×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hambaanglaang - Level 6, 精衛 填海

精衛 填海

今日 我 要 講 嘅 , 係 一 個 為咗 向 大海 報復 , 可以 去 到 幾 盡 嘅 故事 ⋯⋯

從前 有 一 個 皇帝 , 佢 叫做 炎帝 。 炎帝 有 一 個 女 , 叫做 女娃 。 女娃 平時 好 乖 , 炎帝 次次 見 到 佢 都 忍唔住 讚 佢 。

但係 炎帝 好 忙 , 佢 每 日 都 要 出去 辦公 , 好多 嘢 做 , 所以 成日 都 唔 喺 屋企 。 女娃 見 爸爸 成日 唔 喺 屋企 , 就 成日 自己 一 個 出去 玩 。 佢 有 一 個 夢想 , 就 係 去 東面 嘅 大海 睇 日出 。 但係 一來 佢 爸爸 成日 都 唔 得閒 , 二來 大海 實在 太 遠 , 所以 女娃 一 次 都 冇 見 過 大海 。

有 一 日 , 女娃 冇 同 爸爸 講 聲 , 就 自己 向住 太陽 升起 嘅 方向 , 撐 艇仔 出海 。 不幸 嘅 係 , 海上 突然 刮起 狂風大浪 , 風浪 好似 山 一樣 咁 高 , 霎時間 就 打沉 咗 女娃 隻 艇仔 。 女娃 跌 咗 落 海 , 最終 俾 無情 嘅 大海 吞沒 , 永遠 都 返 唔 到 嚟 。 炎帝 知道 消息 之後 好 傷心 。 但係 佢 個 女 死 咗 就 係 死 咗 , 點 做 都 帶 唔 返 佢 個 女 返嚟 。

女娃 死 咗 之後 , 佢 嘅 靈魂 變 咗 一 隻 雀仔 。 呢 隻 雀仔 嘅 叫聲 好似 講 緊 「 精衛 」 呢 兩 個 字 噉 , 所以 佢 個 名 叫 「 精衛 」 。 精衛 痛恨 無情 嘅 大海 奪走 咗 自己 嘅 生命 , 佢 決心 要 復仇 ! 佢 飛 向 西面 嘅 大山 , 擔 咗 一 塊 石仔 , 之後 再 飛 向 東面 嘅 大海 。 佢 一路 飛 , 一路 悲鳴 , 一 鬆 口 , 石仔 就 跌入 大海 。

原來 精衛 係 想 填平 大海 。 大海 忍唔住 恥笑 佢 : 「 雀仔 呀 雀仔 , 你 無謂 嘥 心機 喇 —— 就算 你 做 一千 年 、 一萬 年 , 都 唔使 旨意 將 我 填平 呀 ! 」

精衛 答 : 「 就算 我 做 一千 年 、 一萬 年 , 做到 世界 末日 , 做到 宇宙 滅亡 , 我 都 要 將 你 填平 ! 」

大海 話 : 「 點解 你 咁 憎 我 呢 ? 」 精衛 回答 : 「 你 奪走 咗 我 年輕 嘅 生命 。 你 害 得 我 一 個 , 就 會 再 害 第 二 個 、 第 三 個 人 。 如果 我 唔 將 你 填平 , 你 就 會 害死 更 多 嘅 人 ! 」

精衛 不停 來回 飛 , 佢 一路 飛 , 一路 擔 石仔 或者 樹枝 。 過 咗 一 年 、 十 年 、 一百 年 , 佢 都 冇 停 過 。 過 咗 一萬 年 , 佢 嘅 決心 依然 有增無減 —— 就算 佢 嘅 力量 係 幾 咁 微小 , 佢 相信 終 有 一 日 , 佢 可以 將 東面 嘅 大海 填平 ! 只要 精衛 一 日 喺度 , 一 日 佢 都 唔會 停 。

精衛 填海 Jingwei reclamation

今日 我 要 講 嘅 , 係 一 個 為咗 向 大海 報復 , 可以 去 到 幾 盡 嘅 故事 ⋯⋯

從前 有 一 個 皇帝 , 佢 叫做 炎帝 。 炎帝 有 一 個 女 , 叫做 女娃 。 女娃 平時 好 乖 , 炎帝 次次 見 到 佢 都 忍唔住 讚 佢 。

但係 炎帝 好 忙 , 佢 每 日 都 要 出去 辦公 , 好多 嘢 做 , 所以 成日 都 唔 喺 屋企 。 女娃 見 爸爸 成日 唔 喺 屋企 , 就 成日 自己 一 個 出去 玩 。 佢 有 一 個 夢想 , 就 係 去 東面 嘅 大海 睇 日出 。 但係 一來 佢 爸爸 成日 都 唔 得閒 , 二來 大海 實在 太 遠 , 所以 女娃 一 次 都 冇 見 過 大海 。

有 一 日 , 女娃 冇 同 爸爸 講 聲 , 就 自己 向住 太陽 升起 嘅 方向 , 撐 艇仔 出海 。 不幸 嘅 係 , 海上 突然 刮起 狂風大浪 , 風浪 好似 山 一樣 咁 高 , 霎時間 就 打沉 咗 女娃 隻 艇仔 。 女娃 跌 咗 落 海 , 最終 俾 無情 嘅 大海 吞沒 , 永遠 都 返 唔 到 嚟 。 炎帝 知道 消息 之後 好 傷心 。 但係 佢 個 女 死 咗 就 係 死 咗 , 點 做 都 帶 唔 返 佢 個 女 返嚟 。

女娃 死 咗 之後 , 佢 嘅 靈魂 變 咗 一 隻 雀仔 。 呢 隻 雀仔 嘅 叫聲 好似 講 緊 「 精衛 」 呢 兩 個 字 噉 , 所以 佢 個 名 叫 「 精衛 」 。 精衛 痛恨 無情 嘅 大海 奪走 咗 自己 嘅 生命 , 佢 決心 要 復仇 ! 佢 飛 向 西面 嘅 大山 , 擔 咗 一 塊 石仔 , 之後 再 飛 向 東面 嘅 大海 。 佢 一路 飛 , 一路 悲鳴 , 一 鬆 口 , 石仔 就 跌入 大海 。

原來 精衛 係 想 填平 大海 。 大海 忍唔住 恥笑 佢 : 「 雀仔 呀 雀仔 , 你 無謂 嘥 心機 喇 —— 就算 你 做 一千 年 、 一萬 年 , 都 唔使 旨意 將 我 填平 呀 ! 」

精衛 答 : 「 就算 我 做 一千 年 、 一萬 年 , 做到 世界 末日 , 做到 宇宙 滅亡 , 我 都 要 將 你 填平 ! 」

大海 話 : 「 點解 你 咁 憎 我 呢 ? 」 精衛 回答 : 「 你 奪走 咗 我 年輕 嘅 生命 。 你 害 得 我 一 個 , 就 會 再 害 第 二 個 、 第 三 個 人 。 如果 我 唔 將 你 填平 , 你 就 會 害死 更 多 嘅 人 ! 」

精衛 不停 來回 飛 , 佢 一路 飛 , 一路 擔 石仔 或者 樹枝 。 過 咗 一 年 、 十 年 、 一百 年 , 佢 都 冇 停 過 。 過 咗 一萬 年 , 佢 嘅 決心 依然 有增無減 —— 就算 佢 嘅 力量 係 幾 咁 微小 , 佢 相信 終 有 一 日 , 佢 可以 將 東面 嘅 大海 填平 ! 只要 精衛 一 日 喺度 , 一 日 佢 都 唔會 停 。