×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Παπαντωνίου, Ζ. - Τα Ψηλά Βουνά (1918), 5. Το τραγούδι του μπαρμπα-Φώτη

5. Το τραγούδι του μπαρμπα-Φώτη

«Ε, μπαρμπα-Φώτη», ρώτησε ο κυρ Στέφανος, «δε θα μας πεις κανένα τραγούδι;»

Ο μπαρμπα-Φώτης χαμογέλασε.

«Κανένα που να λέει έτσι για ψηλά βουνά», ξαναείπε ο κυρ Στέφανος.

«Σαν ποιο να πω;» ρώτησε ο αγωγιάτης.

Πέρασε λίγη ώρα και δεν άρχιζε το τραγούδι ακόμη. Συλλογιζόταν: «Να πω την αλαφίνα, να πω τον Κατσαντώνη, να πω τη Βλαχοπούλα, τι να πω;».

Τέλος αποφάσισε. «Εγώ γέρασα τώρα», λέει, «μα για το χατίρι του κυρ Στέφανου θα το πω».

Κι αφού σήκωσε την τσίτσα και τράβηξε δυο ρουφηξιές, άρχισε:

Καλότυχα είναι τα βουνά, ποτέ τους δε γερνάνε! το καλοκαίρι πράσινα και τον χειμώνα χιόνι... και καρτερούν την άνοιξη, τ' όμορφο καλοκαίρι, να μπουμπουκιάσουν τα κλαριά, ν' ανοίξουνε τα δέντρα να βγουν οι στάνες στα βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες, να βγουν και τα βλαχόπουλα, λαλώντας τις φλογέρες.

Δε γερνά το τραγούδι! Ο μπαρμπα-Φώτης γέρασε, μα η φωνή του έμεινε λυγερή όπως στα νιάτα του. Αν δεν του ‘λειπε κείνο το μπροστινό δόντι!

5. Το τραγούδι του μπαρμπα-Φώτη 5\. Das Lied von Barba-Fotis 5. The song of uncle Fotis 5. Piosenka wuja Fotisa 5. A canção do tio Fotis 5\. Песня Барба-Фотиса 5. Fotis amcanın şarkısı

«Ε, μπαρμπα-Φώτη», ρώτησε ο κυρ Στέφανος, «δε θα μας πεις κανένα τραγούδι;» „Hey, Barba-Fotis“, fragte Herr Stefanos, „willst du uns nicht ein Lied singen?“ "Hey, Uncle Fotis," asked Mr. Stephen, "aren't you going to sing us a song?" "Ehi, zio Fotis", chiese il signor Stephen, "non ci canti una canzone?". — Эй, барба-Фотис, — спросил мистер Стефанос, — ты не собираешься спеть нам песенку?

Ο μπαρμπα-Φώτης χαμογέλασε. Uncle Fotis smiled. Zio Fotis sorrise. Барба-Фотис улыбнулась.

«Κανένα που να λέει έτσι για ψηλά βουνά», ξαναείπε ο κυρ Στέφανος. „Niemand, der das über hohe Berge sagt“, sagte Herr Stefanos noch einmal. "No one who says that about high mountains," said Mr. Stephen again. "Nessuno che dica questo delle alte montagne", disse ancora il signor Stephen. — Никто так не говорит о высоких горах, — снова сказал мистер Стефанос. Bay Stephen yine, "Yüksek dağlar hakkında bunu söyleyen hiç kimse yok," dedi.

«Σαν ποιο να πω;» ρώτησε ο αγωγιάτης. "Was soll ich sagen?" fragte der Schaffner. "Like what?" asked the conductor. "Come?" chiese il conduttore. — Что я могу сказать? — спросил кондуктор. "Ne gibi?" diye sordu kondüktör.

Πέρασε λίγη ώρα και δεν άρχιζε το τραγούδι ακόμη. Einige Zeit verging und das Lied hatte immer noch nicht begonnen. A little while passed and the song hadn't started yet. Era passato un po' di tempo e la canzone non era ancora iniziata. Прошло некоторое время, а песня так и не началась. Συλλογιζόταν: «Να πω την αλαφίνα, να πω τον Κατσαντώνη, να πω τη Βλαχοπούλα, τι να πω;». Er überlegte: „Soll ich Alafina sagen, soll ich Katsantonis sagen, soll ich Vlachopoula sagen, was soll ich sagen?“. He was contemplating: "Shall I say The Doe, shall I say Katsantoni, shall I say Vlachopoula, what shall I say?". Stava contemplando: "Devo dire Alafina, devo dire Katsantoni, devo dire Vlachopoula, cosa devo dire?". Он задумался: «Должен ли я сказать Алафина, должен ли я сказать Катсантонис, должен ли я сказать Влахопула, что я должен сказать?».

