×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use three Greek words that probably confuse you! - YouTube

Learn how to use three Greek words that probably confuse you! - YouTube

Γεια σας και πάλι.

Σήμερα, σε αυτό το βίντεο μάθημα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε τρεις σημαντικές ελληνικές

λέξεις οι οποίες μοιάζουν αρκετά.

Αυτό το βίντεο μάθημα είναι μία απάντηση

σε μία ερώτηση της μαθήτριάς μας Νίκης.

Η Νίκη, λοιπόν, μας ρώτησε ποια η διαφορά μεταξύ

των λέξεων «μόνος», «μοναδικός» και «μοναχικός».

Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια παραδείγματα.

Η μικρή λεξούλα «μόνος», «μόνη» ή «μόνο», εξαρτάται από το γένος,

χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές μαζί με την κτητική αντωνυμία

«μου, σου, του, της, μας, σας, τους»

για να δηλώσει ότι κάποιος δεν είναι με την παρέα κάποιου άλλου.

Δεν είναι ή δεν κάνει κάτι με κάποιον άλλον.

Για παράδειγμα, λέμε «Θέλω να μείνω μόνος μου στο σπίτι απόψε»

ή «Στη Νίκη δεν αρέσει να είναι μόνη της στο σπίτι».

Επίσης, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται με το άρθρο

«ο μόνος» με την ίδια σημασία του «μοναδικός».

Δηλαδή, μπορείτε να πείτε ότι «Η Μαρία είναι η μόνη που ήρθε στη δουλειά σήμερα»

ή «Η Μαρία είναι η μοναδική που ήρθε στη δουλειά σήμερα».

Έχουν την ίδια ακριβώς σημασία.

Επίσης, η λέξη «μοναδικός, -ή, -ό» χρησιμοποιείται για να δείξει

ότι κάτι είναι πρωτόγνωρο και ότι είναι δύσκολο να έχουμε ξανά την ίδια εμπειρία.

Για παράδειγμα, λέμε «Το ταξίδι της στην Αφρική ήταν μοναδική εμπειρία»

δηλαδή μία εμπειρία που δεν μπορεί να τη ζήσει εύκολα ξανά.

Τέλος, ο άνθρωπος που είναι «μοναχικός»,

είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να μένει μόνος του.

Είναι δική του επιλογή.

Λέμε για παράδειγμα «Ο Ανδρέας δεν έχει πολλούς φίλους,

είναι μοναχικός άνθρωπος».

Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση της Νίκης.

Μπορείτε να μας κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις

και θα σας απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα.

Γράψτε και εσείς προτάσεις με τις λέξεις αυτές στα σχόλια

πιο κάτω για να εξασκηθείτε στη χρήση τους.

Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά.

Μέχρι τότε. Γεια χαρά.


Learn how to use three Greek words that probably confuse you! - YouTube Erfahren Sie, wie Sie drei griechische Wörter verwenden, die Sie wahrscheinlich verwirren! - Youtube Learn how to use three Greek words that probably confuse you! - YouTube Aprenda a utilizar tres palabras griegas que probablemente le confundan - YouTube

Γεια σας και πάλι.

Σήμερα, σε αυτό το βίντεο μάθημα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε τρεις σημαντικές ελληνικές Heute werden wir in dieser Videolektion sehen, wie wir drei wichtige griechische Wörter verwenden Today, in this video lesson we will see how we use three important Greek

λέξεις οι οποίες μοιάζουν αρκετά. Wörter, die ziemlich ähnlich sind. words that look a lot alike.

Αυτό το βίντεο μάθημα είναι μία απάντηση Dieses Video-Tutorial ist eine Antwort This video lesson is an answer

σε μία ερώτηση της μαθήτριάς μας Νίκης. to a question from our student Niki.

Η Νίκη, λοιπόν, μας ρώτησε ποια η διαφορά μεταξύ So Niki asked us what the difference is between

των λέξεων «μόνος», «μοναδικός» και «μοναχικός». the words "μόνος", "μοναδικός" and "μοναχικός".

Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια παραδείγματα. So let's look at some examples.

Η μικρή λεξούλα «μόνος», «μόνη» ή «μόνο», εξαρτάται από το γένος, Das Wörtchen "allein", "nur" oder "nur", hängt vom Geschlecht ab, The small word "μόνος", "μόνη" or "μόνο", depends on gender,

χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές μαζί με την κτητική αντωνυμία wird am häufigsten zusammen mit dem Possessivpronomen verwendet is most often used together with the possessive pronoun

«μου, σου, του, της, μας, σας, τους» "mein, dein, sein, ihr, unser, dein, ihr" "μου, σου, του, της, μας, σας, τους"

για να δηλώσει ότι κάποιος δεν είναι με την παρέα κάποιου άλλου. um anzuzeigen, dass man sich nicht in Gesellschaft eines anderen befindet. to state that one is not with the company of another person.

