×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 1c - Ο Μιχάλης σηκώνεται στις έξι κάθε πρωί, Ερωτήσεις

Ερωτήσεις:

1) Ο Μιχάλης σηκώνεται στις έξι κάθε πρωί.

Σηκώνεται νωρίς ο Μιχάλης?

Ναι, ο Μιχάλης σηκώνεται στις έξι κάθε πρωί.

2) Ο Μιχάλης πίνει καφέ.

Πίνει ο Μιχάλης τσάι?

Όχι, ο Μιχάλης δεν πίνει τσάι, πίνει καφέ.

3) Ο Μιχάλης πηγαίνει στην δουλειά με το αυτοκίνητο.

Πηγαίνει ο Μιχάλης στην δουλειά με το αυτοκίνητο?

Ναι, ο Μιχάλης πηγαίνει στην δουλειά με το αυτοκίνητο.

4) Η δουλειά του Μιχάλη ξεκινά στις εφτά και τριάντα.

Ξεκινά η δουλειά του Μιχάλη στις εφτά?

Όχι, η δουλειά του Μιχάλη δεν ξεκινά στις εφτά.

Ξεκινά στις εφτά και τριάντα.

5) Ο Μιχάλης είναι μάγειρας σε ένα εστιατόριο.

Είναι ο Μιχάλης μάγειρας?

Ναι, ο Μιχάλης είναι μάγειρας σε ένα εστιατόριο.

6) Οι πελάτες προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες.

Προέρχονται οι πελάτες από μια χώρα?

Όχι, δεν είναι από μια χώρα.

Αυτοί είναι από πολλές διαφορετικές χώρες.

7) Οι πελάτες είναι φιλικοί.

Είναι οι πελάτες φιλικοί?

Ναι, οι πελάτες είναι φιλικοί.

8) Ο Μιχάλης αισθάνεται ευτυχισμένος όταν μιλά στους πελάτες.

Αισθάνεται ευτυχισμένος ο Μιχάλης όταν μιλά στους πελάτες?

Ναι, ο Μιχάλης αισθάνεται ευτυχισμένος όταν μιλά στους πελάτες.

Ερωτήσεις: Questions: Preguntas: أسئلة: Fragen: Questions: Preguntas: Questions : Domande: 質問は? Perguntas: Вопросы: Питання: 问题

1) Ο Μιχάλης σηκώνεται στις έξι κάθε πρωί. 1) يستيقظ ميكاليس في الساعة السادسة كل صباح. 1) Michael steht jeden Morgen um sechs Uhr auf. 1) Michael gets up at six every morning. 1) Michael se levanta a las seis cada mañana. 1) Michael se lève à six heures tous les matins. 1) Michael si alza ogni mattina alle sei. 1) マイケルは毎朝6時に起きる。 1) O Miguel levanta-se às seis da manhã todos os dias. 1) Michael se trezește la șase în fiecare dimineață. 1) Майкл встает в шесть часов утра. 1) Щоранку Майкл прокидається о шостій. 1) 迈克尔每天早上六点起床。

Σηκώνεται νωρίς ο Μιχάλης? |early|| |early|| هل يستيقظ ميكاليس مبكرا؟ Steht Michael früh auf? Is Michael getting up early? ¿Michael se levanta temprano? Michael se lève-t-il tôt ? Michael si alza presto? マイケルは早起き? O Michael vai levantar-se cedo? Michael se trezește devreme? Майкл рано встает? Майкл рано встає? 迈克尔起得早吗?

Ναι, ο Μιχάλης σηκώνεται στις έξι κάθε πρωί. نعم، ميكاليس يستيقظ في السادسة كل صباح. Ja, Michael steht jeden Morgen um sechs Uhr auf. Yes, Michael gets up at six every morning. Sí, Michael se levanta a las seis cada mañana. Oui, Michael se lève à six heures tous les matins. Sì, Michael si alza ogni mattina alle sei. そう、マイケルは毎朝6時に起きる。 Sim, o Michael levanta-se às seis da manhã todos os dias. Да, Майкл встает в шесть утра каждый день. Так, Майкл щоранку прокидається о шостій. 是的,迈克尔每天早上六点起床。

2) Ο Μιχάλης πίνει καφέ. 2) ميكاليس يشرب القهوة. 2) Michael trinkt Kaffee. 2) Michael is drinking coffee. 2) Michael está tomando café. 2) Michael boit du café. 2) Michael sta bevendo un caffè. 2) マイケルはコーヒーを飲んでいる。 2) O Miguel está a beber café. 2) Michael bea cafea. 2) Майкл пьет кофе. 2) Майкл п'є каву. 2) 迈克尔正在喝咖啡。

Πίνει ο Μιχάλης τσάι? |||tea |||té هل ميكاليس يشرب الشاي؟ Trinkt Michael Tee? Does Michael drink tea? ¿Michael bebe té? Michael boit-il du thé ? Michael beve il tè? マイケルは紅茶を飲む? O Michael bebe chá? Пьет ли Майкл чай? Чи п'є Майкл чай? 迈克尔喝茶吗?

