×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος έντεκα

Α: Πώς βρήκατε ότι ο αδερφός σας μένει εδώ;

Γ: Ένας φίλος είπε ότι μένει εδώ.

Ένας φίλος μού είπε πού μένει.

Ένας φίλος μού έδωσε τη διεύθυνσή του.

Α: Εσείς πού μένετε;

Γ: Μένω στο πατρικό μου, σε άλλη πόλη.

Το σπίτι όπου μένω ανήκει στους γονείς μου.

Α: Παρεμπιπτόντως, πού παρκάρατε το αμάξι σας;

Γ: Το πάρκαρα εκεί πέρα στη γωνία.

Δεν υπήρχε μέρος να παρκάρω πιο κοντά.

Α: Παρκάρατε στη δεξιά πλευρά του δρόμου ή στην αριστερή πλευρά του δρόμου;

Γ: Πάρκαρα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ακριβώς μπροστά από το σχολείο.

Α: Παρκάρατε πίσω από το μεγάλο φορτηγό;

Γ: Ναι.

Γιατί;

Α: Δεν επιτρέπεται να παρκάρετε εκεί.

Ο δήμος φτιάχνει το δρόμο εκεί.

Γ: Θα πάω να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου.

Σας παρακαλώ, περιμένετέ με, έχω μερικές ακόμα ερωτήσεις.

Α: Πώς βρήκατε ότι ο αδερφός σας μένει εδώ; A: Wie haben Sie erfahren, dass Ihr Bruder hier wohnt? S: How did you find out that your brother lives here? R: ¿Cómo supiste que tu hermano vive aquí? A : Comment avez-vous découvert que votre frère habite ici ? A: Come hai scoperto che tuo fratello vive qui? Q : 오빠가 여기 머물렀다는 것을 어떻게 알았습니까? A: Como você encontrou seu irmão aqui?

Γ: Ένας φίλος είπε ότι μένει εδώ. C: Ein Freund sagte, er wohne hier. C: A friend said he lives here. C: Un amigo dijo que vive aquí. C : Un ami a dit qu'il habite ici. C: Un amico ha detto che vive qui. C: Um amigo disse que mora aqui.

Ένας φίλος μού είπε πού μένει. Ein Freund hat mir gesagt, wo er wohnt. A friend told me where he lives. Un amigo me dijo dónde vive. Un ami m'a dit où il habite. Un amico mi ha detto dove vive. Um amigo me disse onde ele mora.

Ένας φίλος μού έδωσε τη διεύθυνσή του. Ein Freund hat mir seine Adresse gegeben. A friend told me where he lives. Un amigo me dio su dirección. Un ami m'a donné son adresse. Um amigo me deu seu endereço.

Α: Εσείς πού μένετε; A: Wo wohnst du? A: Where do you live? A: ¿Dónde vives? R : Où habites-tu ? R: Dove vivi? R: Onde você mora?

Γ: Μένω στο πατρικό μου, σε άλλη πόλη. C: Ich lebe in meiner Heimatstadt, in einer anderen Stadt. C: I live in my parents' house, in another city. C: Vivo en mi ciudad natal, en otra ciudad. C : Je vis dans la maison de mes parents, dans une autre ville. C: Vivo nella mia città natale, in un'altra città. C: Mieszkam w moim rodzinnym mieście, w innym mieście. G: Eu moro na minha cidade natal, em outra cidade.

Το σπίτι όπου μένω ανήκει στους γονείς μου. Das Haus, in dem ich wohne, gehört meinen Eltern. The house where I live belongs to my parents. La casa donde vivo pertenece a mis padres. La maison où j'habite appartient à mes parents. La casa in cui vivo appartiene ai miei genitori. A casa onde moro pertence aos meus pais.

