×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use the Greek words ''θόρυβος'' and ''ήχος'' - YouTube

Learn how to use the Greek words ''θόρυβος'' and ''ήχος'' - YouTube

Γεια σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί για ένα άλλο βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε

και πάλι μια ερώτηση από τον μαθητή μας Jean Louis. Ο Jean Louis όπως μας είπε ανακάλυψε πρόσφατα ότι οι λέξεις «θόρυβος»

και «ήχος» είναι διαφορετικές και δεν χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο.

Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε στο μαθητής μας αλλά και σε όλους εσάς ποια είναι η διαφορά.

Λοιπόν, η λέξη «ήχος» αναφέρεται σε ό, τι γίνεται αντιληπτό με την ακοή. Για παράδειγμα,

«ο ήχος της κιθάρας» ή μου αρέσει ο ήχος του βιολιού».

Επίσης, η λέξη «ήχος» αναφέρεται στον μουσικό ήχο που καταγράφεται σε CD με σκοπό την αναπαραγωγή του αργότερα.

Για παράδειγμα, αναφερόμαστε στη «ρύθμιση του ήχου» και στην «αναπαραγωγή του ήχου».

Τέλος η λέξη «ήχος» «αναφέρεται και στους οκτώ τρόπους με τους οποίους ψάλλονται οι εκκλησιαστικές μελωδίες.

παράδειγμα, λέμε ότι «ο ψάλτης ψάλλει σε ήχο τέταρτο».

Από την άλλη πλευρά, «η λέξη «θόρυβος» αναφέρεται σε ήχο.

Ο ήχος όμως αυτός είναι δυνατός πολύ, δεν είναι αρμονικός και δημιουργεί δυσάρεστο συναίσθημα.

Δεν απολαμβάνουμε τον ήχο αυτό, δεν μας αρέσει.

Για παράδειγμα, λέμε «δεν μου αρέσει καθόλου ο ήχος του αεροπλάνου, μου τρυπάει το τύμπανο».

Η λέξη «θόρυβος», εκτός από τον πραγματικό ήχο, αναφέρεται και στο μεγάλο

ενδιαφέρον και στις συζητήσεις που προκαλεί.

Για παράδειγμα, λέμε «η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην πόλη μας προκάλεσε μεγάλο θόρυβο».

Εδώ δεν αναφερόμαστε στο θόρυβο κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά.

Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι συζητούσαν για αυτή την επίσκεψη, τα μέσα ενημέρωσης κάλυψαν

το γεγονός και γενικά όλοι ασχολούνταν με αυτή την επίσκεψη.

Αυτες λοιπόν ήταν οι διαφορές των δύο αυτών λέξεων. Ελπίζουμε ότι ο μαθητής μας Jean Louis

κατάλαβε τη διαφορά τους και θα μπορεί τώρα να τις χρησιμοποιεί.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε.

Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά! Τα λέμε την επόμενη φορά.


Learn how to use the Greek words ''θόρυβος'' and ''ήχος'' - YouTube Erfahren Sie, wie Sie die griechischen Wörter „Lärm“ und „Ton“ verwenden – YouTube Learn how to use the Greek words ''θόρυβος'' and ''ήχος'' - YouTube

Γεια σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί για ένα άλλο βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε

και πάλι μια ερώτηση από τον μαθητή μας Jean Louis. Ο Jean Louis όπως μας είπε ανακάλυψε πρόσφατα ότι οι λέξεις «θόρυβος» wieder eine Frage von unserem Schüler Jean Louis. Wie Jean Louis uns kürzlich erzählte, entdeckte er, dass die Worte "Lärm" again a question from our student Jean Louis. Jean Louis as he told us recently discovered that the words "θόρυβος" ancora una domanda del nostro studente Jean Louis. Jean Louis come ci ha detto di recente ha scoperto che le parole "rumore"

και «ήχος» είναι διαφορετικές και δεν χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. und "Ton" sind unterschiedlich und werden nicht auf die gleiche Weise verwendet. and "ήχος" are different and not used in the same way. e "suono" sono diversi e non vengono usati allo stesso modo.

Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε στο μαθητής μας αλλά και σε όλους εσάς ποια είναι η διαφορά. Lassen Sie uns also unserem Schüler und Ihnen allen erklären, was der Unterschied ist. So let's explain to our student and to all of you what the difference is. Quindi andiamo a spiegare al nostro studente ea tutti voi qual è la differenza.

Λοιπόν, η λέξη «ήχος» αναφέρεται σε ό, τι γίνεται αντιληπτό με την ακοή. Για παράδειγμα, Nun, das Wort "Klang" bezieht sich auf das, was durch das Hören wahrgenommen wird. Zum Beispiel, Well, the word "ήχος" refers to what is perceived by hearing. For example, Bene, la parola "suono" si riferisce a ciò che viene percepito dall'udito. Per esempio,

«ο ήχος της κιθάρας» ή μου αρέσει ο ήχος του βιολιού». „Der Klang der Gitarre“ oder „Ich mag den Klang der Geige“. 'ο ήχος της κιθάρας' or ''μου αρέσει ο ήχος του βιολιού''. 'il suono della chitarra' o mi piace il suono del violino'.

Επίσης, η λέξη «ήχος» αναφέρεται στον μουσικό ήχο που καταγράφεται σε CD με σκοπό την αναπαραγωγή του αργότερα. Außerdem bezieht sich das Wort „Audio“ auf Musik, die für die spätere Wiedergabe auf einer CD aufgezeichnet wird. Also, the word "ήχος" refers to the music recorded on a CD for later playback. Inoltre, la parola "audio" si riferisce al suono musicale registrato su un CD per la successiva riproduzione.

