×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

New Testament in romaji, John chapter 1

John chapter 1

Joh 1:1 hajime ni gen gaatta . gen ha kami to tomoni atta . gen ha kami deatta . Joh 1:2 kono gen ha hajime ni kami to tomoni atta . Joh 1:3 subete no mono ha , kore niyotte dekita . dekita mono nouchi , hito tsutoshite kore niyora nai mono ha nakatta . Joh 1:4 kono gen ni inochi gaatta . soshite kono inochi ha nin no hikari deatta . Joh 1:5 hikari ha yami no nakani kagayai teiru . soshite , yami ha kore ni kata nakatta . Joh 1:6 koko ni hito rino nin gaatte , kami kara tsuka wa sareteita . sono mei wo yohane to itsutta . Joh 1:7 kono nin ha akashinotamenikita . hikari nitsuite akashiwoshi , kare niyotte subete no nin ga shinji rutame dearu . Joh 1:8 kare ha hikari dehanaku , tada , hikari nitsuite akashi wo suru tamenikita no dearu . Joh 1:9 subeteno nin wo shou sumakotono hikari gaatte , yoni kita . Joh 1:10 kare ha yoniita . soshite , yo ha kare niyotte dekita no dearu ga , yo ha kare wo shirazu niita . Joh 1:11 kare ha jibun no toko ronikita noni , jibun no tami ha kare wo uke irenakatta . Joh 1:12 shikashi , kare wo uke ireta mono , sunawachi , sono mei wo shinji ta hito bito ni ha , kare ha kami no ko tonaru chikara wo atae tanodearu . Joh 1:13 sore rano nin ha , chi sujiniyorazu , niku no yoku niyorazu , mata , nin no yoku nimoyorazu , tada kami niyotte umare tano dearu . Joh 1:14 soshite gen ha nikutai tonari , watashitachi no uchini yadotta . watashi ta chihasono eikou wo mita . sore ha chichi no hito riko toshiteno eikou deatte , megumitomakototoni michi teita . Joh 1:15 yohane ha kare nitsuiteakashiwoshi , saken de itsutta ,(( watashi no atoni kuru kata ha , watashi yorimo sugureta kata dearu . watashi yorimo saki ni orareta kara dearu ) towatashi ga itsutta no ha , kono nin no koto dearu ). Joh 1:16 watashitachi subeteno mono ha , sono michi michi teiru mono no naka kara uke te , meguminimegumiwo kuwae rareta . Joh 1:17 ritsu hou ha mo ^ se wotooshite atae rare , megumitomakototoha , iesu . kirisuto wotooshitekita no dearu . Joh 1:18 kami wo mita mono hamadahitorimoinai . tada chichi no futokoro niiru hito riko naru kami dake ga , kami wo arawashita no dearu . Joh 1:19 sate , yudaya nin tachi ga , erusaremu kara matsuri tsukasa tachiya rebi nin tachi wo yohane no moto nitsu ka washite ,( anata ha donata desu ka ) toto wa seta ga , sono toki yohane ga tate taakashi ha , koudeatta . Joh 1:20 sunawachi , kare ha koku ha kushite ina mazu ,( watashi ha kirisuto de ha nai ) to koku ha kushita . Joh 1:21 sokode , kare ra ha tou ta ,( sorede ha , donatana no desu ka , anata ha er iya desu ka ). kare ha ( iya , soude ha nai ) to itsutta .( de ha , ano yogen mono desu ka ). kare ha ( iie ) to kotae ta . Joh 1:22 sokode , kare ra ha itsutta ,( anata ha donata desu ka . watashitachi wo tsukawashita hito bito ni , kotae wo motte ike ruyounishite itadakitai . anata jishin wodaredato kangaeru no desu ka ). Joh 1:23 kare ha itsutta ,( watashi ha , yogen mono izaya ga itsutta youni ,( omono michi womassuguniseyoto kouya de yoba waru mono no koe ) dearu ). Joh 1:24 tsukawasareta nin tachi ha , parisai nin deatta . Joh 1:25 kare ra ha yohane ni tou te itsutta ,( deha , anata ga kirisuto demo eriya demomataano yogen mono demonainonara , naze baputesuma wo sazuke runodesuka ). Joh 1:26 yohane ha karera ni kotae te itsutta ,( watashiha mizu de baputesuma wo sazuke ruga , anata ga tano shira naikataga , anata ga tano nakani tatte orareru . Joh 1:27 sore ga watashi no atoniatonioideni naru hou deatte , watashi ha sono nin no kutsunohimowo toku atai uchimonai ). Joh 1:28 kore