×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 4 - Η κόρη μου πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα

Η κόρη μου πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα.

Της αρέσει το σχολείο πάρα πολύ.

Είναι καλή μαθήτρια στο σχολείο.

Οι δάσκαλοι συμπαθούν την κόρη μου πολύ.

Η κόρη μου επίσης έχει πολλούς φίλους.

Η καλύτερή της φίλη είναι η Αμαλία.

Στην Αμαλία αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες.

Στην κόρη μου αρέσουν τα αγγλικά και η ιστορία.

Βοηθούν η μία την άλλη με τις εργασίες.

Μελετούν σκληρά και τα καταφέρνουν καλά στο σχολείο.

Τώρα η κόρη μου, θα μας πει την ιστορία της.

Πηγαίνω στο σχολείο κάθε μέρα.

Μου αρέσει το σχολείο πάρα πολύ.

Είμαι καλή μαθήτρια στο σχολείο.

Οι δάσκαλοι με συμπαθούν πολύ.

Έχω επίσης πολλούς φίλους.

Η καλύτερη μου φίλη είναι η Αμαλία.

Της αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες.

Εμένα μου αρέσουν τα αγγλικά και η ιστορία.

Βοηθάμε η μία την άλλη με τις εργασίες.

Μελετάμε σκληρά και τα καταφέρνουμε καλά στο σχολείο.

Και τώρα κάποιες ερωτήσεις.

Προσπάθησε να τις απαντήσεις κι εσύ ή άκουσε απλά τις απαντήσεις.

1) Η κόρη πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα.

Πηγαίνει η κόρη στο σχολείο κάθε μέρα?

Ναι, πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα.

2) Η κόρη συμπαθεί το σχολείο.

Συμπαθεί η κόρη το σχολείο?

Ναι, συμπαθεί το σχολείο.

3) Η κόρη είναι καλή μαθήτρια.

Είναι η κόρη κακή μαθήτρια?

Όχι, η κόρη δεν είναι κακή μαθήτρια.

Είναι καλή μαθήτρια.

4) Οι δάσκαλοι συμπαθούν την κόρη.

Συμπαθούν οι δάσκαλοι την κόρη?

Ναι, οι δάσκαλοι την συμπαθούν.

5) Η καλύτερη της φίλη ονομάζεται Αμαλία.

Η καλύτερη της φίλη ονομάζεται Ιουλία?

Όχι, η καλύτερη της φίλη ονομάζεται Αμαλία.

6) Στην Αμαλία αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες.

Αρέσουν στην Αμαλία τα αγγλικά και η ιστορία?

Όχι, της αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες.

7) Η κόρη και η Αμαλία τα καταφέρνουν καλά στο σχολείο.

Τα καταφέρνει καλά η κόρη στο σχολείο?

Ναι, η κόρη και η Αμαλία τα καταφέρνουν καλά στο σχολείο.

Η κόρη μου πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα. |daughter||||σχολείο|| |Meine Tochter||||Schule|| |My daughter||"goes"||school|every| A) Mein Sohn geht jeden Tag in die Schule. My daughter goes to school every day. A) Mi hija va a la escuela todos los días. A) Ma fille va à l'école tous les jours. A) Mia figlia va a scuola tutti i giorni. A ) 私 の 娘 は 毎日 学校 に 行きます 。 A) 저희 딸은 매일 학교에 가요. A) Mijn dochter gaat elke dag naar school. A) Minha filha vai à escola todos os dias. А) Моя дочь ходит в школу каждый день. A) My daughter goes to school every day A) 我 女儿 每天 去 学校 。

Της αρέσει το σχολείο πάρα πολύ. |της αρέσει|||πάρα πολύ| ||||sehr| "She"|likes||school|very much| |||||beaucoup Er geht gerne in die Schule. She likes school very much. Le gusta mucho la escuela. Elle aime beaucoup l'école. A lei piace molto la scuola. 彼女 は 学校 が とても 好き です 。 그녀는 학교를 매우 좋아해요. Ze vindt school erg leuk. Ela gosta muito da escola. Ей очень нравится школа. Hon gillar att gå i skola mycket. Okulu çok seviyor. 她 非常 喜欢 上学 。

