×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, How you can use the verb ''πρόκειται''

How you can use the verb ''πρόκειται''

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek vocabulary lesson.

Σήμερα θα απαντήσω μια ερώτηση από το μαθητή μας Πέτρο.

Ο Πέτρος μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «πρόκειται» στα ελληνικά.

Πολύ καλή ερώτηση αφού πιστεύω θα σας είναι πολύ χρήσιμη λέξη όταν μιλάτε ελληνικά.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται σε δύο περιπτώσεις στα ελληνικά.

Η πιο γνωστή της είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι που θα γίνει στο μέλλον.

Κάτι δηλαδή που ίσως συμβεί στο μέλλον ή σίγουρα θα συμβεί στο μέλλον.

Για παράδειγμα, λέτε «πρόκειται να ταξιδέψω την άλλη βδομάδα».

Δηλαδή, την άλλη βδομάδα, μάλλον θα ταξιδέψω.

Μπορείτε επίσης να πείτε ότι ο Νίκος «πρόκειται να έρθει από το σπίτι το απόγευμα»

δηλαδή μάλλον θα έρθει από το σπίτι το απόγευμα.

Αν θέλετε να μιλήσετε στο παρελθόν με το ρήμα αυτό τότε θα πείτε

«χθες επρόκειτο να ταξιδέψω,

αλλά τελικά ακυρώθηκε η πτήση». Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι είχα πλάνο να ταξιδέψω χθες αλλά τελικά δεν ταξίδεψα γιατί ακυρώθηκε η πτήση.

Η δεύτερη σημασία του ρήματος αυτού είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι,

όταν γίνεται λόγος σχετικά με κάτι.

Για παράδειγμα, λέει η μαμά στα παιδιά, «πρέπει να διαβάζετε, πρόκειται για το μέλλον σας».

Σημαίνει ότι το να διαβάζετε έχει σχέση με το μέλλον σας, θα επηρεάσει το μέλλον σας.

Στην ερώτηση «περί τίνος πρόκειται;»,

την οποία θα ακούσετε πολλές φορές,

εννοούμε «για ποιο πράγμα αναφέρεστε; Σχετικά με τι ρωτάτε;

Αυτά είχαμε για σήμερα.

Είναι ένα σύντομο αλλά πολύ χρήσιμο μάθημα γιατί η λέξη

αυτή χρησιμοποιείται αρκετά στην Ελλάδα.

Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα.

Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας

με τη λέξη αυτή.Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά.


How you can use the verb ''πρόκειται'' How you can use the verb ''πρόκειται'' Como se pode usar o verbo ''πρόκειται''

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek vocabulary lesson. Ciao. Benvenuti anche voi in questo video tutorial! Benvenuto in un'altra lezione di vocabolario greco.

Σήμερα θα απαντήσω μια ερώτηση από το μαθητή μας Πέτρο. Heute werde ich eine Frage von unserem Studenten Petros beantworten. Today I will answer a question from our student Peter. Oggi risponderò a una domanda del nostro studente Petros.

Ο Πέτρος μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «πρόκειται» στα ελληνικά. Petros hat uns gefragt, wie wir das Wort „es ist“ im Griechischen verwenden. Petros asked us how we use the word "πρόκειται" in Greek. Petros ci ha chiesto come si usa la parola "è" in greco.

Πολύ καλή ερώτηση αφού πιστεύω θα σας είναι πολύ χρήσιμη λέξη όταν μιλάτε ελληνικά. Sehr gute Frage, da ich glaube, dass es ein sehr nützliches Wort für Sie sein wird, wenn Sie Griechisch sprechen. Very good question since I believe it will be a very useful word for you when you speak Greek. Ottima domanda poiché credo che sarà una parola molto utile per te quando parli greco.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται σε δύο περιπτώσεις στα ελληνικά. Dieses Wort wird im Griechischen in zwei Fällen verwendet. This word is used in two cases in Greek. Questa parola è usata in due casi in greco.

Η πιο γνωστή της είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Am bekanntesten ist es, wenn wir uns auf etwas beziehen, das in der Zukunft passieren wird. The most known of them is when we refer to something that will happen in the future. Il suo più noto è quando ci riferiamo a qualcosa che accadrà in futuro.

Κάτι δηλαδή που ίσως συμβεί στο μέλλον ή σίγουρα θα συμβεί στο μέλλον. Das heißt, etwas, das in der Zukunft passieren könnte oder definitiv in der Zukunft passieren wird. In other words, something that may happen in the future or will certainly happen in the future. Cioè, qualcosa che potrebbe accadere in futuro o accadrà sicuramente in futuro.

Για παράδειγμα, λέτε «πρόκειται να ταξιδέψω την άλλη βδομάδα». Du sagst zum Beispiel „Ich werde nächste Woche reisen“. For example, you say, "πρόκειται να ταξιδέψω την άλλη βδομάδα." Ad esempio, dici "Vado la prossima settimana".

