×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use the Greek verb ''συναντώ'' - YouTube

Learn how to use the Greek verb ''συναντώ'' - YouTube

Γεια σας και πάλι. Σήμερα, σε αυτό το βίντεο μάθημα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε

tο ρήμα «συναντώ» και στην παθητική «συναντιέμαι».

Αυτό το βίντεο μάθημα είναι μία απάντηση σε μία ερώτηση

της μαθήτριάς μας Αναστασίας.

Αυτό το ρήμα είναι αρκετά σημαντικό και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια παραδείγματα.

Καταρχάς, μπορείτε να πείτε «τον συνάντησα έξω από τον φούρνο»

ή «αύριο θα τον συναντήσω σε μία καφετέρια».

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις βρισκόμαστε με κάποιον άλλο άνθρωπο

είτε τυχαία είτε γιατί το κανονίσαμε μεταξύ μας από πριν.

Μπορείτε να πείτε το ίδιο ακριβώς πράγμα χρησιμοποιώντας την παθητική φωνή

αλλά υπάρχει μία πολύ σημαντική διαφορά στη σύνταξη.

Πάμε να δούμε τις ίδιες προτάσεις με παθητική.

«Συναντήθηκα με αυτόν έξω από τον φούρνο» και «αύριο θα συναντηθώ με

αυτόν σε μία καφετέρια». Ποια είναι η διαφορά στη σύνταξη;

Μα βέβαια η χρήση του «με». Στην παθητική πρέπει να χρησιμοποιήσετε το «με»

μετά το ρήμα ενώ η ενεργητική συντάσσεται με αιτιατική.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που νομίζω είναι καλά να αναφέρουμε εδώ.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Ο ομάδα του Ολυμπιακού θα συναντηθεί σε φιλικό παιχνίδι με την

ομάδα του Παναθηναϊκού». Εδώ όπως βλέπετε αναφερόμαστε σε αθλητική συνάντηση.

Σε συνάντηση για ένα αγώνα. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι όταν λέμε

«Στην Ελλάδα συναντήθηκαν δύο πολιτισμοί. Ο ανατολικός και ο δυτικός».

Με τα πιο πάνω παραδείγματα, βλέπετε ότι το ρήμα «συναντώ»

δεν χρησιμοποιείται μόνο για φυσική συνάντηση δύο ατόμων αλλά έχει μία πιο γενική σημασία.

Όταν δηλαδή δύο ιδέες, φορείς, ομάδες κτλ έρχονται στο ίδιο σημείο.

Τέλος, τορήμα «συναντώ» χρησιμοποιείται για να πούμε ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία κατάσταση.

Για παράδειγμά, λέμε «στη ζωή μου συνάντησα πολλές δυσκολίες».

Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση της Αναστασίας.

Μπορείτε να μας κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα τις απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα.

Γράψτε και εσείς προτάσεις με τα ρήματα αυτά στα σχόλια κάτω από το βίντεο για να εξασκηθείτε

στη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά.


Learn how to use the Greek verb ''συναντώ'' - YouTube Erfahren Sie, wie Sie das griechische Verb „treffen“ verwenden – YouTube

Γεια σας και πάλι. Σήμερα, σε αυτό το βίντεο μάθημα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε

tο ρήμα «συναντώ» και στην παθητική «συναντιέμαι». the verb "συναντώ" and in the passive "συναντιέμαι".

Αυτό το βίντεο μάθημα είναι μία απάντηση σε μία ερώτηση This video lesson is an answer to a question

της μαθήτριάς μας Αναστασίας. of our student Anastasia.

Αυτό το ρήμα είναι αρκετά σημαντικό και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Dieses Verb ist ziemlich wichtig und Sie können es in vielen Situationen verwenden. This verb is quite important and you can use it in many cases.

Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια παραδείγματα. Schauen wir uns also einige Beispiele an. So let's look at some examples.

Καταρχάς, μπορείτε να πείτε «τον συνάντησα έξω από τον φούρνο» First of all, you can say "τον συνάντησα έξω από τον φούρνο"

ή «αύριο θα τον συναντήσω σε μία καφετέρια». or "αύριο θα τον συναντήσω σε μία καφετέρια."

