×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Manki Cantonese (Intermediate), Storybook: Where is my hat

Storybook: Where is my hat

Hello, 啱啱 錄 錄下 呢 , 我 個 電話 冇 哂 位 , 又 要 再 錄過 。

咁 我 哋 今日 呢 , 嚟 睇 呢 本書 。

我 頂帽 喺邊 呀 ?

咁 呢 隻 應該 係 一隻 熊 嚟 嘅 。

咁 睇 下 佢 , 點樣 搵 返 佢 頂 帽 啦 。

係 喇 , 原本 係 一本 英文 書 , 依家 就 翻譯 咗 做 德文 。

見到 隻 熊 , 好 大 隻 熊 , 好多 毛 。

我 頂帽 唔見咗 。

我 頂帽 喺 邊 呀?

我 想 搵 返 頂帽 。

咁 隻 熊 呢 , 就 出發 搵 返 頂帽 啦 。

咁 佢 呢 , 就 見到 阿 狐狸 。

喂 , 狐狸 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ?

冇 喎 , 我 冇 見過 你 頂帽 呀 。

OK, 唔該 。 咁 隻 熊 呢 , 就 繼續 搵 佢 頂帽 啦 。

咁 之後 呢 , 見到 青蛙 。

隻 熊 就 問 , 喂 青蛙 , 你 有冇 見到 我 頂帽 呀?

冇 呀 。 我 最近 冇 見過 冇 呀 。

好 , 唔該 。 咁 呢 , 隻 熊 就 繼續 行 啦 , 繼續 行 。

見到 兔仔 。

隻 熊 就 問 , 喂 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ?

冇 喎 , 咩 帽 呀 ? 冇 見過 帽 呀 。

乜 帽 都 冇 見過 呀 。

我 冇 偷 帽 呀 , 我 冇 呀 , 冇 見過 。

好 , 唔該 。 咁 隻 熊 呢 , 就 繼續 行 啦 。

見到 烏龜 。

烏龜 呢 , 就 , 唔係 , 隻 熊 呢 , 就 問 佢 呀 。

喂 , 你 有冇 見過 我 頂 帽 呀 ?

我 冇 見過 你 頂 帽 呀 。

我 成日 就 喺度 爬 呢 嚿 石 呀 。

想 爬 上去 , 但係 我 爬 唔到 。

咁 , 我 應 唔 應該 , 咁 我 好 唔好 將 你 擺 喺 嚿 石 上面 呀 ?

好 呀 , 好 呀 , 唔該 。

咁 阿 熊 呢 , 就 將 烏龜 擺 咗 喺 嚿 石 上面 啦 。

咁 就 繼續 行 啦 , 見到 條 蛇 。

阿 熊 就 問 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ?

呃 , 我 有 呀 , 見過 一頂 , 係 藍色 , 同埋 圓形 嘅 。

阿 熊 就 話 , 嗯 , 我 頂帽 唔係 咁 㗎 喎 。

但係 , 唔該曬 。

## 咁 阿 熊 就 繼續 行 , 又 見到 呢 隻 , 呢 隻 鼬鼠 。

咁 阿 熊 就 問 鼬鼠 呀 。

喂 , 鼬鼠 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ?

吓 , 咩 , 咩 係 帽 呀 ? OK, 唔該 。

唉 , 冇 人 見過 我 頂帽 , 嗯 。

我 頂帽 喺 邊 呀 ? 我 好 掛住 我 頂帽 呀 。 嗯 。

咁 阿 鹿 呢 , 就 見到 阿 熊 , 瞓 咗 喺度 。

佢 就 問 佢 , 喂 , 咩 事 呀 ?

我 唔見咗 我 頂帽 呀 , 冇 人 見過 , 冇 人 見過 我 頂帽 。

你 頂帽 係 點 㗎 ?

我 頂帽 係 紅色 嘅 , 咁 就 , 尖 頂 嘅 。 嗯 。

啊 , 我 有 見到 我 頂帽 㗎 。

咁 佢 就 跑 走 啦 , 阿 熊 醒起 呀 。

佢 就 跑 啦 , 跑 , 跑 , 跑 , 跑 , 跑 , 跑 。

佢 跑 返 去 , 搵 下 邊個 呢 ?

