×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Παπαντωνίου, Ζ. - Τα Ψηλά Βουνά (1918), 8. Τα μουλάρια ξέρουν πού θα φάνε οι ταξιδιώτες

8. Τα μουλάρια ξέρουν πού θα φάνε οι ταξιδιώτες

Όταν σε λίγο φάνηκε μια βρύση με πλατάνια και λεύκες, τα μουλάρια σταμάτησαν μόνα τους. Τα παιδιά κατάλαβαν πως, για να σταματά το ζώο μόνο του, θα είναι παλιά συνήθεια να ξεπεζεύουν οι ταξιδιώτες εκεί για να φάνε. Αυτή τη σκέψη την έκαναν όλοι κι ας λένε τον Φουντούλη φαγά.

Τι πείνα ήταν αυτή! Κοιτάζοντας το ένα και το άλλο δεν την είχαν καταλάβει. Τέτοια ήταν η όρεξή τους, που δεν κατάλαβαν καλά πότε στρώθηκε το τραπέζι απάνω στα χλωρά φύλλα, πότε κάθισαν, αν κάθισαν με το πλευρό ή σταυροπόδι. Έτρωγαν ευχαριστημένοι κι ο πλάτανος από πάνω σάλευε τα κλαριά του.


8. Τα μουλάρια ξέρουν πού θα φάνε οι ταξιδιώτες 8. Maultiere wissen, wo Reisende essen werden 8. Mules know where travellers will eat 8. Las mulas saben dónde comerán los viajeros 8. Les mules savent où les voyageurs vont manger 8. I muli sanno dove i viaggiatori mangeranno 8. Muły wiedzą, gdzie podróżni będą jeść 8. As mulas sabem onde os viajantes vão comer 8\. Мулы знают, где будут есть путешественники 8. Katırlar yolcuların nerede yemek yiyeceğini bilir

Όταν σε λίγο φάνηκε μια βρύση με πλατάνια και λεύκες, τα μουλάρια σταμάτησαν μόνα τους. When a fountain with plane trees and poplars appeared soon, the mules stopped on their own. Quando presto apparve una fontana con platani e pioppi, i muli si fermarono da soli. Когда вскоре появился фонтан из платанов и тополей, мулы остановились сами по себе. Τα παιδιά κατάλαβαν πως, για να σταματά το ζώο μόνο του, θα είναι παλιά συνήθεια να ξεπεζεύουν οι ταξιδιώτες εκεί για να φάνε. The children understood that, in order for the animal to stop on its own, it would be an old habit for travellers to disembark there to eat. I bambini capirono che, affinché l'animale si fermasse da solo, sarebbe stata un'antica abitudine dei viaggiatori sbarcarvi per mangiare. Дети поняли, что для того, чтобы животное остановилось само по себе, у путешественников будет старая привычка останавливаться там, чтобы поесть. Αυτή τη σκέψη την έκαναν όλοι κι ας λένε τον Φουντούλη φαγά. Das ist der Gedanke, den sie alle hatten, auch wenn sie Hazel den Esser nennen. That's the thought they all had, even though they call Hazel the eater. Questo è il pensiero di tutti, anche se chiamano Hazel il mangiatore. Эту мысль высказывали все, даже если фундулис называют едой.

Τι πείνα ήταν αυτή! What a hunger that was! Какой она была голодной! Κοιτάζοντας το ένα και το άλλο δεν την είχαν καταλάβει. Looking at one and the other they had not understood her. Guardando l'uno e l'altro non l'avevano capita. Глядя на ту и другую, они не поняли ее. Τέτοια ήταν η όρεξή τους, που δεν κατάλαβαν καλά πότε στρώθηκε το τραπέζι απάνω στα χλωρά φύλλα, πότε κάθισαν, αν κάθισαν με το πλευρό ή σταυροπόδι. Such was their appetite, that they did not well understand when the table was laid on the green leaves, when they sat down, whether they sat sideways or cross-legged. Таков был их аппетит, что они не вполне понимали, когда стол накрыт на зеленых листьях, когда они садятся, сидят ли, скрестив ноги, или боком. Έτρωγαν ευχαριστημένοι κι ο πλάτανος από πάνω σάλευε τα κλαριά του. They ate happily and the plane tree above was shedding its branches. Они с удовольствием ели, а платан наверху тряс ветвями.