×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος δύο

Γ: Ψάχνουμε κάποιον.

Α: Ποιον ψάχνετε;

Γ: Ψάχνουμε τον αδερφό μου.

Α: Μένει εδώ;

Γ: Ναι, νομίζω ότι ο αδερφός μου μένει σε αυτό το κτίριο.

Α: Ποιος είναι ο αδερφός σας; Πείτε μου το όνομά του.

Γ: Το όνομα του αδερφού μου είναι Γιώργος.

Α: Ποιος είναι μεγαλύτερος, εσείς ή ο αδερφός σας;

Γ: Ο αδερφός μου είναι μεγαλύτερος από εμένα.

Είμαι νεότερη από αυτόν.

Αυτός είναι το μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια.

Α: Ποιος είναι ψηλότερος, εσείς ή ο αδερφός σας;

Γ: Ο αδερφός μου είναι ψηλότερος.

Εγώ είμαι η κοντή στην οικογένεια.

Γιατί ρωτάτε;

Γ: Ψάχνουμε κάποιον. C: Wir suchen jemanden. C: We are looking for someone. C: Estamos buscando a alguien. C: Nous cherchons quelqu'un. C: Stiamo cercando qualcuno. C:人を探しているんだ。 C: We zoeken iemand. C: Vi ser etter noen. C: Szukamy kogoś. C: Estamos procurando alguém. C: Мы ищем кого-то. Birini arıyoruz. C:我们正在找人。

Α: Ποιον ψάχνετε; F: Wen suchst du? A: Who are you looking for? S: ¿A quién buscas? A: Qui cherchez-vous? R: Chi stai cercando? S:誰をお探しですか? A: Wie zoek je? A: Hvem leter du etter? A: Quem você está procurando? А: Кого ты ищешь? S: Kimi arıyorsun? A:你找谁?

Γ: Ψάχνουμε τον αδερφό μου. C: Wir suchen meinen Bruder. C: We're looking for my brother. C: Estamos buscando a mi hermano. C: Nous recherchons mon frère. C: Stiamo cercando mio fratello. C:兄を探しているんだ。 C: We zoeken mijn broer. C: Vi leter etter broren min. G: Estamos procurando meu irmão. C: Мы ищем моего брата. C: Kardeşimi arıyoruz. C:我们在找我弟弟。

Α: Μένει εδώ; A: Bleibt sie hier? A: Does he live here? S: ¿Vive aquí? R: Vit-il ici? A: Vive qui? S:彼はここに住んでるの? A: Woont hij hier? A: Bor han her? O: Czy on tu mieszka? A: Ela fica aqui? А: Он здесь живет? S: Burada mı yaşıyor? A:他住在这里吗?

Γ: Ναι, νομίζω ότι ο αδερφός μου μένει σε αυτό το κτίριο. C: Ja, ich glaube, mein Bruder bleibt in diesem Gebäude. C: Yes, I think my brother lives in this building. C: Sí, creo que mi hermano vive en este edificio. C: Oui, je pense que mon frère habite dans ce bâtiment. C: Sì, penso che mio fratello viva in questo edificio. C:ええ、兄がこのビルに住んでいると思います。 C: Ja, ik denk dat mijn broer in dit gebouw woont. C: Ja, jeg tror broren min bor i denne bygningen. C: Sim, acho que meu irmão fica neste prédio. C: Да, я думаю, что мой брат живет в этом здании. C: Evet, sanırım kardeşim bu binada yaşıyor. C:是的,我想我哥哥住在这栋楼里。

Α: Ποιος είναι ο αδερφός σας; Πείτε μου το όνομά του. F: Wer ist dein Bruder? Sag mir seinen Namen. A: Who is your brother? Tell me his name. S: ¿Quién es tu hermano? Dime cómo se llama. A: Qui est ton frère? Dites-moi son nom. S: Chi è tuo fratello? Dimmi il suo nome. S:お兄さんは誰ですか?名前を教えて。 A: Hvem er broren din? Fortell meg navnet hans. A: Quem é seu irmão? Diga-me o nome dele. А: Кто твой брат? Скажи мне его имя. S: Kardeşin kim? Bana onun adını söyle. A:你弟弟是谁?告诉我他的名字。