哼 , 我 見到 啦 , 就 係 你 , 就 係 你 偷 咗 我 頂帽 。

嗯 。 佢哋 兩個 對 望 。

哼 。 阿 熊 ,攞 返 佢 頂帽 啦 。

嗯 , 我 最 鍾意 我 頂帽 㗎 啦 。

松鼠 呀 , 遇到 阿 熊 。

松鼠 問 , 你 有冇 見過 一隻 戴 住 帽 嘅 兔仔 呀 ?

冇 喎 , 冇 見過 兔仔 喎 。

做 咩 咁 問 呀 ? 我 冇 見 過 佢 呀 。

我 冇 , 我 冇 見過 一頂 戴 住 紅色 尖 帽 嘅 兔仔 。

我 都 冇 食 咗 佢 。 哦 , 唔該 。 完 。


Storybook: Where is my hat Storybook: Where is my hat Libro de cuentos: ¿Dónde está mi sombrero? Livro de histórias: Onde está o meu chapéu? Книжка оповідань: Де мій капелюх Storybook: Where is my hat Storybook: Where is my hat

Hello, 啱啱 錄 錄下 呢 , 我 個 電話 冇 哂 位 , 又 要 再 錄過 。 Hello, I just recorded it, but my phone is not connected, so I have to record it again.

咁 我 哋 今日 呢 , 嚟 睇 呢 本書 。 Then we will come to see the book today.

我 頂帽 喺邊 呀 ? Where's my hat?

咁 呢 隻 應該 係 一隻 熊 嚟 嘅 。 Then it should be a bear.

咁 睇 下 佢 , 點樣 搵 返 佢 頂 帽 啦 。 Look at her, how to find her hat.

係 喇 , 原本 係 一本 英文 書 , 依家 就 翻譯 咗 做 德文 。 Yes, it was originally an English book, but it was translated into German.

見到 隻 熊 , 好 大 隻 熊 , 好多 毛 。 I saw a bear, a big bear, so hairy.

我 頂帽 唔見咗 。 My hat is missing.

我 頂帽 喺 邊 呀? Where is my hat?

我 想 搵 返 頂帽 。 I want to find a top hat.

咁 隻 熊 呢 , 就 出發 搵 返 頂帽 啦 。 Then the bear will find a hat.

咁 佢 呢 , 就 見到 阿 狐狸 。 Then, he saw the fox.

喂 , 狐狸 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ? Hey, Fox, have you seen my hat?

冇 喎 , 我 冇 見過 你 頂帽 呀 。 No, I haven't seen your top hat.

OK, 唔該 。 OK, no. 咁 隻 熊 呢 , 就 繼續 搵 佢 頂帽 啦 。 Then the bear will continue to look for his hat.

咁 之後 呢 , 見到 青蛙 。 Then, we saw the frogs.

隻 熊 就 問 , 喂 青蛙 , 你 有冇 見到 我 頂帽 呀? The bear asked, "Hey, Frog, have you seen my top hat?

冇 呀 。 No. 我 最近 冇 見過 冇 呀 。 I haven't seen it lately, have I?

好 , 唔該 。 Okay, no. 咁 呢 , 隻 熊 就 繼續 行 啦 , 繼續 行 。 Then the bear will go on, go on, go on.

見到 兔仔 。 See Rabbit.

隻 熊 就 問 , 喂 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ? And the bear asked, "Hey, have you seen my hat?

冇 喎 , 咩 帽 呀 ? 冇 見過 帽 呀 。 I don't think so, what kind of cap? I haven't seen any caps.

乜 帽 都 冇 見過 呀 。 I've never seen so many hats.

我 冇 偷 帽 呀 , 我 冇 呀 , 冇 見過 。 I didn't steal the hat, I didn't, I didn't see it.

好 , 唔該 。 Okay, no. 咁 隻 熊 呢 , 就 繼續 行 啦 。 Then the bear will go on.

見到 烏龜 。 See the turtle.

烏龜 呢 , 就 , 唔係 , 隻 熊 呢 , 就 問 佢 呀 。 If the turtle is, well, not a bear, then ask him.

喂 , 你 有冇 見過 我 頂 帽 呀 ? Hey, have you seen my hat?

我 冇 見過 你 頂 帽 呀 。 I haven't seen your hat.

我 成日 就 喺度 爬 呢 嚿 石 呀 。 I've been climbing this rock all day.

