×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος δεκατέσσερα

Γ: Ποιο είναι το πρόβλημά σας; Μπορείτε να βγάλετε χρήματα χωρίς να κάνετε πολλά.

Α: Απλώς δε θέλω να το κάνω.

Δε νιώθω ότι είναι σωστό.

Γ: Γιατί, επειδή είναι ανέντιμο ή επειδή δεν εμπιστεύεστε την τράπεζα;

Α: Αφήστε το.

Γ: Ποιο από τα δύο; Σταματήστε να προσποιείστε ότι είστε τόσο τίμιος.

Α: Ας πούμε ότι δεν εμπιστεύομαι την τράπεζα.

Αλλά είμαι ένα τίμιο άτομο επίσης.

Γ: Εννοώ ότι ήσασταν έτοιμος να με βοηθήσετε για πεντακόσια δολάρια μετρητά, όπως και να 'χει.

Α: Δεν υπάρχει περίπτωση να σας βοηθήσω.

Μπορείτε να τα παρατήσετε και να φύγετε.

Έχω δουλειά.

Γ: Για περιμένετε ένα λεπτό.

Αφήστε με να σας πω κάτι που θα σας κάνει να αλλάξετε γνώμη.

Α: Αμφιβάλλω ότι οτιδήποτε κι αν πείτε θα αλλάξει κάτι.

Ό,τι κι αν πείτε δε θα μου αλλάξει γνώμη.

Γ: Κι αν σας δώσω περισσότερα χρήματα;

Α: Τα χρήματα δε θα με κάνουν να αλλάξω γνώμη.

Μπορεί να μη μου φαίνεται, αλλά είμαι τίμιο άτομο.

Γ: Ποιο είναι το πρόβλημά σας; Μπορείτε να βγάλετε χρήματα χωρίς να κάνετε πολλά. C: Was ist dein Problem? Sie können Geld verdienen, ohne viel zu tun. C: What is your problem? You can make money without doing much. C: ¿Cuál es tu problema? Puedes ganar dinero sin hacer mucho. C : C'est quoi ton problème ? Vous pouvez gagner de l'argent sans faire grand-chose. C: Qual è il tuo problema? Puoi fare soldi senza fare molto. C: Qual é o seu problema? Você pode ganhar dinheiro sem fazer muito.

Α: Απλώς δε θέλω να το κάνω. A: Ich will einfach nicht. A: I just don't want to. R: Simplemente no quiero hacerlo. A : Je ne veux pas. A: Semplicemente non voglio farlo. A: Eu apenas não quero fazer isso.

Δε νιώθω ότι είναι σωστό. Ich finde es nicht richtig. I don't feel it's right. No siento que sea correcto. Je ne pense pas que ce soit bien. Non mi sembra giusto. Eu não acho certo.

Γ: Γιατί, επειδή είναι ανέντιμο ή επειδή δεν εμπιστεύεστε την τράπεζα; C: Warum, weil es unehrlich ist oder weil Sie der Bank nicht vertrauen? C: Why, because it's dishonest or because you don't trust the bank? C: ¿Por qué, porque es deshonesto o porque no confías en el banco? C : Pourquoi, parce que c'est malhonnête ou parce que vous ne faites pas confiance à la banque ? C: Perché, perché è disonesto o perché non ti fidi della banca? C: Por que, porque é desonesto ou porque você não confia no banco?

Α: Αφήστε το. A: Lass es. A: Leave it. R: Déjalo ir. R : Laisse tomber. R: Lascia perdere. A: Deixe isso.

Γ: Ποιο από τα δύο; Σταματήστε να προσποιείστε ότι είστε τόσο τίμιος. C: Welche? Hör auf so ehrlich zu sein. C: Which one? Stop pretending to be so honest. C: ¿Cuál de los dos? Deja de fingir ser tan honesto. C : Laquelle ? Arrête de faire semblant d'être si honnête. C: Quale dei due? Smettila di fingere di essere così onesto. C: Który z dwóch? Przestań udawać, że jesteś tak szczery. C: Qual? Pare de fingir ser tão honesto.

Α: Ας πούμε ότι δεν εμπιστεύομαι την τράπεζα. A: Nehmen wir an, ich vertraue der Bank nicht. A: Let's say I do not trust the bank. R: Digamos que no confío en el banco. R : Disons que je ne fais pas confiance à la banque. R: Diciamo che non mi fido della banca. A: Powiedzmy, że nie ufam bankowi. A: Digamos que não confio no banco.

Αλλά είμαι ένα τίμιο άτομο επίσης. Aber ich bin auch ein ehrlicher Mensch. But I am an honest person as well. Pero también soy una persona honesta. Mais je suis aussi une personne honnête. Ma sono anche una persona onesta. Ale jestem też uczciwą osobą. Mas também sou uma pessoa honesta.