Α: Παρεμπιπτόντως, πού παρκάρατε το αμάξι σας; A: Übrigens, wo haben Sie Ihr Auto geparkt? A: By the way, where did you park your car? R: Por cierto, ¿dónde estacionaste tu auto? R: Au fait, où avez-vous garé votre voiture? A: A proposito, dove hai parcheggiato la macchina? A: A propósito, onde você estaciona o seu carro?

Γ: Το πάρκαρα εκεί πέρα στη γωνία. C: Ich habe es da drüben in der Ecke geparkt. C: I parked it over there around the corner. C: Lo estacioné allí en la esquina. C: Je l'ai garé là-bas dans le coin. C: L'ho parcheggiato laggiù nell'angolo. G: O estacionamento ali no canto.

Δεν υπήρχε μέρος να παρκάρω πιο κοντά. Näher war kein Parkplatz. There was no place to park closer. No había lugar para estacionarse más cerca. Il n'y avait pas de place pour se garer plus près. Non c'era posto per parcheggiare più vicino. Não havia lugar para estacionar mais perto.

Α: Παρκάρατε στη δεξιά πλευρά του δρόμου ή στην αριστερή πλευρά του δρόμου; A: Haben Sie auf der rechten Straßenseite oder auf der linken Straßenseite geparkt? A: Did you park on the right side of the road or on the left side of the road? R: ¿Se estacionó en el lado derecho de la carretera o en el lado izquierdo de la carretera? A : Vous êtes-vous garé du côté droit de la route ou du côté gauche de la route ? A: Hai parcheggiato sul lato destro della strada o sul lato sinistro della strada? R: Você estaciona no lado direito da estrada ou no lado esquerdo da estrada?

Γ: Πάρκαρα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ακριβώς μπροστά από το σχολείο. C: Ich habe auf der linken Straßenseite geparkt, direkt vor der Schule. C: I parked on the left side of the road, just in front of the school. C: Aparqué en el lado izquierdo de la calle, justo enfrente de la escuela. C: Je me suis garé sur le côté gauche de la route, juste en face de l'école. C: Ho parcheggiato sul lato sinistro della strada, proprio davanti alla scuola. C: Estaciona no lado esquerdo da rua, em frente à escola.

Α: Παρκάρατε πίσω από το μεγάλο φορτηγό; A: Hast du hinter dem großen Truck geparkt? A: Did you park behind the big truck? R: ¿Estacionaste detrás del camión grande? A : Vous êtes-vous garé derrière le gros camion ? A: Hai parcheggiato dietro il grande camion? A: Você estaciona atrás do caminhão grande?

Γ: Ναι. C: Ja. C: Yes. C: Sí.

Γιατί; Why? Por qué; Pourquoi; Come mai;

Α: Δεν επιτρέπεται να παρκάρετε εκεί. A: Sie dürfen dort nicht parken. A: You are not allowed to park there. R: No está permitido estacionar allí. R: Vous n'êtes pas autorisé à vous y garer. A: Non è consentito parcheggiare lì. O: Nie wolno tam parkować. A: Você não tem permissão para estacionar lá.

Ο δήμος φτιάχνει το δρόμο εκεί. Die Gemeinde baut dort die Straße. C: I will go and move my car. El municipio está construyendo la carretera allí. La municipalité y construit la route. Il comune sta costruendo la strada lì. O município está construindo a estrada por lá.

Γ: Θα πάω να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου. C: Ich werde mein Auto bewegen. C: I'm going to move my car. C: Voy a mover mi auto. C : Je vais déplacer ma voiture. C: Vado a spostare la mia macchina. G: Eu vou mudar meu carro.

Σας παρακαλώ, περιμένετέ με, έχω μερικές ακόμα ερωτήσεις. Bitte warten Sie auf mich, ich habe noch ein paar Fragen. Please wait for me, I have a few more questions. Por favor espérame, tengo algunas preguntas más. Veuillez m'attendre, j'ai encore quelques questions. Per favore aspettami, ho ancora qualche domanda. Aguarde, tenho mais algumas perguntas.