Τέλος αποφάσισε. Finally decided. Finalmente deciso. Наконец он решил. «Εγώ γέρασα τώρα», λέει, «μα για το χατίρι του κυρ Στέφανου θα το πω». "Ich bin jetzt alt", sagt er, "aber um Herrn Stefanos willen sage ich es." "I'm old now," he says, "but for Mr. Stephen's sake I'll say it." "Ormai sono vecchio", dice, "ma per il bene del signor Stephen lo dirò". «Я уже стар, — говорит он, — но ради мистера Стефаноса я скажу это».

Κι αφού σήκωσε την τσίτσα και τράβηξε δυο ρουφηξιές, άρχισε: Und nachdem er die Zigarette genommen und zwei Züge genommen hatte, begann er: And after picking up the chica and taking two puffs, he began: Dopo aver preso in mano la chica e averne fatto due boccate, iniziò: И, взяв сигарету и сделав две затяжки, начал: Çikayı eline alıp iki nefes çektikten sonra başladı:

Καλότυχα είναι τα βουνά, ποτέ τους δε γερνάνε! Glücklich sind die Berge, sie werden nie alt! Happy are the mountains, they never grow old! Felici le montagne, non invecchiano mai! Счастливы горы, они никогда не стареют! το καλοκαίρι πράσινα και τον χειμώνα χιόνι... και καρτερούν την άνοιξη, τ' όμορφο καλοκαίρι, να μπουμπουκιάσουν τα κλαριά, ν' ανοίξουνε τα δέντρα να βγουν οι στάνες στα βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες, να βγουν και τα βλαχόπουλα, λαλώντας τις φλογέρες. Grün im Sommer und Schnee im Winter... und sie rufen nach dem Frühling, dem schönen Sommer, nach dem Knospen der Zweige, nach dem Öffnen der Bäume, nach dem Auftauchen der Teiche in den Bergen, nach den Vögeln der Walachei kommt heraus, damit die walachischen Vögel herauskommen und ihnen Feuerwerkskörper singen in summer green and in winter snow... and they wait for spring, the beautiful summer, for the branches to bud, for the trees to open, for the barns to come out on the mountains, for the little flocks of sheep to come out, for the little flocks of sheep to come out, singing the flutes. in estate il verde e in inverno la neve... e aspettano la primavera, la bella estate, che i rami germoglino, che gli alberi si aprano, che i fienili escano sui monti, che i piccoli greggi di pecore escano, che i piccoli greggi di pecore escano, cantando i flauti. зелень летом и снег зимой... и они зовут весну, прекрасное лето, чтобы ветки раскрылись, чтобы деревья раскрылись, чтобы в горах появились пруды, чтобы прилетели птицы чтобы птицы вышли, пели им петарды yazın yeşil, kışın kar... ve baharı, güzel yazı, dalların tomurcuklanmasını, ağaçların açılmasını, dağlarda ahırların çıkmasını, küçük koyun sürülerinin çıkmasını, küçük koyun sürülerinin flütler söyleyerek çıkmasını beklerler.

Δε γερνά το τραγούδι! Das Lied wird nie alt! The song doesn't get old! La canzone non invecchia mai! Песня не стареет! Ο μπαρμπα-Φώτης γέρασε, μα η φωνή του έμεινε λυγερή όπως στα νιάτα του. Uncle Fotis grew old, but his voice remained as svelte as in his youth. Zio Fotis invecchiò, ma la sua voce rimase snella come in gioventù. Барба-Фотис состарился, но голос его остался мягким, как в юности. Fotis Amca yaşlandı ama sesi gençliğindeki gibi ince kalmaya devam etti. Αν δεν του ‘λειπε κείνο το μπροστινό δόντι! Wenn ihm nur nicht der Vorderzahn fehlen würde! If he didn't miss that front tooth! Se non gli mancasse quel dente anteriore! Если бы только у него не было переднего зуба! Eğer ön dişini ıskalamasaydı!