×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Who is She?, Μέρος δεκαεπτά

Α: Εντάξει τότε, συμφωνώ να σας βοηθήσω.

Απλώς ελπίζω αυτό να μη μου προκαλέσει προβλήματα.

Γ: Εσείς θα πάρετε τα χρήματά σας όπως και να 'χει.

Α: Ίσως ο αδερφός σας δεν είναι ερωτευμένος μαζί της, ίσως να χαρεί αν την ξεφορτωθεί.

Γ: Το ελπίζω.

Αυτό θα έκανε σίγουρα τα πράγματα πολύ πιο εύκολα.

Α: Λοιπόν, τι θέλετε να κάνω;

Γ: Πρώτα απ' όλα, δώστε μου τον αριθμό του τηλεφώνου του.

Α: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

Γιατί θέλετε τον αριθμό του τηλεφώνου του; Μπορείτε να του στείλετε μέιλ και να τον ζητήσετε η ίδια.

Γ: Δεν μπορώ να τον ζητήσω.

Θέλω η Ελένη να αρχίσει να του τηλεφωνεί όταν αυτός δεν είναι σπίτι.

Θα προσποιηθεί ότι είναι μια παλιά του κοπέλα όταν το κορίτσι που μένει μαζί του σηκώσει το τηλέφωνο.

Α: Τώρα καταλαβαίνω τι σκαρώνετε.

Είστε πραγματικός μπελάς.

Γ: Νομίζω ότι αυτό θα την ταράξει.

Αλλά εδώ έρχεται η μεγάλη χάρη που χρειάζομαι από εσάς.

Θέλω να αφήσετε την Ελένη να μπει στο διαμέρισμά τους όταν λείπουν και οι δύο.

Α: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω αυτό.

Α: Εντάξει τότε, συμφωνώ να σας βοηθήσω. A: Okay, dann stimme ich zu, Ihnen zu helfen. A: Okay then, I agree to help you. A: Bien entonces, acepto ayudarte. R: D'accord alors, je suis d'accord pour vous aider. A: Va bene allora, sono d'accordo ad aiutarti. A: Ok, concordo em ajudá-lo. A: Хорошо, тогда я согласен вам помочь.

Απλώς ελπίζω αυτό να μη μου προκαλέσει προβλήματα. Ich hoffe nur, dass mir das keine Probleme bereitet. I just hope this doesn't cause me any problems. Solo espero que esto no me cause ningún problema. J'espère juste que cela ne me posera pas de problèmes. Spero solo che questo non mi crei problemi. Só espero que isso não me cause problemas. Я просто надеюсь, что это не вызывает у меня никаких проблем.

Γ: Εσείς θα πάρετε τα χρήματά σας όπως και να 'χει. C: Du wirst sowieso dein Geld bekommen. C: You will get your money anyway. C: Recibirás tu dinero de todos modos. C: Vous obtiendrez votre argent de toute façon. C: Otterrai comunque i tuoi soldi. C: Você receberá seu dinheiro de qualquer maneira. C: Вы все равно получите свои деньги.

Α: Ίσως ο αδερφός σας δεν είναι ερωτευμένος μαζί της, ίσως να χαρεί αν την ξεφορτωθεί. A: Vielleicht ist dein Bruder nicht in sie verliebt, vielleicht wird er glücklich sein, wenn er sie los wird. A: Maybe your brother isn't in love with her, maybe he'll be glad to get rid of her. R: Tal vez tu hermano no esté enamorado de ella, tal vez ella será feliz si se deshace de él. R: Peut-être que votre frère n'est pas amoureux d'elle, peut-être qu'il sera heureux s'il se débarrasse d'elle. A: Forse tuo fratello non è innamorato di lei, forse sarà felice se si sbarazzerà di lei. A: Talvez seu irmão não esteja apaixonado por ela, talvez ela fique feliz se se livrar dela. A: Может быть, ваш брат не любит ее, может быть, он будет счастлив, если избавится от нее.

Γ: Το ελπίζω. C: Ich hoffe es. C: I hope so. G: eso espero. C: Je l'espère. C: Lo spero. G: Espero que sim. C: Я надеюсь на это.

Αυτό θα έκανε σίγουρα τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Dies würde die Dinge definitiv viel einfacher machen. That would definitely make things a lot easier. Eso definitivamente haría las cosas mucho más fáciles. Cela rendrait certainement les choses beaucoup plus faciles. Questo renderebbe sicuramente le cose molto più facili. Isso definitivamente tornaria as coisas muito mais fáceis. Это определенно сделало бы все намного проще.

Α: Λοιπόν, τι θέλετε να κάνω; A: Also, was soll ich tun? A: So what do you want me to do? A: Entonces, ¿qué quieres que haga? R: Alors, que veux-tu que je fasse? A: Allora cosa vuoi che faccia? A: Então o que você quer que eu faça? С: Итак, что вы хотите, чтобы я сделал?

Γ: Πρώτα απ' όλα, δώστε μου τον αριθμό του τηλεφώνου του. C: Geben Sie mir zunächst seine Telefonnummer. C: First of all, give me his phone number. G: Antes que nada, dame su número de teléfono. C: Tout d'abord, donnez-moi son numéro de téléphone. C: Prima di tutto dammi il suo numero di telefono. G: Primeiro de tudo, me dê o número de telefone dele. C: Прежде всего, дайте мне его номер телефона. C: Перш за все, дайте мені його номер телефону.

Α: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. A: Das kann ich nicht. A: I can not do this. R: No puedo hacer eso. R: Je ne peux pas faire ça. R: Non posso farlo. A: Eu não posso fazer isso. В: Я не можу цього зробити.

