×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, 12- خمسمئه دولار

حسنا ولكني مشغول.

من الافضل ان تسرعي.

رجاء انتظر.

انا فعلا بحاجه لمساعدتك.

لا يمكنني امضاء كل يومي باجابة اسئلتك فقط.

انا غير مهتمه اذا حصلت على مخالفه وقوف.

انا اريدك ان تساعدني.

ماذا اذا كان اخاك؟ كنت ستكون في نفس الوضع الذي اعيشه.

حسنا, أدخلي في صلب الموضوع.

ماذا تريدين ان تعرفي؟

ماذا اذا اعطيتك مئه دولار؟ هل ستساعدني لمعرفه ما الذي يجري بين اخي و رفيقته في السكن.

هل تريدينني ان اتجسس على اخاك؟ لا, لن افعل ذلك.

ليس من العدل أن افعل ذلك باخاك.

ماذا اذا اعطيتك خمسمئه دولار؟ هل ستفعل اذا؟

هذه قصه اخرى.

بالطبع, لا يجب علي عمل ذلك ولكن من اجل خمسمئه دولار قد افعلها.

جيد!

الان انا اعرف مع من اتعامل.

ما الذي تقصدينه؟ هل تريدين مساعدتي ام لا؟

نعم, اريد مساعدتك.

حسنا ولكني مشغول. Nun, aber ich bin beschäftigt. OK but I am busy. ok mais je suis occupé. gerai, bet aš užsiėmęs. Ok, men jeg er opptatt. dobrze ale jestem zajęty Хорошо, но я занят. 好吧,但我很忙。

من الافضل ان تسرعي. Du solltest dich beeilen. You had better hurry. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Geriau paskubėk. Du bør skynde deg. Lepiej się pospiesz. Тебе лучше поторопиться. 你最好快点。

رجاء انتظر. Bitte warten Please wait. S'il vous plaît, attendez. Vennligst vent. Proszę czekać. 请稍等。

انا فعلا بحاجه لمساعدتك. Ich brauche wirklich deine Hilfe. I really need you to help me. J'ai vraiment besoin de ton aide. Man tikrai reikia jūsų pagalbos. Jeg trenger virkelig din hjelp. Ja naprawdę potrzebuję Twojej pomocy. Мне действительно нужна твоя помощь. 我真的需要你的帮助。

لا يمكنني امضاء كل يومي باجابة اسئلتك فقط. Ich kann nicht jeden Tag nur Ihre Fragen beantworten I cannot spend the whole day just answering your questions. Je ne peux pas passer toute la journée à répondre à tes questions Negaliu praleisti visos dienos tik atsakydamas į tavo klausimus Jeg kan ikke bruke hele dagen på å bare svare på spørsmålene dine. Nie mogę spędzić całego dnia odpowiadając na twoje pytania. 我不能花一整天的时间来回答你的问题。

انا غير مهتمه اذا حصلت على مخالفه وقوف. Ich bin nicht interessiert, wenn ich einen Park-Spam bekomme. I do not care if I get a parking ticket. Je m'en fous si tu reçois un ticket de parking. Man neįdomu, jei man bus padarytas parkavimo pažeidimas. Jeg bryr meg ikke om jeg får en parkeringsbot. Nie obchodzi mnie, czy dostaniesz mandat za parkowanie. Меня не волнует, получите ли вы парковочный талон. 我不在乎是否收到停车罚单。

انا اريدك ان تساعدني. Ich möchte dass sie mir helfen. I want you to help me. Je veux que tu m'aides. Noriu, kad tu man padėtum. Jeg vil at du skal hjelpe meg. Chcę żebyś mi pomógł. Я хочу, чтобы ты мне помог. 我想要你帮助我。

ماذا اذا كان اخاك؟ كنت ستكون في نفس الوضع الذي اعيشه. Was ist, wenn er dein Bruder ist? Du wärst in der gleichen Situation wie ich. What if it were your brother? You would be in the same situation as me. Et si c'était ton frère ? Tu serais dans la même situation que moi O jei tai tavo brolis? Jūs atsidurtumėte tokioje pačioje situacijoje kaip aš Hva om han er broren din? Du ville vært i samme situasjon som meg. A jeśli to twój brat? Byłbyś w takiej samej sytuacji jak ja. А если он твой брат? Вы были бы в той же ситуации, что и я 如果他是你弟弟怎么办?你会和我处于同样的境地。

حسنا, أدخلي في صلب الموضوع. Nun, kommen Sie zur Sache. Well, get to the point. Eh bien, allons droit au but. Na, eikime prie esmės. Vel, kom til poenget. Cóż, przejdź do rzeczy. Ну, к делу.