Δηλαδή, την άλλη βδομάδα, μάλλον θα ταξιδέψω. Ich meine, nächste Woche werde ich wahrscheinlich reisen. That is, next week I will probably travel. Voglio dire, la prossima settimana, probabilmente viaggerò.

Μπορείτε επίσης να πείτε ότι ο Νίκος «πρόκειται να έρθει από το σπίτι το απόγευμα» Sie können auch sagen, dass Nick "nachmittags von zu Hause kommen wird". You can also say that Nikos "πρόκειται να έρθει από το σπίτι το απόγευμα" Puoi anche dire che Nick "tornerà da casa nel pomeriggio"

δηλαδή μάλλον θα έρθει από το σπίτι το απόγευμα. das heißt, er wird wahrscheinlich am Nachmittag von zu Hause kommen. that is, it will probably come from home in the afternoon. cioè probabilmente verrà da casa nel pomeriggio.

Αν θέλετε να μιλήσετε στο παρελθόν με το ρήμα αυτό τότε θα πείτε Wenn Sie mit diesem Verb in der Vergangenheit sprechen wollen, dann werden Sie sagen If you want to use this verb in the past then you will say Se vuoi parlare al passato con questo verbo allora dirai

«χθες επρόκειτο να ταξιδέψω, "Gestern wollte ich reisen, χθες επρόκειτο να ταξιδέψω, "Ieri stavo per viaggiare,

αλλά τελικά ακυρώθηκε η πτήση». Τι σημαίνει αυτό; αλλά τελικά ακυρώθηκε η πτήση " What does this mean; ma alla fine il volo è stato cancellato". Cosa significa questo;

Σημαίνει ότι είχα πλάνο να ταξιδέψω χθες αλλά τελικά δεν ταξίδεψα γιατί ακυρώθηκε η πτήση. Das bedeutet, dass ich geplant hatte, gestern zu reisen, aber am Ende nicht gereist bin, weil der Flug gestrichen wurde. It means that I had a plan to travel yesterday but in the end I did not travel because the flight was canceled. Significa che avevo programmato di viaggiare ieri ma alla fine non ho viaggiato perché il volo è stato cancellato.

Η δεύτερη σημασία του ρήματος αυτού είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι, Die zweite Bedeutung dieses Verbs ist, wenn wir uns auf etwas beziehen, The second meaning of this verb is when we refer to something, Il secondo significato di questo verbo è quando ci riferiamo a qualcosa,

όταν γίνεται λόγος σχετικά με κάτι. quando si parla di qualcosa.

Για παράδειγμα, λέει η μαμά στα παιδιά, «πρέπει να διαβάζετε, πρόκειται για το μέλλον σας». Zum Beispiel sagt Mama den Kindern: „Du musst lesen, es ist deine Zukunft.“ For example, the mother say to the children, "πρέπει να διαβάζετε, πρόκειται για το μέλλον σας" Ad esempio, la mamma dice ai bambini: "devi leggere, è il tuo futuro".

Σημαίνει ότι το να διαβάζετε έχει σχέση με το μέλλον σας, θα επηρεάσει το μέλλον σας. Es bedeutet, dass das Lesen mit Ihrer Zukunft zusammenhängt, es wird Ihre Zukunft beeinflussen. It means that studying is related to your future, it will affect your future. Significa che la lettura è legata al tuo futuro, influenzerà il tuo futuro.

Στην ερώτηση «περί τίνος πρόκειται;», Auf die Frage "worum geht es?" To the question "περί τίνος πρόκειται;" Alla domanda "di cosa si tratta?"

την οποία θα ακούσετε πολλές φορές, die du oft hören wirst, which you will hear many times, che sentirai molte volte,

εννοούμε «για ποιο πράγμα αναφέρεστε; Σχετικά με τι ρωτάτε; wir meinen 'worauf beziehst du dich? Worüber fragst du? we mean “what are you talking about? What are you asking about? intendiamo 'a cosa ti riferisci? A proposito di cosa stai chiedendo?

Αυτά είχαμε για σήμερα. That's what we had for today. Questo è tutto quello che avevamo per oggi.

Είναι ένα σύντομο αλλά πολύ χρήσιμο μάθημα γιατί η λέξη Es ist eine kurze, aber sehr nützliche Lektion, weil das Wort It is a short but very useful lesson because this word È una lezione breve ma molto utile perché la parola

αυτή χρησιμοποιείται αρκετά στην Ελλάδα. Dies wird in Griechenland häufig verwendet. it is widely used in Greece. questo è molto usato in Grecia.

Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα. Ich hoffe, Sie fanden diese Lektion hilfreich. I hope this lesson helped you.

Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας Schreiben Sie Ihre Fragen und Anregungen in die Kommentare unten Write your questions and sentences in the comments below Scrivi le tue domande e suggerimenti nei commenti qui sotto

με τη λέξη αυτή.Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά. with that word. See you next time. Until then. Bye. con quella parola. Alla prossima. Fino ad allora. Ciao bene.