×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος επτά

Γ: Δεν ανησυχώ για τον αδερφό μου.

Ενδιαφέρομαι να μάθω τι συμβαίνει.

Α: Λοιπόν, να πώς έχουν τα πράγματα: Δεν ξέρω γιατί δε σας γράφει.

Γ: Μα πρέπει να με βοηθήσετε.

Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα.

Α: Πώς μπορώ να σας βοηθήσω; Δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας.

Γ: Γιατί όχι.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, όπως θα καταλάβετε.

Α: Λοιπόν, κατά την άποψή μου, κάνετε ερωτήσεις για πράγματα που δε σας αφορούν καθόλου.

Γ: Γιατί δε με αφορούν;

Α: Αυτό είναι το σπίτι του αδερφού σας.

Έχει τη δική του ζωή.

Τα καταφέρνει μόνος του.

Γ: Μα είναι ο αδερφός μου.

Με νοιάζει τι του συμβαίνει.

Γ: Δεν ανησυχώ για τον αδερφό μου. C: Ich mache mir keine Sorgen um meinen Bruder. C: I'm not worried about my brother. C : Je ne m'inquiète pas pour mon frère. C: Non sono preoccupato per mio fratello. G: Não estou preocupado com meu irmão.

Ενδιαφέρομαι να μάθω τι συμβαίνει. Ich bin daran interessiert herauszufinden, was los ist. I'm interested to know what's going on. Je suis intéressé de savoir ce qui se passe. Sono interessato a scoprire cosa sta succedendo. Estou interessado em descobrir o que está acontecendo. Мне интересно узнать, что происходит.

Α: Λοιπόν, να πώς έχουν τα πράγματα: Δεν ξέρω γιατί δε σας γράφει. A: Nun, so ist es: Ich weiß nicht, warum er dir nicht schreibt. A: Well, here's how things are: I don't know why he doesn't write to you. A: Bueno, así son las cosas: no sé por qué no te escribe. A : Bon, voilà comment ça se passe : je ne sais pas pourquoi il ne t'écrit pas. A: Bene, ecco come stanno le cose: non so perché non ti scrive. A: Bem, eis como estão as coisas: não sei por que ele não escreve para você.

Γ: Μα πρέπει να με βοηθήσετε. C: Aber du musst mir helfen. C: But you have to help me. C: Pero tienes que ayudarme. C: Mais tu dois m'aider. C: Ma devi aiutarmi. G: Mas você tem que me ajudar.

Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα. Deshalb bin ich heute hierher gekommen. That's why I came here today. Por eso vine aquí hoy. C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Por isso vim aqui hoje.

Α: Πώς μπορώ να σας βοηθήσω; Δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας. A: Wie kann ich Ihnen helfen? Ich kann nicht alle Ihre Fragen beantworten. A: How can I help you? I can't answer all your questions. A: ¿Cómo puedo ayudarte? No puedo responder a todas tus preguntas. R : Comment puis-je vous aider ? Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. A: Como posso ajudá-lo? Não consigo responder todas as suas perguntas.

Γ: Γιατί όχι. C: Why not? C: ¿Por qué no? C: Pourquoi pas. C: Perché no. G: Por que não?

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, όπως θα καταλάβετε. Das ist mir sehr wichtig, wie Sie verstehen werden. This is very important to me, as you will understand. Esto es muy importante para mí, como comprenderá. C'est très important pour moi, comme vous le comprendrez. Questo è molto importante per me, come capirai. Isso é muito importante para mim, como você entenderá.

Α: Λοιπόν, κατά την άποψή μου, κάνετε ερωτήσεις για πράγματα που δε σας αφορούν καθόλου. A: Nun, meiner Meinung nach stellen Sie Fragen zu Dingen, die Sie überhaupt nicht betreffen. A: Well, in my opinion, you are asking questions about things that don't concern you at all. R: Bueno, en mi opinión, estás haciendo preguntas sobre cosas que no te preocupan en absoluto. R: Eh bien, à mon avis, vous posez des questions sur des choses qui ne vous concernent pas du tout. S: A mio parere, lei sta facendo domande su cose che non la riguardano affatto. A: Bem, na minha opinião, você faz perguntas sobre coisas que não lhe interessam.

Γ: Γιατί δε με αφορούν; C: Warum gehen sie mich nichts an? C: Why don't they concern me? C: ¿Por qué no me conciernen? C : Pourquoi ne me concernent-ils pas ? C: Perché non mi riguardano? C: Por que eles não me preocupam?

Α: Αυτό είναι το σπίτι του αδερφού σας. A: Das ist das Haus deines Bruders. A: This is your brother's house. A: Esta es la casa de tu hermano. R : C'est la maison de ton frère. A: Questa è la casa di tuo fratello. A: Esta é a casa do seu irmão.

Έχει τη δική του ζωή. Es hat sein eigenes Leben. He has his own life. Tiene su propia vida. Il a sa propre vie. Ha la sua vita. Ele tem sua própria vida.

Τα καταφέρνει μόνος του. Er macht es alleine. He makes it on his own. Lo maneja solo. Il le gère seul. Se la cava da solo. Ele faz isso sozinho.

Γ: Μα είναι ο αδερφός μου. C: Aber er ist mein Bruder. C: But he is my brother. C: Pero es mi hermano. C: Mais c'est mon frère. C: Ma è mio fratello. G: Mas é meu irmão.

Με νοιάζει τι του συμβαίνει. Es interessiert mich, was mit ihm passiert. I care what happens to him. Me importa lo que le pase. Je me soucie de ce qui lui arrive. Mi interessa cosa gli succede. Eu me importo com o que acontece com ele.