×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος τρία

Α: Θέλω απλώς να μάθω.

Τώρα κατάλαβα ποιον εννοείτε.

Ο αδερφός σας σας μοιάζει.

Μένει στον πέμπτο όροφο.

Γ: Μένει κανείς μαζί με τον αδερφό μου;

Α: Ναι.

Γ: Ποιος μένει μαζί με τον αδερφό μου;

Α: Υπάρχει ένα κορίτσι που μένει μαζί με τον αδερφό σας.

Γ: Ποια είναι αυτή; Σας παρακαλώ, πείτε μου γι' αυτή.

Α: Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι.

Γιατί δε ρωτάτε τον αδερφό σας;

Γ: Θέλω να ξέρω ποια είναι.

Αναρωτιέμαι ποια είναι.

Α: Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας πω ποια είναι.

Ο αδερφός σας θα σας πει, αν θέλει.

Γ: Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε αλλά απλώς δε θέλετε να μου πείτε.

Α: Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας πω.

Δε νομίζω ότι θα έπρεπε να σας πω.

Γ: Αλλά θα μπορούσατε να μου πείτε αν θέλατε.

Πρέπει να μου πείτε.

Α: Θέλω απλώς να μάθω. A: Ich möchte es nur wissen. A: I just want to know. R: Je veux juste savoir. R: Voglio solo sapere. S:ただ知りたいんだ。 A: Jeg vil bare vite. O: Po prostu chcę wiedzieć. A: Eu só quero saber. О: Я просто хочу знать. 答:我只是想知道。

Τώρα κατάλαβα ποιον εννοείτε. الآن أنا أفهم من تقصد. Jetzt verstehe ich, wen du meinst. Now I understand who you mean. Ahora entiendo a quién te refieres. Maintenant je comprends de qui tu parles. Ora capisco chi intendi. 誰のことかわかったよ。 이제 나는 당신이 누구를 의미하는지 이해합니다. Nå forstår jeg hvem du mener. Teraz rozumiem, kogo masz na myśli. Agora eu entendo quem você quer dizer. Теперь я понимаю, кого ты имеешь в виду. 现在我明白你的意思了。

Ο αδερφός σας σας μοιάζει. Dein Bruder sieht aus wie du. Your brother looks like you. Tu hermano se parece a ti. Votre frère vous ressemble. Tuo fratello ti somiglia. あなたの弟はあなたに似ている。 네 형이 너처럼 생겼어 Broren din ser ut som deg. Twój brat wygląda jak ty. Seu irmão se parece com você. 你弟弟长得像你。

Μένει στον πέμπτο όροφο. Er wohnt im fünften Stock. He lives on the fifth floor. Vive en el quinto piso. Il habite au cinquième étage. Abita al quinto piano. 彼は5階に住んでいる。 Han bor i femte etasje. Mieszka na piątym piętrze. Fica no quinto andar. 他住在五楼。

Γ: Μένει κανείς μαζί με τον αδερφό μου; ج: هل يعيش أحد مع أخي؟ F: Bleibt jemand bei meinem Bruder? C: Does anyone live with my brother? C: ¿Alguien vive con mi hermano? C: Est-ce que quelqu'un vit avec mon frère? C: Qualcuno vive con mio fratello? C:兄と一緒に住んでいる人はいますか? C: Bor noen sammen med broren min? C: Czy ktoś mieszka z moim bratem? C: Alguém fica com meu irmão? C: Кто-нибудь живет с моим братом? C:有人和我弟弟住在一起吗?

Α: Ναι. Oh ja. Α: Yes. Oh oui. Å ja. Ai sim. 哦是的。

Γ: Ποιος μένει μαζί με τον αδερφό μου; C: Wer lebt mit meinem Bruder zusammen? C: Who lives with my brother? C: ¿Quién vive con mi hermano? C: Qui vit avec mon frère? C: Chi vive con mio fratello? C: Hvem bor sammen med broren min? C: Kto mieszka z moim bratem? C: Quem mora com meu irmão? C: Кто живет с моим братом? C:谁和我弟弟住在一起?

Α: Υπάρχει ένα κορίτσι που μένει μαζί με τον αδερφό σας. A: Es gibt ein Mädchen, das bei deinem Bruder lebt. A: There is a girl who lives with your brother. A: Hay una chica que vive con tu hermano. R: Il y a une fille qui vit avec votre frère. A: C'è una ragazza che vive con tuo fratello. S:お兄さんと一緒に住んでいる女の子がいます。 A: Det er en jente som bor sammen med broren din. O: Jest dziewczyna, która mieszka z twoim bratem. A: Há uma garota que fica com seu irmão. A: Есть девушка, которая живет с вашим братом. A:有一个女孩和你弟弟住在一起。

Γ: Ποια είναι αυτή; Σας παρακαλώ, πείτε μου γι' αυτή. F: Was ist das? Bitte erzähl mir davon. C: Who is she? Please tell me about her. C: quien es ella? Por favor, cuéntanos cuál es la historia de esos grandes cachorros... C: Qui est-elle? S'il vous plaît dites, quelle est l'histoire de ces grands chiots ..... C: Chi è lei? Per favore, parlami di lei. C:彼女は誰ですか?彼女のことを教えてください。 C: Hvem er hun? Fortell meg om henne. C: Kim ona jest? Proszę opowiedz, jaka jest historia tych wielkich szczeniąt ..... C: O que é isso? Por favor, conte-me sobre isso. С: Кто она? Пожалуйста, расскажите мне о ней.