Γ: Το όνομα του αδερφού μου είναι Γιώργος. C: Mein Bruder heißt George. C: My brother's name is George. C : Mon frère s'appelle George. C:兄の名前はジョージです。 C: Broren min heter George. C: Mój brat ma na imię George. G: O nome do meu irmão é George. C: Моего брата зовут Джордж. C: Kardeşimin adı George. C:我哥哥的名字叫乔治。

Α: Ποιος είναι μεγαλύτερος, εσείς ή ο αδερφός σας; A: Wer ist älter, du oder dein Bruder? A: Who is older, you or your brother? A: Qui est plus âgé, toi ou ton frère? A: Chi è più grande, tu o tuo fratello? S:あなたと弟、どちらが年上ですか? A: Hvem er eldre, du eller broren din? O: Kto jest starszy, ty czy twój brat? A: Quem é mais velho, você ou seu irmão? А: Кто старше, ты или твой брат? S: Kim daha büyük, sen mi kardeşin mi? A:谁大,你还是你弟弟?

Γ: Ο αδερφός μου είναι μεγαλύτερος από εμένα. C: Mein Bruder ist älter als ich. C: My brother is older than me. C: Mon frère est plus âgé que moi. C: Mio fratello è più grande di me. C:兄は私より年上です。 C: Broren min er eldre enn meg. C: Mój brat jest starszy ode mnie. G: Meu irmão é mais velho que eu. C: Мой брат старше меня. C:我哥哥比我大。

Είμαι νεότερη από αυτόν. Ich bin jünger als er. I'm younger than him. Je suis plus jeune que lui. Sono più giovane di lui. 私は彼より年下だ。 Jeg er yngre enn ham. Sou mais jovem que ele. Я моложе его. Ben ondan daha gencim. 我比他小。

Αυτός είναι το μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια. Dies ist das älteste Kind der Familie. He is the eldest child in the family. C'est l'aîné de la famille. Questo è il figlio maggiore della famiglia. 彼は家族の長男である。 Han er det eldste barnet i familien. Este é o filho mais velho da família. Он - старший ребенок в семье. Ailenin en büyük çocuğudur. 他是家中的长子。

Α: Ποιος είναι ψηλότερος, εσείς ή ο αδερφός σας; A: Wer ist größer, du oder dein Bruder? A: Who is taller, you or your brother? R: Qui est le plus grand, vous ou votre frère? A: Chi è più alto, tu o tuo fratello? S:君と弟、どっちが背が高い? A: Hvem er høyest, du eller broren din? O: Kto jest wyższy, ty czy twój brat? A: Quem é mais alto, você ou seu irmão? С: Кто выше, ты или твой брат? S: Kim daha uzun, sen mi kardeşin mi? A:你和你弟弟谁高?

Γ: Ο αδερφός μου είναι ψηλότερος. C: Mein Bruder ist größer. C: My brother is taller. C: Mon frère est plus grand. C: Broren min er høyere. C: Mój brat jest wyższy. G: Meu irmão é mais alto. C: Мой брат выше. C: Kardeşim daha uzun. C:我弟弟比较高。

Εγώ είμαι η κοντή στην οικογένεια. Ich bin der Kleinste in der Familie. I am the short one in the family. Je suis le plus petit de la famille. Sono il più basso della famiglia. 僕は家族の中で背が低いほうなんだ。 Jeg er den korte i familien. Jestem najniższy w rodzinie. Eu sou o menor da família. Я - коротышка в семье. Ailede kısa boylu olan benim. 我是家里个子矮的。

Γιατί ρωτάτε; Warum fragst du; Why do you ask? Pourquoi demandez-vous; Perché lo chiedi; なぜ聞くのか? Hvorfor spør du; Dlaczego pytasz; Por que você pergunta? Почему ты спрашиваешь; Neden sordunuz? 你为什么要问;