×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος δεκαεννέα

Α: Εντάξει, θα κάνω ό,τι θέλετε.

Δε θα έπρεπε, αλλά θα το κάνω.

Γ: Έι!

Μόλις σκέφτηκα κάτι.

Είναι κανείς σπίτι αυτή τη στιγμή;

Α: Όχι, είναι και οι δύο έξω.

Τι εννοείτε με αυτό;

Γ: Πότε θα γυρίσουν;

Α: Αυτός θα γυρίσει σήμερα το βράδυ αργά.

Παίζει γκολφ με τους φίλους του.

Γ: Και αυτή;

Α: Αυτή πρέπει να γυρίσει από τη δουλειά σε μία ώρα από τώρα.

Γ: Έχουμε μία ώρα μέχρι να γυρίσει το κορίτσι.

Α: Τι εννοείτε; Δε μου αρέσει αυτό που ακούω.

Γ: Μην ανησυχείτε.

Απλώς αφήστε το πάνω μου.

Όλα θα πάνε καλά.

Α: Ξέρω τι σκέφτεστε και δε μου αρέσει καθόλου.

Για περιμένετε ένα λεπτό.

Α: Εντάξει, θα κάνω ό,τι θέλετε. A: OK, ich werde tun, was Sie wollen. A: Okay, I'll do whatever you want. A: Bien, haré lo que quieras. R: D'accord, je ferai tout ce que vous voudrez. A: Va bene, farò quello che vuoi. A: Ok, eu farei o que você quiser. В: Добре, я зроблю все, що ти хочеш.

Δε θα έπρεπε, αλλά θα το κάνω. Ich sollte nicht, aber ich werde. I should not, but I will. No debería, pero lo haré. Je ne devrais pas, mais je le ferai. Non dovrei, ma lo farò. Eu não deveria, mas vou. Я не повинен, але буду.

Γ: Έι! C: Hallo! C: Hey! G: Hola! C: Ehi! G: Ei! C: Гей!

Μόλις σκέφτηκα κάτι. Ich habe gerade an etwas gedacht. I just thought of something. Solo pensé en algo. Je viens de penser à quelque chose. Ho solo pensato a qualcosa. Eu apenas pensei em algo. Я просто щось подумав.

Είναι κανείς σπίτι αυτή τη στιγμή; Ist gerade jemand zu Hause? Is anyone home right now? ¿Hay alguien en casa ahora? Est-ce que quelqu'un est à la maison en ce moment ? Qualcuno è a casa in questo momento? Tem alguém em casa agora? Хтось зараз вдома?

Α: Όχι, είναι και οι δύο έξω. A: Nein, sie sind beide raus. A: No, they are both out. R: Non, ils sont tous les deux sortis. A: No, sono entrambi fuori. A: Não, ambos estão fora. В: Ні, вони обоє вийшли.

Τι εννοείτε με αυτό; Was meinst du damit? What do you mean by that? ¿Qué quieres decir con eso? Que voulez-vous dire par là? Cosa vuoi dire con questo? O que você quer dizer com isso? Що ти маєш на увазі?

Γ: Πότε θα γυρίσουν; C: Wann kommen sie zurück? C: When will they come back? C: ¿Cuándo volverán? C: Quand reviendront-ils? C: Quando torneranno? C: Quando eles vão voltar? C: Коли вони повернуться?

Α: Αυτός θα γυρίσει σήμερα το βράδυ αργά. A: Er wird heute Abend spät zurückkommen. A: He will come back late tonight. A: Regresará tarde esta noche. R: Il sera de retour tard ce soir. A: Tornerà tardi stasera. R: Ele estará de volta hoje à noite.

Παίζει γκολφ με τους φίλους του. Er spielt Golf mit seinen Freunden. He plays golf with his friends. Él juega golf con sus amigos. Il joue au golf avec ses amis. Gioca a golf con i suoi amici. Ele joga golfe com seus amigos. Він грає в гольф зі своїми друзями.

Γ: Και αυτή; C: Und sie? C: And her? C : Et elle ? C: E lei? C: E ela? С: А вона?

Α: Αυτή πρέπει να γυρίσει από τη δουλειά σε μία ώρα από τώρα. A: Sie muss in einer Stunde von der Arbeit zurück sein. A: She has to come home from work in an hour from now. S: Tiene que volver del trabajo dentro de una hora. A: Elle doit rentrer du travail dans une heure à partir de maintenant. A: Deve tornare dal lavoro tra un'ora. R: Ela deve voltar do trabalho daqui a uma hora. В: Вона має повернутися з роботи через годину.

Γ: Έχουμε μία ώρα μέχρι να γυρίσει το κορίτσι. C: Wir haben eine Stunde, bis das Mädchen zurückkommt. C: We have an hour until the girl comes back. C: Tenemos una hora hasta que vuelva la chica. C : Nous avons une heure jusqu'à ce que la fille revienne. C: Abbiamo un'ora prima che la ragazza torni. G: Temos uma hora até a garota voltar. C: У нас є година, поки дівчина не повернеться.

Α: Τι εννοείτε; Δε μου αρέσει αυτό που ακούω. A: Was meinst du? Ich mag nicht, was ich höre. A: What do you mean? I don't like what I hear. A: ¿Qué quieres decir? No me gusta lo que oigo. R : Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'aime pas ce que j'entends. R: Cosa intendi? Non mi piace quello che sento. A: Como assim? Eu não gosto do que ouço. A: Що ви маєте на увазі? Мені не подобається те, що я чую.

Γ: Μην ανησυχείτε. C: Keine Sorge. C: Do not worry. C: No te preocupes. G: Ne t'inquiète pas. C: Non preoccuparti. G: Não se preocupe. C: Не хвилюйся.

Απλώς αφήστε το πάνω μου. Überlassen Sie es einfach mir. Just leave it to me. Solo déjamelo a mí. Laissez-moi faire. Lascialo a me. Apenas deixe comigo. Просто залиш це на мені.

Όλα θα πάνε καλά. Alles wird gut. Everything will be fine. Todo saldrá bien. Tout ira bien. Tutto andrà bene. Tudo vai correr bem. Все буде гаразд.

Α: Ξέρω τι σκέφτεστε και δε μου αρέσει καθόλου. A: Ich weiß was du denkst und ich mag es überhaupt nicht. A: I know what you're thinking and I don't like it at all. R: Sé lo que estás pensando y no me gusta en absoluto. A : Je sais ce que vous pensez et je n'aime pas du tout ça. A: So cosa ne pensi e non mi piace per niente. A: Wiem, o czym myślisz i wcale mi się to nie podoba. A: Eu sei o que você está pensando e eu não gosto nada disso. В: Я знаю, що ви думаєте, і мені це зовсім не подобається.

Για περιμένετε ένα λεπτό. Warte eine Minute. Wait a minute. Espera un minuto Attendez une minute. Apetta un minuto. Poczekaj minutę. Espere um minuto. Почекай хвилинку.