×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, How to use the pronoun ''κανείς''!

How to use the pronoun ''κανείς''!

Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα απαντήσω μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Arpine.

Στείλτε μας και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα σας τις απαντήσουμε σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα.

Η Arpine λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε την έκφραση «μπορεί κανείς».

Πιστεύω ότι η Arpine μπερδεύτηκε με τη χρήση της λέξης «κανείς». Η αντωνυμία «κανείς» δεν είναι το ρήμα «κάνεις».

Άλλο το «κάνω, κάνεις» και άλλο η αντωνυμία «κανείς».

Όταν λέμε «κανείς» εννοούμε «ούτε και ένας» ή «τουλάχιστον ένας».

Για παράδειγμα, ρωτάμε «Είναι κανείς εδώ;» δηλαδή,

«υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος εδώ;» και η απάντηση μπορεί να είναι «κανείς δεν είναι εδώ», δηλαδή «δεν είναι ούτε ένας εδώ».

ΗΗ αντωνυμία αυτή έχει τρία γένη, το αρσενικό το θηλυκό και το ουδέτερο.

Το αρσενικό είναι «κανένας» ή «κανείς», το θηλυκό είναι «καμία» όταν εννοούμε «ούτε μία» ή καμιά» όταν εννοούμε «τουλάχιστον μία». Και τέλος είναι το ουδέτερο «κανένα».

Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα χρήσης της αντωνυμίας αυτής.

Μπορούμε να πούμε «θα πάω στο περίπτερο, θες καμιά σοκολάτα;» ή «Μπορείς να φέρεις κανένα ποτήρι νερό; Διψάω πολύ».

Επίσης, μπορούμε να πούμε «δεν είναι κανένας στο σπίτι. Πού πήγαν όλοι;».

Άλλο παράδειγμα είναι, «δεν μου μιλάει κανείς στη δουλειά. Νιώθω μόνος»

Επομένως, το «μπορεί κανείς;» χρησιμοποιείται για να πούμε «μπορεί τουλάχιστον ένας» να κάνει κάτι που θέλουμε.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε «μπορεί κανείς να έρθει να με βοηθήσει να μετακινήσω τον καναπέ;»

δηλαδή «μπορεί τουλάχιστον ένας να το κάνει;»

Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση της Arpine και να βοήθησα και όλους εσάς να καταλάβετε καλύτερα αυτή την αντωνυμία.

Όπως σας είπα, στείλτε μου τις δικές σας ερωτήσεις και θα τις απαντήσω σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά!


How to use the pronoun ''κανείς''! Wie man das Pronomen ''κανείς'' verwendet! How to use the pronoun ''κανείς''! Comment utiliser le pronom ''κανείς'' !

Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα απαντήσω μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Arpine. Hallo und Willkommen. Heute beantworte ich eine Frage unserer Studentin Arpine. Hello and welcome. Today I will answer a question from our student Arpine.

Στείλτε μας και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα σας τις απαντήσουμε σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα. Senden Sie uns auch Ihre eigenen Fragen und wir werden sie in einer der zukünftigen Lektionen beantworten. Send us your own questions and we will answer them to one of the future lessons. Inviaci anche le tue domande e ti risponderemo in una delle prossime lezioni.

Η Arpine λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε την έκφραση «μπορεί κανείς». Also fragte uns Arpine, wie wir den Ausdruck "man kann" verwenden. Arpine asked us how we use the expression "μπορεί κανείς". Allora Arpine ci ha chiesto come usiamo l'espressione "si può".

Πιστεύω ότι η Arpine μπερδεύτηκε με τη χρήση της λέξης «κανείς». Η αντωνυμία «κανείς» δεν είναι το ρήμα «κάνεις». Ich glaube, Arpine war durch die Verwendung des Wortes "niemand" verwirrt. Das Pronomen „niemand“ ist nicht das Verb „tun“. I believe that Arpine was confused by the use of the word "κανείς". The pronoun "κανείς" is not the verb "κάνεις".

Άλλο το «κάνω, κάνεις» και άλλο η αντωνυμία «κανείς». „Ich tue, du tust“ ist eine Sache, und das Pronomen „niemand“ ist eine andere. "Κάνω, κάνεις " is different from the pronoun"κανείς". "I do, you do" è una cosa, e il pronome "nessuno" è un'altra.

Όταν λέμε «κανείς» εννοούμε «ούτε και ένας» ή «τουλάχιστον ένας». Wenn wir „niemand“ sagen, meinen wir „nicht einen“ oder „mindestens einen“. When we say "κανείς" we mean "no one" or "at least one". Quando diciamo "nessuno" intendiamo "non uno" o "almeno uno".

