×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, How to express your FEELINGS

How to express your FEELINGS

Γεια σας!

το τελευταίο μου βίντεο

που μιλάω αργά ελληνικά

σας άρεσε πάρα πολύ.

Οπότε, σκέφτηκα

να φτιάξω άλλο ένα.

Σήμερα δε δουλεύω,

γι'αυτό πάω για περπάτημα.

Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα Χριστούγεννα,

και σκέφτηκα να φορέσω ένα κόκκινο μπουφάν.

Σήμερα, όμως, δε θα μιλήσουμε

για το κόκκινο μπουφάν,

ούτε για τα Χριστούγεννα,

αλλά θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα,

όλα όσα νιώθουμε

και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε

για 5 βασικά συναισθήματα.

Αν είστε καινούριοι εδώ,

εγώ είμαι η Γιούλη

και καλωσήρθατε στο κανάλι μου!

Όπως είπα και πριν

σήμερα θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα

δηλαδή πώς νιώθουμε.

Το πρώτο συναίσθημα

για το οποίο θα μιλήσουμε

είναι η χαρά.

Νιώθω χαρά,

ή είμαι χαρούμενη

ή χαρούμενος.

Για παράδειγμα,

είμαι πολύ χαρούμενη που έρχονται τα Χριστούγεννα.

Το αντίθετο της χαράς

είναι η λύπη.

Νιώθω λύπη

ή είμαι λυπημένος

ή λυπημένη.

Νιώθουμε λύπη όταν χάνουμε κάτι

ή όταν συμβαίνει ένα αρνητικό γεγονός.

Στην ίδια οικογένεια είναι

και το ρήμα λυπάμαι.

Για παράδειγμα:

Λυπάμαι που δεν ήρθα στα γενέθλιά σου.

Ένα ακόμη αρνητικό συναίσθημα είναι ο θυμός.

Νιώθω θυμό ή είμαι θυμωμένος.

Για παράδειγμα:

Είμαι θυμωμένος με τους γείτονες,

επειδή κάνουν φασαρία.

Κάθε βράδυ έχουν πολύ δυνατά τη μουσική

και δεν μπορώ να κοιμηθώ.

Εκτός από χαρά, λύπη, ή θυμό

μπορεί να νιώθουμε φόβο.

Για παράδειγμα:

Τα μικρά παιδιά φοβούνται το σκοτάδι.

Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται τις αράχνες

και αυτό λέγεται αραχνοφοβία.

Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι φοβούνται τα φίδια

επειδή είναι επικίνδυνα

και μπορεί να τους τσιμπήσουν.

Εγώ φοβάμαι τα ύψη,

που σημαίνει ότι έχω υψοφοβία.

Φοβάμαι να ανέβω σε πολύ ψηλά κτίρια.

Κάποιες φορές, όταν έχουμε

πολλά προβλήματα

και υποχρεώσεις

νιώθουμε άγχος

ή είμαι αγχωμένος ή αγχωμένη.

Για παράδειγμα:

Είμαι πολύ αγχωμένη πριν από μία συνέντευξη

ή πριν από μία εξέταση.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ

που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.

Ελπίζω να σας άρεσε

και θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά.

Φιλάκια!

How to express your FEELINGS Wie man seine GEFÜHLE ausdrückt How to express your FEELINGS Cómo expresar tus SENTIMIENTOS Comment exprimer vos SENTIMENTS Come esprimere i propri SENTIMENTI Hoe je je VOEL kunt uiten Jak wyrazić swoje UCZUCIA Como exprimir os seus SENTIMENTOS DUYGULARINIZI nasıl ifade edersiniz? Як виражати свої ПОЧУТТЯ

Γεια σας! مرحبا! Hello! ¡Hola! Salut ! Olá! Здравствуйте!

το τελευταίο μου βίντεο آخر فيديو لي mein letztes Video my last video En mi último vídeo Dans ma dernière vidéo, No meu último vídeo, Моё последнее видео, son videom

που μιλάω αργά ελληνικά الذي اتحدث فيه اللغة اليونانية ببطء dass ich langsam Griechisch spreche I speak Greek slowly hablé despacio en griego où je parle le grec lentement, onde falo grego devagar, в котором я говорю на греческом медленно, yavaş Yunanca konuştuğumu

σας άρεσε πάρα πολύ. اعجبتكم كثيرا. es hat dir sehr gut gefallen. you liked it very much. y os gustó muchísimo. cela vous a beaucoup plu. vocês gostaram muito. вам очень понравилось. çok beğendiniz.

