×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 40 - Η Σαβίνα έχει πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια της

Αυτή η ιστορία μιλάει για την Σαβίνα και την οικογένεια της.

A) Η Σαβίνα έχει πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια της.

Έχει έναν αδερφό, μια αδερφή και πολλά ξαδέρφια.

Ο αδερφός της Σαβίνας είναι μεγαλύτερος από αυτή.

Είναι επίσης πιο μεγαλόφωνος και πιο αστείος από την Σαβίνα.

Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο μικρή από αυτή.

Η αδερφή της Σαβίνας είναι επίσης πιο κοντή και πιο εξωστρεφής.

Στην αδερφή της Σαβίνας αρέσει περισσότερο από την Σαβίνα να μιλάει με κόσμο.

Αν και η Σαβίνα έχει πολλά μεγαλύτερα ξαδέρφια, δεν τα ξέρει πολύ καλά.

Ζουν πιο μακρυά από ότι ο αδερφός και η αδερφή της.

Η Σαβίνα θα διηγηθεί την ιστορία της:

B) Έχω πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια μου. Έχω έναν αδερφό, μια αδερφή και πολλά ξαδέρφια.

Ο αδερφός μου είναι μεγαλύτερος από εμένα.

Είναι πιο μεγαλόφωνος και πιο αστείος από εμένα.

Η αδερφή μου είναι πιο μικρή από εμένα.

Η αδερφή μου είναι επίσης πιο κοντή και πιο εξωστρεφής.

Στην αδερφή μου αρέσει να μιλάει με κόσμο περισσότερο από ότι σε εμένα.

Αν και έχω πολλά ξαδέρφια, δεν τα ξέρω πολύ καλά.

Ζουν πιο μακρυά από τον αδερφό και την αδερφή μου.

Προσπάθησε τώρα να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Η Σαβίνα έχει πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια της.

Έχει η Σαβίνα μια μεγάλη οικογένεια?

Ναι, η Σαβίνα έχει πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια της.

2) Η Σαβίνα έχει έναν αδερφό.

Πόσους αδερφούς έχει η Σαβίνα?

Έχει έναν αδερφό.

3) Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγάλος από αυτή.

Ποιος είναι πιο μεγάλος, η Σαβίνα ή ο αδερφός της?

Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγάλος από αυτή.

4) Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγαλόφωνος από αυτή.

Ποιο πρόσωπο είναι πιο μεγαλόφωνο, η Σαβίνα ή ο αδερφός της?

Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγαλόφωνος από αυτή.

B) 5) Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο μικρή από αυτή.

Ποιος είναι πιο μικρός, η Σαβίνα ή η αδερφή της?

Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο μικρή από αυτή.

6) Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο εξωστρεφής από την Σαβίνα, έτσι της αρέσει να μιλάει με κόσμο περισσότερο από αυτή.

Σε ποιο πρόσωπο αρέσει περισσότερο να μιλάει με κόσμο, στην Σαβίνα ή στην αδερφή της?

Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο εξωστρεφής, έτσι της αρέσει να μιλάει με κόσμο περισσότερο από αυτή.

7) Η Σαβίνα έχει πολλά πιο μεγάλα ξαδέρφια.

Έχει η Σαβίνα λίγα ξαδέρφια?

όχι, η Σαβίνα έχει πολλά πιο μεγάλα ξαδέρφια.

8) Ο αδερφός και η αδερφή της Σαβίνας ζουν πιο κοντά από τα ξαδέρφια της.

Ποιος ζει πιο κοντά, τα ξαδέρφια της Σαβίνας ή ο αδερφός και η αδερφή της?

Ο αδερφός και η αδερφή της Σαβίνας ζουν πιο κοντά από τα ξαδέρφια της.

Αυτή η ιστορία μιλάει για την Σαβίνα και την οικογένεια της. Diese Geschichte handelt von Savina und ihrer Familie This story talks about Savina and her family Esta historia es sobre Savina y su familia. Cette histoire parle de Savina et de sa famille Questa storia parla di Savina e della sua famiglia. この物語はサヴィーナと彼女の家族についてです。 다음은 지수와 그 가족에 관한 이야기입니다. Dit verhaal gaat over Savina en haar familie. Esta é uma história sobre Savina e sua família. Эта история о Савине и ее семье Den här historien handlar om Savina och hennes familj. 这个故事是关于她和她的家人的。

