×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος δεκαέξι

Α: Εσείς είστε δικηγόρος;

Γ: Ναι, είμαι.

Θέλω να βρω έναν τρόπο να κάνω τον αδερφό μου να αφήσει αυτό το κορίτσι πριν πάρει τα χρήματα.

Α: Αυτό δεν είναι ευγενικό εκ μέρους σας.

Γιατί ενδιαφέρεστε τόσο για το τι συμβαίνει στον αδερφό σας;

Γ: Με αυτό τον τρόπο παίρνω τα περισσότερα χρήματα για τον εαυτό μου.

Α: Τώρα καταλαβαίνω.

Χαίρομαι που δεν έχω μία αδερφή σαν εσάς.

Γ: Μπορώ να σας δώσω χίλια δολάρια αν με βοηθήσετε.

Α: Κι αν ο αδερφός σας ανακαλύψει ότι σας βοηθάω;

Γ: Δε χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτό.

Θα έχετε και πάλι τα χρήματα που σας δίνω.

Α: Κι αν ο αδερφός σας είναι ερωτευμένος με το κορίτσι;

Γ: Δεν έχει σημασία για εμένα.

Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε τι θα συμβεί.

Α: Μυρίζομαι πρόβλημα.

Γ: Μπορώ να σας δώσω πολλά χρήματα.

Α: Εσείς είστε δικηγόρος; A: Sind Sie Anwalt? A: Are you a lawyer? R: ¿Eres abogado? R: Êtes-vous un avocat? A: Você é advogado? A: Вы юрист?

Γ: Ναι, είμαι. C: Ja, das bin ich. C: Yes, I am. C: Oui, je le suis.

Θέλω να βρω έναν τρόπο να κάνω τον αδερφό μου να αφήσει αυτό το κορίτσι πριν πάρει τα χρήματα. Ich möchte einen Weg finden, meinen Bruder dazu zu bringen, dieses Mädchen zu verlassen, bevor er das Geld bekommt. I want to find a way to make my brother leave this girl before he gets the money. Quiero encontrar una manera de hacer que mi hermano deje a esta chica antes de que obtenga el dinero. Je veux trouver un moyen d'amener mon frère à quitter cette fille avant qu'il n'obtienne l'argent. Voglio trovare un modo per convincere mio fratello a lasciare questa ragazza prima che riceva i soldi. Quero encontrar uma maneira de fazer meu irmão deixar essa garota antes que ele receba o dinheiro. Я хочу найти способ заставить моего брата бросить эту девушку, прежде чем он получит деньги.

Α: Αυτό δεν είναι ευγενικό εκ μέρους σας. A: Das ist nicht nett von Ihnen. A: That is not kind of you. R: Eso no es amable de tu parte. R: Ce n'est pas gentil de ta part. A: Questo non è gentile da parte tua. A: Isso não é educado para você. A: Это не вежливо с вашей стороны.

Γιατί ενδιαφέρεστε τόσο για το τι συμβαίνει στον αδερφό σας; Warum interessiert dich so sehr, was mit deinem Bruder passiert? Why are you so interested in what happens to your brother? ¿Por qué estás tan interesado en lo que le sucede a tu hermano? Pourquoi êtes-vous si intéressé par ce qui arrive à votre frère? Perché sei così interessato a quello che sta succedendo a tuo fratello? Por que você está tão interessado no que está acontecendo com seu irmão? Почему тебя так интересует, что происходит с твоим братом?

Γ: Με αυτό τον τρόπο παίρνω τα περισσότερα χρήματα για τον εαυτό μου. C: So bekomme ich das meiste Geld für mich. C: That way I get the most money for myself. C: De esa manera obtengo la mayor cantidad de dinero para mí. C: De cette façon, je reçois le plus d'argent pour moi-même. C: In questo modo ottengo più soldi per me stesso. C: Dessa forma, consigo mais dinheiro para mim. C: Таким образом я получаю больше денег для себя.