Είναι καλή μαθήτρια στο σχολείο. ||||σχολείο ||gute Schülerin|| |good|student|| Er ist ein guter Schüler. She is a good student at school. Es una buena estudiante en la escuela. C'est une bonne élève à l'école. Lei è una buona studentessa a scuola. 彼女 は 学校 では 良い 生徒 です 。 그녀는 학교에서 바른 학생이에요. Ze is een goede leerling. Ela é uma boa aluna na escola. В школе - она хорошая ученица. Hon är en bra elev på skolan. Okulda iyi bir öğrencidir. 她 在 学校 是 个 好 学生 。

Οι δάσκαλοι συμπαθούν την κόρη μου πολύ. |δάσκαλοι|like|||| |Les enseignants|aiment beaucoup|la||| |The teachers|like|||| |Die Lehrer|mögen|||| ||симпатизируют|||| Die Lehrer mögen meinen Sohn. The teachers like my daughter a lot. A los profesores les agrada mucho mi hija. Les professeurs apprécient beaucoup ma fille. Mia figlia piace molto agli insegnanti. 先生 たち は 私 の 娘 が 大好き です 。 선생님들은 제 딸을 굉장히 좋아해요. De leraren vinden mijn dochter erg aardig. Os professores gostam muito da minha filha. Учителям моя дочь очень нравится. Lärarna gillar min dotter mycket. Öğretmenler kızımı çok seviyor. 老师 们 都 很 喜欢 我 女儿 。

Η κόρη μου επίσης έχει πολλούς φίλους. |||επίσης|||φίλους ||||||amis |||auch||| |||"also"||many| Mein Sohn hat auch viele Freunde. My daughter also has many friends. Mi hija tiene también muchos amigos. Ma fille a aussi beaucoup d'amis. Mia figlia ha anche molti amici. 私 の 娘 には たくさん の 友達 も います 。 저희 딸은 친구들도 많아요. Mijn dochter heeft ook veel vrienden. Minha filha também tem muitos amigos. А также у моей дочери есть много друзей. Min dotter har också mycket vänner. Kızımın da birçok arkadaşı var. 我 女儿 也 还有 很多 朋友 。

Η καλύτερή της φίλη είναι η Αμαλία. |καλύτερη της|her|φίλη||| |meilleure||meilleure amie||| Her|best|"her"|best friend|||Amalia |beste||beste Freundin|||Amalia Seine beste Freundin ist Amalia. Her best friend is Amalia. Su mejor amiga es Amalia . Sa meilleure amie c'est Amalia . La sua migliore amica è Amalia. 彼女 の 親友 は エイミー です 。 그녀와 가장 친한 친구는 은미예요. Haar beste vriendin heet Amalia. A melhor amiga dela é Amalia . Её лучшая подруга-Амалия . Hennes bästa vän är Amalia . En yakın arkadaşı Amalia'dır. 她 最好 的 朋友 是 艾米 。

Στην Αμαλία αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες. ||like||μαθηματικά|||επιστήμες ||aiment|||||sciences "To"||likes|the|mathematics|||sciences ||gefallen||Mathematik|||Naturwissenschaften |||||||науки أماليا تحب الرياضيات والعلوم. Amalia mag Mathematik und Physik. Amalia likes math and science. A Amalia le gustan las matemáticas y la ciencia. Amalia aime les maths et les sciences. A Amalia piacciono la matematica e la scienza. エイミー は 数学 と 科学 が 好き です 。 은미는 수학과 과학을 좋아해요. Amalia vindt wiskunde en natuurkunde leuk. Amalia gosta de matemática e ciências. Амалия любит математику и естествознание. Amalia gillar matematik och vetenskap Amalia matematiği ve bilimi sever. 艾米 喜欢 数学 和 科学 。

Στην κόρη μου αρέσουν τα αγγλικά και η ιστορία. |κόρη||like||||| |||||anglais||| ||||the|English language|||history |||||Englisch||| Mein Sohn mag Englisch und Geschichte. My daughter likes English and history. A mi hija le gusta la lengua y la historia. Ma fille aime l'anglais et l'histoire. A mia figlia piacciono l'inglese e la storia. 私 の 娘 は 英語 と 歴史 が 好き です 。 저희 딸은 영어와 역사를 좋아해요. Mijn dochter vindt Engels en geschiedenis leuk. Moja córka lubi angielski i historię. Minha filha gosta de inglês e história. Моя дочь любит английский язык и историю. Min dotter gillar engelska och historia. Kızım İngilizceyi ve tarihi sever. 我 女儿 喜欢 英语 和 历史 。