ماذا تريدين ان تعرفي؟ was willst du wissen? What do you want to know? Que veux-tu savoir? ką tu nori žinoti? hva vil du vite? co chcesz wiedzieć?

ماذا اذا اعطيتك مئه دولار؟ هل ستساعدني لمعرفه ما الذي يجري بين اخي و رفيقته في السكن. Was wäre, wenn ich dir hundert Dollar geben würde? Hilfst du mir herauszufinden, was zwischen meinem Bruder und seinem Mitbewohner vor sich geht? What if I gave you one hundred dollars? Would you help me find out more about what my brother and his roommate are doing? Et si je te donnais cent dollars ? Pouvez-vous m'aider à découvrir ce qui se passe entre mon frère et son colocataire ? Hva om jeg ga deg hundre dollar? Vil du hjelpe meg å finne ut hva som skjer mellom broren min og samboeren hans? A jeśli dam ci sto dolarów? Pomożesz mi dowiedzieć się, co się dzieje między moim bratem a jego współlokatorem? Что, если я дам тебе сто долларов? Поможешь мне узнать, что происходит между моим братом и его соседом по комнате?

هل تريدينني ان اتجسس على اخاك؟ لا, لن افعل ذلك. Soll ich deinen Bruder ausspionieren? Nein, das werde ich nicht. You want me to spy on your brother? No, I will not do that. Voulez-vous que j'espionne votre frère ? Non, je ne le ferai pas. Ar nori, kad šnipinėjau tavo brolį? Ne, aš to nedarysiu. Vil du at jeg skal spionere på broren din? Nei, jeg vil ikke gjøre det. Chcesz, żebym szpiegował twojego brata? Nie, nie zrobię tego.

ليس من العدل أن افعل ذلك باخاك. Es ist nicht fair von mir, deinem Bruder das anzutun. It is not fair to your brother. Ce n'est pas juste pour moi de faire ça à ton frère Nesąžininga man taip elgtis tavo broliui Det er ikke rettferdig av meg å gjøre det mot broren din. To nie w porządku, że robię to twojemu bratu.

ماذا اذا اعطيتك خمسمئه دولار؟ هل ستفعل اذا؟ Was wäre, wenn ich dir fünfhundert Dollar geben würde? Würdest du es dann tun? What if I give you five hundred dollars, would you do it then? Et si je te donnais cinq cents dollars ? feriez-vous alors ? O jei duosiu 500 USD? Ar tada darytum? Hva om jeg ga deg fem hundre dollar? Ville du gjort det da? A jeśli dam ci pięćset dolarów? zrobiłbyś wtedy? Что, если я дам тебе пятьсот долларов? Вы бы сделали это тогда?

هذه قصه اخرى. Das ist eine andere Geschichte. That is a different story. Ceci est une autre histoire. Tai jau kita istorija. Dette er en annen historie. To jest inna historia. Это другая история.

بالطبع, لا يجب علي عمل ذلك ولكن من اجل خمسمئه دولار قد افعلها. Natürlich sollte ich das nicht tun, aber für fünfhundert Dollar könnte ich es tun. Of course, I shouldn't do that, but for five hundred dollars I might. Bien sûr, je n'ai pas à faire ça, mais pour cinq cents dollars, je pourrais Selvfølgelig burde jeg ikke gjøre det, men for fem hundre dollar kan jeg kanskje. Oczywiście nie muszę tego robić, ale za pięćset dolców mogę. Конечно, мне не следует этого делать, но за пятьсот долларов я бы мог.

جيد! Gut! good! bien! flink! Dobry!

الان انا اعرف مع من اتعامل. Jetzt weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Now I know the kind of person I am dealing with. Maintenant je sais à qui j'ai affaire Dabar aš žinau, su kuo turiu reikalų Nå vet jeg hvem jeg har med å gjøre. Teraz wiem z kim mam do czynienia.

ما الذي تقصدينه؟ هل تريدين مساعدتي ام لا؟ Wie meinst du das? Willst du mir helfen oder nicht? What do you mean by that? Do you want my help or not? Que veux-tu dire? Vous voulez m'aider ou pas ? Ką turi galvoje? Nori man padėti ar ne? Hva mener du? Vil du hjelpe meg eller ikke? Co masz na myśli? Chcesz mi pomóc czy nie?

نعم, اريد مساعدتك. Yes I want your help. Oui, je veux t'aider Ja, jeg vil hjelpe deg. Tak, chcę ci pomóc.