Για παράδειγμα, ρωτάμε «Είναι κανείς εδώ;» δηλαδή, Zum Beispiel fragen wir "Ist jemand hier?" das ist, For example, we ask, "Είναι κανείς εδώ;", Ad esempio, chiediamo "C'è qualcuno qui?" questo è,

«υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος εδώ;» και η απάντηση μπορεί να είναι «κανείς δεν είναι εδώ», δηλαδή «δεν είναι ούτε ένας εδώ». "Ist hier mindestens eine Person?" und die Antwort kann lauten „niemand ist hier“, d. h. „kein einziger ist hier“. "Is there at least one person here?" And the answer may be "κανείς δεν είναι εδώ", that is, "no one is here". "c'è almeno una persona qui?" e la risposta potrebbe essere "nessuno è qui", cioè "nessuno è qui".

ΗΗ αντωνυμία αυτή έχει τρία γένη, το αρσενικό το θηλυκό και το ουδέτερο. Dieses Pronomen hat drei Geschlechter, männlich, weiblich und neutral. This pronoun has three gender, male, female and neutral. Questo pronome ha tre generi, maschile, femminile e neutro.

Το αρσενικό είναι «κανένας» ή «κανείς», το θηλυκό είναι «καμία» όταν εννοούμε «ούτε μία» ή καμιά» όταν εννοούμε «τουλάχιστον μία». Και τέλος είναι το ουδέτερο «κανένα». Maskulin ist „keine“ oder „niemand“, feminin ist „keine“, wenn wir „weder noch“ meinen, oder „keine“, wenn wir „mindestens eine“ meinen. Und schließlich gibt es noch das Neutrum „none“. The male is "κανένας" or "κανείς", the female is "καμία" when we mean "not one" or ''καμιά" when we mean "at least one ". And finally it is the neutral "κανένα".

Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα χρήσης της αντωνυμίας αυτής. Lassen Sie uns einige Beispiele für die Verwendung dieses Pronomens geben. Let's give some examples of using this pronoun. Diamo alcuni esempi dell'uso di questo pronome.

Μπορούμε να πούμε «θα πάω στο περίπτερο, θες καμιά σοκολάτα;» ή «Μπορείς να φέρεις κανένα ποτήρι νερό; Διψάω πολύ». Können wir sagen "Ich gehe zum Kiosk, möchtest du etwas Schokolade?" oder „Kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Ich bin sehr durstig." We can say "I go to the kiosk, do you want any chocolate?" Or "Can you bring a glass of water? I'm thirsty. " Possiamo dire "Vado al chiosco, vuoi della cioccolata?" o "Puoi portarmi un bicchiere d'acqua? Ho molta sete."

Επίσης, μπορούμε να πούμε «δεν είναι κανένας στο σπίτι. Πού πήγαν όλοι;». Wir können auch sagen: „Niemand ist zu Hause. Wo sind alle hin;". Also, we can say "there is no one at home. Where did everyone go?". Inoltre, possiamo dire 'nessuno è in casa. Dove sono andati tutti;".

Άλλο παράδειγμα είναι, «δεν μου μιλάει κανείς στη δουλειά. Νιώθω μόνος» Ein anderes Beispiel ist: „Bei der Arbeit spricht niemand mit mir. Ich fühle mich einsam" Another example is, "no one is talking to me at work. I feel lonely" Un altro esempio è: “nessuno mi parla al lavoro. Mi sento solo"

Επομένως, το «μπορεί κανείς;» χρησιμοποιείται για να πούμε «μπορεί τουλάχιστον ένας» να κάνει κάτι που θέλουμε. Daher das "kann man?" wird verwendet, um zu sagen "kann mindestens einer" etwas tun, was wir wollen. So μπορεί κανείς;" Is used to say "can at least one person" do what we want. Pertanto, il "si può?" è usato per dire "può almeno uno" fare qualcosa che vogliamo.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε «μπορεί κανείς να έρθει να με βοηθήσει να μετακινήσω τον καναπέ;» Lassen Sie uns ein Beispiel geben, Sie können fragen: "Kann jemand kommen und mir helfen, die Couch zu bewegen?" Let's give an example, you can ask "can anyone come help me move the sofa?" Facciamo un esempio, puoi chiedere "qualcuno può venire ad aiutarmi a spostare il divano?"

δηλαδή «μπορεί τουλάχιστον ένας να το κάνει;» dh "kann es wenigstens einer tun?" so "can at least one do it?" cioè "può almeno farlo?"

Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση της Arpine και να βοήθησα και όλους εσάς να καταλάβετε καλύτερα αυτή την αντωνυμία. Das ist alles für heute. Ich hoffe, ich habe Arpines Frage beantwortet und Ihnen allen geholfen, dieses Pronomen besser zu verstehen. That's all for today. I hope I answered Arpine's question and helped you all better understand this pronoun. È tutto per oggi. Spero di aver risposto alla domanda di Arpine e di aver aiutato tutti voi a capire meglio questo pronome.

Όπως σας είπα, στείλτε μου τις δικές σας ερωτήσεις και θα τις απαντήσω σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά! Come ho detto, inviatemi le vostre domande e io risponderò in una delle lezioni future. Grazie mille. Ciao!