×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, What is the difference between the Greek verbs ''ζω'' and ''κατοικώ''? - YouTube

What is the difference between the Greek verbs ''ζω'' and ''κατοικώ''? - YouTube

Γεια σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί. Σήμερα θα απαντήσουμε και πάλι μια ερώτηση από τη μαθήτρια μας Ευρυδίκη.

H Ευρυδίκη λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η μικρή λεξούλα «ζω»

και ποια είναι η διαφορά της με τη λέξη «κατοικώ».

Πάμε λοιπόν να δούμε χρήσεις της λέξης «ζω» και ακολούθως να δούμε αν έχουν κάποιο κοινό με τη λέξη «κατοικώ»

Καταρχάς, όταν κάποιος λέει τη λέξη «ζω» εννοεί ότι βρίσκεται στη ζωή, δεν πεθανε.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «ζούσε στο εξωτερικό, δεν μιλούσε με κανένα και κανείς δεν ξέρει αν ζει ή αν πέθανε».

Επίσης, ίδια λέξη με την ίδια σημασία αλλά με προσδιορισμό χρόνου χρησιμοποιείται για να κάνουμε ερωτήσεις του τύπου

«πότε έζησε, τον δέκατο ένατο ή εικοστό αιώνα;» ή ακόμη ένα παράδειγμα

«ο παππούς μου έζησε πάνω από εκατό χρόνια» δηλαδή η διάρκεια ζωής του ήταν μεγαλύτερη από τα εκατό χρόνια.

Υπάρχει επίσης, αυτή η λέξη και με προσδιορισμό τόπου.

Δηλαδή, λέμε «αυτός ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρό χωριό» ή «ο παππούς μου ζει σε ένα όμορφο σπίτι».

Αυτή η χρήση του ρήματος αυτού είναι συνώνυμη με τη λέξη «κατοικώ» η οποία σημαίνει ότι διαμένω μόνιμα σε κάποιο σπίτι,

σε κάποιο μέρος. Μπορείτε δηλαδή να πείτε «ο Νίκος κατοικεί σε ένα όμορφο σπίτι» ή ο Νίκος ζει σε ένα όμορφο σπίτι».

Το ρήμα «ζω» έχει και κάποιες άλλες σημασίες. Μια σημασία που χρησιμοποιούμε πολύ στα ελληνικά

είναι για να περιγράψουμε τον τρόπο που ζει κάποιος. Για παράδειγμα, λέμε πολύ τις εκφράσεις

«ζει σπάταλη ζωή» δηλαδή μία ζωή στην οποία ξοδεύει πολλά χρήματα ή ζει ήρεμη ζωή»

δηλαδή πέρασε τη ζωή του ήρεμα χωρίς πολλά προβλήματα. Μία φράση που λέμε συχνά

είναι ότι αυτός «έζησε τη ζωή του» δηλαδή είχε πολλές εμπειρίες στη ζωή του.

Αυτες λοιπόν ήταν οι κύριες σημασίες της λέξης αυτής όπως και η σχέση που έχει με τη λέξη «κατοικώ».

Ελπίζουμε ότι η μαθήτριά μας Ευρυδίκη κατάλαβε τη χρήση των λέξεων αυτών και θα μπορεί τώρα να τις χρησιμοποιεί σωστά.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε.

Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά!


What is the difference between the Greek verbs ''ζω'' and ''κατοικώ''? - YouTube Was ist der Unterschied zwischen den griechischen Verben „leben“ und „leben“? - Youtube What is the difference between the Greek verbs ''ζω'' and ''κατοικώ''? - YouTube Cuál es la diferencia entre los verbos griegos ''ζω'' y ''κατοικώ'' - YouTube

Γεια σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί. Σήμερα θα απαντήσουμε και πάλι μια ερώτηση από τη μαθήτρια μας Ευρυδίκη. Hallo. Wieder ein gemeinsamer Samstag. Heute beantworten wir wieder eine Frage unserer Schülerin Eurydike. Ciao. Un altro sabato insieme. Oggi risponderemo di nuovo a una domanda della nostra studentessa Euridice.

