×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, 4 ways to use the word ''καλλιέργεια''

4 ways to use the word ''καλλιέργεια''

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα!

Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Κρις.

Ο Κρις μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η λέξη «καλλιέργεια».

Πάμε να απαντήσουμε στον Κρις λοιπόν.

Η λέξη «καλλιέργεια» μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέσσερις τρόπους.

Ο πρώτος τρόπος ελιναι ο πιο σημαντικός και είναι το σύνολο των γεωργικών εργασιών

που γίνονται για παραγωγή προϊόντων.

Για παράδειγμα, λέμε «η καλλιέργεια της ντομάτας είναι πολύ δύσκολη.

Χρειάζεται να κάνεις πολλά για να μπορείς να μεγαλώσεις μια ντοματιά και να παράγει ντομάτες»

Είναι δηλαδή, όλες οι δουλειές που πρέπει να κάνεις, το πότισμα, το κλάδεμα κτλ πολύ δύσκολες.

Την ίδια στιγμή η λέξη «καλλιέργεια» αναφέρεται στην έκταση στην οποία υπάρχουν φυτεμένα φυτά τα οποία καλλιεργούνται.

Για παράδειγμα, ένα χωράφι με 1000 φυτά πιπεριάς είναι μια καλλιέργεια.

Από την άλλη, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Τι σημαίνει νομίζετε όταν λέμε «ο Πασχάλης είναι άνθρωπος με καλλιέργεια»;

Σημαίνει ότι έχει μόρφωση και παιδεία. Έχει καλούς τρόπους και καλή συμπεριφορά.

Τέλος, η λέξη καλλιέργεια χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε τη δημιουργία

κατάλληλων συνθηκών για να αναπτυχθεί μια σχέση.

Για παράδειγμα λέμε «τα οικογενειακά τραπέζια βοηθούν

στην καλλιέργεια των καλών σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας».

Δηλαδή, οι συνθήκες αυτές βοηθούν στην δημιουργία καλών σχέσεων με άλλα μέλη της οικογένειας.

Αυτά είχαμε για σήμερα.

Ελπίζω να μάθατε ακόμη κάτι σε αυτό μάθημα.

Γραψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις με τη λέξη αυτή.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά!


4 ways to use the word ''καλλιέργεια'' 4 Möglichkeiten, das Wort „Kultur“ zu verwenden

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα!

Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Κρις. Heute beantworten wir eine Frage unseres Schülers Chris. Today we will answer a question from our student Chris.

Ο Κρις μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η λέξη «καλλιέργεια». Chris fragte uns, wie das Wort „Kultivierung“ verwendet wird. Chris asked us how the word "καλλιέργεια" is used.

Πάμε να απαντήσουμε στον Κρις λοιπόν. Also lass uns Chris antworten. So let's answer Chris' question.

Η λέξη «καλλιέργεια» μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέσσερις τρόπους. The word "καλλιέργεια" can to be used in four ways.

Ο πρώτος τρόπος ελιναι ο πιο σημαντικός και είναι το σύνολο των γεωργικών εργασιών Der erste Weg ist der wichtigste und umfasst die gesamte landwirtschaftliche Arbeit The first way is the most important and is the whole process of agricultural work

που γίνονται για παραγωγή προϊόντων. die für die Herstellung von Produkten hergestellt werden. made for the production of products.

Για παράδειγμα, λέμε «η καλλιέργεια της ντομάτας είναι πολύ δύσκολη. Zum Beispiel sagen wir: „Der Anbau von Tomaten ist sehr schwierig. For example, we say “η καλλιέργεια της ντομάτας είναι πολύ δύσκολη.

Χρειάζεται να κάνεις πολλά για να μπορείς να μεγαλώσεις μια ντοματιά και να παράγει ντομάτες» Man muss viel tun, um einen Tomatenbaum züchten und Tomaten produzieren zu können." Χρειάζεται να κάνεις πολλά για να μπορείς να μεγαλώσεις μια ντοματιά και να παράγει ντομάτεςs "

Είναι δηλαδή, όλες οι δουλειές που πρέπει να κάνεις, το πότισμα, το κλάδεμα κτλ πολύ δύσκολες. Mit anderen Worten, all die Arbeit, die Sie erledigen müssen, Gießen, Beschneiden usw. ist sehr schwierig. That is, all the work you have to do, watering, pruning, etc. is very difficult.

Την ίδια στιγμή η λέξη «καλλιέργεια» αναφέρεται στην έκταση στην οποία υπάρχουν φυτεμένα φυτά τα οποία καλλιεργούνται. Gleichzeitig bezieht sich das Wort "Anbau" auf das Gebiet, in dem es Pflanzen gibt, die angebaut werden. At the same time the word "καλλιέργεια" refers to the area in which there are planted plants which are cultivated.

Για παράδειγμα, ένα χωράφι με 1000 φυτά πιπεριάς είναι μια καλλιέργεια. Zum Beispiel ist ein Feld mit 1000 Paprikapflanzen eine Ernte. For example, a field with 1000 pepper plants is a καλλιέργεια.

Από την άλλη, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εντελώς διαφορετικό. Andererseits wird dasselbe Wort verwendet, um etwas völlig anderes zu beschreiben. On the other hand, the same word is used to describe something completely different.

Τι σημαίνει νομίζετε όταν λέμε «ο Πασχάλης είναι άνθρωπος με καλλιέργεια»; Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn wir sagen: „Paschalis ist ein kultivierter Mann“? What do we mean when we say "ο Πασχάλης είναι άνθρωπος με καλλιέργεια"?

Σημαίνει ότι έχει μόρφωση και παιδεία. Έχει καλούς τρόπους και καλή συμπεριφορά. Es bedeutet, dass er gebildet und gebildet ist. Er hat gute Manieren und gutes Benehmen. It means that he has education. He's got good manners and good behavior.

Τέλος, η λέξη καλλιέργεια χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε τη δημιουργία Schließlich wird das Wort Kultur verwendet, um die Schöpfung zu beschreiben Finally, the word cultivation is used to describe the creation of the

κατάλληλων συνθηκών για να αναπτυχθεί μια σχέση. geeignete Bedingungen für die Entwicklung einer Beziehung. appropriate conditions to develop a relationship.

Για παράδειγμα λέμε «τα οικογενειακά τραπέζια βοηθούν Wir sagen zum Beispiel: „Familientabellen helfen For example we say “τα οικογενειακά τραπέζια βοηθούν

στην καλλιέργεια των καλών σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας». bei der Pflege guter Beziehungen zwischen Familienmitgliedern". στην καλλιέργεια των καλών σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας".

Δηλαδή, οι συνθήκες αυτές βοηθούν στην δημιουργία καλών σχέσεων με άλλα μέλη της οικογένειας. Das heißt, diese Bedingungen tragen dazu bei, gute Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern aufzubauen. That is, these conditions help to build good relationships with other members of the family.

Αυτά είχαμε για σήμερα. This is what we had for today.

Ελπίζω να μάθατε ακόμη κάτι σε αυτό μάθημα. I hope you learned something more in this lesson.

Γραψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις με τη λέξη αυτή. Write us in the comments below your own sentences with this word.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά! See you next time. Until then. Bye!