Όχι, ο Μιχάλης δεν πίνει τσάι, πίνει καφέ. |||does not|||| لا، ميكاليس لا يشرب الشاي، بل يشرب القهوة. Nein, Michael trinkt keinen Tee, er trinkt Kaffee. No, Michael doesn't drink tea, he drinks coffee. No, Michael no bebe té, bebe café. Non, Michael ne boit pas de thé, il boit du café. No, Michael non beve tè, ma caffè. いや、マイケルは紅茶じゃなくてコーヒーを飲むんだ。 Não, o Michael não bebe chá, bebe café. Нет, Майкл не пьет чай, он пьет кофе. Ні, Майкл не п'є чай, він п'є каву. 不,迈克尔不喝茶,他喝咖啡。

3) Ο Μιχάλης πηγαίνει στην δουλειά με το αυτοκίνητο. 3) يذهب ميكاليس إلى العمل بالسيارة. 3) Michael fährt mit dem Auto zur Arbeit. 3) Michael goes to work by car. 3) Michael va al trabajo en coche. 3) Michael se rend au travail en voiture. 3) Michael va al lavoro in auto. 3) マイケルは車で通勤している。 3) O Miguel vai para o trabalho de carro. 3) Mihai merge la serviciu cu mașina. 3) Майкл ездит на работу на машине. 3) Михайло їздить на роботу на машині. 3) 迈克尔开车去上班。

Πηγαίνει ο Μιχάλης στην δουλειά με το αυτοκίνητο? |the|||||| هل يذهب ميكاليس إلى العمل بالسيارة؟ Fährt Michael zur Arbeit? Does Michael drive to work? ¿Michael va en coche al trabajo? Michael se rend-il au travail en voiture ? Michael va al lavoro in macchina? マイケルは車で通勤しているのですか? O Michael vai de carro para o trabalho? Ездит ли Майкл на работу на машине? Майкл їздить на роботу на машині? 迈克尔开车上班吗?

Ναι, ο Μιχάλης πηγαίνει στην δουλειά με το αυτοκίνητο. |||||||la| نعم، ميكاليس يذهب إلى العمل بالسيارة. Ja, Michael fährt zur Arbeit. Yes, Michael drives to work. Sí, Michael va en coche al trabajo. Oui, Michael se rend au travail en voiture. Sì, Michael va al lavoro in auto. そう、マイケルは車で通勤している。 Sim, o Michael vai de carro para o trabalho. Da, Michael merge cu mașina la serviciu. Да, Майкл ездит на работу на машине. Так, Майкл їздить на роботу на машині. 是的,迈克尔开车上班。

4) Η δουλειά του Μιχάλη ξεκινά στις εφτά και τριάντα. ||||"starts"|||| 4) يبدأ عمل ميكاليس في السابعة والنصف. 4) Michaels Arbeit beginnt um sieben Uhr dreißig. 4) Michael's work starts at seven thirty. 4) El trabajo de Michael empieza a las siete y media. 4) Le travail de Michael commence à sept heures et demie. 4) Il lavoro di Michael inizia alle sette e mezza. 4) マイケルの仕事は7時半に始まる。 4) O trabalho do Miguel começa às sete e meia. 4) Работа Майкла начинается в семь тридцать. 4) Робота Майкла починається о сьомій тридцять. 4) 迈克尔的工作七点半开始。

Ξεκινά η δουλειά του Μιχάλη στις εφτά? ¿Empieza|||||| هل يبدأ عمل ميكاليس في السابعة؟ Beginnt Michaels Arbeit um sieben? Does Michael's work start at seven? ¿El trabajo de Michael empieza a las siete? Le travail de Michael commence-t-il à sept heures ? Il lavoro di Michael inizia alle sette? マイケルの仕事は7時からですか? O trabalho do Michael começa às sete? Работа Майкла начинается в семь? Робота Майкла починається о сьомій? 迈克尔的工作从七点开始吗?