Βοηθούν η μία την άλλη με τις εργασίες. Help||||η μία την άλλη||| S'entraident|l'une l'autre|l'une|l'une l'autre|||| Help|each other|one another|each other|each other|||assignments Helfen||||einander|||Arbeiten يساعدون بعضهم البعض في المهام. Sie helfen sich gegenseitig mit ihren Hausübungen. They help each other with homework. Se ayudan mutuamente con los deberes. He auttavat toisiaan kotitehtävissä. Elles s'entraident pour leurs devoirs. Loro si aiutano a vicenda con i compiti. 彼ら は お互い に 宿題 を 助け 合って います 。 그들은 서로 숙제를 도와요. Ze helpen elkaar met huiswerk. Elas se ajudam com o dever de casa. Они помогают друг другу с домашним заданием. De hjälper varandra med hemuppgifter. Görevlerde birbirlerine yardım ederler. 她们 互相 帮助 对方 的 功课 。

Μελετούν σκληρά και τα καταφέρνουν καλά στο σχολείο. Study|εντατικά|||τα πηγαίνουν καλά|||σχολείο "Ils étudient"|durement|||réussissent||| They study|hard||"they"|do well|well||school Sie lernen|fleißig|||schaffen es|gut|| إنهم يدرسون بجد ويحسنون أدائهم في المدرسة. Sie lernen viel und sind gute Schüler. They study hard and do well in school. Estudian mucho y les va bien en la escuela. Elles étudient beaucoup et réussissent bien à l'école. Studiano duramente e vanno bene a scuola. 彼ら は 一生懸命 勉強 を する ので 学校 では とても 優秀 です 。 그들은 학교생활과 공부를 열심히 해요. Ze leren hard en doen het goed op school. Elas estudam muito e vão bem na escola. Они усиленно учатся и стараются в школе. De studerar flitigt och klarar sig bra i skolan. Çok çalışırlar ve okulda başarılı olurlar. 她们 学习 很 用功 , 在 学校 表现 的 很 不错 。

Τώρα η κόρη μου, θα μας πει την ιστορία της. ||||will|μας: us, to us|θα πει||| ||||||wird erzählen||| |||"my"|"will"||"will tell"||| Aus der Perspektive meines Sohnes würde die Geschichte so klingen. Now my daughter will tell us her story. Ahora, la misma historia contada por la hija. Voici la même histoire racontée par ma fille. Ora mia figlia ci racconterà la sua storia. 今私の娘は私たちに彼女の話を教えてくれます。 이제 딸의 입장에서 이야기를 들어볼게요. Nu zal mijn dochter ons haar verhaal vertellen. Agora a mesma história contada pela própria aluna. Теперь моя дочь расскажет нам свою историю. Nu kommer min dotter att berätta sin historia. Şimdi kızım bize hikayesini anlatacak. 現在我的女兒將告訴我們她的故事。

Πηγαίνω στο σχολείο κάθε μέρα. Πηγαίνω|||| B) Ich gehe jeden Tag in die Schule. I go to school every day. B) Voy a la escuela todos los días. B) Je vais à l'école tous les jours. B) Io vado a scuola tutti i giorni. B ) 私 は 毎日 学校 に 行きます 。 B) 저는 매일 학교에 가요. B) Ik ga elke dag naar school. B) Eu vou à escola todos os dias. Б) Я хожу в школу каждый день. B) Jag går till skolan varje dag. B)我 每天 去 学校 。

Μου αρέσει το σχολείο πάρα πολύ. ||||πάρα πολύ| "I"|like|||very| Ich gehe gerne in die Schule. I like school very much. Me gusta mucho la escuela. J'aime beaucoup l'école. La scuola mi piace tanto. 私 は 学校 が とても 好き です 。 저는 학교를 매우 좋아해요. Ik vind school erg leuk. Eu gosto muito da escola. Мне очень нравится школа. Jag gillar att gå i skola mycket. Okulu çok seviyorum. 我 非常 喜欢 上学 。