ranokotoha , yohane ga baputesuma wo sazuke teita yorudan no mukou no betaniya deattanodearu . Joh 1:29 sono yokujitsu , yohane ha iesu ga jibun no hou nikorarerunowo mite itsutta ,( miyo , yono tsumi wo torinozoku kami no shou hitsuji . Joh 1:30 ( watashi no atoni kuru kata ha , watashi yorimo sugureta kata dearu . watashi yorimo sakini orareta kara dearu ) towatashi ga itsutta noha , kono nin nokoto dearu . Joh 1:31 watashihakonokatawo shira nakatta . shikashi , konokataga isuraeru ni araware t ekudasarusonokotonotameni , watashihakite , mizu de baputesuma wo sazuke teiru no dearu ). Joh 1:32 yohane ha mata aka shiwoshite itsutta ,( watashi ha , o rei gahatonoyouni ten kara kudatte , kano ueni todomarunowo mita . Joh 1:33 watashi ha kono nin wo shira nakatta . shikashi , mizu de baputesuma wo sazuke ruyounito , watashi wo otsu ka wa shi nin atta sono kata ga , watashi nii wa reta ,( aru nin no ueni , o rei ga kudatte todomaru no wo mita ra , sono nin kosoha , o rei niyotte baputesuma wo sazuke rukatadearu ). Joh 1:34 watashi ha sore wo mita no de , kono kata koso kami no ko dearu to , aka shi wo shita no dearu ). Joh 1:35 sono yokujitsu , yohane ha mata futarino deshi tachito isshoni tatte itaga , Joh 1:36 iesu ga arui teorarerunoni me wotomete itsutta ,( miyo , kami no shou hitsuji ). Joh 1:37 sono futarino deshi ha , yohane ga sou iu no wo kii te , iesu nitsuite itta . Joh 1:38 iesu hafuri muki , karera gatsuite kuru no wo mite iwa reta ,( nanika negai gaaruno ka ). karera ha itsutta ,( rabi ( yakushi te ie ba , sensei ) doko ni otomarinano desu ka ). Joh 1:39 iesu ha kare ra nii wa reta ,( kitegorannasai . soushitarawakarudarou ). sokode karera hatsuite itte , iesu no tomatte orareru tokoro wo mita . soshite , sono nichi ha iesu notokoroni toma tta . toki ha gogo yoji gorodeatta . Joh 1:40 yohane kara kii te , iesu nitsuite itta futarinouchinohitoriha , shimon . petero no kyoudai andere deatta . Joh 1:41 kareha mazu jibun no kyoudai shimon ni deatte itsutta ,( watashitachi ha meshiya ( yakuse ba , kirisuto ) niima deatta ). Joh 1:42 soshite shimon wo iesu nomotonitsuretekita . iesu ha kare ni me wotomete iwa reta ,( anata ha yohane no ko shimon dearu . anata wo kepa ( yakuse ba , petero ) to yobu kotonisuru ). Joh 1:43 sono yokujitsu , iesu ha gariraya ni iko utosaretaga , piripo ni deatte iwa reta ,( watashi ni shitagatte kinasai ). Joh 1:44 piripo ha , andere to petero tono machi betsusaida no nin deatta . Joh 1:45 kono piripo ga natanaeru ni deatte itsutta ,( watashitachi ha , mose ga ritsu hou no nakani shirushiteori , yogen mono tachi ga shiru shiteita nin , yosefu no ko , nazare no iesu niima deatta ). Joh 1:46 natanaeru ha kare ni itsutta ,( nazare kara , nan noyoi mono ga deyou ka ). piripo ha kare ni itsutta ,( kite mina sai ). Joh 1:47 iesu ha natanaeru ga jibun no hou ni kuru nowo mite , kare nitsuite iwa reta ,( miyo , ano nin koso , hontouno isuraeru nin dearu . sono kokoro ni ha itsuwari ganai ). Joh 1:48 natanaeru ha itsutta ,( doushite watashi wo go zonji nano desu ka ). iesu ha kotae te iwa reta ,( piripo gaanatawo yobu mae ni , watashi ha anata ga , ichijikuno kinoshita niiru no wo mita ). Joh 1:49 natanaeru ha kotae ta ,( sensei , anata ha kami no ko desu . anata ha isuraeru no ou desu ). Joh 1:50 iesu ha kotae te iwa reta ,( anata ga , ichi jikuno kinoshita niiru no wo mita to , watashi ga itsutta node shinji runoka . kore yorimo , motto ooki nakotowo , anata ha miru dearou ). Joh 1:51 mata iwa reta ,( yoku yoku anata ga tani itsutte oku . ten ga hirake te , kami no o tsukata chi ga nin no ko no ueni nobori kudari suru no wo , anata ga taha miru dearou ).