Όχι, η δουλειά του Μιχάλη δεν ξεκινά στις εφτά. لا، عمل مايكل لا يبدأ في السابعة. Nein, Michaels Arbeit beginnt nicht um sieben. No, Michael's work doesn't start at seven. No, el trabajo de Michael no empieza a las siete. Non, le travail de Michael ne commence pas à sept heures. No, il lavoro di Michael non inizia alle sette. いや、マイケルの仕事は7時からじゃない。 Não, o trabalho do Michael não começa às sete. Нет, работа Майкла не начинается в семь. Ні, робота Майкла не починається о сьомій. 不,迈克尔的工作不是从七点开始的。

Ξεκινά στις εφτά και τριάντα. يبدأ الساعة السابعة والنصف. Sie beginnt um 19.30 Uhr. It starts at seven thirty. Empieza a las siete y media. Il commence à sept heures et demie. Inizia alle sette e mezza. 7時半から始まる。 Começa às sete e meia. Începe la șapte și jumătate. Начало в семь тридцать. Початок о сьомій тридцять. 七点半开始

5) Ο Μιχάλης είναι μάγειρας σε ένα εστιατόριο. |||μάγειρας||| 5) ميكاليس طباخ في أحد المطاعم. 5) Michael arbeitet als Koch in einem Restaurant. 5) Michael is a cook in a restaurant. 5) Michael es cocinero en un restaurante. 5) Michael est cuisinier dans un restaurant. 5) Michael è un cuoco in un ristorante. 5) マイケルはレストランでコックをしている。 5) O Miguel é cozinheiro num restaurante. 5) Майкл работает поваром в ресторане. 5) Михайло працює кухарем у ресторані. 5) 迈克尔是一家餐馆的厨师。

Είναι ο Μιχάλης μάγειρας? هل ميكاليس طباخ؟ Ist Michael ein Koch? Is Michael a cook? ¿Michael es cocinero? Michael est-il cuisinier ? Michael è un cuoco? マイケルは料理人ですか? O Michael é cozinheiro? Майкл умеет готовить? Майкл - кухар? 迈克尔是厨师吗?

Ναι, ο Μιχάλης είναι μάγειρας σε ένα εστιατόριο. ||||μάγειρας||| نعم، ميكاليس يعمل طباخًا في أحد المطاعم. Ja, Michael ist Koch in einem Restaurant. Yes, Michael is a cook in a restaurant. Sí, Michael es cocinero en un restaurante. Oui, Michael est cuisinier dans un restaurant. Sì, Michael è un cuoco in un ristorante. そう、マイケルはレストランのコックなんだ。 Sim, o Michael é cozinheiro num restaurante. Да, Майкл работает поваром в ресторане. Так, Майкл працює кухарем у ресторані. 是的,迈克尔是一家餐馆的厨师。

6) Οι πελάτες προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες. ||προέρχονται||||χώρες ||come from|||| ||происходят из|||| 6) العملاء يأتون من العديد من البلدان المختلفة. 6) Die Kunden kommen aus vielen verschiedenen Ländern. 6) The customers come from many different countries. 6) Los clientes proceden de muchos países. 6) Les clients sont originaires de nombreux pays différents. 6) I clienti provengono da molti paesi diversi. 6) 顧客はさまざまな国から来ている。 6) Os clientes vêm de muitos países diferentes. 6) Клиенты приезжают из разных стран. 6) Клієнти приїжджають з різних країн. 6) 客户来自许多不同的国家。

Προέρχονται οι πελάτες από μια χώρα? Come from|||||χώρα هل يأتي العملاء من دولة واحدة؟ Kommen die Kunden aus einem einzigen Land? Do the customers come from one country? ¿Los clientes proceden de un solo país? Les clients proviennent-ils d'un seul pays ? I clienti provengono da un solo paese? 顧客はある国から来ているのか? Os clientes são provenientes de um único país? Clienții provin dintr-o singură țară? Клиенты приезжают из одной страны? Клієнти приїжджають з однієї країни? 客户来自一个国家吗?

