×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Manki Cantonese (Intermediate), Storybook: Circle

Storybook: Circle

Hello, 我哋 臨 瞓 前 一齊 睇 呢 本書 啦 , 呢個 係 圓形 , 圓形 呢 住 喺 個 瀑布 隔離 。

佢 好 鍾意 呢個 瀑布 , 有 一日 圓形 見到 正方形 同 三角形 。

圓形 話 , 喂 , 不如 我哋 一齊 玩 , 我哋 玩 伏匿匿 。

你哋 呢 埋 , 我 數 十 聲 , 我 就 嚟 搵 你哋 。

佢哋 兩個 都 話 , 好 , 我哋 一齊 玩 伏匿匿 。

圓形 繼續 講 , 但係 你哋 睇 , 呢度 有 個 瀑布 , 我哋 唔 可以 行 入去 。

瀑布 後面 有個 山窿 , 佢 話 圓形 話 , 我哋 唔准 行 入去 , 因為 裏面 好 黑 呀 , 我 怕 黑 呀 , 你哋 唔准 呢 埋 喺 裏面 。

咁,正方形 就 話 , 好 , 三角形 就 話 , 但係 我 唔 怕 黑 喎 。

好 , 瞇 埋 眼 , 我 數 十 聲 , 你哋 要 匿埋 啦 。

圓形 就 數 十 聲 , 圓形 搵 到 正方形 , 正方形 就 同 圓形 講 , 三角形 入 咗 去 裏面 呀 ?

唉 , 圓形 話 , 唉 , 我 都 知 㗎 啦 , 佢 成日 都 喺度 搞 屎 棍 , 唔聽 人 講 嘢 , 我 入去 搵 佢 。

正方形 話 , 唉 , 你 真係 好 勇敢 呀 。

圓形 就 入去 個 窿 裏面 , 呢度 有 個 山窿 , 好大 , 好 黑 。

圓形 就 大喊 , 三角形! 三角形! 你 喺 邊 呀 ?!! 冇 人 回應 。

圓形 繼續 行 , 越 行 就 越 黑 , 佢 繼續 大喊 , 三角形! 三角形 ! 你 喺 邊 呀 ?!

冇 人 聽 , 冇 人 應 , 圓形 繼續 行 , 繼續 行 , 黑 到 睇 唔 到 嘢 。

好 黑 。 唉 , 三角形 , 你 喺度 呀 ?

三角形 , 點解 你 此次 都 唔 守 規則 呀 ? 唔 聽 人 講 嘢 。

真係 冇 人 呀 , 冇 , 佢 冇 講 嘢 。

圓形 繼續 話 , 你 , 你 份人 真係 好 差 呀 , 你 係 一個 好 差 嘅 朋友 呀 。

佢 冇 反應 。

圓形 , 圓形 話 ,Sorry 呀 , 我 唔 應該 咁 講 , 你 係 一個 好好 嘅 朋友 。

唔 , 對 唔 住 呀。 佢 冇 講 嘢 。

圓形 , 你 喺度 呀 ? 你 , 三角形 ?

係 呀 , 我 好開心 呀 , 聽到 你 頭先 咁 講 。

同埋 見到 你 同 正方形 , 嘩 , 真係 好開心 呀 。

正方形 喺 , 正方形 喺 出面 喎 。

咁 , 正方形 , 正方形 , 呢個 唔係 正方形 嚟 㗎 喎 。

我 以為 呢個 係 你 喎 。

唔係 呀 , 唔係 我 嚟 㗎 。

吓 ? 咁 佢哋 兩個 就 , 另 轉身 , 佢哋 就 望 向 呢度 。

究竟 , 你 係 邊個 呀 ? 冇 人 應 。

嘩 , 走 呀 ! 佢哋 好 驚 呀 , 即刻 跑 走 呀 。

佢哋 跑 呀 , 跑 呀 , 跑 呀 , 跑 , 跑 。

終於 睇 到 嘢 啦 。

## 跑 呀 , 跑 呀 , 跑 , 跑 出 個 山窿 。

山窿 外面 , 正方形 等 緊 佢哋 。

佢哋 同 正方形 講 , 裏面 發生 咗 咩 事 。

正方形 話 , 好彩 我 留 咗 喺度 啫 。

三角形 話 , 依家 我 好 怕 黑 呀 , 我 好 驚 呀 。

圓形 , 望 返 轉頭 , 望 返 入 瀑布 裏面 。

唔 , 佢 話 , 或者 嗰 個 圖形 , 瀑布 裏面 嘅 圖形 , 唔係 壞人 嚟 㗎 。

或者 佢 係 好人 , 我哋 睇 佢 唔到 啫 。

我哋 試下 合埋 眼 , 究竟 佢哋 , 佢 係 點樣 嘅 。

佢哋 三 個 就 合埋 眼 , 慢慢 咁樣 諗 , 慢慢 咁樣 幻想 。

山窿 裏面 嗰個 圖形 係 點 嘅 。

完 。


Storybook: Circle Storybook: Circle Libro de cuentos: Círculo Livro de histórias: Círculo

Hello, 我哋 臨 瞓 前 一齊 睇 呢 本書 啦 , Hello, we are going to read this book together before training. 呢個 係 圓形 , 圓形 呢 住 喺 個 瀑布 隔離 。