H Ευρυδίκη λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η μικρή λεξούλα «ζω» So Eurydice asked us how the little verb "ζω" is used. Così Euridice ci ha chiesto come usare la parolina "zo"

και ποια είναι η διαφορά της με τη λέξη «κατοικώ». und was ist der Unterschied zum Wort "bewohnen". and what is the difference with the word "κατοικώ". e qual è la sua differenza con la parola "abitare".

Πάμε λοιπόν να δούμε χρήσεις της λέξης «ζω» και ακολούθως να δούμε αν έχουν κάποιο κοινό με τη λέξη «κατοικώ» Schauen wir uns also die Verwendungen des Wortes „leben“ an und sehen dann, ob sie etwas mit dem Wort „wohnen“ gemeinsam haben. So let's look at uses of the word "ζω" and then see if they have anything in common with the word "κατοικώ". Quindi diamo un'occhiata agli usi della parola "vivere" e poi vediamo se hanno qualcosa in comune con la parola "dimorare"

Καταρχάς, όταν κάποιος λέει τη λέξη «ζω» εννοεί ότι βρίσκεται στη ζωή, δεν πεθανε. Erstens, wenn jemand das Wort „lebendig“ sagt, meint er damit, dass er lebt und nicht tot ist. First of all, when someone says the word "ζω" means he is in life, he did not die. Prima di tutto, quando qualcuno dice la parola "vivo" intende dire che è vivo, non morto.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «ζούσε στο εξωτερικό, δεν μιλούσε με κανένα και κανείς δεν ξέρει αν ζει ή αν πέθανε». Du kannst zum Beispiel sagen: „Er hat im Ausland gelebt, er hat mit niemandem gesprochen, und niemand weiß, ob er lebt oder tot ist.“ For example, you could say "ζούσε στο εξωτερικό, δεν μιλούσε με κανένα και κανείς δεν ξέρει αν ζει ή αν πέθανε." Ad esempio, puoi dire "ha vissuto all'estero, non ha parlato con nessuno e nessuno sa se è vivo o morto".

Επίσης, ίδια λέξη με την ίδια σημασία αλλά με προσδιορισμό χρόνου χρησιμοποιείται για να κάνουμε ερωτήσεις του τύπου Außerdem wird dasselbe Wort mit derselben Bedeutung, aber mit einer Zeitform verwendet, um Fragen des Typs zu stellen Also, the same word with the same meaning but with time definition is used to ask questions of the type Inoltre, la stessa parola con lo stesso significato ma con un tempo verbale viene utilizzata per porre domande del tipo

«πότε έζησε, τον δέκατο ένατο ή εικοστό αιώνα;» ή ακόμη ένα παράδειγμα "wann hat er gelebt, im neunzehnten oder im zwanzigsten Jahrhundert?" oder noch ein beispiel "πότε έζησε, τον δέκατο ένατο ή εικοστό αιώνα;" or another an example "quando è vissuto, nell'Ottocento o nel Novecento?" o un altro esempio

«ο παππούς μου έζησε πάνω από εκατό χρόνια» δηλαδή η διάρκεια ζωής του ήταν μεγαλύτερη από τα εκατό χρόνια. "Mein Großvater lebte über hundert Jahre", dh seine Lebensspanne betrug mehr als hundert Jahre. "ο παππούς μου έζησε πάνω από εκατό χρόνια" meaning his life was over a hundred years. "mio nonno visse più di cento anni", cioè la sua durata di vita era più di cento anni.

Υπάρχει επίσης, αυτή η λέξη και με προσδιορισμό τόπου. Dieses Wort existiert auch mit einem Lokativ. This word is also used to identify a place. Questa parola esiste anche con un locativo.

Δηλαδή, λέμε «αυτός ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρό χωριό» ή «ο παππούς μου ζει σε ένα όμορφο σπίτι». Das heißt, wir sagen „dieser Mann lebt in einem kleinen Dorf“ oder „mein Großvater lebt in einem schönen Haus“. That is, we say αυτός ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρό χωριό" or "ο παππούς μου ζει σε ένα όμορφο σπίτι". Cioè, diciamo "quest'uomo vive in un piccolo villaggio" o "mio nonno vive in una bella casa".

