×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, The difference between the Greek words ''ατύχημα'' and ''δυστύχημα''? - YouTube

The difference between the Greek words ''ατύχημα'' and ''δυστύχημα''? - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας!

Στο σημερινό μάθημα, θα σας εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις «ατύχημα» και «δυστύχημα»,

οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια, ενώ δεν είναι σωστό.

Έχουν διαφορετική σημασία και χρήση.

Η λέξη «ατύχημα», αναφέρεται σε ένα δυσάρεστο γεγονός,

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα υλική ζημιά ή τραυματισμό.

Αντίθετα, η λέξη «δυστύχημα», αναφέρεται σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, σε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός,

το οποίο οδηγεί στον θάνατο.

Πολλες φορές, ακούμε λανθασμένα αυτές τις λέξεις ακόμη και όταν ακούμε ειδήσεις

στο ραδιόφωνο ή όταν παρακολουθούμε τις ειδήσεις στην τηλεόραση.

Μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση και τη διαφορά των δύο αυτών λέξεων είναι τα εξής:

«Ο αδελφός μου είχε ένα εργατικό ατύχημα και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο.»

Εχει τραυματιστεί δηλαδή, αλλά θα γίνει καλά.

«Είχα ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο, γι' αυτό και άργησα.»

Μπορεί να χτύπησα δηλαδή με άλλο αυτοκίνητο, αλλά έγιναν κάποιες ζημιές,

δεν υπήρξαν τραυματίες, αφού είμαι εδώ και μιλώ.

Τώρα όσον αφορά τη λέξη «δυστύχημα», που έχει πιο σοβαρές συνέπειες, λέμε:

«Σκοτώθηκαν δύο νεαροί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.»

.» Όχι μόνο τραυματίστηκαν, αλλά οδηγήθηκαν σε θάνατο.

«Μετά το δυστύχημα του παιδιού του, κλείστηκε στον εαυτό του.» Μετά τον θάνατο του παιδιού του.

Δηλαδή, το δυστύχημα που είχε, τον οδήγησε στον θάνατο.

Αυτά για σήμερα.

Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο κάποια παραδείγματα

με αυτές τις λέξεις ή να μας κάνετε τις δικές σας απορίες.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!


The difference between the Greek words ''ατύχημα'' and ''δυστύχημα''? - YouTube The difference between the Greek words ''accident'' and ''accident''? - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας! Dear students, hello!

Στο σημερινό μάθημα, θα σας εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις «ατύχημα» και «δυστύχημα», In today's lesson, I will explain the difference between the words "ατύχημα" and "δυστύχημα". Nella lezione di oggi spiegherò la differenza tra le parole "incidente" e "incidente",

οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια, ενώ δεν είναι σωστό. die oft im gleichen Sinne verwendet werden, obwohl es nicht richtig ist. which are often used with the same meaning but it is not correct.

Έχουν διαφορετική σημασία και χρήση. Sie haben unterschiedliche Bedeutung und Verwendung. They have different meaning and use.

Η λέξη «ατύχημα», αναφέρεται σε ένα δυσάρεστο γεγονός, Das Wort "Unfall" bezieht sich auf ein unangenehmes Ereignis, The word "ατύχημα" refers to an unpleasant event, La parola "incidente" si riferisce a un evento spiacevole,

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα υλική ζημιά ή τραυματισμό. was zu Sachschäden oder Verletzungen führt. resulting in material damage or injury. che provoca danni alla proprietà o lesioni.

Αντίθετα, η λέξη «δυστύχημα», αναφέρεται σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, σε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, Im Gegenteil, das Wort "Unfall" bezieht sich auf einen sehr schweren Unfall, ein sehr unangenehmes Ereignis, On the contrary, the word "δυστύχημα" refers to a very serious accident, to a very unpleasant event, Al contrario, la parola "incidente" si riferisce a un incidente molto grave, un evento molto spiacevole,

το οποίο οδηγεί στον θάνατο. was zum Tode führt. which leads to death. che porta alla morte.