John chapter 1 john| John chapter 1

Joh 1:1 hajime ni gen gaatta . gen ha kami to tomoni atta . gen ha kami deatta . Joh 1:2 kono gen ha hajime ni kami to tomoni atta . Joh 1:3 subete no mono ha , kore niyotte dekita . dekita mono nouchi , hito tsutoshite kore niyora nai mono ha nakatta . Joh 1:4 kono gen ni inochi gaatta . soshite kono inochi ha nin no hikari deatta . Joh 1:5 hikari ha yami no nakani kagayai teiru . soshite , yami ha kore ni kata nakatta . Joh 1:6 koko ni hito rino nin gaatte , kami kara tsuka wa sareteita . sono mei wo yohane to itsutta . Joh 1:7 kono nin ha akashinotamenikita . hikari nitsuite akashiwoshi , kare niyotte subete no nin ga shinji rutame dearu . Joh 1:8 kare ha hikari dehanaku , tada , hikari nitsuite akashi wo suru tamenikita no dearu . Joh 1:9 subeteno nin wo shou sumakotono hikari gaatte , yoni kita . Joh 1:10 kare ha yoniita . soshite , yo ha kare niyotte dekita no dearu ga , yo ha kare wo shirazu niita . Joh 1:11 kare ha jibun no toko ronikita noni , jibun no tami ha kare wo uke irenakatta . Joh 1:12 shikashi , kare wo uke ireta mono , sunawachi , sono mei wo shinji ta hito bito ni ha , kare ha kami no ko tonaru chikara wo atae tanodearu . Joh 1:13 sore rano nin ha , chi sujiniyorazu , niku no yoku niyorazu , mata , nin no yoku nimoyorazu , tada kami niyotte umare tano dearu . Joh 1:14 soshite gen ha nikutai tonari , watashitachi no uchini yadotta . watashi ta chihasono eikou wo mita . sore ha chichi no hito riko toshiteno eikou deatte , megumitomakototoni michi teita . Joh 1:15 yohane ha kare nitsuiteakashiwoshi , saken de itsutta ,(( watashi no atoni kuru kata ha , watashi yorimo sugureta kata dearu . watashi yorimo saki ni orareta kara dearu ) towatashi ga itsutta no ha , kono nin no koto dearu ). Joh 1:16 watashitachi subeteno mono ha , sono michi michi teiru mono no naka kara uke te , meguminimegumiwo kuwae rareta . Joh 1:17 ritsu hou ha mo ^ se wotooshite atae rare , megumitomakototoha , iesu . kirisuto wotooshitekita no dearu . Joh 1:18 kami wo mita mono hamadahitorimoinai . tada chichi no futokoro niiru hito riko naru kami dake ga , kami wo arawashita no dearu . Joh 1:19 sate , yudaya nin tachi ga , erusaremu kara matsuri tsukasa tachiya rebi nin tachi wo yohane no moto nitsu ka washite ,( anata ha donata desu ka ) toto wa seta ga , sono toki yohane ga tate taakashi ha , koudeatta . Joh 1:20 sunawachi , kare ha koku ha kushite ina mazu ,( watashi ha kirisuto de ha nai ) to koku ha kushita . Joh 1:21 sokode , kare ra ha tou ta ,( sorede ha , donatana no desu ka , anata ha er iya desu ka ). kare ha ( iya , soude ha nai ) to itsutta .( de ha , ano yogen mono desu ka ). kare ha ( iie ) to kotae ta . Joh 1:22 sokode , kare ra ha itsutta ,( anata ha donata desu ka . watashitachi wo tsukawashita hito bito ni , kotae wo motte ike ruyounishite itadakitai . anata jishin wodaredato kangaeru no desu ka ). Joh 1:23 kare ha itsutta ,( watashi   ha , yogen mono izaya ga itsutta youni ,( omono michi womassuguniseyoto kouya de yoba waru mono no koe ) dearu ). Joh 1:24 tsukawasareta nin tachi ha , parisai nin deatta . Joh 1:25 kare ra ha yohane ni tou te itsutta ,( deha , anata ga kirisuto demo eriya demomataano yogen mono demonainonara , naze baputesuma wo sazuke runodesuka ). Joh 1:26 yohane ha karera ni kotae te itsutta ,( watashiha mizu de baputesuma wo sazuke ruga , anata ga tano shira naikataga , anata ga tano nakani tatte orareru . Joh 1:27 sore ga watashi no atoniatonioideni naru hou deatte , watashi ha sono nin no kutsunohimowo toku atai uchimonai ). Joh 1:28 kore ranokotoha , yohane ga baputesuma wo sazuke teita yorudan no mukou no betaniya deattanodearu . Joh 1:29 sono yokujitsu , yohane ha iesu ga jibun no hou nikorarerunowo mite itsutta ,( miyo , yono tsumi wo torinozoku kami no shou hitsuji . Joh 1:30 ( watashi no atoni kuru kata ha , watashi yorimo sugureta kata dearu . watashi yorimo sakini orareta kara dearu ) towatashi ga itsutta noha , kono nin nokoto dearu . Joh 1:31 watashihakonokatawo shira nakatta . shikashi , konokataga isuraeru ni araware t ekudasarusonokotonotameni , watashihakite , mizu de baputesuma wo sazuke teiru no dearu ). Joh 1:32 yohane ha mata aka shiwoshite itsutta ,( watashi ha , o rei gahatonoyouni ten kara kudatte , kano ueni todomarunowo mita .  