×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use two very Common Greek Expressions. - YouTube

Learn how to use two very Common Greek Expressions. - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας.

Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Jean - Louis, ο οποίος ζήτησε να μάθει,

ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις φράσεις «έχω καιρό» και «έχω χρόνο»

και πως χρησιμοποιούνται στον λόγο μας.

Τόσο η λέξη «καιρός», εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες, όσο και η λέξη «χρόνος» αναφέρονται

αναφέρονται στο διάστημα ανάμεσα σε δύο χρονικά σημεία, που είναι διαθέσιμο για κάτι.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις.

Για να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση τους.

«Όταν έχω καιρό, θα περάσω να σε δω».

Όταν δηλαδή έχω διαθέσιμο, ελεύθερο χρόνο, τότε θα περάσω να σε δω.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η λέξη «χρόνος».

«Όταν έχω χρόνο, θα περάσω να σε δω» κι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία.

Παρόμοιες περιπτώσεις, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο λέξεις με την ίδια σημασία είναι:

«Δε βρήκα καιρό να διαβάσω / Δε βρήκα χρόνο να διαβάσω.»

«Δε μου μένει καιρός ούτε να φάω / Δε μου μένει χρόνος ούτε να φάω.»

«Δε βρήκα καιρό να του μιλήσω / Δε βρήκα χρόνο να του μιλήσω.»

Ωστόσο, η λέξη καιρός μπορεί να σημαίνει και μια κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι,

όπως για παράδειγμα: «Είναι καιρός να φύγουμε», είναι δηλαδή η κατάλληλη στιγμή

ή «Είναι καιρός να αποφασίσεις για το μέλλον σου», τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποφασίσεις για το μέλλον σου.

Υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις, όπου οι δύο αυτές λέξεις, αποκτούν διαφορετική σημασία.

Η πρώτη είναι: «Έχω χρόνια να το κάνω», που σημαίνει ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που έχω να κάνω κάτι

ή «Έχω καιρό να πάω σινεμά», δηλαδή έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που πήγα σινεμά.

Η δεύτερη περίπτωση, είναι όταν λέμε «Έχω χρόνο να διαβάσω» ή «Έχω χρόνο να μαγειρέψω.»

Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει ότι έχω διαθέσιμο χρόνο να κάνω κάτι, προλαβαίνω.

Εξαρτάται και από την προφορά μας πολλές φορές, ώστε να καταλάβει ο άλλος τι εννοούμε.

Προσέξτε λίγο πώς ακούγεται στην πρώτη και πώς στη δεύτερη περίπτωση:

«Έχω χρόνια να πάω ταξίδι» - «Έχω χρόνο να ετοιμαστώ».

Με τον διαφορετικό τονισμό και την προφορά, η πρότασή μας αποκτά διαφορετική σημασία.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την λέξη «ώρα»,

όπου και πάλι έχει την ίδια σημασία. Δηλαδή: «Έχω ώρα να ετοιμαστώ», «Έχω ώρα μέχρι να φύγω»,

«Έχω ώρα να απαντήσω στα email μου».

Αυτά λοιπόν για σήμερα.

Γράψτε μας κι εσείς παραδείγματα με αυτές τις λέξεις,

στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο ή στείλτε μας τις δικές σας απορίες.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

Learn how to use two very Common Greek Expressions. - YouTube Lerne, wie man zwei sehr gebräuchliche griechische Ausdrücke verwendet - YouTube Learn how to use two very Common Greek Expressions - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας. Dear students, hello.

Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Jean - Louis, ο οποίος ζήτησε να μάθει, Today we will solve the question of our student Jean - Louis, who want to know Oggi risolveremo la domanda del nostro studente Jean - Louis, che ha chiesto di sapere,

ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις φράσεις «έχω καιρό» και «έχω χρόνο» what is the difference between the phrases "έχω καιρό" and "έχω χρόνο" qual è la differenza tra le frasi "ho tempo" e "ho tempo"

και πως χρησιμοποιούνται στον λόγο μας. and how they are used when we speak. e come vengono usati nel nostro discorso.

Τόσο η λέξη «καιρός», εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες, όσο και η λέξη «χρόνος» αναφέρονται Both the word "καιρός", except for the weather conditions, and the word "χρόνος" refer to Vengono menzionate sia la parola "meteo", oltre alle condizioni climatiche, sia la parola "tempo".

αναφέρονται στο διάστημα ανάμεσα σε δύο χρονικά σημεία, που είναι διαθέσιμο για κάτι. the space between two-time points, which is available for something. si riferisce allo spazio tra due punti nel tempo che è disponibile per qualcosa.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις. There are, of course, some exceptions. Ci sono ovviamente alcune eccezioni.

Για να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση τους. Let's see some examples to understand their use. Vediamo alcuni esempi per capirne l'utilizzo.

«Όταν έχω καιρό, θα περάσω να σε δω». "Όταν έχω καιρό, θα περάσω να σε δω." "Quando avrò tempo, passerò a trovarti."

Όταν δηλαδή έχω διαθέσιμο, ελεύθερο χρόνο, τότε θα περάσω να σε δω. That is, when I have free time, then I will come to see you. Cioè, quando avrò tempo libero a disposizione, allora verrò a trovarti.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η λέξη «χρόνος». In the same way, the word "χρόνος" can be used. Allo stesso modo si può usare la parola "tempo".

«Όταν έχω χρόνο, θα περάσω να σε δω» κι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία. "Όταν έχω χρόνο, θα περάσω να σε δω" and they have exactly the same meaning. "Quando avrò tempo, passerò a trovarti" e hanno esattamente lo stesso significato.