Οπότε, σκέφτηκα لذلك اعتقدت Also dachte ich So, I thought Así que pensé Donc, je me suis dit Così, ho pensato Então eu pensei И я подумала Ben de düşündüm ki

να φτιάξω άλλο ένα. لعمل فيديو آخر. einen anderen zu machen. to make another one. en hacer otro. que j'en ferais une autre. per farne un altro. em fazer outro. сделать ещё одно видео.

Σήμερα δε δουλεύω, انا لا يعمل اليوم، Ich arbeite heute nicht I'm not working today, Hoy no estoy trabajando, Je ne travaille pas aujourd'hui, Não estou trabalhando hoje, Сегодня я не работаю

γι'αυτό πάω για περπάτημα. لهذا السبب أذهب في نزهة على الأقدام. deswegen gehe ich spazieren. That's why I go for a walk. por eso estoy dando un paseo. c'est pour ça que je me promène. quindi vado a fare una passeggiata. então vou dar um passeio. и поэтому пошла на прогулку.

Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα Χριστούγεννα, نحن قريبون جدًا من عيد الميلاد ، Wir sind ganz in der Nähe von Weihnachten, We are very close to Christmas, Estamos muy cerca de la Navidad, Nous approchons de Noël, Estamos muito perto do Natal, Мы уже очень близко к Рождеству,

και σκέφτηκα να φορέσω ένα κόκκινο μπουφάν. وفكرت في ارتداء سترة حمراء. und ich dachte daran, eine rote Jacke zu tragen. and I thought of wearing a red jacket. y he pensado ponerme una chaqueta roja. et j'ai pensé à porter une veste rouge. e ho pensato di indossare una giacca rossa. e pensei em usar uma jaqueta vermelha. и я решила надеть красную куртку.

Σήμερα, όμως, δε θα μιλήσουμε لكننا اليوم لن نتحدث Heute werden wir jedoch nicht sprechen Today, however, we will not talk Hoy, sin embargo, no vamos a hablar Aujourd'hui, cependant, nous ne parlerons pas Hoje, porém, não vamos falar Сегодня, однако, мы не будем говорить

για το κόκκινο μπουφάν, عن السترة الحمراء ، for the red jacket, de la chaqueta roja, de la veste rouge, sobre a jaqueta vermelha, о красной куртке

ούτε για τα Χριστούγεννα, ولاعن عيد الميلاد Nicht einmal für Weihnachten, nor for Christmas, ni de la Navidad, ni de Noël, nem sobre o natal, или о Рождестве,

αλλά θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα, لكننا سنتحدث عن العواطف ، sondern wir werden über Emotionen sprechen, but we will talk about emotions, sino que hablaremos de las emociones, mais nous parlerons des émotions, ma parleremo dei sentimenti, mas vamos falar sobre emoções, мы поговорим об эмоциях,

όλα όσα νιώθουμε كل ما نشعر به alles was wir fühlen everything we feel todo lo que sentimos, tout ce que nous ressentons tutto ciò che sentiamo tudo que sentimos обо всём том, что мы чувствуем,

και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε وعلى وجه التحديد سنتحدث und speziell werden wir reden and specifically we will talk y en concreto vamos a hablar et spécifiquement nous parlerons e in particolare parleremo di e especificamente vamos falar и, в частности, мы поговорим

για 5 βασικά συναισθήματα. عن 5 عواطف أساسية. für 5 Grundemotionen. for 5 basic emotions. de 5 emociones básicas. de 5 émotions de base. per 5 emozioni di base. das 5 emoções básicas. о пяти основных эмоциях.

Αν είστε καινούριοι εδώ, إذا كنت جديدًا هنا ، Wenn Sie neu hier sind, If you are new here, Si eres nuevo aquí, Si vous êtes nouveau ici, Se siete nuovi qui, Se você é novo aqui, Если вы здесь впервые,

εγώ είμαι η Γιούλη أنا يولي I am Giouli ¡me llamo Yiuli Je suis Yiuli Eu sou yiuli я Юли

και καλωσήρθατε στο κανάλι μου! ومرحبا بكم في قناتي! and welcome to my channel! y te doy la bienvenida a mi canal! et bienvenue sur ma chaîne ! e sejam bem-vindos ao meu canal! и добро пожаловать на мой канал!