Γ: Εννοώ ότι ήσασταν έτοιμος να με βοηθήσετε για πεντακόσια δολάρια μετρητά, όπως και να 'χει. C: Ich meine, Sie waren sowieso bereit, mir mit fünfhundert Dollar in bar zu helfen. C: I mean you were ready to help me out for five hundred dollars cash, whatever. C: Quiero decir que estabas listo para ayudarme con quinientos dólares en efectivo, de todos modos. C : Je veux dire que tu étais prêt à m'aider pour cinq cents dollars en espèces, peu importe. C: Voglio dire, eri comunque pronto ad aiutarmi con cinquecento dollari in contanti. C: To znaczy, i tak byłeś gotowy pomóc mi z pięcioma setkami dolarów w gotówce. C: Quero dizer, você estava pronto para me ajudar com quinhentos dólares em dinheiro, tanto faz.

Α: Δεν υπάρχει περίπτωση να σας βοηθήσω. A: Ich kann dir auf keinen Fall helfen. A: There is no way I can help you. R: No hay forma de que pueda ayudarte. A: Il n'y a aucun moyen que je puisse vous aider. A: Non c'è modo che io possa aiutarti. R: Não tenho como te ajudar.

Μπορείτε να τα παρατήσετε και να φύγετε. Sie können sie verlassen und gehen. You can give up and walk away. Puedes dejarlos e irte. Vous pouvez abandonner et partir. Puoi lasciarli e andare. Możesz je zostawić i odejść. Você pode desistir e ir embora.

Έχω δουλειά. Ich bin beschäftigt. I am busy. Estoy ocupado. Sono occupato.

Γ: Για περιμένετε ένα λεπτό. C: Warte eine Minute. C: Wait a minute. C: Espera un minuto. C : Attendez une minute. C: Aspetta un minuto. C: Poczekaj chwilę. C: Espere um minuto.

Αφήστε με να σας πω κάτι που θα σας κάνει να αλλάξετε γνώμη. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, das Sie dazu bringt, Ihre Meinung zu ändern. Let me tell you something that will change your mind. Déjame decirte algo que te hará cambiar de opinión. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous fera changer d'avis. Lascia che ti dica qualcosa che ti farà cambiare idea. Pozwól, że powiem ci coś, co sprawi, że zmienisz zdanie. Deixe-me dizer uma coisa que fará você mudar de idéia.

Α: Αμφιβάλλω ότι οτιδήποτε κι αν πείτε θα αλλάξει κάτι. A: Ich bezweifle, dass alles, was Sie sagen, etwas ändern wird. A: I doubt anything you say will change anything. A: Je doute que tout ce que vous direz changera quoi que ce soit. A: Dubito che qualunque cosa tu dica cambierà qualcosa. O: Wątpię, czy cokolwiek powiesz, cokolwiek zmieni. A: Eu duvido que o que você diz vai mudar alguma coisa.

Ό,τι κι αν πείτε δε θα μου αλλάξει γνώμη. Was auch immer Sie sagen, wird meine Meinung nicht ändern. No matter what you say, it won't change my mind. Digas lo que digas no me hará cambiar de opinión. Peu importe ce que vous dites, cela ne me fera pas changer d'avis. Qualunque cosa tu dica non mi farà cambiare idea. Cokolwiek powiesz, nie zmieni mojego zdania. O que você disser não mudará de idéia.

Γ: Κι αν σας δώσω περισσότερα χρήματα; C: Was ist, wenn ich dir mehr Geld gebe? C: What if I give you more money? C: ¿Y si te doy más dinero? C : Et si je te donnais plus d'argent ? C: E se ti dessi più soldi? C: A jeśli dam ci więcej pieniędzy? C: E se eu te der mais dinheiro?

Α: Τα χρήματα δε θα με κάνουν να αλλάξω γνώμη. A: Geld wird meine Meinung nicht ändern. A: Money won't change my mind. R: El dinero no me hará cambiar de opinión. A: L'argent ne me fera pas changer d'avis. A: I soldi non mi faranno cambiare idea. R: O dinheiro não vai me fazer mudar de ideia.

Μπορεί να μη μου φαίνεται, αλλά είμαι τίμιο άτομο. Es mag nicht so scheinen, aber ich bin eine ehrliche Person. It may not look like it, but I am an honest person. Puede que no lo parezca, pero soy una persona honesta. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais je suis une personne honnête. Può non sembrare, ma sono una persona onesta. Może na to nie wygląda, ale jestem uczciwą osobą. Pode não parecer, mas sou uma pessoa honesta.