。 【 女巫師 】 話 愛情 從來 就 冇 話 對 與 錯值與 唔 值應該 與 唔 應該 。 而且 佢 反正 會 因為 自己 曾經 發過 嘅 一個 誓 而 死 。

原 來 佢 以 前 有 一個 男朋友 ; 個 男仔 唔 係 真正 鍾 意 佢 嘅 只 係 想 從 佢 身 上學 巫術 去 作惡 。 【 女巫師 】 嘅 爸爸 亦 都 係 一個 好 叻 嘅 巫師 佢 當時 已經 睇 出 嗰 個 男仔 唔 係 一個 好人 叫 【 女巫師 】 離開 佢 但 係 好 可惜 【 女巫師 】 唔 信 依然 同個 男仔 喺 埋 一齊 。 後 尾 因 為 佢 爸爸 揭穿 咗 嗰 個 男仔 嘅 真面目 而且 想 阻止 佢 去 作惡 害人 結果 被 嗰 個 男仔 害死 咗 。 雖然 【 女 巫師 】 最尾 都 將 嗰 個 男朋友 殺死 但 嗰 陣 佢 就 發誓 將來 自己 如果 愛上 任何 男人 就 必定會 死 喺 千刀 之下 。

而 家 嗰 個 誓 已經 應驗 咗 由 佢 愛 上 【 阿偉 】 嗰 日 開始 佢 身 上 就 出 現 一 啲 刀痕 而且 每日 咁 增加 。 刀痕 好似 刀割 咁 痛 直至 滿 咗 一千條 刀痕 佢 就 會 死 。 阿奈問 有 冇 方法 可以 解決 【 女 巫師 】 話 有 兩個 方法 可以 令 佢 唔 使 死 。 一 係 喺 佢 身上 未 出現 千條 刀痕 之前 親手 將 所愛 嘅 人 殺死 。 二 係 所愛 嘅 人 真 心愛 上 自己 而且 願意 為 自己 發誓 如果 有 一日 變心 嘅 話 將 會 死 喺 千刀 之下 。 阿奈話 反正 【 阿偉 】 中 咗 心降 都 係 要死 【 女巫師 】 可以 親手 殺死 【 阿偉 】 咁 就 可以 唔 使 死 。 但 係 【 女 巫師 】 話 , 佢 唔 會 殺 一 個 曾 經 冒 險 救 自 己 嘅 人 。

【 阿偉 】 喺 門口 聽到 佢 哋 所講 嘅 嘢 【 阿偉 】 好 感動 佢 行 入 房 喺 【 女 巫師 】 喺 面前 發誓 。 佢 會 永遠 愛 【 女巫師 】 如果 有 一日 變心 嘅 話 , 就 必 定 死 喺 千 刀 之下 。 【 阿偉 】 發完 誓 之後 , 【 女巫師 】 身上 嘅 刀痕 就 即刻 消失 。 雖然 一個月 之後 【 女 巫師 】 因為 心降 變成 好 老 咁 樣 , 但 係 【 阿偉 】 仍然 好 愛 【 女 巫師 】。

【 阿儀 】 同 【 阿偉 】 兩個 一直 都 保持 聯絡 仲 係 好好 嘅 朋友 。 兩年 後 【 阿儀 】 同一個 真心 鍾 意 自己 , 對 自己 好好 嘅 人 結 咗 婚當 【 阿偉 】 亦 都 【 阿儀 】 好開心 。 【 阿儀 】 同 【 阿偉 】 雖然 喺 唔 同 嘅 地方 生活 但 係 佢 哋 兩個 一直 都 過住 好幸 褔 快樂 嘅 生活 。

The Heart Curse 8: the Truth and the End The Heart Curse 8: the Truth and the End

當 佢 行 到 【 女 巫師 】 房門口 啱啱 聽到 【 女巫師 】 嘅 徒弟 【阿奈】同 【 女巫師 】 講緊 嘢 。 原來 【阿奈 】啱啱 無意 中 發現 到 【 女巫師 】 右手 掌心 有 一個 紅點 。 所以 【阿奈】 知道 【 女巫師 】 冇 破解 到 心降。 佢 只係 用心 降將 【 阿偉 】 所 中 嘅 心 降 轉移 到 自己 身上 。 【阿奈】 唔 明白 【 女巫師 】 點解 要 咁樣 做, 認為 唔 值得 為 【 阿偉 】 死 。 佢 覺得 【 女巫師 】 對於 族人 係 好 重要 嘅, 佢 應該 珍惜 自己 嘅 生命 。