Δεν είναι ή δεν κάνει κάτι με κάποιον άλλον. Es ist nicht oder macht nichts mit jemand anderem. He is not or does not do something with someone else.

Για παράδειγμα, λέμε «Θέλω να μείνω μόνος μου στο σπίτι απόψε» Zum Beispiel sagen wir „Ich möchte heute Nacht allein zu Hause bleiben“ For example, we say, "Θέλω να μείνω μόνος μου στο σπίτι απόψε."

ή «Στη Νίκη δεν αρέσει να είναι μόνη της στο σπίτι». oder "Niki ist nicht gerne allein zu Hause." or "Στη Νίκη δεν αρέσει να είναι μόνη της στο σπίτι."

Επίσης, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται με το άρθρο Außerdem wird dieses Wort mit dem Artikel verwendet Also, this word is used with the article

«ο μόνος» με την ίδια σημασία του «μοναδικός». „der einzige“ mit der gleichen Bedeutung wie „einzigartig“. "ο μόνος" with the same meaning as "μοναδικός".

Δηλαδή, μπορείτε να πείτε ότι «Η Μαρία είναι η μόνη που ήρθε στη δουλειά σήμερα» Das heißt, Sie können sagen, dass "Maria die einzige ist, die heute zur Arbeit gekommen ist". That is, you can say, "Η Μαρία είναι η μόνη που ήρθε στη δουλειά σήμερα."

ή «Η Μαρία είναι η μοναδική που ήρθε στη δουλειά σήμερα». oder "Maria ist die Einzige, die heute zur Arbeit gekommen ist." or "Η Μαρία είναι η μοναδική που ήρθε στη δουλειά σήμερα."

Έχουν την ίδια ακριβώς σημασία. They have exactly the same meaning.

Επίσης, η λέξη «μοναδικός, -ή, -ό» χρησιμοποιείται για να δείξει Auch das Wort "einzigartig" wird verwendet, um zu zeigen Also, the word "μοναδικός, -ή, -ό" is used to indicate

ότι κάτι είναι πρωτόγνωρο και ότι είναι δύσκολο να έχουμε ξανά την ίδια εμπειρία. dass etwas beispiellos ist und dass es schwierig ist, dieselbe Erfahrung noch einmal zu machen. that something is unprecedented and that it is difficult to have the same experience again.

Για παράδειγμα, λέμε «Το ταξίδι της στην Αφρική ήταν μοναδική εμπειρία» Wir sagen zum Beispiel „Ihre Reise nach Afrika war ein einzigartiges Erlebnis“ For example, we say, "Το ταξίδι της στην Αφρική ήταν μοναδική εμπειρία."

δηλαδή μία εμπειρία που δεν μπορεί να τη ζήσει εύκολα ξανά. das heißt, eine Erfahrung, die nicht einfach wieder erlebt werden kann. that is, an experience that cannot be easily experienced again.

Τέλος, ο άνθρωπος που είναι «μοναχικός», Schließlich der Mann, der "einsam" ist, Finally, the man who is "μοναχικός",

είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να μένει μόνος του. Er ist der Mann, der gerne allein bleibt. is the man who likes to be alone.

Είναι δική του επιλογή. Es ist seine Wahl. It is his choice.

Λέμε για παράδειγμα «Ο Ανδρέας δεν έχει πολλούς φίλους, Wir sagen zum Beispiel „Andreas hat nicht viele Freunde, We say for example "Ο Ανδρέας δεν έχει πολλούς φίλους,

είναι μοναχικός άνθρωπος». er ist ein einsamer Mann." είναι μοναχικός άνθρωπος. "

Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση της Νίκης. Das war alles, was wir für heute hatten. Ich hoffe, wir haben Nikis Frage beantwortet. That's what we had for today. I hope we have answered Niki's question.

Μπορείτε να μας κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις You can also ask us your own questions

και θα σας απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα. and we will answer you with a video lesson.

Γράψτε και εσείς προτάσεις με τις λέξεις αυτές στα σχόλια Write sentences with these words in the comments

πιο κάτω για να εξασκηθείτε στη χρήση τους. below to practice using them.

Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Thank you very much. See you next time.

Μέχρι τότε. Γεια χαρά. Until then. Bye.