Γιατί θέλετε τον αριθμό του τηλεφώνου του; Μπορείτε να του στείλετε μέιλ και να τον ζητήσετε η ίδια. Warum willst du seine Telefonnummer? Sie können ihm eine E-Mail senden und selbst danach fragen. Why do you want his phone number? You can email him and ask for him yourself. ¿Por qué quieres su número de teléfono? Puede enviarle un correo electrónico y solicitarlo él mismo. Pourquoi voulez-vous son numéro de téléphone? Vous pouvez lui envoyer un e-mail et le demander vous-même. Perché vuoi il suo numero di telefono? Puoi mandargli una e-mail e chiederla tu stesso. Por que você quer o número de telefone dele? Você pode enviar um e-mail para ele e pedir ele mesmo. Зачем тебе его номер телефона? Вы можете отправить ему электронное письмо и попросить его самостоятельно. Навіщо тобі його номер телефону? Ви можете надіслати йому електронний лист і попросити його самостійно.

Γ: Δεν μπορώ να τον ζητήσω. C: Ich kann ihn nicht fragen. C: I can not ask him. G: No puedo pedirlo. C: Je ne peux pas lui demander. C: Non posso chiederglielo. C: Eu não posso perguntar a ele. C: Я не могу его спросить. C: Я не можу його запитати.

Θέλω η Ελένη να αρχίσει να του τηλεφωνεί όταν αυτός δεν είναι σπίτι. Ich möchte, dass Eleni ihn anruft, wenn er nicht zu Hause ist. I want Eleni to start calling him when he's not home. Quiero que Helen lo llame cuando no esté en casa. Je veux qu'Eleni commence à l'appeler quand il n'est pas à la maison. Voglio che Eleni inizi a chiamarlo quando non è a casa. Quero que Eleni comece a ligar para ele quando ele não estiver em casa. Я хочу, чтобы Элени начала звонить ему, когда его нет дома. Я хочу, щоб Елені почала дзвонити йому, коли його немає вдома.

Θα προσποιηθεί ότι είναι μια παλιά του κοπέλα όταν το κορίτσι που μένει μαζί του σηκώσει το τηλέφωνο. Er wird so tun, als wäre er ein altes Mädchen, wenn das Mädchen, das bei ihm lebt, den Hörer abhebt. He'll pretend to be an old girlfriend when his roommate picks up the phone. Él finge ser una vieja cuando la chica que se queda con él levanta el teléfono. Il se fera passer pour une vieille fille lorsque la fille qui vit avec lui prendra le téléphone. Farà finta di essere una vecchia quando la ragazza che vive con lui risponderà al telefono. Ele finge ser uma garota velha quando a garota que fica com ele atende o telefone. Он будет притворяться старой девочкой, когда девушка, которая живет с ним, поднимает трубку. Він прикинеться старою дівчиною, коли дівчина, яка живе з ним, візьме трубку.

Α: Τώρα καταλαβαίνω τι σκαρώνετε. A: Jetzt verstehe ich, was Sie betrügen. A: Now I see what you're getting at. A: Ahora entiendo lo que estás haciendo. R: Maintenant, je comprends ce que vous escroquer. A: Ora ho capito cosa stai truffando. A: Agora eu entendo o que você está fazendo. A: Теперь я понимаю, что вы делаете. В: Тепер я розумію, що ви обманюєте.

Είστε πραγματικός μπελάς. Du bist ein echtes Ärgernis. You are real trouble. Eres un verdadero problema. Vous êtes une vraie nuisance. Sei una vera seccatura. Você é um verdadeiro causador de problemas. Вы настоящая неприятность. Ви справжня неприємність.

Γ: Νομίζω ότι αυτό θα την ταράξει. C: Ich denke, das wird sie verärgern. C: I think that will upset her. G: Creo que eso la va a molestar. C : Je pense que ça va la contrarier. C: Penso che la sconvolgerà. G: Eu acho que isso vai incomodá-la. C: Я думаю, что это расстроит ее. C: Думаю, це її засмутить.

Αλλά εδώ έρχεται η μεγάλη χάρη που χρειάζομαι από εσάς. Aber hier kommt die große Gnade, die ich von dir brauche. But here comes the great favor I need from you. Pero aquí viene la gran gracia que necesito de ti. Mais voici la grande grâce dont j'ai besoin de vous. Ma ecco che arriva la grande grazia di cui ho bisogno da te. Mas aqui vem a grande graça que preciso de você. Но здесь приходит великая милость, которая мне нужна от тебя. Але ось велика благодать, яка мені потрібна від тебе.

Θέλω να αφήσετε την Ελένη να μπει στο διαμέρισμά τους όταν λείπουν και οι δύο. Ich möchte, dass du Eleni in ihre Wohnung lässt, wenn beide vermisst werden. I want you to let Helen into their apartment when they are both gone. Quiero que dejes que Helen entre en su departamento cuando ambos estén desaparecidos. Je veux que vous laissiez Eleni entrer dans leur appartement quand ils sont tous les deux portés disparus. Voglio che faccia entrare Eleni nel loro appartamento quando sono scomparsi entrambi. Quero que você deixe Helen entrar no apartamento deles quando ambos estiverem desaparecidos. Я хочу, чтобы ты позволил Элени войти в их квартиру, когда они оба пропали.

Α: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω αυτό. A: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen kann. A: I'm not sure I can do that. A: No estoy seguro de poder hacer eso. R: Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. A: Non sono sicuro di poterlo fare. A: Não tenho certeza se posso fazer isso. A: Я не уверен, что смогу сделать это.