×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

► 012 - Τα πουλιά / Birds, 3 - Η καρακάξα - La pie bavarde

3 - Η καρακάξα - La pie bavarde

Από τη Βικιπαίδεια

Η καρακάξα είναι ξηροβατικό πτηνό, ενδημικό στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βορειοδυτική Αφρική, της οικογένειας των κορακοειδών. Το γένος (pica pica) περιλαμβάνει 10 είδη από τα οποία γνωστότερο είναι η Κίσσα η κοινή ( Pica pica ) = καρακάξα. Θεωρείται ως ένα από τα πιο έξυπνα πουλιά, αλλά και ζώα γενικότερα, καθώς μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό της στο καθρέφτη.

Χαρακτηριστικά

Έχει μήκος 40 με 44 εκατοστά, από τα οποία στα ενήλικα το μισό είναι η ουρά και άνοιγμα πτερών 52 με 62 εκατοστά. Ο λαιμός, το κεφάλι, και το στήθος είναι μαύρα με ίχνη μεταλλικού μπλε και μωβ. Οι άκρες των φτερών και τα φτερά στον ώμο έχουν καθαρό λευκό χρώμα και τα φτερά έχουν μαύρο χρώμα με πράσινες και βιολετί αποχρώσεις. Η ουρά είναι μαύρη με μπρονζέ πράσινες αποχρώσεις και άλλα ιριδίζοντα χρώματα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μπορούν να θεωρηθούν η μακριά ουρά και η διαμόρφωση των δαχτύλων από τα οποία τα τρία κατευθύνονται προς τα εμπρός και το ένα προς τα πίσω. Το ράμφος είναι επίμηκες, ισχυρό και ποτέ δεν είναι γαμψό. Επάνω από τις ρινικές οπές φέρουν σήριγγες.Το φθινόπωρο η ζωή τους παίρνει κοινωνική μορφή. Παρατηρούνται ομάδες από 10-15 άτομα που ψάχνουν για την τροφή τους.

Συμπεριφορά, Διατροφή

Η καρακάξα μπορεί να φάει και ζωικής προέλευσης τροφές όπως αβγά, νεοσσούς και έντομα, αλλά και φυτικής προέλευσης, δηλαδή είναι ένα παμφάγο πτηνό. Στη λαογραφία αναφέρεται ότι κλέβει ό,τι γυαλίζει, αλλά και η επίμονη κραυγή της θεωρείται άγγελος καλών ειδήσεων. Είναι μονογαμικό πουλί και τα ζευγάρια μένουν στην περιοχή τους όλο το χρόνο. Η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα την άνοιξη, όποτε και συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός από καρακάξες. Κατασκευάζουν τις σφαιρικές φωλιές τους ψηλά πάνω σε δέντρα και την προστατεύουν με αγκαθωτά κλαδια. Γεννούν 4-8 αυγά που έχουν κατά κύριο λόγο μπλε-πράσινο χρώμα με πολλά καφέ και γκρι στίγματα. Η επώαση διαρκεί 17-18 ημέρες.

3 - Η καρακάξα - La pie bavarde 3 - Die Elster - La pie bavarde 3 - La pie bavarde - La pie bavarde 3 - La pie bavarde - La pie bavarde 3 - La torta bavarde - La torta bavarde

Από τη Βικιπαίδεια Aus Wikipedia From Wikipedia

Η  καρακάξα  είναι ξηροβατικό πτηνό, ενδημικό στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βορειοδυτική Αφρική, της οικογένειας των κορακοειδών. Der Bussard ist ein Landvogel, der in Europa, Asien und Nordwestafrika endemisch ist und aus der Familie der Corridae stammt. The buzzard is a dry bird, endemic to Europe, Asia and Northwest Africa, of the crow family. Το γένος (pica pica) περιλαμβάνει 10 είδη από τα οποία γνωστότερο είναι η Κίσσα η κοινή ( Pica pica ) = καρακάξα. Die Gattung (pica pica) umfasst 10 Arten, die bekannteste davon ist die Gewöhnliche Elster (Pica pica) = Elster. The genus (pica pica) includes 10 species of which the most famous is the Common (Pica pica) = buzzard. Il genere (pica pica) comprende 10 specie, la più nota delle quali è la gazza comune (Pica pica) = gazza. Θεωρείται ως ένα από τα πιο έξυπνα πουλιά, αλλά και ζώα γενικότερα, καθώς μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό της στο καθρέφτη. Er gilt als einer der intelligentesten Vögel und Tiere im Allgemeinen, da er sich selbst im Spiegel erkennen kann. It is considered to be one of the most intelligent birds, but also animals in general, as it can recognize itself in the mirror. È considerato uno degli uccelli più intelligenti, ma anche animali in genere, poiché può riconoscersi allo specchio.