Για παράδειγμα, αναφερόμαστε στη «ρύθμιση του ήχου» και στην «αναπαραγωγή του ήχου». Zum Beispiel verweisen wir auf „Ton einstellen“ und „Ton abspielen“. For example, we are referring to ρύθμιση του ήχου" and "αναπαραγωγή του ήχου". Ad esempio, ci riferiamo a "regolare il suono" e "riprodurre il suono".

Τέλος η λέξη «ήχος» «αναφέρεται και στους οκτώ τρόπους με τους οποίους ψάλλονται οι εκκλησιαστικές μελωδίες. Schließlich bezieht sich das Wort „Klang“ auf alle acht Arten, wie Kirchenmelodien gesungen werden. Finally, the word "ήχος" refers to all eight ways in which church melodies are sung. Infine la parola "suono" "si riferisce a tutti gli otto modi in cui vengono cantate le melodie della chiesa.

παράδειγμα, λέμε ότι «ο ψάλτης ψάλλει σε ήχο τέταρτο». Zum Beispiel sagen wir, dass "der Sänger in einem Viertelton singt". for example, we say that "ο ψάλτης ψάλλει σε ήχο τέταρτο". esempio, diciamo che "il cantore canta in un quarto di tono".

Από την άλλη πλευρά, «η λέξη «θόρυβος» αναφέρεται σε ήχο. Andererseits „bezieht sich das Wort ‚Lärm' auf Geräusche. On the other hand, the word ''θόρυβος'' refers to sound. D'altra parte, “la parola 'rumore' si riferisce al suono.

Ο ήχος όμως αυτός είναι δυνατός πολύ, δεν είναι αρμονικός και δημιουργεί δυσάρεστο συναίσθημα. Aber dieser Ton ist sehr laut, er ist nicht harmonisch und erzeugt ein unangenehmes Gefühl. But this sound is very loud, not harmonious and creates an unpleasant feeling. Ma questo suono è molto forte, non è armonioso e crea una sensazione sgradevole.

Δεν απολαμβάνουμε τον ήχο αυτό, δεν μας αρέσει. Wir mögen diesen Sound nicht, wir mögen ihn nicht. We don't enjoy this sound, we don't like it. Non ci piace quel suono, non ci piace.

Για παράδειγμα, λέμε «δεν μου αρέσει καθόλου ο ήχος του αεροπλάνου, μου τρυπάει το τύμπανο». Wir sagen zum Beispiel: "Ich mag das Geräusch des Flugzeugs überhaupt nicht, es tut mir im Trommelfell weh". For example, we say "δεν μου αρέσει καθόλου ο ήχος του αεροπλάνου, μου τρυπάει το τύμπανο". Ad esempio, diciamo "Non mi piace per niente il rumore dell'aereo, mi fa male il timpano".

Η λέξη «θόρυβος», εκτός από τον πραγματικό ήχο, αναφέρεται και στο μεγάλο Das Wort „Lärm“ bezieht sich neben dem eigentlichen Klang auch auf das Große The word "θόρυβος", besides the real sound, also refers to the big La parola "rumore", oltre al suono vero e proprio, si riferisce anche al grande

ενδιαφέρον και στις συζητήσεις που προκαλεί. Interesse an den Diskussionen, die es provoziert. interest in the discussions it provokes. interesse per le discussioni che provoca.

Για παράδειγμα, λέμε «η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην πόλη μας προκάλεσε μεγάλο θόρυβο». Zum Beispiel sagen wir: „Der Besuch des Premierministers in unserer Stadt hat viel Lärm verursacht.“ For example, we say "η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην πόλη μας προκάλεσε μεγάλο θόρυβο". Ad esempio, diciamo "la visita del Presidente del Consiglio nella nostra città ha causato molto rumore".

Εδώ δεν αναφερόμαστε στο θόρυβο κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά. Wir beziehen uns hier nicht wörtlich auf Lärm, sondern im übertragenen Sinne. Here we are not referring to noise literally but metaphorically. Qui non ci riferiamo al rumore in senso letterale ma figurato.

Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι συζητούσαν για αυτή την επίσκεψη, τα μέσα ενημέρωσης κάλυψαν Das bedeutet, dass viele Leute über diesen Besuch sprachen, die Medien berichteten darüber It means a lot of people were discussing this visit, the media covered Vuol dire che molte persone hanno parlato di questa visita, i media ne hanno parlato

το γεγονός και γενικά όλοι ασχολούνταν με αυτή την επίσκεψη. Tatsächlich und überhaupt waren alle mit diesem Besuch beschäftigt. the fact and generally everyone was involved with this visit. il fatto e in generale tutti erano impegnati con questa visita.

Αυτες λοιπόν ήταν οι διαφορές των δύο αυτών λέξεων. Ελπίζουμε ότι ο μαθητής μας Jean Louis Das waren also die Unterschiede dieser beiden Wörter. Wir hoffen, dass unser Student Jean Louis So those were the differences between these two words. We hope our student Jean Louis Quindi queste erano le differenze di queste due parole. Speriamo che il nostro studente Jean Louis

κατάλαβε τη διαφορά τους και θα μπορεί τώρα να τις χρησιμοποιεί. understands their difference and will now be able to use them. ha capito la loro differenza e ora sarà in grado di usarli.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε. Let us know your questions below this video and we will answer them. Scrivici le tue domande sotto questo video e noi risponderemo per te.

Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά! Τα λέμε την επόμενη φορά. Thanks a lot, bye! See you next time. Grazie mille, ciao gioia! Arrivederci alla prossima.