Είμαι καλή μαθήτρια στο σχολείο. ||μαθήτρια|| ||student|| Ich bin ein guter Schüler. I am a good student at school. Soy una buena estudiante en la escuela. Je suis une bonne élève à l'école. Sono una buona studentessa a scuola. 私 は 学校 では 良い 生徒 です 。 저는 학교에서 바른 학생이에요. Ik ben een goede leerling. Eu sou uma boa aluna na escola. Я - хорошая ученица в школе. Jag är en bra elev på skolan. Okulda iyi bir öğrenciyim. 我 在 学校 是 个 好 学生 。

Οι δάσκαλοι με συμπαθούν πολύ. The|||like| Die Lehrer mögen mich. My teachers like me a lot. Agrado mucho a mis profesores. Les professeurs m'apprécient beaucoup. Piaccio molto ai miei insegnanti. 先生 たち は 私 が 大好き です 。 선생님들은 저를 굉장히 좋아해요. Mijn leraren vinden me erg aardig. Meus professores gostam muito de mim. Моим учителям я очень нравлюсь. Mina lärare gillar mig mycket. Öğretmenler beni çok seviyor. 老师 们 都 很 喜欢 我 。

Έχω επίσης πολλούς φίλους. |επίσης||φίλους |"also"||friends Ich habe auch viele Freunde. I also have many friends. También tengo muchos amigos. J'ai aussi beaucoup d'amis. Ho anche molti amici. 私 には たくさん の 友達 も います 。 저는 친구들도 많아요. Ik heb ook veel vrienden. Eu também tenho muitos amigos. А также у меня есть много друзей. Jag har också mycket vänner. 我 也 还有 很多 朋友 。

Η καλύτερη μου φίλη είναι η Αμαλία. |beste||||| |best||||| Meine beste Freundin ist Amalia . My best friend is Amalia. Mi mejor amiga es Amalia . Ma meilleure amie c'est Amalia . La mia miglior amica è Amalia. 私 の 親友 は エイミー です 。 저와 가장 친한 친구는 은미예요. Mijn beste vriendin heet Amalia. Minha melhor amiga é a Amalia . Моя лучшая подруга-Амалия . Min bästa vän är Amalia . 我 最好 的 朋友 是 艾米 。

Της αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες. |||Mathematik|||Wissenschaften She likes||||||sciences Sie mag Mathematik und Physik. She likes math and science. Le gustan las matemáticas y la ciencia. Amalia aime les maths et les sciences. A lei piacciono la matematica e la scienza. 彼女 は 数学 と 科学 が 好き です 。 그녀는 수학과 과학을 좋아해요. Ze vindt wiskunde en natuurkunde leuk. Ela gosta de matemática e ciências. Она любит математику и естествознание. Hon gillar matematik och vetenskap. 艾米 喜欢 数学 和 科学 。

Εμένα μου αρέσουν τα αγγλικά και η ιστορία. Mir||||||| "I"||||||| Ich mag Englisch und Geschichte. I like English and history. A mí me gusta la lengua y la historia. Pidän englannista ja historiasta. J'aime l'anglais et l'histoire. A me piacciono l'inglese e la storia. 私 は 英語 と 歴史 が 好き です 。 저는 영어와 역사를 좋아해요. Ik vind Engels en geschiedenis leuk. Eu gosto de inglês e história. Я люблю английский язык и историю. Jag gillar engelska och historia. İngilizceyi ve tarihi severim. 我 喜欢 英语 和 历史 。

Βοηθάμε η μία την άλλη με τις εργασίες. ||||η μία την άλλη||| Nous aidons||||||| We help each other|||each other|each other|||assignments Wir helfen einander.|||||||Arbeiten Wir helfen uns gegenseitig mit unseren Hausübungen. We help each other with homework. Nos ayudamos mutuamente con los deberes. Nous nous entraidons pour nos devoirs. Noi ci aiutiamo a vicenda con i compiti. 私 たち は お互い に 宿題 を 助け 合って います 。 우리는 서로의 숙제를 도와요. We helpen elkaar met huiswerk. Nós nos ajudamos com o dever de casa. Мы помогаем друг другу с домашним заданием. Vi hjälper varandra med hemuppgifterna. Çalışmalarda birbirimize yardımcı oluyoruz. 我们 互相 帮助 对方 的 功课 。