佢 好 鍾意 呢個 瀑布 , 有 一日 圓形 見到 正方形 同 三角形 。

圓形 話 , 喂 , 不如 我哋 一齊 玩 , 我哋 玩 伏匿匿 。

你哋 呢 埋 , 我 數 十 聲 , 我 就 嚟 搵 你哋 。

佢哋 兩個 都 話 , 好 , 我哋 一齊 玩 伏匿匿 。

圓形 繼續 講 , 但係 你哋 睇 , 呢度 有 個 瀑布 , 我哋 唔 可以 行 入去 。

瀑布 後面 有個 山窿 , 佢 話 圓形 話 , 我哋 唔准 行 入去 , 因為 裏面 好 黑 呀 , 我 怕 黑 呀 , 你哋 唔准 呢 埋 喺 裏面 。 There is a cave behind the waterfall, they said to me in a round shape that we should not go in because it is very dark in there, I am afraid of the dark, so you should not go in there.

咁,正方形 就 話 , 好 , 三角形 就 話 , 但係 我 唔 怕 黑 喎 。

好 , 瞇 埋 眼 , 我 數 十 聲 , 你哋 要 匿埋 啦 。 Okay, squint, I'll count to ten, you're going to hide.

圓形 就 數 十 聲 , 圓形 搵 到 正方形 , 正方形 就 同 圓形 講 , 三角形 入 咗 去 裏面 呀 ? Circle is ten tones, circle finds square, square talks to circle, triangle is in there?

唉 , 圓形 話 , 唉 , 我 都 知 㗎 啦 , 佢 成日 都 喺度 搞 屎 棍 , 唔聽 人 講 嘢 , 我 入去 搵 佢 。 Oh, I know, he's a shithead, he doesn't listen to anyone, I'm going to look for him.

正方形 話 , 唉 , 你 真係 好 勇敢 呀 。

圓形 就 入去 個 窿 裏面 , 呢度 有 個 山窿 , 好大 , 好 黑 。

圓形 就 大喊 , 三角形! 三角形! 你 喺 邊 呀 ?!! 冇 人 回應 。

圓形 繼續 行 , 越 行 就 越 黑 , 佢 繼續 大喊 , 三角形! 三角形 ! 你 喺 邊 呀 ?!

冇 人 聽 , 冇 人 應 , 圓形 繼續 行 , 繼續 行 , 黑 到 睇 唔 到 嘢 。

好 黑 。 唉 , 三角形 , 你 喺度 呀 ?

三角形 , 點解 你 此次 都 唔 守 規則 呀 ? 唔 聽 人 講 嘢 。

真係 冇 人 呀 , 冇 , 佢 冇 講 嘢 。

圓形 繼續 話 , 你 , 你 份人 真係 好 差 呀 , 你 係 一個 好 差 嘅 朋友 呀 。

佢 冇 反應 。

圓形 , 圓形 話 ,Sorry 呀 , 我 唔 應該 咁 講 , 你 係 一個 好好 嘅 朋友 。

唔 , 對 唔 住 呀。 佢 冇 講 嘢 。

圓形 , 你 喺度 呀 ? 你 , 三角形 ?

係 呀 , 我 好開心 呀 , 聽到 你 頭先 咁 講 。

同埋 見到 你 同 正方形 , 嘩 , 真係 好開心 呀 。

正方形 喺 , 正方形 喺 出面 喎 。

咁 , 正方形 , 正方形 , 呢個 唔係 正方形 嚟 㗎 喎 。

我 以為 呢個 係 你 喎 。

唔係 呀 , 唔係 我 嚟 㗎 。

吓 ? 咁 佢哋 兩個 就 , 另 轉身 , 佢哋 就 望 向 呢度 。 What? Then they turned around, and they looked away.

究竟 , 你 係 邊個 呀 ? 冇 人 應 。

嘩 , 走 呀 ! 佢哋 好 驚 呀 , 即刻 跑 走 呀 。

佢哋 跑 呀 , 跑 呀 , 跑 呀 , 跑 , 跑 。

終於 睇 到 嘢 啦 。

## 跑 呀 , 跑 呀 , 跑 , 跑 出 個 山窿 。

山窿 外面 , 正方形 等 緊 佢哋 。

佢哋 同 正方形 講 , 裏面 發生 咗 咩 事 。

正方形 話 , 好彩 我 留 咗 喺度 啫 。

三角形 話 , 依家 我 好 怕 黑 呀 , 我 好 驚 呀 。

圓形 , 望 返 轉頭 , 望 返 入 瀑布 裏面 。

唔 , 佢 話 , 或者 嗰 個 圖形 , 瀑布 裏面 嘅 圖形 , 唔係 壞人 嚟 㗎 。 No, he said, or the picture, the picture in the waterfall, is not the bad guy.

或者 佢 係 好人 , 我哋 睇 佢 唔到 啫 。

我哋 試下 合埋 眼 , 究竟 佢哋 , 佢 係 點樣 嘅 。

佢哋 三 個 就 合埋 眼 , 慢慢 咁樣 諗 , 慢慢 咁樣 幻想 。

山窿 裏面 嗰個 圖形 係 點 嘅 。 The shape of the hole is the same as the one inside the hole.

完 。