A) Η Σαβίνα έχει πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια της. A) Savina hat viele Personen in ihrer Familie. A) Savina has many people in her family. A) En la familia de Savina hay muchas personas. A) Savina a une grande famille. A) Savina ha molte persone nella sua famiglia. A ) シャロン は 家族 が たくさん います 。 A) 지수는 가족과 친척이 많습니다. A) Savina heeft een grote familie. A) Savina tem muitas pessoas em sua família. А) В Савина семье много человек. A) Savina har många människor i sin familj. A)莎伦 家里 有 很多 人 。

Έχει έναν αδερφό, μια αδερφή και πολλά ξαδέρφια. Sie hat einen Bruder, eine Schwester und viele Cousins. She has a brother, a sister, and many cousins. Ella tiene un hermano, una hermana y muchos primos. Elle a un frère, une sœur et beaucoup de cousins. Ha un fratello, una sorella, e diversi cugini. 彼女 は お 兄さん 、 妹 、 そして 多く の いとこ たち が います 。 그녀에게는 남자 형제 한 명, 여자 형제 한 명이 있고, 사촌이 많습니다. Ze heeft een broer, een zus en veel nichten en neven. Ela tem um irmão, uma irmã e muitos primos. У неё есть брат, сестра и много двоюродных братьев и сестёр. Han har en bror, en syster och många kusiner. 她 有 一个 哥哥 , 一个 妹妹 , 和 很多 表兄弟 姐妹 。

Ο αδερφός της Σαβίνας είναι μεγαλύτερος από αυτή. Savina Bruder ist älter als sie. Savina's brother is older than her. El hermano de Savina es mayor que ella. Le frère de Savina est plus âgé qu'elle. Il fratello di Savina è più vecchio di lei. シャロン の お 兄さん は 彼女 より も 年上 です 。 지수의 오빠는 지수보다 나이가 많습니다. Savina broer is ouder dan zij. O irmão de Savina é mais velho que ela. Савина брат старше неё. Savinas bror är äldre än hon. 莎伦 的 哥哥 比 她 大 。

Είναι επίσης πιο μεγαλόφωνος και πιο αστείος από την Σαβίνα. Er ist auch lauter und lustiger als sie He is also louder and funnier than Savina. Él es también más ruidoso y divertido que Savina . Il parle aussi plus fort et est plus drôle que Savina . Ed è anche più chiassoso e divertente di Savina. 彼 は シャロン より も 声 が 大きく おもしろい です 。 그는 또한 지수보다 목소리가 더 크고 더 재미있습니다. Hij is ook luidruchtiger en grappiger dan Savina . Jest też głośniejszy i zabawniejszy niż Savina. Ele também é mais alto e mais engraçado que Savina. Он также более шумный и весёлый, чем Маша. Han är också högre och roligare än Savina. 他 也 比莎伦 声音 更大 也 更 有趣 。

Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο μικρή από αυτή. Savina Schwester ist jünger als sie. Savina's sister is younger than her. La hermana de Savina es más joven que ella. Savinan sisko on häntä nuorempi. La sœur de Savina est plus jeune qu'elle. La sorella di Savina è più giovane di lei. シャロン の 妹 は 彼女 より 若い です 。 지수의 여동생은 지수보다 나이가 어립니다. Savina zus is jonger dan zij. A irmã da Savina é mais nova que ela. Савина сестра моложе неё. 莎伦 的 妹妹 比 她 小 。

Η αδερφή της Σαβίνας είναι επίσης πιο κοντή και πιο εξωστρεφής. Savina Schwester ist auch kleiner und extrovertierter. Savina's sister is also shorter and more outgoing. La hermana de Savina es más pequeña y más extrovertida. La sœur de Savina est aussi plus petite et plus extravertie. La sorella di Savina è anche più bassa ed estroversa. シャロン の 妹 は また 背 が 低く 、 より 社交 的 です 。 지수의 여동생은 또한 키가 더 작고 더 외향적입니다. Savina zus is ook kleiner en socialer. A irmã da Savina também é mais baixa e mais extrovertida. Савина сестра также ниже и более общительная. 莎伦 的 妹妹 也 更 矮 , 更 外向 一些 。

Στην αδερφή της Σαβίνας αρέσει περισσότερο από την Σαβίνα να μιλάει με κόσμο. Savina Schwester spricht lieber mit Menschen als Savina . Savina's sister likes talking to people more than Savina. A la hermana de Savina le gusta hablar con la gente más que a Savina . La sœur de Savina aime plus parler aux gens que Savina . La sorella di Savina ama parlare alle persone molto più di Savina. シャロン の 妹 は シャロン より も 人 と 話す の が 好きです 。 지수의 여동생은 지수보다 사람들에게 말하는 것을 더 좋아합니다. Savina zus praat liever met mensen dan Savina. A irmã da Savina gosta de conversar com as pessoas mais do que Savina . Савина сестра любит общаться с людьми больше, чем Маша. 莎伦 的 妹妹 比莎伦 更 喜欢 和 人 交谈 。