Χαρακτηριστικά Eigenschaften Characteristics

Έχει μήκος 40 με 44 εκατοστά, από τα οποία στα ενήλικα το μισό είναι η ουρά και άνοιγμα πτερών 52 με 62 εκατοστά. Er hat eine Länge von 40 bis 44 cm, wovon beim Erwachsenen die Hälfte der Schwanz ist, und eine Flügelspannweite von 52 bis 62 cm. It has a length of 40 to 44 cm, of which in adults half is the tail and wingspan 52 to 62 cm. Ha una lunghezza da 40 a 44 cm, di cui negli adulti metà è la coda e un'apertura alare da 52 a 62 cm. Ο λαιμός, το κεφάλι, και το στήθος είναι μαύρα με ίχνη μεταλλικού μπλε και μωβ. Hals, Kopf und Brust sind schwarz mit Spuren von Metallic-Blau und Lila. The neck, head, and chest are black with traces of metallic blue and purple. Οι άκρες των φτερών και τα φτερά στον ώμο έχουν καθαρό λευκό χρώμα και τα φτερά έχουν μαύρο χρώμα με πράσινες και βιολετί αποχρώσεις. Die Flügelspitzen und Schulterfedern sind reinweiß und die Flügel sind schwarz mit grünen und violetten Reflexen. The tips of the feathers and the feathers on the shoulder are pure white and the feathers are black with green and violet shades. Η ουρά είναι μαύρη με μπρονζέ πράσινες αποχρώσεις και άλλα ιριδίζοντα χρώματα. Der Schwanz ist schwarz mit bronzegrünen Farbtönen und anderen schillernden Farben. The tail is black with bronze green shades and other iridescent colors. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μπορούν να θεωρηθούν η μακριά ουρά και η διαμόρφωση των δαχτύλων από τα οποία τα τρία κατευθύνονται προς τα εμπρός και το ένα προς τα πίσω. Ihre Besonderheiten sind der lange Schwanz und die Formgebung der Finger, von denen drei nach vorne und einer nach hinten gerichtet sind. Their special features can be considered the long tail and the configuration of the fingers from which three are directed forward and one is backward. Το ράμφος είναι επίμηκες, ισχυρό και ποτέ δεν είναι γαμψό. Der Schnabel ist länglich, stark und nie krumm. The beak is elongated, strong and never crooked. Επάνω από τις ρινικές οπές φέρουν σήριγγες.Το φθινόπωρο η ζωή τους παίρνει κοινωνική μορφή. Über den Nasenlöchern tragen sie Spritzen, im Herbst nimmt ihr Leben eine gesellige Form an. They have syringes above their nostrils. In autumn, their life takes on a social form. Παρατηρούνται ομάδες από 10-15 άτομα που ψάχνουν για την τροφή τους. Gruppen von 10-15 Individuen werden auf der Suche nach Nahrung beobachtet. There are groups of 10-15 people looking for their food.

Συμπεριφορά, Διατροφή Verhalten, Ernährung Behavior, Nutrition

Η καρακάξα μπορεί να φάει και ζωικής προέλευσης τροφές όπως αβγά, νεοσσούς και έντομα, αλλά και φυτικής προέλευσης, δηλαδή είναι ένα παμφάγο πτηνό. Der Bussard kann tierische Nahrung wie Eier, Küken und Insekten, aber auch pflanzliche Nahrung zu sich nehmen, ist also ein Allesfresser. The buzzard can eat food of animal origin such as eggs, chicks and insects, but also of plant origin, ie it is an omnivorous bird. La poiana può mangiare cibi di origine animale come uova, pulcini e insetti, ma anche di origine vegetale, cioè è un uccello onnivoro. Στη λαογραφία αναφέρεται ότι κλέβει ό,τι γυαλίζει, αλλά και η επίμονη κραυγή της θεωρείται άγγελος καλών ειδήσεων. Die Folklore besagt, dass sie stiehlt, was sie scheint, aber ihr anhaltender Schrei gilt als Engel der guten Nachrichten. Folklore states that she steals everything that shines, but her persistent cry is also considered an angel of good news. Είναι μονογαμικό πουλί και τα ζευγάρια μένουν στην περιοχή τους όλο το χρόνο. Es ist ein monogamer Vogel und Paare halten sich das ganze Jahr über in seinem Revier auf. It is a monogamous bird and couples live in their area all year round. Η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα την άνοιξη, όποτε και συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός από καρακάξες. Die Zucht findet im Frühjahr statt, wenn sich viele Elstern versammeln. Reproduction takes place in the spring, when a large number of buzzards are gathered. Κατασκευάζουν τις σφαιρικές φωλιές τους ψηλά πάνω σε δέντρα και την προστατεύουν με αγκαθωτά κλαδια. Sie bauen ihre kugelförmigen Nester hoch oben in Bäumen und schützen sie mit dornigen Zweigen. They build their spherical nests high on trees and protect it with thorny branches. Γεννούν 4-8 αυγά που έχουν κατά κύριο λόγο μπλε-πράσινο χρώμα με πολλά καφέ και γκρι στίγματα. Sie legen 4-8 Eier, die hauptsächlich blaugrün mit vielen braunen und grauen Flecken sind. They lay 4-8 eggs that are mainly blue-green in color with many brown and gray spots. Η επώαση διαρκεί 17-18 ημέρες. Die Inkubation dauert 17-18 Tage. The incubation lasts 17-18 days.