×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use the Greek word ''σιγά'' - YouTube

Learn how to use the Greek word ''σιγά'' - YouTube

Γεια σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί με ακόμα ένα βίντεο μάθημα.

Σήμερα θα απαντήσουμε και πάλι μια ερώτηση από τον μαθητή μας Stathi.

Ο Stathi λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η μικρή λεξούλα «σιγά».

Είναι αλήθεια ότι αυτή η λέξη έχει τέσσερις διαφορετικές χρήσεις και έτσι είναι καλά να πάμε να τις δούμε.

Καταρχάς, όταν κάποιος λέει τη λέξη «σιγά» εννοεί όχι δυνατά.

Για παράδειγμα, μίλα «σιγά, κοιμάται το παιδί» ή «άνοιξε την πόρτα σιγά για να μην τους ξυπνήσει».

Έχει δηλαδή να κάνει με την ένταση στη φωνή ή με τον θόρυβο που προκαλούν κάποιες κινήσεις μας.

Το «σιγά» χρησιμοποιείται, επίσης, και ως «αργά», δηλαδή μικρή ταχύτητα, όχι γρήγορα.

Λέμε για παράδειγμα, «όταν ο καιρός δεν είναι καλός, δεν τρέχουμε, πάμε σιγά»

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις λέμε και «σιγά σιγά», επαναλαμβάνουμε δηλαδή τη λέξη δύο φορές.

Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στον τρόπο που κάνουμε κάτι ή να δείξουμε

ότι κάνουμε κάτι σταδιακά όχι αμέσως. Για παράδειγμα,

«σιγά σιγά θα τα καταφέρει και θα γίνει πρόεδρος».

Τέλος, η λέξη «σιγά» χρησιμοποιείται και για να δηλώσει ανησυχία, δυσαρέσκεια, αποδοκιμασία ή ειρωνεία.

Αυτό γίνεται μέσα από κάποιες εκφράσεις. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα εκφράσεων.

«Σιγά, πρόσεχε» εδώ με τη λέξη «σιγά» δείχνουμε ανησυχία.

Μια άλλη έκφραση είναι «σιγά, οικονομία στα λεφτά» δηλαδή δεν είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε οικονομία στα λεφτά.

Ένα ακόμη παράδειγμα είναι «σιγά μην κλάψω».

Εδώ εκφράζουμε ειρωνεία, δηλαδή, μην το περιμένεις δεν πρόκειται εγώ να κλάψω για αυτό.

Αυτες λοιπόν ήταν οι σημασίες της λέξης αυτής και ελπίζουμε ότι ο μαθητής μας ο Stathi

κατάλαβε τη χρήση της λέξης αυτής και θα μπορεί τώρα να τη χρησιμοποιεί σωστά.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά!


Learn how to use the Greek word ''σιγά'' - YouTube Learn how to use the Greek word ''σιγά'' - YouTube

Γεια σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί με ακόμα ένα βίντεο μάθημα.

Σήμερα θα απαντήσουμε και πάλι μια ερώτηση από τον μαθητή μας Stathi. Today we will again answer a question from our student Stathi.

Ο Stathi λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η μικρή λεξούλα «σιγά». So Stathi asked us how the little word "σιγά" is used.

Είναι αλήθεια ότι αυτή η λέξη έχει τέσσερις διαφορετικές χρήσεις και έτσι είναι καλά να πάμε να τις δούμε. It is true that this word has four different uses, so it is good to go see them. È vero che questa parola ha quattro usi diversi, quindi è bene andare a vederli.

Καταρχάς, όταν κάποιος λέει τη λέξη «σιγά» εννοεί όχι δυνατά. First of all, when someone says the word "σιγά" it means not loud. Prima di tutto, quando qualcuno dice la parola "a bassa voce" intende non ad alta voce.

Για παράδειγμα, μίλα «σιγά, κοιμάται το παιδί» ή «άνοιξε την πόρτα σιγά για να μην τους ξυπνήσει». Sagen Sie zum Beispiel „Ruhe, das Kind schläft“ oder „Öffnen Sie langsam die Tür, damit Sie es nicht wecken“. For example, "σιγά, κοιμάται το παιδί" or "άνοιξε την πόρτα σιγά για να μην τους ξυπνήσει". Ad esempio, dì "silenzio, il bambino sta dormendo" o "apri la porta lentamente per non svegliarlo".

Έχει δηλαδή να κάνει με την ένταση στη φωνή ή με τον θόρυβο που προκαλούν κάποιες κινήσεις μας. Mit anderen Worten, es hat mit der Spannung in der Stimme oder mit dem Lärm zu tun, der durch einige unserer Bewegungen verursacht wird. It has to do with the volume of voice or noise that some of our movements cause. In altre parole, ha a che fare con la tensione della voce o con il rumore provocato da alcuni nostri movimenti.

Το «σιγά» χρησιμοποιείται, επίσης, και ως «αργά», δηλαδή μικρή ταχύτητα, όχι γρήγορα. "Langsam" wird auch als "langsam" verwendet, d.h. langsame Geschwindigkeit, nicht schnell. "σιγά" is also used as "slow", that is, slow speed, not fast. "Slowly" è anche usato come "slowly", cioè a bassa velocità, non veloce.