Αν και η Σαβίνα έχει πολλά μεγαλύτερα ξαδέρφια, δεν τα ξέρει πολύ καλά. Obwohl Savina viele ältere Cousins hat, kennt sie sie nicht sehr gut. Although Savina has many older cousins, she doesn't know them very well. Aunque Savina tiene primos mayores, no los conoce muy bien. Vaikka Savinalla on paljon vanhempia serkkuja, hän ei tunne heitä kovin hyvin. Même si Savina a beaucoup de cousins plus âgés, elle ne les connaît pas très bien. Sebbene Savina abbia molti cugini più grandi, non li conosce molto bene. シャロン は たくさんの 年上 の いとこ たち が います が 、 彼 ら を よく 知りません 。 지수에게는 지수보다 나이가 많은 사촌이 많지만 잘 알지는 못합니다. Ondanks dat Savina veel oudere nichten en neven heeft, kent ze die niet erg goed. Chociaż Savina ma wielu starszych kuzynów, nie zna ich zbyt dobrze. Embora Savina tenha muitos primos mais velhos, ela não os conhece muito bem. Хотя у Савина много старших братьев и сестёр, она не очень хорошо их знает. Savina har många äldre kusiner, men hon känner dem inte särskilt väl. Savina'nın kendisinden büyük birkaç kuzeni olmasına rağmen onları pek iyi tanımıyor. 虽然 莎伦有 很多 表哥 表姐 ,她 不 太 了解 他们 。

Ζουν πιο μακρυά από ότι ο αδερφός και η αδερφή της. Sie leben weiter weg als ihr Bruder und Ihre Schwester. They live farther away than her brother and sister. Ellos viven más lejos que su hermana y hermano. Ils habitent plus loin que son frère et sa sœur. Loro vivono molto più lontano di sua sorella e suo fratello. 彼 ら は 彼女 の お 兄さん や 妹 より も ずっと 遠く に 住んで いる から です 。 그들은 그녀의 오빠나 여동생보다 더 멀리 삽니다. Ze wonen verder weg dan haar broer en zus. Eles moram mais longe que o irmão e a irmã. Они живут дальше, чем её брат и сестра. 他们 比 她 的 哥哥 和 妹妹 住 得 远 。

Η Σαβίνα θα διηγηθεί την ιστορία της: Savina wird ihre Geschichte erzählen: Now Savina tells the story. Ahora la misma historia contada por Savina . Savina racontera son histoire: Savina racconterà la sua storia: さて 、 シャロン が その 話 を します 。 이번에는 지수가 이야기를 들려드립니다. Savina zal haar verhaal vertellen: Agora a Savina conta a história. Савина расскажет свою историю: 还是会讲她的故事:

B) Έχω πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια μου. B) Ich habe viele Personen in meiner Familie. B) I have many people in my family. B) Hay muchas personas en mi familia. B) J'ai une grande famille. B) Ho molte persone nella mia famiglia. B ) 私 は 家族 が たくさん います 。 B) 저는 가족과 친척이 많습니다. B) Ik heb een grote familie. B) Eu tenho muitas pessoas na minha família. Б) В моей семье много человек. B)我 的 家里 有 很多 人 。 Έχω έναν αδερφό, μια αδερφή και πολλά ξαδέρφια. Ich habe einen Bruder, eine Schwester und viele Cousins. I have a brother, a sister, and many cousins. Tengo un hermano, una hermana y muchos primos. B) J'ai une grande famille. Ho un fratello, una sorella e molti cugini. 私 は お 兄さん 、 妹 、 そして 多く の いとこ たち が います 。 저에게는 남자 형제 한 명, 여자 형제 한 명이 있고, 사촌이 많습니다. Ik heb een broer, een zus en veel nichten en neven. Eu tenho um irmão, uma irmã e muitos primos. У меня есть брат, сестра и много двоюродных братьев и сестёр. 我 有 一个 哥哥 , 一个 妹妹 , 和 很多 表兄弟 姐妹 。