Αυτή η χρήση του ρήματος αυτού είναι συνώνυμη με τη λέξη «κατοικώ» η οποία σημαίνει ότι διαμένω μόνιμα σε κάποιο σπίτι, Diese Verwendung dieses Verbs ist gleichbedeutend mit dem Wort "wohnen", was bedeutet, dauerhaft in einem Haus zu leben, This use of this verb is synonymous with the word "κατοικώ" which means that I reside in a house permanently, Questo uso di questo verbo è sinonimo della parola "abitare" che significa abitare stabilmente in una casa,

σε κάποιο μέρος. Μπορείτε δηλαδή να πείτε «ο Νίκος κατοικεί σε ένα όμορφο σπίτι» ή ο Νίκος ζει σε ένα όμορφο σπίτι». an irgendeinem Ort. Das heißt, Sie können sagen „Nikos wohnt in einem schönen Haus“ oder „Nikos lebt in einem schönen Haus“. You can say 'ο Νίκος κατοικεί σε ένα όμορφο σπίτι' or ''ο Νίκος ζει σε ένα όμορφο σπίτι''. in qualche posto. Cioè, puoi dire "Nikos vive in una bella casa" o "Nikos vive in una bella casa".

Το ρήμα «ζω» έχει και κάποιες άλλες σημασίες. Μια σημασία που χρησιμοποιούμε πολύ στα ελληνικά Das Verb „leben“ hat einige andere Bedeutungen. Eine Bedeutung, die wir im Griechischen häufig verwenden The verb "ζω" also has some other meanings. A meaning we use a lot in Greek Il verbo "vivere" ha altri significati. Un significato che usiamo molto in greco

είναι για να περιγράψουμε τον τρόπο που ζει κάποιος. Για παράδειγμα, λέμε πολύ τις εκφράσεις es soll beschreiben, wie jemand lebt. Zum Beispiel sagen wir viel Ausdrücke is to describe how one lives. For example, we say a lot of expressions è descrivere il modo in cui qualcuno vive. Ad esempio, diciamo molto espressioni

«ζει σπάταλη ζωή» δηλαδή μία ζωή στην οποία ξοδεύει πολλά χρήματα ή ζει ήρεμη ζωή» „lebt ein verschwenderisches Leben“, d. h. ein Leben, in dem er viel Geld ausgibt oder ein ruhiges Leben führt“ "ζει σπάταλη ζωή" that is, a life where he spends a lot of money or ''ζει ήρεμη ζωή " "vive una vita dispendiosa" cioè una vita in cui spende molti soldi o vive una vita tranquilla"

δηλαδή πέρασε τη ζωή του ήρεμα χωρίς πολλά προβλήματα. Μία φράση που λέμε συχνά das heißt, er verbrachte sein Leben ruhig und ohne viele Probleme. Ein Satz, den wir oft sagen that is, he spent his life calmly without much trouble. A phrase we often say cioè ha trascorso la sua vita con calma senza molti problemi. Una frase che diciamo spesso

είναι ότι αυτός «έζησε τη ζωή του» δηλαδή είχε πολλές εμπειρίες στη ζωή του. is that he "έζησε τη ζωή του" that is, he had many experiences in his life. è che ha "vissuto la sua vita" nel senso che ha avuto molte esperienze nella sua vita.

Αυτες λοιπόν ήταν οι κύριες σημασίες της λέξης αυτής όπως και η σχέση που έχει με τη λέξη «κατοικώ». Das waren also die Hauptbedeutungen dieses Wortes sowie die Beziehung, die es mit dem Wort „wohnen“ hat. So these were the main meanings of this word as well as the relationship it has with the word 'κατοικώ'. Quindi questi erano i significati principali di questa parola così come il rapporto che ha con la parola "abitare".

Ελπίζουμε ότι η μαθήτριά μας Ευρυδίκη κατάλαβε τη χρήση των λέξεων αυτών και θα μπορεί τώρα να τις χρησιμοποιεί σωστά. Wir hoffen, dass unsere Schülerin Eurydike den Gebrauch dieser Wörter verstanden hat und sie nun richtig verwenden kann. We hope that our student Eurydice has understood the use of these words and will now be able to use them correctly. Ci auguriamo che la nostra studentessa Euridice abbia compreso l'uso di queste parole e ora sia in grado di usarle correttamente.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε. Schreiben Sie uns Ihre eigenen Fragen unter dieses Video und wir werden sie für Sie beantworten. Let us know your questions below this video and we will answer them. Scrivici le tue domande sotto questo video e noi risponderemo per te.

Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά! Thanks a lot, Bye!