Παρόμοιες περιπτώσεις, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο λέξεις με την ίδια σημασία είναι: Similar cases where both words with the same meaning can be used are: Casi simili in cui entrambe le parole possono essere utilizzate con lo stesso significato sono:

«Δε βρήκα καιρό να διαβάσω / Δε βρήκα χρόνο να διαβάσω.» "Δε βρήκα καιρό να διαβάσω / Δε βρήκα χρόνο να διαβάσω." "Non ho trovato il tempo per leggere / non ho trovato il tempo per leggere."

«Δε μου μένει καιρός ούτε να φάω / Δε μου μένει χρόνος ούτε να φάω.» "Δε μου μένει καιρός ούτε να φάω / Δε μου μένει χρόνος ούτε να φάω." "Non ho nemmeno il tempo di mangiare / non ho nemmeno il tempo di mangiare."

«Δε βρήκα καιρό να του μιλήσω / Δε βρήκα χρόνο να του μιλήσω.» "Δε βρήκα καιρό να του μιλήσω / Δε βρήκα χρόνο να του μιλήσω." "Non ho trovato il tempo per parlare con lui / non ho trovato il tempo per parlare con lui."

Ωστόσο, η λέξη καιρός μπορεί να σημαίνει και μια κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι, However, the word weather can also mean a good time to do something, Tuttavia, la parola tempo può anche significare un momento appropriato per fare qualcosa,

όπως για παράδειγμα: «Είναι καιρός να φύγουμε», είναι δηλαδή η κατάλληλη στιγμή such as "Είναι καιρός να φύγουμε," which is the right time come ad esempio: "È ora di partire", cioè è il momento giusto

ή «Είναι καιρός να αποφασίσεις για το μέλλον σου», τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποφασίσεις για το μέλλον σου. or Είναι καιρός να αποφασίσεις για το μέλλον σου", now is the time to decide on your future. o "È ora di decidere il tuo futuro", ora è il momento giusto per decidere il tuo futuro.

Υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις, όπου οι δύο αυτές λέξεις, αποκτούν διαφορετική σημασία. There are two other cases where these two words have different meanings. Ci sono ancora due casi in cui queste due parole acquistano un significato diverso.

Η πρώτη είναι: «Έχω χρόνια να το κάνω», που σημαίνει ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που έχω να κάνω κάτι The first is: "Έχω χρόνια να το κάνω", which means that many years have passed since I had to do something Il primo è: "lo faccio da anni", nel senso che sono molti anni che non faccio qualcosa

ή «Έχω καιρό να πάω σινεμά», δηλαδή έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που πήγα σινεμά. or "Έχω καιρό να πάω σινεμά", that is, it has been a long time since I last went to the cinema. o "È passato un po' di tempo dall'ultima volta che sono andato al cinema", nel senso che è passato molto tempo dall'ultima volta che sono andato al cinema.

Η δεύτερη περίπτωση, είναι όταν λέμε «Έχω χρόνο να διαβάσω» ή «Έχω χρόνο να μαγειρέψω.» The second case is when we say "Έχω χρόνο να μαγειρέψω." Il secondo caso è quando diciamo "ho tempo per leggere" o "ho tempo per cucinare".

Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει ότι έχω διαθέσιμο χρόνο να κάνω κάτι, προλαβαίνω. In these cases, it means that I have time to do something. In questi casi vuol dire che ho tempo a disposizione per fare qualcosa, recupero.

Εξαρτάται και από την προφορά μας πολλές φορές, ώστε να καταλάβει ο άλλος τι εννοούμε. It also depends on our pronunciation many times, so that the other person understands what we mean. Dipende anche dalla nostra pronuncia molte volte, in modo che l'altra persona capisca cosa intendiamo.

Προσέξτε λίγο πώς ακούγεται στην πρώτη και πώς στη δεύτερη περίπτωση: Pay close attention to how it sounds in the first and how in the second: Presta attenzione a come suona nel primo caso e come suona nel secondo caso:

«Έχω χρόνια να πάω ταξίδι» - «Έχω χρόνο να ετοιμαστώ». "Έχω χρόνια να πάω ταξίδι" - "Έχω χρόνο να ετοιμαστώ". "Ho anni per fare un viaggio" - "Ho tempo per prepararmi".

Με τον διαφορετικό τονισμό και την προφορά, η πρότασή μας αποκτά διαφορετική σημασία. With different emphasis and pronunciation, our sentence acquires a different meaning. Con la diversa intonazione e pronuncia, la nostra frase assume un significato diverso.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την λέξη «ώρα», In this case, we can also use the word "ώρα", In questo caso possiamo anche usare la parola "tempo",

όπου και πάλι έχει την ίδια σημασία. Δηλαδή: «Έχω ώρα να ετοιμαστώ», «Έχω ώρα μέχρι να φύγω», where it still has the same meaning. That is, "Έχω ώρα να ετοιμαστώ" "Έχω ώρα μέχρι να φύγω" dove ancora ha lo stesso significato. Ovvero: "ho tempo per prepararmi", "ho tempo fino alla partenza",

«Έχω ώρα να απαντήσω στα email μου». "Έχω ώρα να απαντήσω στα email μου."

Αυτά λοιπόν για σήμερα. That's all for today.

Γράψτε μας κι εσείς παραδείγματα με αυτές τις λέξεις, Write examples with these words, Scrivici degli esempi anche con queste parole,

στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο ή στείλτε μας τις δικές σας απορίες. in the comments below this video or send us your own questions. nei commenti sotto questo video o inviaci le tue domande.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Until next time, Bye.