Ο αδερφός μου είναι μεγαλύτερος από εμένα. Mein Bruder ist älter als ich. My brother is older than me. Mi hermano es mayor que yo. J'ai un frère, une sœur, et beaucoup de cousins. Mio fratello è più grande di me. 私 の お 兄さん は 私 より も 年上 です 。 제 오빠는 저보다 나이가 많습니다. Mijn broer is ouder dan ik. Meu irmão é mais velho que eu. Мой брат старше меня. 我 的 哥哥 比 我 大 。

Είναι πιο μεγαλόφωνος και πιο αστείος από εμένα. Er ist lauter und lustiger als ich. He is louder and funnier than me. Él es más ruidoso y divertido que yo. Mon frère est plus âgé que moi. È più chiassoso e divertente di me. 彼 は 私 より も 声 が 大きく おもしろい です 。 제 오빠는 저보다 목소리가 더 크고 더 재미있습니다. Hij is luidruchtiger en grappiger dan ik. Ele é mais alto e mais engraçado do que eu. Он также более шумный и весёлый, чем я. 他 比 我 声音 更大 也 更 有趣 。

Η αδερφή μου είναι πιο μικρή από εμένα. Meine Schwester ist jünger als ich. My sister is younger than me. Mi hermana es más joven que yo. Il parle plus fort et est plus drôle que moi. Mia sorella è più giovane di me. 私 の 妹 は 私 より 若い です 。 제 여동생은 저보다 나이가 어립니다. Mijn zus is jonger dan ik. Minha irmã é mais nova que eu. Моя сестра моложе меня. 我 的 妹妹 比 我 小 。

Η αδερφή μου είναι επίσης πιο κοντή και πιο εξωστρεφής. Meine Schwester ist auch kleiner und extrovertierter. My sister is also shorter and more outgoing. Mi hermana es también más pequeña y más extrovertida. Ma sœur est plus jeune que moi. Mia sorella è anche più bassa ed estroversa. 私 の 妹 は また 背 が 低く 、 より 社交 的 です 。 제 여동생은 또한 키가 더 작고 더 외향적입니다. Mijn zus is ook kleiner en socialer. Minha irmã também é mais baixa e mais extrovertida. Моя сестра также ниже и более разговорчивая. 我 的 妹妹 也 更 矮 , 更 外向 一些 。

Στην αδερφή μου αρέσει να μιλάει με κόσμο περισσότερο από ότι σε εμένα. Meine Schwester spricht lieber mit Menschen als ich. My sister likes talking to people more than me. A mi hermana le gusta hablar más con la gente que a mí. Ma sœur est aussi plus petite et plus extravertie. A mia sorella piace parlare alle persone molto più di me. 私 の 妹 は 私 より も 人 と 話す の が 好きです 。 제 여동생은 저보다 사람들에게 말하는 것을 더 좋아합니다. Mijn zus praat liever met mensen dan ik. Minha irmã gosta de conversar com as pessoas mais do que eu. Моя сестра любит говорить с людьми больше, чем я. 我 的 妹妹 比 我 更 喜欢 和 人 交谈 。

Αν και έχω πολλά ξαδέρφια, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Obwohl ich viele Cousins habe, kenne ich sie nicht sehr gut. Although I have many older cousins, I don't know them very well. Aunque tengo muchos primos mayores, no los conozco muy bien. Ma sœur aime parler aux gens plus que moi. Anche se ho molti cugini, non li conosco molto bene. 私 は たくさんの 年上 の いとこ たち が います が 、 彼 ら を よく 知りません 。 저에게는 나이가 많은 사촌이 많지만 잘 알지는 못합니다. Ondanks dat ik veel oudere nichten en neven heb, ken ik ze niet erg goed. Embora eu tenha muitos primos mais velhos, eu não os conheço muito bem. Хотя у меня много старших братьев и сестёр, я не очень хорошо их знаю. 虽然 我 有 很多 表哥 表姐 ,我 不 太 了解 他们 。

Ζουν πιο μακρυά από τον αδερφό και την αδερφή μου. Sie leben weiter weg als mein Bruder und meine Schwester. They live farther away than my brother and sister. Ellos viven aún más lejos que mi hermano y hermana. Même si j'ai beaucoup de cousins plus âgés, je ne les connais pas très bien. Loro vivono molto più lontano di mio fratello e mia sorella. 彼 ら は 私 の お 兄さん や 妹 より も ずっと 遠く に 住んで いる から です 。 그들은 제 오빠나 여동생보다 더 멀리 삽니다. Ze wonen verder weg dan mijn broer en zus. Eles moram mais longe do que meu irmão e irmã. Они живут дальше, чем мои брат и сестра. 他们 比 我 的 哥哥 和 妹妹 住 得 远 。