Α: Τώρα καταλαβαίνω. A: Jetzt verstehe ich. A: Now I understand. R: Ahora entiendo. R: Maintenant je comprends. R: Adesso ho capito. A: Agora eu entendo.

Χαίρομαι που δεν έχω μία αδερφή σαν εσάς. Ich bin froh, dass ich keine Schwester wie dich habe. I'm glad I don't have a sister like you. Me alegro de no tener una hermana como tú. Je suis content de ne pas avoir de sœur comme toi. Sono felice di non avere una sorella come te. Fico feliz por não ter uma irmã como você. Я рад, что у меня нет такой сестры, как ты.

Γ: Μπορώ να σας δώσω χίλια δολάρια αν με βοηθήσετε. C: Ich kann Ihnen tausend Dollar geben, wenn Sie mir helfen. C: I can give you a thousand dollars if you help me. C: Je peux te donner mille dollars si tu m'aides. C: Posso darti mille dollari se mi aiuti. G: Eu posso te dar mil dólares se você me ajudar. C: Я могу дать вам тысячу долларов, если вы мне поможете.

Α: Κι αν ο αδερφός σας ανακαλύψει ότι σας βοηθάω; A: Was ist, wenn dein Bruder herausfindet, dass ich dir helfe? A: What if your brother finds out I'm helping you? A: ¿Qué pasa si tu hermano se entera de que te estoy ayudando? R: Et si votre frère découvre que je vous aide? A: E se tuo fratello scopre che ti aiuto? A: E se o seu irmão descobrir que eu estou ajudando você? A: Что если ваш брат узнает, что я помогаю вам?

Γ: Δε χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτό. C: Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. C: You don't need to worry about that. C: No tienes que preocuparte por eso. C: Vous n'avez pas à vous en soucier. C: Non devi preoccuparti di questo. G: Você não precisa se preocupar com isso. C: Вам не нужно беспокоиться об этом.

Θα έχετε και πάλι τα χρήματα που σας δίνω. Sie werden das Geld, das ich Ihnen gebe, wieder haben. You will have the money I give you again. Tendrás el dinero que te doy de nuevo. Vous aurez à nouveau l'argent que je vous donne. Avrai di nuovo i soldi che ti do. Você terá novamente o dinheiro que eu lhe dou. У тебя будут деньги, которые я тебе снова дам.

Α: Κι αν ο αδερφός σας είναι ερωτευμένος με το κορίτσι; A: Was ist, wenn dein Bruder in das Mädchen verliebt ist? A: What if your brother is in love with the girl? A: ¿Y si tu hermano está enamorado de la chica? R: Et si votre frère est amoureux de la fille? A: E se tuo fratello fosse innamorato della ragazza? A: E se o seu irmão está apaixonado pela garota?

Γ: Δεν έχει σημασία για εμένα. C: Das ist mir egal. C: It doesn't matter to me. C: No me importa. C: Cela ne m'importe pas. C: Non importa per me. C: Isso não importa para mim. C: Это не имеет значения для меня.

Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε τι θα συμβεί. In jedem Fall werden wir sehen, was passiert. In any case, we'll see what happens. En cualquier caso, veremos qué sucede. Dans tous les cas, nous verrons ce qui se passe. In ogni caso vedremo cosa accadrà. De qualquer forma, veremos o que acontece. В любом случае посмотрим, что получится.

Α: Μυρίζομαι πρόβλημα. A: Ich rieche ein Problem. A: I smell trouble. R: Huelo problemas. R: Je sens un problème. A: Sento l'odore di un problema. A: Sinto um problema. A: Я чувствую проблему.

Γ: Μπορώ να σας δώσω πολλά χρήματα. C: Ich kann dir viel Geld geben. C: I can give you a lot of money. C: Puedo darte mucho dinero. C: Je peux vous donner beaucoup d'argent. C: Posso darti un sacco di soldi. G: Eu posso te dar muito dinheiro.