Όπως είπα και πριν كما قلت من قبل Wie ich bereits gesagt habe As I said before Como he dicho antes Comme je le disais avant, Come ho detto prima Como eu disse antes Как я уже сказала ранее,

σήμερα θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα اليوم سنتحدث عن العواطف Heute werden wir über Emotionen sprechen today we will talk about emotions hoy vamos a hablar de las emociones aujourd'hui nous parlerons des émotions, hoje vamos falar sobre emoções сегодня мы поговорим об эмоциях,

δηλαδή πώς νιώθουμε. الذي هو ما نشعر به. das heißt, wie wir uns fühlen. that is, how we feel. es decir, de cómo nos sentimos. c'est-à-dire de comment nous nous sentons. isto é, como nos sentimos. то есть о том, как мы чувствуем.

Το πρώτο συναίσθημα الشعور الأول Das erste Gefühl The first feeling El primer sentimiento Le premier sentiment O primeiro sentimento Первая эмоция,

για το οποίο θα μιλήσουμε الذي سنتحدث عنه über die wir sprechen werden which we will talk about del que vamos a hablar dont nous parlerons sobre o qual falaremos о которой мы поговорим,

είναι η χαρά. هي الفرحة. es ist Freude. is the joy. es la alegría. est la joie. é a alegria. это радость.

Νιώθω χαρά, اشعر بالسعادة Ich bin glücklich, I feel happy, Estoy feliz, Je me sens heureux, Provo gioia, Eu me sinto feliz, Я чувствую радость

ή είμαι χαρούμενη أو أنا سعيدة oder bin ich glücklich or I'm happy o estoy contenta (femenino) ou je suis heureuse (féminin) o sono felice ou estou feliz (feminino) или я рада,

ή χαρούμενος. أو سعيد Ich bin glücklich. or happy. o contento (masculino). ou je suis heureux (masculin). ou estou feliz (masculino). или я рад.

Για παράδειγμα, فمثلا، Zum Beispiel, For example, Por ejemplo, Par exemple : Por exemplo, Например,

είμαι πολύ χαρούμενη που έρχονται τα Χριστούγεννα. أنا سعيدة جدا أن عيد الميلاد قادم. ich freue mich sehr auf Weihnachten. I'm very happy that Christmas is coming. Estoy muy contenta de que llegue la Navidad. je suis très heureux que Noël arrive. "Estou muito feliz que o Natal está chegando". я очень рада, что наступает Рождество.

Το αντίθετο της χαράς عكس الفرح The opposite of joy Il contrario della gioia Противоположность радости -

είναι η λύπη. هو الحزن. is sadness. es la tristeza. est la tristesse. è il rimpianto. é a tristeza. это печаль.

Νιώθω λύπη اشعر بالحزن. I feel sad Estoy triste Je me sens triste eu me sinto triste Я чувствую печаль

ή είμαι λυπημένος او انا حزين or I'm sad o estoy desanimado (masculino) ou je suis triste (masculin) ou estou triste (masculino) или я печальный,

ή λυπημένη. او حزينة, or sad. o desanimada (femenino). ou triste (féminin). ou triste (feminino). или печальная.

Νιώθουμε λύπη όταν χάνουμε κάτι |sorrow|"when"|lose| نشعر بالحزن عندما نفقد شيئًا Wir sind traurig, wenn wir etwas verlieren We feel sad when we lose something Nos sentimos tristes cuando perdemos algo On se sent triste quand on perd quelque chose Ci sentiamo tristi quando perdiamo qualcosa Ficamos tristes quando perdemos algo Мы чувствуем печаль, когда теряем что-то

ή όταν συμβαίνει ένα αρνητικό γεγονός. |"when"|||| أو عند وقوع حدث ضار. oder wenn ein negatives Ereignis eintritt. or when a negative event occurs. o cuando pasa algo malo. ou lorsqu'un événement négatif se produit. ou quando ocorre um evento negativo. или когда происходит какое-то негативное событие.

Στην ίδια οικογένεια είναι هم في نفس العائلة Sie sind in der gleichen Familie They are in the same family En la misma familia está Dans la même famille, il y a aussi Della stessa famiglia fanno parte Na mesma família, existe К этому же семейству относится

και το ρήμα λυπάμαι. ||verb|"I am sorry" والفعل آسف. und das Verb sorry. and the verb sorry. también el verbo "sentir (lamentar)". le verbe «être désolé». e il verbo "scusare". também o verbo '' lamentar ''. и глагол сожалеть.

Για παράδειγμα: فمثلا: For example: Por ejemplo: Par exemple : Por exemplo: Например:

Λυπάμαι που δεν ήρθα στα γενέθλιά σου. أنا آسف لأنني لم أحضر عيد ميلادك. Es tut mir leid, dass ich nicht zu deinem Geburtstag gekommen bin. I'm sorry I did not come to your birthday. Siento no haber ido a tu cumpleaños. je suis désolée de ne pas être venue à ton anniversaire. Mi dispiace di essermi perso il tuo compleanno. "Lamento não ter vindo ao seu aniversário". Мне жаль, что я не пришла на твой День Рождения.

