×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hambaanglaang - Teen Level 5-7, 受傷與康復

受傷 與 康復

你 算 吧 啦! 我同 你 已經 再 冇 結果。

咁 多年 嘅 心 心愛 愛而家 已經 了結 咗。

如果! 你 唔 係 做到 噉 樣過 晒 火。

你 今日 或者 已經 會 ,叫 我 做 老婆。

你 要 私人 時間 玩 遊戲機 我 唔 會 阻住 你。

你 同 朋友 飲酒 飲 天光 我 喺 屋企 等 你。

我 嘅 生日 幾月 幾號 唔 提 你 都記 唔 起。

你 話 嗰 晚 約 咗 人 睇 波 我 都 冇 話 唔 畀。

我 收埋 所有 感覺 做 一個 識講 唔 緊要 嘅 女 仔。

跟 住 你 有 兩餐 一宿 我 已經 心甘 命抵。

我 都 唔 知 點解 我會 揀 同 你 一齊。

不過 我 真 係 有諗過 會同 你 一生一世。

其實 我會 感覺 你 ,已經 薄情 如斯。

其實 我 又 感覺 我 自己 ,孤苦無依。

其實 我 希望 唔 記得 ,喊 咗 幾 多次。

其實 我 繼續 畀 機會 你 ,再 試一試。

我差 唔 多 已經 唔 記得 我 跟 咗 你 幾年。

跟 你 咁 多年 有 幾多 夜晚 失 咗 幾多 眠。

失眠 想 打 畀 你 傾計換 嚟 幾 多個 唔 方便。

咁 多個 唔 方便 愛 嚟 回應 全部 滄海 同 桑田。

上個月 二十九日 ,下午 四點 三十分。

有人 話 喺 火車站 見到 你 攬 女 你 話 你 自己 一個 人。

我同 你 一齊 咁 耐 都 仲未分 到邊 一句 係 真。

每日 差 唔 多 嘅 大話 同埋 每日 揾 我 笨。

我 希望 你 話 嗰 個 女 仔 只 係 你 公司 女同事。

希望 你 親口 同 我講 你 哋 食飯 都 除 二。

原來 你 可以 由頭 到 尾 都 只 係 當 冇 呢 件 事。

呢 個人 其實 已經 唔 再 值得 我 鍾 意。

我 已經 好 攰 同 你 再 冇 感覺 一切 到 此 為止。

以後 你 有 你 嘅 生活 ,我 乜嘢 都 唔 知。

唔 好 揾 我 唔 好 搞 我 機會 唔 再 畀 多次。

今日 我 決定 做 嘢 話 一 就 一話 二 就 二。


受傷 與 康復 Injury and Recovery 受伤与康复

你 算 吧 啦! 我同 你 已經 再 冇 結果。

咁 多年 嘅 心 心愛 愛而家 已經 了結 咗。

如果! 你 唔 係 做到 噉 樣過 晒 火。 You don't know how to make a good carbon footprint.

你 今日 或者 已經 會 ,叫 我 做 老婆。 You can call me your wife today or already.

你 要 私人 時間 玩 遊戲機 我 唔 會 阻住 你。

你 同 朋友 飲酒 飲 天光 我 喺 屋企 等 你。

我 嘅 生日 幾月 幾號 唔 提 你 都記 唔 起。 My birthday is not remembered even if you don't mention it.

你 話 嗰 晚 約 咗 人 睇 波 我 都 冇 話 唔 畀。 You said you had a date that night and I didn't even say anything to you.

我 收埋 所有 感覺 做 一個 識講 唔 緊要 嘅 女 仔。 I'll take all my feelings and be a girl who knows how to say things that don't matter.

跟 住 你 有 兩餐 一宿 我 已經 心甘 命抵。 I've been willing to live with you for two meals and one night.

我 都 唔 知 點解 我會 揀 同 你 一齊。

不過 我 真 係 有諗過 會同 你 一生一世。 But I really thought that I would be with you for the rest of my life.

其實 我會 感覺 你 ,已經 薄情 如斯。

其實 我 又 感覺 我 自己 ,孤苦無依。

其實 我 希望 唔 記得 ,喊 咗 幾 多次。

其實 我 繼續 畀 機會 你 ,再 試一試。

我差 唔 多 已經 唔 記得 我 跟 咗 你 幾年。

跟 你 咁 多年 有 幾多 夜晚 失 咗 幾多 眠。

失眠 想 打 畀 你 傾計換 嚟 幾 多個 唔 方便。

咁 多個 唔 方便 愛 嚟 回應 全部 滄海 同 桑田。

上個月 二十九日 ,下午 四點 三十分。

有人 話 喺 火車站 見到 你 攬 女 你 話 你 自己 一個 人。

我同 你 一齊 咁 耐 都 仲未分 到邊 一句 係 真。

每日 差 唔 多 嘅 大話 同埋 每日 揾 我 笨。

我 希望 你 話 嗰 個 女 仔 只 係 你 公司 女同事。

希望 你 親口 同 我講 你 哋 食飯 都 除 二。

原來 你 可以 由頭 到 尾 都 只 係 當 冇 呢 件 事。

呢 個人 其實 已經 唔 再 值得 我 鍾 意。

我 已經 好 攰 同 你 再 冇 感覺 一切 到 此 為止。

以後 你 有 你 嘅 生活 ,我 乜嘢 都 唔 知。

唔 好 揾 我 唔 好 搞 我 機會 唔 再 畀 多次。

今日 我 決定 做 嘢 話 一 就 一話 二 就 二。