Μελετάμε σκληρά και τα καταφέρνουμε καλά στο σχολείο. Nous étudions||||||| We study|hard||"the"|succeed|||school Wir lernen||||schaffen es||| Wir lernen viel und sind gute Schüler. We study hard and do well in school. Estudiamos mucho y nos va bien en la escuela. Nous étudions beaucoup et réussissons bien à l'école. Studiamo duramente e andiamo bene a scuola. 私 たち は 一生懸命 勉強 を する ので 学校 では とても 優秀 です 。 우리는 학교생활과 공부를 열심히 해요. We leren hard en doen het goed op school. Nós estudamos muito e vamos bem na escola. Мы усиленно учимся и стараемся в школе. Vi studerar flitigt och klarar oss bra i skolan. 我们 学习 很 用功 , 在 学校 表现 的 很 不错 。

Και τώρα κάποιες ερωτήσεις. ||κάποιες| ||"some"|questions Und jetzt ein paar Fragen. And now some questions. Ahora algunas preguntas sobre la historia. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. そして今いくつかの質問。 이제 연습 문제를 드릴 거예요. En nu enkele vragen. E agora algumas perguntas. А теперь несколько вопросов. Och nu några frågor. 現在有一些問題。

Προσπάθησε να τις απαντήσεις κι εσύ ή άκουσε απλά τις απαντήσεις. Προσπάθησε|||απαντήσεις|"and"|κι εσύ||άκουσε|μόνο||απαντήσεις Essaie|de||||toi aussi|||simplement|| "Try"|"to"|"the" or "them"|answers|"also" or "as well"|"you too"||"listen to"|just||answers Versuche es|||||du auch|||einfach|| Versuchen Sie auch, sie zu beantworten, oder hören Sie sich einfach die Antworten an. Try to answer them or just hear the answers. Diré la respuesta después de la pregunta. Yritä vastata niihin itse tai kuuntele vastauksia. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. 自分で答えるか、答えを聞いてみてください。 질문을 듣고 직접 대답해도 좋고, 제가 하는 대답을 듣기만 해도 좋아요. Probeer ze zelf te beantwoorden of luister gewoon naar de antwoorden. Tente responder também, ou apenas ouça as respostas. Попробуйте ответить на них тоже, или просто послушать ответы. Försök att svara på dem själv eller lyssna bara på svaren Kendiniz cevaplamaya çalışın veya sadece cevapları dinleyin. 嘗試自己回答,或者只是聽答案。

1) Η κόρη πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα. |||||every| 1) Mein Sohn geht jeden Tag in die Schule. 1) The daughter goes to school every day. 1) La hija va a la escuela todos los días. 1) La fille va à l'école tous les jours. 1) Mia figlia va a scuola tutti i giorni. 1) 娘 は 毎日 学校 に 行きます 。 1) 딸은 학교에 매일 가요. 1) De dochter gaat elke dag naar school. 1) A filha vai à escola todos os dias. 1) Дочь ходит в школу каждый день. 1) Dottern går till skolan varje dag. 1) 她 女儿 每天 都 去 学校 。

Πηγαίνει η κόρη στο σχολείο κάθε μέρα? Geht mein Sohn jeden Tag in die Schule? Does the daughter go to school every day? ¿Va la hija a la escuela todos los días? La fille va-t-elle à l'école tous les jours ? La figlia va a scuola tutti i giorni? 娘 は 毎日 学校 に 行きます か ? 그 딸은 학교에 매일 가요? Gaat de dochter elke dag naar school? A filha vai à escola todos os dias? Дочь ходит в школу каждый день ? Går dottern till skolan varje dag? 她 女儿 每天 都 去 学校 吗 ?

Ναι, πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα. Ja, er geht jeden Tag in die Schule. Yes, she goes to school every day. Sí, va a la escuela todos los días. Oui, elle va à l'école tous les jours Si, lei va a scuola tutti i giorni. はい 、 彼女 は 毎日 学校 に 行きます 。 네, 그녀는 학교에 매일 가요. Ja, ze gaat elke dag naar school. Sim, ela vai à escola todos os dias. Да, она ходит в школу каждый день. Ja, hon går till skolan varje dag. 是 的 , 她 每天 都 去 学校 。

2) Η κόρη συμπαθεί το σχολείο. ||aime|| |The girl|likes|| 2) Mein Sohn geht gerne in die Schule. 2) The daughter likes school. 2) A la hija le gusta la escuela. 2) La fille aime l'école. 2) Alla figlia piace la scuola. 2) 娘 は 学校 が 好き です 。 2) 딸은 학교를 좋아해요. 2) De dochter vindt school leuk. 2) A filha gosta da escola. 2) Дочери очень нравится школа. 2) Dottern gillar att gå i skola. 2) Kızı okulu seviyor. 2) 她 女儿 很 喜欢 上学 。