Προσπάθησε τώρα να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις: Versuchen Sie jetzt, diese Fragen zu beantworten: Try to answer these questions now: Ahora intenta responder estas preguntas: Ils habitent plus loin que mon frère et ma sœur. Prova a rispondere a queste domande ora: 今すぐこれらの質問に答えてみてください: 이제 몇 가지 연습 문제를 드리겠습니다. Probeer nu deze vragen te beantwoorden: Tente responder a estas perguntas agora: Теперь попробуйте ответить на эти вопросы: 现在尝试回答以下问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問: 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: 问题 :

A) 1) Η Σαβίνα έχει πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια της. A) 1) Savina hat viele Personen in ihrer Familie. A) 1) Savina has many people in her family. A) 1) Hay muchas personas en la familia de Savina . A) 1) Savina a une grande famille. A) 1) Savina ha molte persone nella sua famiglia. A )1) シャロン は 家族 が たくさん います 。 A)1) 샤론은 가족 중에 많은 사람들을두고 있습니다. A) 1) Savina heeft een grote familie. A) 1) Savina tem muitas pessoas em sua família. А) 1) В Савина семье много людей. A)1) 莎伦 的 家里 有 很多 人 。

Έχει η Σαβίνα μια μεγάλη οικογένεια? Hat Savina eine große Familie? Does Savina have a big family? ¿Tiene Savina una familia grande? Savina a-t-elle une grande famille ? Savina ha una grande famiglia? シャロン は 大 家族 です か ? 지수는 가족과 친척이 많습니다.지수 네는 대가족인가요? Heeft Savina een grote familie? Savina tem uma família grande? У Савина большая семья? 莎伦有 一个 大 的 家庭 吗 ?

Ναι, η Σαβίνα έχει πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια της. Ja, Savina hat viele Personen in ihrer Familie. Yes, Savina has many people in her family. Sí, hay muchas personas en la familia de Savina . Oui, Savina a une grande famille. Si, Savina ha molte persone nella sua famiglia. はい 、 シャロン は 家族 が たくさん います 。 네, 지수는 가족과 친척이 많습니다. Ja, Savina heeft een grote familie. Sim, Savina tem muitas pessoas em sua família. Да, в Савина семье много людей. 对 , 莎伦 的 家里 有 很多 人 。

2) Η Σαβίνα έχει έναν αδερφό. 2) Savina hat einen Bruder. 2) Savina has one brother. 2) Savina tiene un hermano. 2) Mathilde a un frère. 2) Savina ha un fratello. 2) シャロン は お 兄さん が 1 人 います 。 2)지수에게는 남자 형제 한 명 있습니다. 2) Savina heeft een broer. 2) Savina tem um irmão. 2) У Савина один брат. 2) 莎伦有 一个 哥哥 。

Πόσους αδερφούς έχει η Σαβίνα? Wie viele Brüder hat Savina ? How many brothers does Savina have? ¿Cuántos hermanos tiene Savina ? Combien de frères Savina a-t-elle ? Quanti Fratelli ha Savina? シャロン は 何 人 の お 兄さん が います か ? 지수에게는 남자 형제가 몇 명 있나요? Hoeveel broers heeft Savina ? Quantos irmãos Savina tem? Сколько братьев у Савина ? 莎伦有 几个 哥哥 ?

Έχει έναν αδερφό. Savina hat einen Bruder. She has one brother. Ella tiene un hermano. Elle a un frère. Lei ha un fratello. 彼女 は お 兄さん が 1 人 います 。 그녀에게는 남자 형제 한 명 있습니다. Savina heeft een broer. Ela tem um irmão. У неё один брат. 他 有 一个 哥哥 。

3) Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγάλος από αυτή. 3) Savina Bruder ist älter als sie. 3) Savina's brother is older than her. 3) El hermano de Savina es mayor que ella. 3) Le frère de Savina est plus âgé qu'elle. 3) Il fratello di Savina è più grande di lei. 3) シャロン の お 兄さん は 彼女 より も 年上 です 。 3)지수의 오빠는 지수보다 나이가 많습니다. 3) Savina broer is ouder dan zij. 3) O irmão da Savina é mais velho que ela. 3) Савина брат старше неё. 3) 莎伦 的 哥哥 比 她 大 。

Ποιος είναι πιο μεγάλος, η Σαβίνα ή ο αδερφός της? Wer ist älter, Savina oder ihr Bruder? Who is older, Savina or her brother? ¿Quién es mayor, Savina o su hermano? Qui est plus âgé, Savina ou son frère ? Chi è più grande, Savina o suo fratello? シャロン と 兄弟 と どちら が 年上 です か ? 지수와 오빠 중에 누가 더 나이가 많은 가요? Wie is er ouder, Savina of haar broer? Quem é mais velho, Savina ou o irmão dela? Кто старше, Маша или её брат? 谁 大 一些 , 莎伦 还是 她 的 哥哥 ?

Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγάλος από αυτή. Savina Bruder ist älter als sie. Savina's brother is older than her. El hermano de Savina es mayor que ella. Le frère de Savina est plus âgé qu'elle. Il fratello di Savina è più grande di lei. シャロン の お 兄さん が 彼女 より も 年上 です 。 지수의 오빠가 그녀보다 나이가 더 많습니다. Savina broer is ouder dan zij. O irmão de Savina é mais velho que ela. Савина брат старше неё. 莎伦 的 哥哥 比 她 大 。

4) Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγαλόφωνος από αυτή. 4) Savina Bruder ist lauter als sie. 4) Savina's brother is louder than her. 4) El hermano de Savina es más ruidoso que ella. 4) Le frère de Savina parle plus fort qu'elle. 4) Il fratello di Savina è più chiassoso di lei. 4) シャロン の お 兄さん は 彼女 より も 声 が 大きい です 。 4)지수 오빠는 지수보다 목소리가 더 큽니다. 4) Savina broer is luidruchtiger dan zij. 4) O irmão da Savina é mais barulhento que ela. 4) Савина брат более шумный, чем она. 4) 莎伦 的 哥哥 声音 比 他 大 。

Ποιο πρόσωπο είναι πιο μεγαλόφωνο, η Σαβίνα ή ο αδερφός της? Welche Person ist lauter, Savina oder ihr Bruder? Which person is louder, Savina or her brother? ¿Quién es más ruidoso, Savina o su hermano? Qui parle le plus fort, Savina ou son frère ? Chi è più chiassoso, Savina o suo fratello? シャロン と お 兄さん で は どちら が 声 が 大きい です か ? 지수와 지수 오빠 중에 어떤 사람이 목소리가 더 큰 가요? Wie is er luidruchtiger, Savina of haar broer? Qual pessoa é mais barulhenta, Savina ou seu irmão? Кто более шумный, Маша или её брат? 谁 的 声音 大 , 莎伦 还是 她 的 哥哥 ?

Ο αδερφός της Σαβίνας είναι πιο μεγαλόφωνος από αυτή. Savina Bruder ist lauter als sie. Savina's brother is louder than her. El hermano de Savina es más ruidoso que ella. Le frère de Savina parle plus fort qu'elle. Il fratello di Savina è più chiassoso di lei. シャロン の お 兄さん が 彼女 より も 声 が 大きい です 。 지수 오빠가 지수보다 목소리가 더 큽니다. Savina broer is luidruchtiger dan zij. O irmão de Savina é mais barulhento que ela. Савина брат более шумный, чем она. 莎伦 的 哥哥 声音 比 她 大 。

B) 5) Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο μικρή από αυτή. B) 5) Savina Schwester ist jünger als sie. B) 5) Savina's sister is younger than her. 5) La hermana de Savina es más joven que ella. B) 5) La sœur de Savina est plus jeune qu'elle. B) 5) La sorella di Savina è più giovane di lei. B )5) シャロン の 妹 は 彼女 より も 若い です 。 B) 5)지수의 여동생은 지수보다 나이가 더 어립니다. B) 5) Savina zus is jonger dan zij. B) 5) A irmã de Savina é mais jovem que ela. Б) 5) Савина сестра моложе, чем она. B)5) 莎伦 的 妹妹 比 她 小 。

Ποιος είναι πιο μικρός, η Σαβίνα ή η αδερφή της? Wer ist jünger, Savina oder ihre Schwester? Who is younger, Savina or her sister? ¿Quién es más joven, Savina o su hermana? Qui est plus jeune, Savina ou sa sœur ? Chi è più giovane, Savina o sua sorella? シャロン と 姉妹 と で は どちら が 若い です か ? 지수와 지수 여동생 중에 누가 더 나이가 어린 가요? Wie is er jonger, Savina of haar zus? Quem é mais jovem, Savina ou sua irmã? Кто моложе, Маша или её сестра? 谁 小 , 莎伦 还是 她 的 妹妹 ?

Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο μικρή από αυτή. Savina Schwester ist jünger als sie. Savina's sister is younger than her. La hermana de Savina es más joven que ella. La sœur de Savina est plus jeune qu'elle. La sorella di Savina è più giovane di lei. シャロン の 妹 は 彼女 より も 若い です 。 지수의 여동생이 지수보다 나이가 더 어립니다. Savina zus is jonger dan zij. A irmã da Savina é mais jovem que ela. Савина сестра моложе, чем она. 莎伦 的 妹妹 比 她 小 。

6) Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο εξωστρεφής από την Σαβίνα, έτσι της αρέσει να μιλάει με κόσμο περισσότερο από αυτή. 6) Savina Schwester ist extrovertierter als Savina , deswegen spricht sie lieber mit Menschen als sie. 6) Savina's sister is more outgoing than Savina, so she likes talking to people more than her. 6) La hermana de Savina es más extrovertida que Savina , así que le gusta hablar con la gente más que a ella. 6) La sœur de Savina est plus extravertie que Savina , elle aime parler aux gens plus qu'elle. 6) La sorella di Savina è più estroversa di Savina, così le piace parlare alle persone più di lei. 6) シャロン の 妹 は シャロン より 社交 的 です , だ から 彼女 は シャロン より も 人 と 話す の が 好きです 。 6)지수의 여동생은 지수보다 더 외향적이라서 지수보다 사람들에게 말하는 것을 더 좋아합니다. 6) Savina zus is socialer dan zij, dus vindt haar zus het leuker om met mensen te praten dan Savina. 6) A irmã da Savina é mais extrovertida que Savina , então ela gosta de conversar com as pessoas mais do que ela. 6) Савина сестра более общительная, чем Маша, поэтому она любит разговаривать с людьми больше, чем Маша. 6) 莎伦 的 妹妹 比莎伦 更 外向 , 所以 她 比莎伦 更 喜欢 和 人 交谈 。

Σε ποιο πρόσωπο αρέσει περισσότερο να μιλάει με κόσμο, στην Σαβίνα ή στην αδερφή της? Welche Person spricht lieber mit Menschen, Savina oder ihre Schwester? Which person likes talking to people more, Savina or her sister? ¿A quién le gusta hablar más con la gente, a Savina o a su hermana? Qui aime le plus parler aux gens, Savina ou sa sœur ? A chi piace parlare di più alle persone, a Savina o a sua sorella? シャロン と 妹 で は どちら が 人 と 話す こと が 好きです か ? 지수와 지수 여동생 중에 누가 사람들에게 말하는 것을 더 좋아하나요? Wie praat er liever met mensen, Savina of haar zus? Qual pessoa gosta mais de conversar com as pessoas, Savina ou sua irmã? Кто любит больше общаться с людьми, Маша или её сестра? 谁 更 喜欢 和 人 交谈 , 莎伦 还是 她 的 妹妹 ?

Η αδερφή της Σαβίνας είναι πιο εξωστρεφής, έτσι της αρέσει να μιλάει με κόσμο περισσότερο από αυτή. Savina Schwester ist extrovertierter als Savina , deswegen spricht sie lieber mit Menschen als sie. Savina's sister is more outgoing than Savina, so she likes talking to people more than her. La hermana de Savina es más extrovertida que Savina , así que le gusta hablar con la gente más que a ella. La sœur de Savina est plus extravertie que Savina , elle aime parler aux gens plus qu'elle. La sorella di Savina è più estroversa di Savina, così le piace parlare alle persone più di lei. シャロン の 妹 は シャロン より 社交 的 です , だ から 彼女 は シャロン より も 人 と 話す の が 好きです 。 지수 여동생이 지수보다 더 외향적이라서 지수보다 사람들에게 말하는 것을 더 좋아합니다. Savina zus is socialer dan zij, dus vindt haar zus het leuker om met mensen te praten dan Savina. A irmã da Savina é mais extrovertida que Aline, então ela gosta de conversar com as pessoas mais do que ela. Савина сестра более разговорчивая, поэтому она любит больше общаться с людьми, чем Маша. 莎伦 的 妹妹 比莎伦 更 外向 , 所以 她 比莎伦 更 喜欢 和 人 交谈 。

7) Η Σαβίνα έχει πολλά πιο μεγάλα ξαδέρφια. 7) Savina hat viele ältere Cousins. 7) Savina has many older cousins. 7) Savina tiene muchos primos mayores. 7) Savina a beaucoup de cousins plus âgés. 7) Savina ha molti cugini più grandi. 7) シャロン は たくさんの 年上 の いとこ たち が います 。 7)지수에게는 나이가 더 많은 사촌이 많습니다. 7) Savina heeft veel oudere nichten en neven. 7) Savina tem muitos primos mais velhos. 7) У Савина много старших кузенов и кузин. 7) 莎伦有 很多 表哥 表姐 。