Joh 1:33 watashi ha kono nin wo shira nakatta . shikashi , mizu de baputesuma wo sazuke ruyounito , watashi wo otsu ka wa shi nin atta sono kata ga , watashi nii wa reta ,( aru nin no ueni , o rei ga kudatte todomaru no wo mita ra , sono nin kosoha , o rei niyotte baputesuma wo sazuke rukatadearu ). Joh 1:34 watashi ha sore wo mita no de , kono kata koso kami no ko dearu to , aka shi wo shita no dearu ). Joh 1:35 sono yokujitsu , yohane ha mata futarino deshi tachito isshoni tatte itaga , Joh 1:36 iesu ga arui teorarerunoni me wotomete itsutta ,( miyo , kami no shou hitsuji ). Joh 1:37 sono futarino deshi ha , yohane ga sou iu no wo kii te , iesu nitsuite itta . Joh 1:38 iesu hafuri muki , karera gatsuite kuru no wo mite iwa reta ,( nanika negai gaaruno ka ). karera ha itsutta ,( rabi ( yakushi te ie ba , sensei ) doko ni otomarinano desu ka ). Joh 1:39 iesu ha kare ra nii wa reta ,( kitegorannasai . soushitarawakarudarou ). sokode karera hatsuite itte , iesu no tomatte orareru tokoro wo mita . soshite , sono nichi ha iesu notokoroni toma tta . toki ha gogo yoji gorodeatta . Joh 1:40 yohane kara kii te , iesu nitsuite itta futarinouchinohitoriha , shimon . petero no kyoudai andere deatta . Joh 1:41 kareha mazu jibun no kyoudai shimon ni deatte itsutta ,( watashitachi ha meshiya ( yakuse ba , kirisuto ) niima deatta ). Joh 1:42 soshite shimon wo iesu nomotonitsuretekita . iesu ha kare ni me wotomete iwa reta ,( anata ha yohane no ko shimon dearu . anata wo kepa ( yakuse ba , petero ) to yobu kotonisuru ). Joh 1:43 sono yokujitsu , iesu ha gariraya ni iko utosaretaga , piripo ni deatte iwa reta ,( watashi ni shitagatte kinasai ). Joh 1:44 piripo ha , andere to petero tono machi betsusaida no nin deatta . Joh 1:45 kono piripo ga natanaeru ni deatte itsutta ,( watashitachi ha , mose ga ritsu hou no nakani shirushiteori , yogen mono tachi ga shiru shiteita nin , yosefu no ko , nazare no iesu niima deatta ). Joh 1:46 natanaeru ha kare ni itsutta ,( nazare kara , nan noyoi mono ga deyou ka ). piripo ha kare ni itsutta ,( kite mina sai ). Joh 1:47 iesu ha natanaeru ga jibun no hou ni kuru nowo mite , kare nitsuite iwa reta ,( miyo , ano nin koso , hontouno isuraeru nin dearu . sono kokoro ni ha itsuwari ganai ). Joh 1:48 natanaeru ha itsutta ,( doushite watashi wo go zonji nano desu ka ). iesu ha kotae te iwa reta ,( piripo gaanatawo yobu mae ni , watashi ha anata ga , ichijikuno kinoshita niiru no wo mita ). Joh 1:49 natanaeru ha kotae ta ,( sensei , anata ha kami no   ko desu . anata ha isuraeru no ou desu ). Joh 1:50 iesu ha kotae te iwa reta ,( anata ga , ichi jikuno kinoshita niiru no wo mita to , watashi ga itsutta node shinji runoka . kore yorimo , motto ooki nakotowo , anata ha miru dearou ). Joh 1:51 mata iwa reta ,( yoku yoku anata ga tani itsutte oku . ten ga hirake te , kami no o tsukata chi ga nin no ko no ueni nobori kudari suru no wo , anata ga taha miru dearou ). joh|||||||||||||||joh||||||||||joh|||||||||||||||||||joh||||||||||||||joh|||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||joh||||||||||||||joh||||||||||joh|||||||||||||||||||joh||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh|||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||joh||||||||joh||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh|||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||joh||||||||||||joh|||||||||||||joh||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||||||||||||