×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn Greek Words: How to use the word ''πιάτσα'?' - YouTube

Learn Greek Words: How to use the word ''πιάτσα'?' - YouTube

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα!

Σήμερα είχα μία ερώτηση από το μαθητή μας Φιλίπιους στο youtube.

Ο Φιλίπιους μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «πιάτσα» στα ελληνικά.

Πολύ καλή ερώτηση αφού πιστεύω θα ακούσετε σίγουρα αυτή τη λέξη όταν είστε στην Ελλάδα.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις στα ελληνικά.

Η πιο γνωστή της είναι όταν αναφερόμαστε

στο σημείο από το οποίο παίρνουμε ένα ταξί.

Όταν δηλαδή πάτε στην Ελλάδα και χρειάζεται να πάρετε ταξί,

πρέπει να το πάρετε είτε από τον δρόμο είτε από την πιάτσα.

Δηλαδή, μπορείτε να σταματήσετε κάποιο ταξί ενώ κινείται στον δρόμο είτε μπορείτε

να πάμε σε μια πιάτσα για να πάρετε το ταξί σας.

Εκεί θα δείτε πολλά ταξί στη σειρά και εσείς πάντα παίρνετε αυτό που βρίσκετε πρώτο στη σειρά.

Ο επόμενος πελάτης παίρνει αυτό που βρίσκεται πίσω κτλ.

Ερωτήσεις που θα μπορούσατε να κάνετε είναι «πού είναι η πιάτσα των ταξί;»

«Έχει πιάτσα κάπου εδώ κοντά;»

Η πιάτσα φυσικά χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε για παράδειγμα,

να πείτε, «αυτός είναι της πιάτσας» που σημαίνει ότι ξέρει καλά τους κανόνες σε κάποιον τομέα.

Για παράδειγμα, μιλάτε για κάποιον φίλο σας που έχει νυχτερινό κέντρο.

Τότε μπορείτε να πείτε «αυτός ξέρει καλά τη δουλειά της νύχτας, είναι της πιάτσας».

Δηλαδή, ξέρει καλά το παιχνίδι που παίζεται στα νυχτερινά κέντρα

και πώς καταφέρνεις να διατηρήσεις την επιχείρησή σου ζωντανή.

Θα ακούσετε επίσης, αυτή τη λέξη όταν αναφερόμαστε σε μια πόρνη που περιμένει τους πελάτες σε ένα σημείο.

Αυτό το σημείο λοιπόν, είναι η πιάτσα. Λένε πολλές φορές ότι αυτή «κάνει πιάτσα» ή «βγήκε στην πιάτσα».

Αυτά είχαμε για σήμερα.

Είναι ένα σύντομο αλλά πολύ χρήσιμο μάθημα πιστεύω γιατί η λέξη αυτή χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα,

ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στο σημείο από το οποίο παίρνουμε ένα ταξί.

Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα.

Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας με τη λέξη αυτή.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά.


Learn Greek Words: How to use the word ''πιάτσα'?' - YouTube Learn Greek Words: How to use the word ''πιάτσα''?' - YouTube Aprender palabras griegas: ¿Cómo se usa la palabra ''πιάτσα''?" - YouTube Apprendre des mots grecs : Comment utiliser le mot ''πιάτσα''?' - YouTube

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Hello. Welcome to this video lesson!

Σήμερα είχα μία ερώτηση από το μαθητή μας Φιλίπιους στο youtube. Today I had a question from our student Philippius on youtube.

Ο Φιλίπιους μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «πιάτσα» στα ελληνικά. Philippius asked us how we use the word "πιάτσα" in Greek.

Πολύ καλή ερώτηση αφού πιστεύω θα ακούσετε σίγουρα αυτή τη λέξη όταν είστε στην Ελλάδα. Very good question since I believe you will definitely hear this word when you are in Greece.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις στα ελληνικά. This word is used in several cases in Greek.

Η πιο γνωστή της είναι όταν αναφερόμαστε The best known is when we talk about it

στο σημείο από το οποίο παίρνουμε ένα ταξί. at the point where we take a taxi.

Όταν δηλαδή πάτε στην Ελλάδα και χρειάζεται να πάρετε ταξί, That is, when you go to Greece and need to take a taxi,

πρέπει να το πάρετε είτε από τον δρόμο είτε από την πιάτσα. you have to take it either from the street or from the ''πιάτσα''.

Δηλαδή, μπορείτε να σταματήσετε κάποιο ταξί ενώ κινείται στον δρόμο είτε μπορείτε That is, you can stop a taxi while driving on the road or you can

να πάμε σε μια πιάτσα για να πάρετε το ταξί σας. to go to a ''πιάτσα'' to get your taxi.

Εκεί θα δείτε πολλά ταξί στη σειρά και εσείς πάντα παίρνετε αυτό που βρίσκετε πρώτο στη σειρά. There you will see many taxis in a row and you always get what you find first in line.

Ο επόμενος πελάτης παίρνει αυτό που βρίσκεται πίσω κτλ. The next customer gets what is behind etc.

Ερωτήσεις που θα μπορούσατε να κάνετε είναι «πού είναι η πιάτσα των ταξί;» Questions you could ask are "πού είναι η πιάτσα των ταξί;"

«Έχει πιάτσα κάπου εδώ κοντά;» "Έχει πιάτσα κάπου εδώ κοντά;"

Η πιάτσα φυσικά χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε για παράδειγμα, The πιάτσα is of course used in other cases as well. You can for example,

να πείτε, «αυτός είναι της πιάτσας» που σημαίνει ότι ξέρει καλά τους κανόνες σε κάποιον τομέα. say, "αυτός είναι της πιάτσας" which means he knows the rules well in a field.

Για παράδειγμα, μιλάτε για κάποιον φίλο σας που έχει νυχτερινό κέντρο. For example, you are talking about a friend who has a nightclub.

Τότε μπορείτε να πείτε «αυτός ξέρει καλά τη δουλειά της νύχτας, είναι της πιάτσας». Then you can say "αυτός ξέρει καλά τη δουλειά της νύχτας, είναι της πιάτσας".

Δηλαδή, ξέρει καλά το παιχνίδι που παίζεται στα νυχτερινά κέντρα That is, he knows well the game played in nightclubs

και πώς καταφέρνεις να διατηρήσεις την επιχείρησή σου ζωντανή. and how you manage to keep your business alive.

Θα ακούσετε επίσης, αυτή τη λέξη όταν αναφερόμαστε σε μια πόρνη που περιμένει τους πελάτες σε ένα σημείο. You will also hear this word when referring to a prostitute waiting for customers at one point.

Αυτό το σημείο λοιπόν, είναι η πιάτσα. Λένε πολλές φορές ότι αυτή «κάνει πιάτσα» ή «βγήκε στην πιάτσα». So this point is called ''πιατσα''. It is often said about that woman that "κάνει πιάτσα" or "βγήκε στην πιάτσα".

Αυτά είχαμε για σήμερα. That's what we had for today.

Είναι ένα σύντομο αλλά πολύ χρήσιμο μάθημα πιστεύω γιατί η λέξη αυτή χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα, It is a short but very useful lesson I think because this word is widely used in Greece,

ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στο σημείο από το οποίο παίρνουμε ένα ταξί. especially when we refer to the point from which we take a taxi.

Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα. I hope this lesson helped you.

Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας με τη λέξη αυτή. Write your questions and sentences with this word in the comments below.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά. See you next time. Until then. Bye.