×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Heart Curse, The Heart Curse 5-rescue and love

The Heart Curse 5-rescue and love

族長 當時 係 畫 咗 機關 圖 嘅 但 係 , 喺 同 托 以族 打 仗 嗰 陣 已 經 燒 爛 咗 。 所 以 佢 哋 只 好 冒 險 經 過重 重機 關 去 攞 寶 藏 。 【 女 巫師 】 幾次 都 掙 啲 會 死 好彩 【 阿偉 】 身手 靈敏 又 肯 冒險 救 【 女 巫師 】 所以 結果 佢 都 冇 事 。 【 女 巫師 】 亦 因為 咁 不 自覺 咁 鍾 意 咗 【 阿偉 】 最後 佢 哋 終於 攞 到 寶藏 。 寶 藏 係 收埋 喺 好 遠 嘅 地方 來回 連埋 搵 寶藏 嘅 時 間 要 幾 日 。

喺 呢 幾日 裏 面 , 【 阿偉 】 見到 【 女 巫師 】 雖然 外表 好 冷傲 好 惡 , 一 啲 都 唔 平 易 近 人 但 係 其實 心地 好好 。 【 女 巫師 】 見到 一隻 白兔 受 咗 傷 佢 好 細心 咁 幫 隻 白兔 清洗 傷口 又 餵 野 畀 隻 白兔 食 。 女 巫 師 見 到 隻 白 兔 好 返 , 啲 之後 就 好似 一個 細蚊 女 好開心 咁 笑 。 呢 次 係 【 阿偉 】 第一次 見到 【 女 巫師 】 笑 佢 笑 起 上 嚟 個 樣 更 加 甜 更 加 可愛 。 阿 偉 唔 明 白 點 解 平 時 【 女 巫師 】 要 扮得 咁 惡 佢 諗 可能 因為 佢 哋 族人 以前 同 其他 族人 打 仗 , 佢 對 人 冇 信心 。 佢 好 想 保護 自己 亦 都 好 想 收埋 自己 。 嗰 陣 【 阿偉 】 唔 知 其 實 喺 【 女 巫師 】 嘅 背後 有 一個 令 佢 好 難過 同 刻骨銘心 嘅 故事 。 另 外 【 阿偉 】 感覺 到 【 女 巫師 】 好似 好 剛強 但 係 內 心其 實 好 柔 弱

【 阿偉 】 亦 都 發覺 自己 慢慢 咁 愛上 咗 【 女 巫師 】。 佢 發覺 自己 對 【 女 巫師 】 嘅 感覺 同 對 【 阿儀 】 嘅 感覺 係 唔 同 嘅 。 呢 個 時候 【 阿偉 】 醒覺 到 佢 對 【 阿儀 】 嘅 感情 只 係 好似 阿哥 好錫 妹妹 一樣 。 雖然 佢 而 家 都 可以 為 咗 【 阿儀 】 死 但 係 佢 自己 真正 愛 嘅 人 係 【 女 巫師 】。 而家 【 阿偉 】 同 【 女 巫師 】 都 愛上 對方 但 係 兩個 人 都 知道 係 唔 可能 同 對 方 係 埋 一 齊 嘅 所 以 佢 哋 都 將 自己 對 對方 嘅 感情 收埋 。

由 【 女 巫師 】 鍾 意 咗 【 阿偉 】 嗰 日 開始 【 女 巫師 】 身上 就 出現 咗 一 啲 刀痕 。 呢 啲 刀痕 好似 刀割 咁 痛 而且 刀痕 一日 多過 一日 。

The Heart Curse 5-rescue and love The Heart Curse 5-rescue and love

族長 當時 係 畫 咗 機關 圖 嘅 但 係 , 喺 同 托 以族 打 仗 嗰 陣 已 經 燒 爛 咗 。 The patriarch was drawing a map of the organization at the time, but the battle with the Tuoyi clan has been burned. 所 以 佢 哋 只 好 冒 險 經 過重 重機 關 去 攞 寶 藏 。 So they'll just have to risk going through the hoops to get their treasure. 【 女 巫師 】 幾次 都 掙 啲 會 死 好彩 【 阿偉 】 身手 靈敏 又 肯 冒險 救 【 女 巫師 】 所以 結果 佢 都 冇 事 。 【 女 巫師 】 亦 因為 咁 不 自覺 咁 鍾 意 咗 【 阿偉 】 最後 佢 哋 終於 攞 到 寶藏 。 寶 藏 係 收埋 喺 好 遠 嘅 地方 來回 連埋 搵 寶藏 嘅 時 間 要 幾 日 。 Treasures are buried in faraway places, and it takes days to find them back and forth.

喺 呢 幾日 裏 面 , 【 阿偉 】 見到 【 女 巫師 】 雖然 外表 好 冷傲 好 惡 , 一 啲 都 唔 平 易 近 人 但 係 其實 心地 好好 。 【 女 巫師 】 見到 一隻 白兔 受 咗 傷 佢 好 細心 咁 幫 隻 白兔 清洗 傷口 又 餵 野 畀 隻 白兔 食 。 女 巫 師 見 到 隻 白 兔 好 返 , 啲 之後 就 好似 一個 細蚊 女 好開心 咁 笑 。 呢 次 係 【 阿偉 】 第一次 見到 【 女 巫師 】 笑 佢 笑 起 上 嚟 個 樣 更 加 甜 更 加 可愛 。 This is the first time that [Wai] sees [Witch] smile, and she looks even sweeter and cuter when she smiles. 阿 偉 唔 明 白 點 解 平 時 【 女 巫師 】 要 扮得 咁 惡 佢 諗 可能 因為 佢 哋 族人 以前 同 其他 族人 打 仗 , 佢 對 人 冇 信心 。 Wai doesn't understand why the witch has to act so evil, he thinks that it may be because his clan fought with other clansmen in the past and he has no confidence in people. 佢 好 想 保護 自己 亦 都 好 想 收埋 自己 。 嗰 陣 【 阿偉 】 唔 知 其 實 喺 【 女 巫師 】 嘅 背後 有 一個 令 佢 好 難過 同 刻骨銘心 嘅 故事 。 另 外 【 阿偉 】 感覺 到 【 女 巫師 】 好似 好 剛強 但 係 內 心其 實 好 柔 弱

【 阿偉 】 亦 都 發覺 自己 慢慢 咁 愛上 咗 【 女 巫師 】。 佢 發覺 自己 對 【 女 巫師 】 嘅 感覺 同 對 【 阿儀 】 嘅 感覺 係 唔 同 嘅 。 呢 個 時候 【 阿偉 】 醒覺 到 佢 對 【 阿儀 】 嘅 感情 只 係 好似 阿哥 好錫 妹妹 一樣 。 雖然 佢 而 家 都 可以 為 咗 【 阿儀 】 死 但 係 佢 自己 真正 愛 嘅 人 係 【 女 巫師 】。 而家 【 阿偉 】 同 【 女 巫師 】 都 愛上 對方 但 係 兩個 人 都 知道 係 唔 可能 同 對 方 係 埋 一 齊 嘅 所 以 佢 哋 都 將 自己 對 對方 嘅 感情 收埋 。

由 【 女 巫師 】 鍾 意 咗 【 阿偉 】 嗰 日 開始 【 女 巫師 】 身上 就 出現 咗 一 啲 刀痕 。 呢 啲 刀痕 好似 刀割 咁 痛 而且 刀痕 一日 多過 一日 。