Έχει η Σαβίνα λίγα ξαδέρφια? Hat Savina wenige Cousins? Does Savina have a few cousins? ¿Tiene Savina pocos primos? Savina a-t-elle peu de cousins ? Savina ha pochi cugini? シャロン の いとこ は 数 人 です か ? 지수는 사촌이 얼마 없나요? Heeft Savina maar een paar nichten en neven? Savina tem poucos primos? У Савина мало двоюродных братьев и сестёр? 莎伦 没什么 表哥 表姐 吗 ?

όχι, η Σαβίνα έχει πολλά πιο μεγάλα ξαδέρφια. Nein, Savina hat viele ältere Cousins. No, Savina has many older cousins. No, Savina tiene muchos primos mayores. Non, Savina a beaucoup de cousins plus âgés. No, Savina ha molti cugini più grandi. いいえ 、 シャロン は たくさんの 年上 の いとこ たち が います 。 아니요, 지수는 나이가 더 많은 사촌이 많습니다. Nee, Savina heeft veel oudere nichten en neven. Não, Savina tem muitos primos mais velhos. Нет, у Савина много старших двоюродных братьев и сестёр. 不 , 莎伦有 很多 表哥 表姐 。

8) Ο αδερφός και η αδερφή της Σαβίνας ζουν πιο κοντά από τα ξαδέρφια της. 8) Savina Bruder und Schwester leben mehr in der Nähe als ihre Cousins. 8) Savina's brother and sister live closer than her cousins. 8) El hermano y la hermana de Savina viven más cerca que sus primos. 8) Le frère et la sœur de Savina habitent plus près que ses cousins. 8) Il fratello e la sorella di Savina abitano più vicino dei suoi cugini. 8) シャロン の お 兄さん と 妹 は いとこ たち より も 近く に 住んで います 。 8)지수 오빠와 여동생은 지수 사촌들보다 더 가까이 삽니다. 8) Savina broer en zus wonen dichterbij dan haar nichten en neven. 8) O irmão e a irmã de Savina moram mais perto do que os primos. 8) Савина братья и сёстры живут ближе, чем её кузены и кузины. 8) 莎伦 的 哥哥 和 妹妹 比 她 的 表哥 表姐 住 得 近 。

Ποιος ζει πιο κοντά, τα ξαδέρφια της Σαβίνας ή ο αδερφός και η αδερφή της? Wer lebt mehr in der Nähe, Savina Cousins oder Savina Bruder und Schwester? Who lives closer, Savina's cousins, or her brother and sister? ¿Quién vive más cerca, los primos de Savina o su hermano y hermana? Qui habite le plus près, le frère et la sœur de Savina ou ses cousins ? Chi vive più vicino, I cugini di Savina o suo fratello e sua sorella? 誰 が 近く に 住んで います か , シャロン の いとこ たち です か , それとも お 兄さん と 妹 です か ? 누가 더 가까이에 사나요, 지수 사촌들인가요, 아니면 지수 오빠와 여동생인가요? Wie wonen er dichterbij, Savina nichten en neven, of haar broer en zus? Quem mora mais perto, os primos da Savina ou o irmão e a irmã? Кто живёт ближе, Савина двоюродные братья и сестры или же её родные братья и сёстры? 谁 住 得 近 , 莎伦 的 表哥 表姐 还是 她 的 哥哥 和 妹妹 ?

Ο αδερφός και η αδερφή της Σαβίνας ζουν πιο κοντά από τα ξαδέρφια της. Savina Bruder und Schwester leben mehr in der Nähe als ihre Cousins. Sabiva's brother and sister live closer to her cousins. El hermano y la hermana de Savina viven más cerca que sus primos. Le frère et la sœur de Savina habitent plus près que ses cousins. Il fratello e la sorella di Savina abitano più vicino dei suoi cugini. シャロン の お 兄さん と 妹 は いとこ たち より も 近く に 住んで います 。 지수 오빠와 여동생이 지수 사촌들보다 더 가까이 삽니다. Savina broer en zus wonen dichterbij dan haar nichten en neven. O irmão e a irmã da Savina moram mais perto do que os primos. Савина родные братья и сёстры живут ближе, чем её двоюродные. 莎伦 的 哥哥 和 妹妹 比 她 的 表哥 表姐 住 得 近 。