想 爬 上去 , 但係 我 爬 唔到 。 I wanted to climb, but I couldn't.

咁 , 我 應 唔 應該 , 咁 我 好 唔好 將 你 擺 喺 嚿 石 上面 呀 ? So, should I or should I not put you on a rock?

好 呀 , 好 呀 , 唔該 。 Well, well, well, well.

咁 阿 熊 呢 , 就 將 烏龜 擺 咗 喺 嚿 石 上面 啦 。 Then Bear has placed the turtle on top of a rock.

咁 就 繼續 行 啦 , 見到 條 蛇 。 Then you can move on and see a snake.

阿 熊 就 問 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ? Bear asked, "Have you seen my top hat?

呃 , 我 有 呀 , 見過 一頂 , 係 藍色 , 同埋 圓形 嘅 。 Well, I have seen one, it was blue and round.

阿 熊 就 話 , 嗯 , 我 頂帽 唔係 咁 㗎 喎 。 Bear said, "Yes, my top hat is not so good.

但係 , 唔該曬 。 But, you shouldn't.

## 咁 阿 熊 就 繼續 行 , 又 見到 呢 隻 , 呢 隻 鼬鼠 。 ## Then the bear goes on, and he sees this one, this one, the weasel.

咁 阿 熊 就 問 鼬鼠 呀 。 Then bears ask for weasels.

喂 , 鼬鼠 , 你 有冇 見過 我 頂帽 呀 ? Hey, Weasel, have you seen my hat?

吓 , 咩 , 咩 係 帽 呀 ? OK, 唔該 。 What, what, what about the hat? OK, no.

唉 , 冇 人 見過 我 頂帽 , 嗯 。 Alas, no one has seen my hat, eh.

我 頂帽 喺 邊 呀 ? 我 好 掛住 我 頂帽 呀 。 Where's my top hat? I'm hanging up my top hat. 嗯 。 Uh-huh.

咁 阿 鹿 呢 , 就 見到 阿 熊 , 瞓 咗 喺度 。 Then Deer, we see Bear, who is sleepy.

佢 就 問 佢 , 喂 , 咩 事 呀 ? He asked him, "Hey, what's the matter?

我 唔見咗 我 頂帽 呀 , 冇 人 見過 , 冇 人 見過 我 頂帽 。 I have not seen my top hat, no one has seen it, no one has seen my top hat.

你 頂帽 係 點 㗎 ? What is your hat?

我 頂帽 係 紅色 嘅 , 咁 就 , 尖 頂 嘅 。 My top hat is red, so it's pointy. 嗯 。 Uh-huh.

啊 , 我 有 見到 我 頂帽 㗎 。 Ah, I see my top hat.

咁 佢 就 跑 走 啦 , 阿 熊 醒起 呀 。 Then he ran away, and Bear woke up.

佢 就 跑 啦 , 跑 , 跑 , 跑 , 跑 , 跑 , 跑 。 He ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran.

佢 跑 返 去 , 搵 下 邊個 呢 ? He ran away, looking for the next one?

哼 , 我 見到 啦 , 就 係 你 , 就 係 你 偷 咗 我 頂帽 。 I saw it. It's you. It's you who stole my hat.

嗯 。 Uh-huh. 佢哋 兩個 對 望 。 They are both looking forward to each other.

哼 。 Hm. 阿 熊 ,攞 返 佢 頂帽 啦 。 Bear, get his hat.

嗯 , 我 最 鍾意 我 頂帽 㗎 啦 。 Yes, I like my top hat the most.

松鼠 呀 , 遇到 阿 熊 。 Squirrel, ah, meets Bear.

松鼠 問 , 你 有冇 見過 一隻 戴 住 帽 嘅 兔仔 呀 ? Squirrel asks, have you ever seen a rabbit wearing a hat?

冇 喎 , 冇 見過 兔仔 喎 。 No, I have not seen rabbit.

做 咩 咁 問 呀 ? 我 冇 見 過 佢 呀 。 Why do you ask? I have never seen her before.

我 冇 , 我 冇 見過 一頂 戴 住 紅色 尖 帽 嘅 兔仔 。 No, I haven't, I haven't seen a rabbit in a red pointed hat.

我 都 冇 食 咗 佢 。 I didn't even eat it. 哦 , 唔該 。 Oh, no. 完 。 End .