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις βρισκόμαστε με κάποιον άλλο άνθρωπο In den beiden oben genannten Fällen sind wir mit einer anderen Person zusammen In the above two cases, we meet with another person

είτε τυχαία είτε γιατί το κανονίσαμε μεταξύ μας από πριν. either by chance or because we have arranged it beforehand.

Μπορείτε να πείτε το ίδιο ακριβώς πράγμα χρησιμοποιώντας την παθητική φωνή Sie können genau dasselbe mit dem Passiv sagen You can say the exact same thing using the passive voice

αλλά υπάρχει μία πολύ σημαντική διαφορά στη σύνταξη. but there is a very important difference in syntax.

Πάμε να δούμε τις ίδιες προτάσεις με παθητική. Let's look at the same sentences with passive.

«Συναντήθηκα με αυτόν έξω από τον φούρνο» και «αύριο θα συναντηθώ με „Ich habe ihn vor dem Ofen getroffen“ und „Morgen werde ich mich treffen "Συναντήθηκα με αυτόν έξω από τον φούρνο" and "αύριο θα συναντηθώ με."

αυτόν σε μία καφετέρια». Ποια είναι η διαφορά στη σύνταξη; ihn in einem Café". Was ist der Unterschied in der Rente? αυτόν σε μία καφετέρια. " What is the difference in syntax?

Μα βέβαια η χρήση του «με». Στην παθητική πρέπει να χρησιμοποιήσετε το «με» But of course the use of "με". In the passive, you must use the "με"

μετά το ρήμα ενώ η ενεργητική συντάσσεται με αιτιατική. after the verb while the active form is written with the accusative.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που νομίζω είναι καλά να αναφέρουμε εδώ. This word is also used in some other cases that I think are good to mention here.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Ο ομάδα του Ολυμπιακού θα συναντηθεί σε φιλικό παιχνίδι με την For example, you can say "Ο ομάδα του Ολυμπιακού θα συναντηθεί σε φιλικό παιχνίδι με την

ομάδα του Παναθηναϊκού». Εδώ όπως βλέπετε αναφερόμαστε σε αθλητική συνάντηση. ομάδα του Παναθηναϊκού ". Here, as you can see, we are talking about a sports meeting.

Σε συνάντηση για ένα αγώνα. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι όταν λέμε In a meeting for a football match. Another example is when we say

«Στην Ελλάδα συναντήθηκαν δύο πολιτισμοί. Ο ανατολικός και ο δυτικός». "Στην Ελλάδα συναντήθηκαν δύο πολιτισμοί. Ο ανατολικός και ο δυτικός"

Με τα πιο πάνω παραδείγματα, βλέπετε ότι το ρήμα «συναντώ» With the above examples, you can see that the verb "συναντώ"

δεν χρησιμοποιείται μόνο για φυσική συνάντηση δύο ατόμων αλλά έχει μία πιο γενική σημασία. It is not only used for a physical meeting of two people but it has a more general meaning.

Όταν δηλαδή δύο ιδέες, φορείς, ομάδες κτλ έρχονται στο ίδιο σημείο. That is when two ideas, institutions, groups, etc. come to the same place.

Τέλος, τορήμα «συναντώ» χρησιμοποιείται για να πούμε ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία κατάσταση. Schließlich wird die Präposition „Begegnung“ verwendet, um auszudrücken, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind. Finally, the verb "συναντώ" is used to say that we are faced with a situation.

Για παράδειγμά, λέμε «στη ζωή μου συνάντησα πολλές δυσκολίες». Zum Beispiel sagen wir „in meinem Leben bin ich auf viele Schwierigkeiten gestoßen“. For example, we say "στη ζωή μου συνάντησα πολλές δυσκολίες".

Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση της Αναστασίας. Das war alles, was wir für heute hatten. Ich hoffe, wir haben Anastasias Frage beantwortet. That's what we had for today. I hope we have answered Anastasia's question.

Μπορείτε να μας κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα τις απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα. You can also ask us your own questions and we will answer them with a video lesson.

Γράψτε και εσείς προτάσεις με τα ρήματα αυτά στα σχόλια κάτω από το βίντεο για να εξασκηθείτε Write sentences with these verbs in the comments below the video to practice

στη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά. Thank you very much. See you next time. Until then, bye!