Πολλες φορές, ακούμε λανθασμένα αυτές τις λέξεις ακόμη και όταν ακούμε ειδήσεις Oft hören wir diese Worte falsch, selbst wenn wir Nachrichten hören Many times, we hear these words incorrectly even when we hear the news Molte volte sentiamo queste parole erroneamente anche quando ascoltiamo le notizie

στο ραδιόφωνο ή όταν παρακολουθούμε τις ειδήσεις στην τηλεόραση. im Radio oder wenn wir die Nachrichten im Fernsehen sehen. on the radio or when we watch the news on TV. alla radio o quando guardiamo il telegiornale.

Μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση και τη διαφορά των δύο αυτών λέξεων είναι τα εξής: Einige Beispiele, um die Verwendung und den Unterschied dieser beiden Wörter zu verstehen, sind wie folgt: Here are some examples to help you understand the difference between these two words: Alcuni esempi per comprendere l'uso e la differenza di queste due parole sono i seguenti:

«Ο αδελφός μου είχε ένα εργατικό ατύχημα και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο.» "Mein Bruder hatte einen Arbeitsunfall und liegt jetzt im Krankenhaus." "Ο αδελφός μου είχε ένα εργατικό ατύχημα και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο.." "Mio fratello ha avuto un incidente sul lavoro e ora è in ospedale".

Εχει τραυματιστεί δηλαδή, αλλά θα γίνει καλά. Er ist verletzt, aber es wird ihm gut gehen. In other words, he has been injured, but he will be fine. È ferito, ma starà bene.

«Είχα ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο, γι' αυτό και άργησα.» "Ich hatte unterwegs einen kleinen Unfall, deshalb komme ich zu spät." Είχα ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο, γι' αυτό και άργησα." "Ho avuto un piccolo incidente lungo la strada, ecco perché sono in ritardo."

Μπορεί να χτύπησα δηλαδή με άλλο αυτοκίνητο, αλλά έγιναν κάποιες ζημιές, Ich habe vielleicht ein anderes Auto angefahren, aber es gab einige Schäden, In other words, I may have hit another car, but there was some damage, Potrei aver urtato un'altra macchina, ma ci sono stati dei danni,

δεν υπήρξαν τραυματίες, αφού είμαι εδώ και μιλώ. es gab keine Verletzungen, seit ich hier rede. there were no injuries, since I'm here and I'm talking. non ci sono stati feriti da quando sono qui a parlare.

Τώρα όσον αφορά τη λέξη «δυστύχημα», που έχει πιο σοβαρές συνέπειες, λέμε: Nun zu dem Wort "Unfall", das schwerwiegendere Folgen hat, sagen wir: Now for the word "δυστύχημα", which has more serious consequences, we say: Ora per quanto riguarda la parola "incidente", che ha conseguenze più gravi, diciamo:

«Σκοτώθηκαν δύο νεαροί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.» "Zwei Jugendliche bei Autounfall getötet." "Σκοτώθηκαν δύο νεαροί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα." "Due giovani uccisi in un incidente d'auto."

.» Όχι μόνο τραυματίστηκαν, αλλά οδηγήθηκαν σε θάνατο. .“ Sie wurden nicht nur verwundet, sondern zum Tode geführt. . ” Not only were they injured, but they were killed. .” Non solo furono feriti, ma condotti alla morte.

«Μετά το δυστύχημα του παιδιού του, κλείστηκε στον εαυτό του.» Μετά τον θάνατο του παιδιού του. "Nach dem Unfall seines Kindes hat er sich selbst verschlossen." Nach dem Tod seines Kindes. "Μετά το δυστύχημα του παιδιού του, κλείστηκε στον εαυτό του." "Dopo l'incidente di suo figlio, si è chiuso in se stesso." Dopo la morte di suo figlio.

Δηλαδή, το δυστύχημα που είχε, τον οδήγησε στον θάνατο. Das heißt, der Unfall, den er zu seinem Tod geführt hatte. That is, the accident that his child had led to his death. Cioè, l'incidente che aveva portato alla sua morte.

Αυτά για σήμερα. Das ist alles für heute. That's all for today. È tutto per oggi.

Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο κάποια παραδείγματα You can write in the comments below this video some examples Puoi scrivere nei commenti sotto questo video alcuni esempi

με αυτές τις λέξεις ή να μας κάνετε τις δικές σας απορίες. with these words or ask us your own questions. con queste parole o fateci le vostre domande.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Until next time, Bye!