×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Comprehensive Cantonese - Intermediate, 天氣 Blowing Hot and Cold (2 Dialogues)

天氣 Blowing Hot and Cold (2 Dialogues)

而家 天氣 漸漸 冷 嘞 。 我 好 怕 冷 , 我 最 鍾 意 曬太陽 嘅 。 天文台 話 今日 會 落雨 , 呢 個 星期六 仲 會 落雪 添 。

我 已經 預備 咗 啲 冷天 衫 啦 。

我 想 聽日 買 個 電暖 爐 返 嚟 , 你 話 好 唔 好 呀 ?

唔 好 。

噉 , 我 要 幾 時 買 呀 ?

唔 好 買 電暖 爐 啦 !

你 買 嘅 嘢 時時 都 唔 實用 嘅 。

我 唔 同意 , 我 買 嘅 嘢 最 實用 嘅 嘞 。

你 要 知道 買 唔 實用 嘅 嘢 即 係 嘥 錢 。

你 話 我 聽 , 我 買 咗 乜嘢 唔 實用 呀 ?

擠 喺 走廊 牆角 嗰 個 手提 滅火 筒 , 你 舊年 買 嘅 , 一 年 之 內 都 冇 用 過 , 你 話 係 唔 係 唔 實用 丫 ?

張 先生 , 你好 。 去 邊處 呀 ?

我 去 買 冷氣機 。

係 呀 ! 天氣 漸漸 熱 , 買 冷氣機 係 時候 啦 。

陳 先生 , 你 有 乜嘢 打算 呢 ?

我 冇 錢 買 冷氣機 。 天氣 太 熱 嘅 時候 , 我 會 去 海灘 游水 , 飲 啤酒 , 食 雪糕 , 咁 就 唔 熱 喇 。

但 係 如果 打風 就 唔 可以 去 海灘 , 落雨 就 唔 可以 去 買 雪糕 。

噉 , 就 點 算 呀 ? 冷氣機 唔 算 好 貴 , 但 係 好 有用 : 你 都 唔 買 , 真 係 慳 嘞 !

我 唔 算 慳 啦 ! 我 話 你 太太 仲 慳 喇 !

佢 點樣 慳 法 呀 ?

呢 個 禮拜二 我 喺 百貨公司 買 游水 褲 嘅 時候 , 見 到 你 太太 , 佢 好 開心 咁 話 我 知 , 佢 只 係 用 咗 一條 你 嘅 舊 領 呔 就 可以 改成 一 套 比 堅尼 嘞 。 你 話 佢 慳 唔 慳 呢 ?

天氣 Blowing Hot and Cold (2 Dialogues) Weather Blowing Hot and Cold (2 Dialogues) El tiempo sopla caliente y frío (2 diálogos)

而家 天氣 漸漸 冷 嘞 。 The weather at home is getting colder. 我 好 怕 冷 , 我 最 鍾 意 曬太陽 嘅 。 天文台 話 今日 會 落雨 , 呢 個 星期六 仲 會 落雪 添 。

我 已經 預備 咗 啲 冷天 衫 啦 。 I've already prepared some cold weather clothes.

我 想 聽日 買 個 電暖 爐 返 嚟 , 你 話 好 唔 好 呀 ?

唔 好 。

噉 , 我 要 幾 時 買 呀 ?

唔 好 買 電暖 爐 啦 !

你 買 嘅 嘢 時時 都 唔 實用 嘅 。 The things you buy don't work all the time.

我 唔 同意 , 我 買 嘅 嘢 最 實用 嘅 嘞 。

你 要 知道 買 唔 實用 嘅 嘢 即 係 嘥 錢 。

你 話 我 聽 , 我 買 咗 乜嘢 唔 實用 呀 ?

擠 喺 走廊 牆角 嗰 個 手提 滅火 筒 , 你 舊年 買 嘅 , 一 年 之 內 都 冇 用 過 , 你 話 係 唔 係 唔 實用 丫 ? The portable fire extinguisher you bought in the corner of the corridor has not been used in a year.

張 先生 , 你好 。 去 邊處 呀 ?

我 去 買 冷氣機 。

係 呀 ! 天氣 漸漸 熱 , 買 冷氣機 係 時候 啦 。 The weather is getting warmer, so it's time to buy an air conditioner.

陳 先生 , 你 有 乜嘢 打算 呢 ? Mr. Chan, what are you planning to do?

我 冇 錢 買 冷氣機 。 I don't have money to buy an air conditioner. 天氣 太 熱 嘅 時候 , 我 會 去 海灘 游水 , 飲 啤酒 , 食 雪糕 , 咁 就 唔 熱 喇 。

但 係 如果 打風 就 唔 可以 去 海灘 , 落雨 就 唔 可以 去 買 雪糕 。 But if it's windy, you can't go to the beach, and if it's raining, you can't go to buy ice cream.

噉 , 就 點   算 呀 ? What's the point of having an entry? 冷氣機 唔 算 好 貴 , 但 係 好 有用 : 你 都 唔 買 , 真 係 慳 嘞 !

我 唔 算 慳 啦 ! 我 話 你 太太 仲 慳 喇 !

佢 點樣 慳 法 呀 ?

呢 個 禮拜二 我 喺 百貨公司 買 游水 褲 嘅 時候 , 見 到 你 太太 , 佢 好 開心 咁 話 我 知 , 佢 只 係 用 咗 一條 你 嘅 舊 領 呔 就 可以 改成 一 套 比 堅尼 嘞 。 You can change your old tie into a set of bikini. 你 話 佢 慳 唔 慳 呢 ?