女巫師 話 佢 唔會 因 為 中咗 心降 而 死,因為 佢 有 巫師 嘅 法力 。 但係 , 喺 呢 一個月 佢 會 老得 好快。 一個月 之後 佢 會 變成 六十歲 咁樣 。 【阿奈】話 既然 係 【 阿偉 】 自己 選擇 去 為 【 阿儀 】 死 【 女巫師 】 就 唔 值得 為 【 阿偉 】 而 令到 自己 變成 六十歲 咁 樣 。 【 女巫師 】 話 愛情 從來 就 冇 話 對 與 錯值與 唔 值應該 與 唔 應該 。 而且 佢 反正 會 因為 自己 曾經 發過 嘅 一個 誓 而 死 。

原 來 佢 以 前 有 一個 男朋友 ; 個 男仔 唔 係 真正 鍾 意 佢 嘅 只 係 想 從 佢 身 上學 巫術 去 作惡 。 【 女巫師 】 嘅 爸爸 亦 都 係 一個 好 叻 嘅 巫師 佢 當時 已經 睇 出 嗰 個 男仔 唔 係 一個 好人 叫 【 女巫師 】 離開 佢 但 係 好 可惜 【 女巫師 】 唔 信 依然 同個 男仔 喺 埋 一齊 。 後 尾 因 為 佢 爸爸 揭穿 咗 嗰 個 男仔 嘅 真面目 而且 想 阻止 佢 去 作惡 害人 結果 被 嗰 個 男仔 害死 咗 。 雖然 【 女 巫師 】 最尾 都 將 嗰 個 男朋友 殺死 但 嗰 陣 佢 就 發誓 將來 自己 如果 愛上 任何 男人 就 必定會 死 喺 千刀 之下 。

而 家 嗰 個 誓 已經 應驗 咗 由 佢 愛 上 【 阿偉 】 嗰 日 開始 佢 身 上 就 出 現 一 啲 刀痕 而且 每日 咁 增加 。 刀痕 好似 刀割 咁 痛 直至 滿 咗 一千條 刀痕 佢 就 會 死 。 阿奈問 有 冇 方法 可以 解決 【 女 巫師 】 話 有 兩個 方法 可以 令 佢 唔 使 死 。 一 係 喺 佢 身上 未 出現 千條 刀痕 之前 親手 將 所愛 嘅 人 殺死 。 二 係 所愛 嘅 人 真 心愛 上 自己 而且 願意 為 自己 發誓 如果 有 一日 變心 嘅 話 將 會 死 喺 千刀 之下 。 阿奈話 反正 【 阿偉 】 中 咗 心降 都 係 要死 【 女巫師 】 可以 親手 殺死 【 阿偉 】 咁 就 可以 唔 使 死 。 但 係 【 女 巫師 】 話 , 佢 唔 會 殺 一 個 曾 經 冒 險 救 自 己 嘅 人 。

【 阿偉 】 喺 門口 聽到 佢 哋 所講 嘅 嘢 【 阿偉 】 好 感動 佢 行 入 房 喺 【 女 巫師 】 喺 面前 發誓 。 佢 會 永遠 愛 【 女巫師 】 如果 有 一日 變心 嘅 話 , 就 必 定 死 喺 千 刀 之下 。 【 阿偉 】 發完 誓 之後 , 【 女巫師 】 身上 嘅 刀痕 就 即刻 消失 。 雖然 一個月 之後 【 女 巫師 】 因為 心降 變成 好 老 咁 樣 , 但 係 【 阿偉 】 仍然 好 愛 【 女 巫師 】。

【 阿儀 】 同 【 阿偉 】 兩個 一直 都 保持 聯絡 仲 係 好好 嘅 朋友 。 兩年 後 【 阿儀 】 同一個 真心 鍾 意 自己 , 對 自己 好好 嘅 人 結 咗 婚當 【 阿偉 】 亦 都 【 阿儀 】 好開心 。 Two years later [Ayi] The same person who really loves me and treats myself well to marry [Awei] and both [Ayi] are so happy. 【 阿儀 】 同 【 阿偉 】 雖然 喺 唔 同 嘅 地方 生活 但 係 佢 哋 兩個 一直 都 過住 好幸 褔 快樂 嘅 生活 。