Όχι, δεν είναι από μια χώρα. No||||| لا، ليسوا من أي دولة. Nein, sie stammt nicht aus einem Land. No, not from one country. No, no es de un país. Non, il ne s'agit pas d'un pays. No, non proviene da un paese. いや、国のものではないよ。 Não, não é de um país. Nu, nu este de la o țară. Нет, это не из страны. Ні, це не з країни. 不,它不是来自一个国家。

Αυτοί είναι από πολλές διαφορετικές χώρες. وهم من العديد من البلدان المختلفة. Sie stammen aus vielen verschiedenen Ländern. They are from many different countries. Son de muchos países diferentes. Ils sont originaires de nombreux pays différents. Questi provengono da molti Paesi diversi. これらはさまざまな国のものだ。 Estes são de muitos países diferentes. Это представители разных стран. Вони з різних країн. 它们来自许多不同的国家。

7) Οι πελάτες είναι φιλικοί. |||friendly 7) العملاء ودودون. 7) Die Kunden sind freundlich. 7) The customers are friendly. 7) Los clientes son amables. 7) Les clients sont aimables. 7) I clienti sono cordiali. 7) 顧客はフレンドリーである。 7) Os clientes são simpáticos. 7) Клиенты дружелюбны. 7) Клієнти доброзичливі. 7) 顾客友好。

Είναι οι πελάτες φιλικοί? Are||| هل العملاء ودودون؟ Sind die Kunden freundlich? Are the customers friendly? ¿Son amables los clientes? Les clients sont-ils aimables ? I clienti sono cordiali? 客はフレンドリーか? Os clientes são simpáticos? Приветливы ли клиенты? Чи привітні клієнти? 顾客是否友好?

Ναι, οι πελάτες είναι φιλικοί. Ναι||||φιλικοί نعم، العملاء ودودون. Ja, die Kunden sind freundlich. Yes, the customers are friendly. Sí, los clientes son amables. Oui, les clients sont aimables. Sì, i clienti sono cordiali. ええ、お客さんはフレンドリーです。 Sim, os clientes são simpáticos. Да, клиенты приветливы. Так, клієнти доброзичливі. 是的,顾客都很友好。

8) Ο Μιχάλης αισθάνεται ευτυχισμένος όταν μιλά στους πελάτες. |||heureux|||| ||fühlt sich|glücklich|||| ||feels|||talks to|| 8) يشعر ميكاليس بالسعادة عندما يتحدث مع العملاء. 8) Michael fühlt sich wohl, wenn er mit Kunden spricht. 8) Michael feels happy when talking to customers. 8) Michael se siente feliz cuando habla con los clientes. 8) Michael se sent heureux lorsqu'il parle aux clients. 8) Michael si sente felice quando parla con i clienti. 8) マイケルは顧客と話すときに幸せを感じる。 8) O Miguel sente-se feliz quando fala com os clientes. 8) Майкл чувствует себя счастливым, когда разговаривает с клиентами. 8) Майкл відчуває себе щасливим, коли спілкується з клієнтами. 8) 与顾客交谈时,迈克尔感到很快乐。

Αισθάνεται ευτυχισμένος ο Μιχάλης όταν μιλά στους πελάτες? Αισθάνεται: νιώθει, είναι||||όταν||στους πελάτες| Fühlt sich||||||| ||||||to the| هل يشعر ميكاليس بالسعادة عندما يتحدث مع العملاء؟ Fühlt sich Michael glücklich, wenn er mit Kunden spricht? Does Michael feel happy when he talks to customers? ¿Se siente Michael feliz cuando habla con los clientes? Michael se sent-il heureux lorsqu'il parle aux clients ? Michael si sente felice quando parla con i clienti? マイケルはお客さんと話しているときに幸せを感じますか? O Michael sente-se feliz quando fala com os clientes? Чувствует ли Майкл себя счастливым, когда разговаривает с клиентами? Да ли се Михалис осећа срећним када разговара са муштеријама? Чи відчуває Майкл себе щасливим, коли спілкується з клієнтами? 迈克尔与顾客交谈时是否感到快乐?

Ναι, ο Μιχάλης αισθάνεται ευτυχισμένος όταν μιλά στους πελάτες. ||||счастливый|||| |||fühlt sich||||| نعم، يشعر ميكاليس بالسعادة عند التحدث إلى العملاء. Ja, Michael ist glücklich, wenn er mit Kunden spricht. Yes, Michael feels happy when he talks to customers. Sí, Michael se siente feliz cuando habla con los clientes. Oui, Michael se sent heureux lorsqu'il parle aux clients. Sì, Michael si sente felice quando parla con i clienti. そう、マイケルはお客さんと話しているときに幸せを感じるんだ。 Sim, o Michael sente-se feliz quando fala com os clientes. Да, Майкл чувствует себя счастливым, когда общается с клиентами. Да, Михалис се осећа срећно када разговара са муштеријама. Так, Майкл відчуває себе щасливим, коли спілкується з клієнтами. 是的,迈克尔在与顾客交谈时感到很快乐。