×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος έξι

Α: Ίσως έχασε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Γ: Γιατί νομίζετε ότι σταμάτησε να μου γράφει;

Α: Πού να ξέρω γιατί σταμάτησε να σας γράφει;

Γ: Είμαι σίγουρη πως το κορίτσι είναι η αιτία.

Α: Θα μπορούσαν να υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που δε σας γράφει.

Γ: Όπως, για παράδειγμα;

Α: Ίσως ο αδερφός σας έχει θυμώσει μαζί σας για κάποιο λόγο.

Γ: Δεν είναι λόγος αυτός.

Σίγουρα δεν είναι ένας καλός λόγος.

Α: Θα μπορούσε να μη σας γράφει για διάφορους λόγους.

Γ: Γιατί λέτε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι;

Α: Εγώ προσπαθώ απλώς να βοηθήσω.

Δε χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτόν.

Α: Ίσως έχασε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. A: Möglicherweise haben Sie Ihre E-Mail-Adresse verloren. A: You may have lost your email address. R: Es posible que haya perdido su dirección de correo electrónico. R: Vous avez peut-être perdu votre adresse e-mail. R: Potresti aver perso il tuo indirizzo email. A: Du kan ha mistet e-postadressen din. O: Mogłeś stracić swój adres e-mail. R: Você pode ter perdido seu endereço de email. О: Возможно, вы потеряли свой адрес электронной почты. 答:您可能丢失了电子邮件地址。

Αυτό μπορεί να συμβεί. Dies kann passieren. This can happen. Esto puede suceder. Cela peut arriver. Questo può succedere. Dette kan skje. To może się zdarzyć. Isso pode acontecer. Это может случиться.

Γ: Γιατί νομίζετε ότι σταμάτησε να μου γράφει; C: Warum, glauben Sie, hat er aufgehört, mir zu schreiben? C: Why do you think he stopped writing to me? C: ¿Por qué crees que dejó de escribirme? C: Pourquoi pensez-vous qu'il a cessé de m'écrire? C: Perché pensi che abbia smesso di scrivermi? C: Hvorfor tror du han sluttet å skrive til meg? C: Jak myślisz, dlaczego przestał do mnie pisać? G: Por que você acha que ele parou de escrever para mim? C: Как вы думаете, почему он перестал писать мне?

Α: Πού να ξέρω γιατί σταμάτησε να σας γράφει; A: Woher weiß ich, warum er aufgehört hat, Ihnen zu schreiben? A: How do I know why he stopped writing to you? R: ¿Cómo sé por qué dejó de escribirte? A : Comment puis-je savoir pourquoi il a cessé de vous écrire ? A: Come faccio a sapere perché ha smesso di scriverti? A: Hvordan vet jeg hvorfor han sluttet å skrive til deg? A: Skąd mam wiedzieć, dlaczego przestał do Ciebie pisać? A: Onde saber por que ele parou de escrever para você? A: Откуда я знаю, почему он перестал писать тебе?

Γ: Είμαι σίγουρη πως το κορίτσι είναι η αιτία. C: Ich bin mir sicher, dass das Mädchen die Ursache ist. C: I'm sure the girl is the reason. C: Estoy seguro de que la niña es la causa. C : Je suis sûr que la fille en est la cause. C: Sono sicuro che la ragazza è la causa. C: Jeg er sikker på at jenta er årsaken. C: Jestem pewien, że przyczyną jest dziewczyna. G: Tenho certeza de que a garota é a causa. C: Я уверен, что причиной является девушка.

Α: Θα μπορούσαν να υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που δε σας γράφει. A: Es kann andere Gründe geben, warum er Ihnen nicht schreibt. A: There could be other reasons why he is not writing to you. R: Puede haber otras razones por las que no le escribe. R : Il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles il ne vous écrit pas. A: Det kan være andre grunner til at han ikke skriver til deg. A: Pode haver outros motivos para ele não escrever para você. A: Могут быть и другие причины, по которым он не пишет вам.

Γ: Όπως, για παράδειγμα; C: Wie zum Beispiel? C: Like, for example? C: ¿Como, por ejemplo? C : Comme, par exemple ? C: Tipo, per esempio? C: Som for eksempel? C: Na przykład? C: Como, por exemplo? С: Например, например?

Α: Ίσως ο αδερφός σας έχει θυμώσει μαζί σας για κάποιο λόγο. A: Vielleicht ist dein Bruder aus irgendeinem Grund wütend auf dich. A: Maybe your brother is angry with you for some reason. R: Quizás tu hermano esté enojado contigo por alguna razón. A: Peut-être que ton frère est en colère contre toi pour une raison quelconque. A: Forse tuo fratello è arrabbiato con te per qualche motivo. A: Kanskje broren din er sint på deg av en eller annen grunn. A: Talvez seu irmão esteja bravo com você por algum motivo. A: Может быть, ваш брат злится на вас по какой-то причине.

Γ: Δεν είναι λόγος αυτός. C: Das ist nicht der Grund. C: That's not a reason. C: Esa no es una razón. C : Ce n'est pas pour ça. C: Non è una ragione. C: Det er ikke derfor. C: To nie jest powód. C: Isso não é motivo. С: Не поэтому.

Σίγουρα δεν είναι ένας καλός λόγος. Sicherlich kein guter Grund. It's certainly not a good reason. Definitivamente no es una buena razón. Certainement pas une bonne raison. Absolutt ikke en god grunn. Certamente não é uma boa razão. Конечно, не уважительная причина.

Α: Θα μπορούσε να μη σας γράφει για διάφορους λόγους. A: Er kann Ihnen aus verschiedenen Gründen nicht schreiben. A: He could not be writing to you for any number of reasons. R: Es posible que no le escriba por diversas razones. R : Il ne pouvait pas vous écrire pour un certain nombre de raisons. A: Potrebbe non scriverti per una serie di motivi. A: Han kunne ikke skrive til deg av en rekke årsaker. R: Ele pode não estar escrevendo para você por vários motivos. О: Он мог не писать вам по разным причинам.

Γ: Γιατί λέτε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι; C: Warum sagen Sie, es gibt verschiedene Gründe? C: Why do you say there are different reasons? C: ¿Por qué dices que hay diferentes razones? C : Pourquoi dites-vous qu'il y a différentes raisons ? C: Perché dici che ci sono ragioni diverse? C: Hvorfor sier du at det er forskjellige grunner? C: Por que você diz que existem várias razões? C: Почему вы говорите, что есть разные причины?

Α: Εγώ προσπαθώ απλώς να βοηθήσω. A: Ich versuche nur zu helfen. A: I'm just trying to help. R: Solo intento ayudar. A: J'essaie juste d'aider. A: Sto solo cercando di aiutare. A: Jeg prøver bare å hjelpe. O: Próbuję tylko pomóc. A: Estou apenas tentando ajudar. О: Я просто пытаюсь помочь.

Δε χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτόν. Um ihn brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. You don't have to worry about him. No necesitas preocuparte por él. Vous n'avez pas à vous soucier de lui. Non devi preoccuparti per lui. Du trenger ikke bekymre deg for ham. Nie musisz się o niego martwić. Você não precisa se preocupar com ele. Вам не нужно беспокоиться о нем.