Ένα ακόμη αρνητικό συναίσθημα είναι ο θυμός. المشاعر السلبية الأخرى هي الغضب. Eine weitere negative Emotion ist Wut. Another negative emotion is anger. Otra emoción negativa es el enfado. Une autre émotion négative est la colère. Un'altra emozione negativa è la rabbia. Outra emoção negativa é a raiva. Ещё одна негативная эмоция - это гнев.

Νιώθω θυμό ή είμαι θυμωμένος. |anger||| أشعر بالغضب أو الغضب. Ich fühle mich wütend oder bin wütend. I feel angry or I'm angry. Siento ira o estoy enfadado (masculino). Je me sens en colère ou je suis en colère (masculin). Sinto raiva ou estou com raiva (masculino). Я чувствую гнев или я разозлён.

Για παράδειγμα: فمثلا: Zum Beispiel: For example: Por ejemplo: Par exemple : Por exemplo: Например:

Είμαι θυμωμένος με τους γείτονες, "I am"|"I am angry"|||neighbors أنا غاضب من الجيران ، Ich bin wütend auf die Nachbarn, I'm angry with the neighbors, Estoy enfadado con los vecinos, je suis en colère contre les voisins, Sono arrabbiato con i vicini, "Estou com raiva dos vizinhos, Я рассержена на соседей,

επειδή κάνουν φασαρία. لأنها تثير ضجة. weil sie sich aufregen. because they make a fuss. porque hacen ruido. parce qu'ils font du bruit. perché fanno confusione. porque eles fazem barulho. потому что они шумят.

Κάθε βράδυ έχουν πολύ δυνατά τη μουσική ||||very loud|| كل ليلة لديهم موسيقى صاخبة جدا Jede Nacht ist die Musik so laut, Every night they have very loud music Todas las noches tienen la música muy fuerte Chaque nuit, ils mettent la musique à fond Todas as noites eles botam música muito alto Каждый вечер у них очень громкая музыка

και δεν μπορώ να κοιμηθώ. ولا أستطيع النوم. dass ich nicht schlafen kann. and I can not sleep. y no puedo dormir. et je n'arrive pas à dormir. e eu não consigo dormir". и я не могу уснуть.

Εκτός από χαρά, λύπη, ή θυμό بالإضافة إلى الفرح أو الحزن أو الغضب Außer Freude, Trauer oder Wut In addition to joy, sadness, or anger Aparte de la alegría, la tristeza o la ira En dehors de la joie, de la tristesse ou de la colère Tranne che per la gioia, la tristezza o la rabbia Além de alegria, tristeza ou raiva Кроме радости, печали или гнева,

μπορεί να νιώθουμε φόβο. قد نشعر بالخوف. wir können Angst empfinden. we may feel fear. podemos sentir miedo. nous pouvons ressentir de la peur. possiamo provare paura. podemos sentir medo. мы можем чувствовать страх.

Για παράδειγμα: فمثلا: For example: Por ejemplo: Par exemple : Por exemplo: Например:

Τα μικρά παιδιά φοβούνται το σκοτάδι. الأطفال الصغار يخافون من الظلام. Young children are afraid of the dark. Los niños pequeños tienen miedo de la oscuridad. les petits enfants ont peur de l'obscurité. "As crianças têm medo do escuro". Маленькие дети боятся темноты.

Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται τις αράχνες بعض الناس يخافون من العناكب Manche Menschen haben Angst vor Spinnen Some people are afraid of spiders Algunas personas tienen miedo de las arañas Certaines personnes ont peur des araignées Alcune persone hanno paura dei ragni Algumas pessoas têm medo de aranhas Некоторые люди боятся пауков

και αυτό λέγεται αραχνοφοβία. وهذا ما يسمى فوبيا العناكب. und das nennt man Arachnophobie. and this is called arachnophobia. y eso se llama aracnofobia. et c'est ce qu'on appelle l'arachnophobie. e isso é chamado de aracnofobia. и это называется арахнофобия.

Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι φοβούνται τα φίδια وبعض الناس يخافون من الثعابين Und einige andere Leute haben Angst vor Schlangen And some other people are afraid of snakes Y otras personas tienen miedo a las serpientes Et d'autres personnes ont peur des serpents E alcune altre persone hanno paura dei serpenti E algumas outras pessoas têm medo de cobras Некоторые другие люди боятся змей,

επειδή είναι επικίνδυνα لأنهم خطرون Weil es gefährlich ist because they are dangerous porque son peligrosas. parce qu'ils sont dangereux perché sono pericolosi porque elas são perigosas. т.к. они опасные

και μπορεί να τους τσιμπήσουν. وقد يلدغهم. und sie könnten gestochen werden. and may sting them. y pueden morderles. et peuvent les mordre. e potrebbero essere punti. e podem picá-los. и могут их ужалить.

Εγώ φοβάμαι τα ύψη, أنا أخاف المرتفعات، Ich habe Angst vor Höhen. I'm afraid of heights, Yo tengo miedo a las alturas, J'ai le vertige, Ho paura delle altezze, Eu tenho medo de altura, Я боюсь высоты,

που σημαίνει ότι έχω υψοφοβία. مما يعني أن لدي فوبيا من المرتفعات. was bedeutet, dass ich eine Höhenphobie habe. which means I have a fear of heights. lo que significa que tengo acrofobia. ce qui signifie que j'ai peur de la hauteur. il che significa che ho paura dell'altezza. o que significa que tenho Hipsofobia. что означает, что у меня гипсофобия (страх высоты).

Φοβάμαι να ανέβω σε πολύ ψηλά κτίρια. ||climb up|||high|buildings أخشى أن أتسلق المباني العالية. Ich habe Angst, auf sehr hohe Gebäude zu klettern. I'm afraid to climb very tall buildings. Me da miedo subir a edificios muy altos. J'ai peur d'entrer dans des bâtiments très hauts. Ho paura di salire su edifici molto alti. Tenho medo de escalar edifícios muito altos. Я боюсь подниматься на очень высокие здания.

Κάποιες φορές, όταν έχουμε في بعض الأحيان عندما يكون لدينا Manchmal, wenn wir haben Sometimes when we have Algunas veces, cuando tenemos Parfois, quand nous avons Às vezes, quando temos Иногда, когда у нас

πολλά προβλήματα العديد من المشاكل many problems muchos problemas beaucoup de problèmes muitos problemas много проблем

και υποχρεώσεις والالتزامات und Pflichten and obligations y obligaciones et d'obligations, e obblighi e obrigações и обязанностей,

νιώθουμε άγχος نشعر بالقلق wir fühlen uns ängstlich we feel anxious sentimos angustia nous nous sentons anxieux nos sentimos ansiosos мы испытываем волнение (беспокойство)

ή είμαι αγχωμένος ή αγχωμένη. أو أنا قلق أو قلقة. oder ich bin gestresst. or I'm anxious or anxious. o estoy angustiado (m) o angustiada (f). ou je suis anxieux (m) ou anxieuse (f). ou estou ansioso (m) ou ansiosa (f). или я взволнованный, или я взволнованная.

Για παράδειγμα: فمثلا: Zum Beispiel: For example: Por ejemplo: Par exemple : Por exemplo: Например:

Είμαι πολύ αγχωμένη πριν από μία συνέντευξη I am||||||interview أنا قلقة جدًا قبل إجراء مقابلة Ich bin sehr nervös vor einem Vorstellungsgespräch I'm very anxious before an interview Me entra mucha angustia antes de una entrevista je suis très anxieuse avant une interview "Estou muito ansioso antes de uma entrevista Я очень волнуюсь перед собеседованием

ή πριν από μία εξέταση. ||||exam أو قبل امتحان. oder vor einer Prüfung. or before an examination. o antes de un examen. ou avant un examen. o prima di un esame. ou antes de um exame". или экзаменом.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ شكرا جزيلا Vielen Dank Thank you very much Muchas gracias Merci beaucoup Muito obrigado Большое вам спасибо

που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. أنك شاهدت هذا الفيديو. that you watched this video. por haber visto este vídeo. d'avoir regardé cette vidéo. por ter assistido este vídeo. за просмотр этого видео.

Ελπίζω να σας άρεσε أتمنى أن يعجبك I hope you liked it Espero que os haya gustado J'espère qu'elle vous a plu espero que tenham gostado Надеюсь, вам понравилось,

και θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. وسنتقابل مرة أخرى في المرة القادمة. and we will say it again next time. y veros de nuevo la próxima vez. et je vous revois pour la prochaine. e vejo vocês novamente na próxima vez. и увидимся снова в следующий раз.

Φιλάκια! قبلات عديدة! Kisses! ¡Besos! Bisous ! Beijos! Целую!