Α: Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι. A: Ich kann Ihnen nicht sagen, wer es ist. A: I can't tell you who she is. R: No puedo decirte quién es ella. R: Je ne peux pas vous dire de qui il s'agit. A: Non posso dirti chi è. S:それが何かは言えない。 A: Jeg kan ikke fortelle deg hvem det er. O: Nie mogę ci powiedzieć, kto to jest. A: Eu não posso te dizer quem é. A: Я не могу сказать вам, кто это.

Γιατί δε ρωτάτε τον αδερφό σας; Warum fragst du deinen Bruder nicht? Why don't you ask your brother? ¿Por qué no le preguntas a tu hermano? Pourquoi tu ne demandes pas à ton frère? Perché non chiedi a tuo fratello? Hvorfor spør du ikke broren din? Dlaczego nie zapytasz swojego brata? Por que você não pergunta ao seu irmão? Почему бы тебе не спросить своего брата?

Γ: Θέλω να ξέρω ποια είναι. C: Ich möchte wissen, wer sie ist. C: I want to know who she is. C: Quiero saber quién es ella. C: Je veux savoir qui elle est. C: Voglio sapere chi è. C: Jeg vil vite hvem hun er. C: Chcę wiedzieć, kim ona jest. G: Eu quero saber quem eles são. К: Я хочу знать, кто она.

Αναρωτιέμαι ποια είναι. Ich frage mich, wer sie ist. I wonder who she is. Me pregunto quién es ella. Je me demande qui elle est. Mi chiedo chi sia. Jeg lurer på hvem hun er. Zastanawiam się kim ona jest. Eu me pergunto quem ela é. Интересно, кто она?

Α: Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας πω ποια είναι. A: Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht sagen, wer es ist. A: I'm sorry, I can't tell you who she is. R: Lo siento, no puedo decirte quién es. R: Je suis désolé, je ne peux pas vous dire de qui il s'agit. A: Mi dispiace, non posso dirti chi è. S:申し訳ないが、彼女が誰かは言えない。 A: Beklager, jeg kan ikke fortelle deg hvem hun er. O: Przepraszam, nie mogę powiedzieć, kto to jest. A: Me desculpe, eu não posso te dizer quem é.

Ο αδερφός σας θα σας πει, αν θέλει. Dein Bruder wird es dir sagen, wenn er will. Your brother will tell you if he wants to. Tu hermano te lo dirá si quiere. Votre frère vous dira s'il le veut. Tuo fratello te lo dirà se vuole. 弟が望めば教えてくれるだろう。 Broren din vil fortelle deg det hvis han vil. Twój brat ci powie, jeśli zechce. Seu irmão lhe dirá se ele quiser. Твой брат расскажет тебе, если захочет. 如果你哥哥愿意的话他会告诉你的。

Γ: Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε αλλά απλώς δε θέλετε να μου πείτε. C: Ich bin mir sicher, dass Sie es wissen, aber Sie möchten es mir nicht sagen. C: I'm sure you know but you just don't want to tell me. C: Estoy seguro de que lo sabes, pero simplemente no quieres decírmelo. C: Je suis sûr que vous le savez, mais vous ne voulez tout simplement pas me le dire. C: Sono sicuro che lo sai ma non vuoi dirmelo. C:知ってるはずだけど、言いたくないだけでしょ。 C: Jeg er sikker på at du vet det, men du vil bare ikke fortelle meg det. C: Jestem pewien, że wiesz, ale po prostu nie chcesz mi powiedzieć. G: Tenho certeza que você sabe, mas você simplesmente não quer me dizer. C: Я уверен, что ты знаешь, но ты просто не хочешь мне говорить.

Α: Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας πω. A: Ich muss es Ihnen nicht sagen. A: I'm not obliged to tell you. R: No tengo que decírtelo. R: Je n'ai pas à vous le dire. R: Non devo dirtelo. S:言う必要はないよ。 A: Jeg er ikke forpliktet til å fortelle deg. O: Nie muszę ci mówić. A: Eu não sou obrigado a lhe dizer. О: Я не обязан вам говорить.

Δε νομίζω ότι θα έπρεπε να σας πω. Ich denke nicht, dass ich es dir sagen sollte. I do not think I should tell you. No creo que deba decírtelo. Je ne pense pas que je devrais te le dire. Non credo che dovrei dirtelo. Jeg tror ikke jeg burde fortelle deg det. Myślę, że nie powinienem ci mówić. Eu acho que não deveria te contar. Я не думаю, что должен говорить тебе.

Γ: Αλλά θα μπορούσατε να μου πείτε αν θέλατε. C: Aber Sie könnten mir sagen, wenn Sie wollten. C: But you could tell me if you wanted to. C: Pero podrías decírmelo si quisieras. C: Mais tu pourrais me dire si tu le voulais. C: Ma potresti dirmelo se volessi. C: Men du kan fortelle meg det hvis du vil. C: Ale mógłbyś mi powiedzieć, gdybyś chciał. G: Mas você poderia me dizer se quisesse. C: Но вы могли бы сказать мне, если хотите.

Πρέπει να μου πείτε. Du musst es mir sagen. You have to tell me. Tienes que decírmelo. Tu dois me dire. Devi dirmelo. Du må fortelle meg. Musisz mi powiedzieć. Você tem que me dizer. Ты должен сказать мне.