×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, 13- اكتبي الشيك

لكن عليكي ان تعطيني ال خمسمئه دولار الان.

ماذا اذا اعطيتك شيك بقيمه خمسمئه دولار؟ هل تقبل هذا؟

نعم, اكتبي الشيك وسوف افعل ما تقوليه لي.

ما اسم البنك المكتوب على الشيك؟

البنك الوطني الاول.

انا لم اسمع بهذا البنك من قبل.

انه بنك مشهور في بلادي.

تعلمين ماذا, لقد قمت باعأدة التفكير في الامر.

بعد إعادة النظر, لا اريد ان افعل ما تطلبيه مني.

لكنك منذ قليل قلت انك سوف تساعدني.

انتي تطلبي من عمل شئ غير شريف.

ولكنك وافقت في البدايه.

على الرغم انني قلت اني ساقوم بذلك, الا اني غيرت رائي الان.

لكن عليكي ان تعطيني ال خمسمئه دولار الان. Aber Sie müssen mir jetzt die 500 Dollar geben But you must give me the five hundred dollars right now. Mais tu dois me donner les cinq cents dollars maintenant. しかし、あなたは今私に500ドルを与えなければなりません Bet tu turi man dabar duoti 500 dolerių Men du må gi meg fem hundre dollar nå. Ale musisz mi teraz dać te pięćset dolarów. Но ты должен дать мне 500 долларов сейчас Ama bana beş yüz doları şimdi vermelisin.

ماذا اذا اعطيتك شيك بقيمه خمسمئه دولار؟ هل تقبل هذا؟ Was, wenn ich Ihnen einen Scheck über 500 Dollar gebe? akzeptierst du das? What if I just gave you a check for five hundred dollars? Would you accept that? Et si je te donnais un chèque de cinq cents dollars ? acceptez-vous cela? 500ドルの小切手を渡した場合はどうなりますか?これを受け入れますか? O jei duočiau tau čekį už 500 USD? ar tu tai sutinki? Hva om jeg ga deg en sjekk på fem hundre dollar? godtar du dette? A gdybym dał ci czek na pięćset dolarów? akceptujesz to? Что, если я дам тебе чек на 500 долларов? вы принимаете это? Ya sana beş yüz dolarlık bir çek versem? bunu kabul ediyor musun?

نعم, اكتبي الشيك وسوف افعل ما تقوليه لي. Ja, stellen Sie den Scheck aus und ich werde tun, was Sie mir sagen. OK. Write me a check and I will do what you say. Oui, faites le chèque et je ferai ce que vous me direz. はい、小切手を書いてください。あなたが私に言うように私がやります。 Taip, parašykite čekį ir aš padarysiu taip, kaip liepsite. Ja, skriv sjekken så skal jeg gjøre det du sier til meg. Tak, wypisz czek, a zrobię, jak mi każesz. Да, выпишите чек, и я сделаю то, что вы мне скажете. Evet, çeki yazın ve bana söylediğinizi yapacağım.

ما اسم البنك المكتوب على الشيك؟ Wie lautet der Name der Bank, die auf dem Scheck steht? Which bank is the check written on? Quel est le nom de la banque inscrit sur le chèque ? 小切手に書かれている銀行の名前は何ですか? Koks banko pavadinimas užrašytas ant čekio? Hva er navnet på banken skrevet på sjekken? Jak nazywa się bank wypisany na czeku? Какое название банка написано на чеке? Çekin üzerinde yazan bankanın adı nedir?

البنك الوطني الاول. Erste Nationalbank. The First National Bank. Première Banque Nationale. Pirmasis nacionalinis bankas Første nasjonalbank. Pierwszy Narodowy Bank. Ilk ulusal banka.

انا لم اسمع بهذا البنك من قبل. Ich hatte noch nie von dieser Bank gehört. I have never heard of that bank. Je n'avais jamais entendu parler de cette banque auparavant. Niekada negirdėjau apie šį banką Jeg har aldri hørt om denne banken før. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tym banku. Я никогда раньше не слышал об этом банке. Bu bankayı daha önce hiç duymamıştım.

انه بنك مشهور في بلادي. It is a famous bank in my country. C'est une banque célèbre dans mon pays. Tai garsus bankas mano šalyje Det er en kjent bank i mitt land. To znany bank w moim kraju.

تعلمين ماذا, لقد قمت باعأدة التفكير في الامر. Weißt du was? Ich habe es mir noch einmal überlegt. You know, I have thought it over again. Tu sais quoi, je l'ai repensé. Žinai ką, aš ką tik apie tai pagalvojau. Vet du hva, jeg har tenkt på nytt. Wiesz co, przemyślałem to. Знаешь что, я переосмыслил это. Biliyor musun, yeniden düşündüm.

بعد إعادة النظر, لا اريد ان افعل ما تطلبيه مني. Nach nochmaliger Überlegung möchte ich nicht tun, was Sie von mir verlangen. On second thought, I do not want to do what you ask. Après réflexion, je ne veux pas faire ce que vous me demandez de faire. Persvarstydamas nenoriu daryti to, ko iš manęs prašote Ved nærmere ettertanke vil jeg ikke gjøre det du ber meg om. Po ponownym rozważeniu, nie chcę robić tego, o co mnie prosisz. Если подумать, я не хочу делать то, о чем ты меня просишь. Yeniden düşündükten sonra, benden yapmamı istediğin şeyi yapmak istemiyorum.

لكنك منذ قليل قلت انك سوف تساعدني. Aber vor einiger Zeit hast du gesagt, dass du mir helfen würdest. But you just said you would help me a little earlier. Mais il y a quelque temps, tu as dit que tu m'aiderais. Bet tu ką tik sakei, kad man padėsi Men for en stund siden sa du at du ville hjelpe meg. Ale jakiś czas temu powiedziałeś, że mi pomożesz. Но недавно ты сказал, что поможешь мне.

انتي تطلبي من عمل شئ غير شريف. Sie verlangen von mir, etwas Unehrliches zu tun. You are asking me to do something which is not honest. Vous me demandez de faire quelque chose de malhonnête. Jūs prašote manęs padaryti ką nors nesąžiningo Du ber meg gjøre noe uærlig. Prosisz mnie o zrobienie czegoś nieuczciwego. Вы просите меня сделать что-то нечестное. Benden dürüst olmayan bir şey yapmamı istiyorsun.

ولكنك وافقت في البدايه. But you agreed at first. Mais vous avez accepté au début. Bet iš pradžių sutikote. Men du var enig i begynnelsen. Ale na początku się zgodziłeś. Но ты сначала согласился. Ama başta kabul ettin.

على الرغم انني قلت اني ساقوم بذلك, الا اني غيرت رائي الان. Even though I said I would, I have now changed my mind. Bien que j'aie dit que je le ferais, j'ai maintenant changé d'avis. Nors sakiau, kad norėčiau, dabar persigalvojau Selv om jeg sa at jeg ville gjøre det, har jeg ombestemt meg nå. Chociaż obiecałem, że to zrobię, teraz zmieniłem zdanie. Yapacağımı söylememe rağmen, şimdi fikrimi değiştirdim.