Λέμε για παράδειγμα, «όταν ο καιρός δεν είναι καλός, δεν τρέχουμε, πάμε σιγά» Wir sagen zum Beispiel: "Wenn das Wetter nicht gut ist, laufen wir nicht, wir gehen langsam." We say for example, "όταν ο καιρός δεν είναι καλός, δεν τρέχουμε, πάμε σιγά" Diciamo ad esempio "quando il tempo non è buono, non corriamo, andiamo piano"

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις λέμε και «σιγά σιγά», επαναλαμβάνουμε δηλαδή τη λέξη δύο φορές. während wir in einigen Fällen auch "nach und nach" sagen, d.h. wir wiederholen das Wort zweimal. while in some cases we say "σιγά σιγά", that is, we repeat the word twice. mentre in alcuni casi diciamo anche "a poco a poco", cioè ripetiamo la parola due volte.

Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στον τρόπο που κάνουμε κάτι ή να δείξουμε Auf diese Weise versuchen wir zu betonen, wie wir etwas tun oder zeigen This is how we try to emphasize the way we do something or show In questo modo cerchiamo di enfatizzare il modo in cui facciamo o mostriamo qualcosa

ότι κάνουμε κάτι σταδιακά όχι αμέσως. Για παράδειγμα, dass wir etwas schrittweise und nicht sofort tun. Zum Beispiel, that we do something gradually not immediately. For example, che facciamo qualcosa gradualmente non immediatamente. Per esempio,

«σιγά σιγά θα τα καταφέρει και θα γίνει πρόεδρος». "Langsam wird er Erfolg haben und Präsident werden." "σιγά σιγά θα τα καταφέρει και θα γίνει πρόεδρος." "lentamente ci riuscirà e diventerà presidente".

Τέλος, η λέξη «σιγά» χρησιμοποιείται και για να δηλώσει ανησυχία, δυσαρέσκεια, αποδοκιμασία ή ειρωνεία. Schließlich wird das Wort „Seufzer“ auch verwendet, um Besorgnis, Unmut, Missbilligung oder Ironie auszudrücken. Finally, the word "σιγά" is also used to denote anxiety, resentment, disapproval or irony. Infine, la parola "sigh" è usata anche per esprimere preoccupazione, dispiacere, disapprovazione o ironia.

Αυτό γίνεται μέσα από κάποιες εκφράσεις. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα εκφράσεων. Dies geschieht durch einige Ausdrücke. Lassen Sie uns einige Beispiele für Ausdrücke geben. This is done through some expressions. Let's give some examples of expressions. Questo viene fatto attraverso alcune espressioni. Facciamo alcuni esempi di espressioni.

«Σιγά, πρόσεχε» εδώ με τη λέξη «σιγά» δείχνουμε ανησυχία. „Sei vorsichtig“ hier mit dem Wort „sei vorsichtig“ zeigen wir Besorgnis. ''σιγά πρόσεχε" here with the word "σιγά" we are concerned. "Stai attento" qui con la parola "stai attento" mostriamo preoccupazione.

Μια άλλη έκφραση είναι «σιγά, οικονομία στα λεφτά» δηλαδή δεν είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε οικονομία στα λεφτά. Ein anderer Ausdruck ist "entschleunigen, Geld sparen", was bedeutet, dass es nicht so wichtig ist, Geld zu sparen. Another expression is "σιγά, οικονομία στα λεφτά" that is, it is not so important to save money. Un'altra espressione è "rallentare, risparmiare denaro" che significa che non è così importante risparmiare denaro.

Ένα ακόμη παράδειγμα είναι «σιγά μην κλάψω». Ein anderes Beispiel ist „nicht weinen“. Another example is "σιγά μην κλάψω". Un altro esempio è "non piangere".

Εδώ εκφράζουμε ειρωνεία, δηλαδή, μην το περιμένεις δεν πρόκειται εγώ να κλάψω για αυτό. Hier drücken wir Ironie aus, das heißt, erwarte es nicht, ich werde nicht darüber weinen. Here we express irony, that is to say, don't expect it I'm not going to cry about it. Qui esprimiamo ironia, cioè non aspettartela, non ci piangerò sopra.

Αυτες λοιπόν ήταν οι σημασίες της λέξης αυτής και ελπίζουμε ότι ο μαθητής μας ο Stathi Das waren also die Bedeutungen dieses Wortes und wir hoffen, dass unsere Schülerin Stathi So those were the meanings of this word and we hope our student Stathi Quindi questi erano i significati di questa parola e speriamo che il nostro studente Stathi

κατάλαβε τη χρήση της λέξης αυτής και θα μπορεί τώρα να τη χρησιμοποιεί σωστά. understood the use of this word and will now be able to use it correctly. compreso l'uso di questa parola e ora sarà in grado di usarla correttamente.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά! Let us know your questions below this video and we will answer them. Thanks a lot, bye! Scrivici le tue domande sotto questo video e noi risponderemo per te. Grazie mille, ciao gioia!