Συμπαθεί η κόρη το σχολείο? Geht mein Sohn gerne in die Schule? Does the daughter like school? ¿Le gusta la escuela a la hija? La fille aime-t-elle l'école ? Alla figlia piace la scuola? 娘 は 学校 が 好き です か ? 그 딸은 학교를 좋아해요? Vindt de dochter school leuk? A filha gosta de escola? Дочери нравится школа? Gillar dottern att gå i skola? 她 女儿 喜欢 上学 吗 ?

Ναι, συμπαθεί το σχολείο. |likes|| Ja, mein Sohn geht gerne in die Schule. Yes, she likes school. Sí, le gusta la escuela. Oui, elle aime l'école Si, a lei piace la scuola. はい 、 彼女 は 学校 が 好き です 。 네, 그녀는 학교를 좋아해요. Ja, ze vindt school leuk. Sim, ela gosta da escola. Да, дочери нравится школа. Ja, hon gillar att gå i skola. 是 的 , 她 喜欢 上学 。

3) Η κόρη είναι καλή μαθήτρια. ||||καλή μαθήτρια ||||good student 3) Mein Sohn ist ein guter Schüler. 3) The daughter is a good student. 3) La hija es una buena estudiante. 3) La fille est une bonne élève. 3) La figlia è una buona studentessa. 3) 娘 は 良い 生徒 です 。 3) 딸은 바른 학생이에요. 3) De dochter is een goede leerling. 3) A filha é uma boa aluna. 3) Дочь- хорошая ученица. 3) Dottern är en bra elev. 3) 她 女儿 是 个 好 学生 。

Είναι η κόρη κακή μαθήτρια? |||κακή|μαθητευόμενη, σπουδάστρια, εκπαιδευόμενη |||schlecht| |||bad|student Ist mein Sohn ein schlechter Schüler? Is the daughter a bad student? ¿Es la hija una mala estudiante? La fille est-elle une mauvaise élève? La figlia è una cattiva studentessa? 娘 は 悪い 生徒 です か ? 그 딸은 나쁜 학생이에요? Is de dochter een slechte leerling? A filha é uma má aluna? Дочь плохая ученица? Är dottern en dålig elev? Kız kötü bir öğrenci mi? 她 女儿 是 个 坏 学生 吗 ?

Όχι, η κόρη δεν είναι κακή μαθήτρια. |||||καλή|student ||||||student Nein, mein Sohn ist keine schlechter Schüler. No, the daughter is not a bad student. No, la hija no es una mala estudiante. Non, la fille n'est pas une mauvaise élève. No, la figlia non è una cattiva studentessa. いいえ 、 娘 は 悪い 生徒 では ありません 。 아뇨, 그 딸은 나쁜 학생이 아니에요. Nee, de dochter is geen slechte leerling. Não, a filha não é uma má aluna. Нет, дочь не плохая ученица. Nej, dottern är inte en dålig elev. 不 , 她 女儿 不 是 个 坏 学生 。

Είναι καλή μαθήτρια. ||μαθήτρια ||good student Sie ist eine gute Schülerin. She is a good student. Es una buena estudiante. C'est une bonne élève. Lei è una buona studentessa. 彼女 は 良い 生徒 です 。 그녀는 바른 학생이에요. Ze is een goede leerling. Ela é uma boa aluna. Она - хорошая ученица. Hon är en bra elev. 她 女儿 是 个 好 学生 。

4) Οι δάσκαλοι συμπαθούν την κόρη. |δάσκαλοι|συμπαθούν|| |teachers|like|| 4) Die Lehrer mögen meinen Sohn. 4) The teachers like the daughter. 4) A los profesores les agrada la hija. 4) Les professeurs apprécient la fille. 4) La figlia piace molto agli insegnanti. 4) 先生 たち は 娘 が 好き です 。 4) 선생님들은 그 딸을 좋아해요. 4) De leraren vinden de dochter aardig. 4) Os professores gostam da filha. 4) Учителям дочь очень нравится. 4) Lärarna gillar dottern. 4) 老师 们 都 很 喜欢 她 女儿 。

Συμπαθούν οι δάσκαλοι την κόρη? ||teachers|| Mögen die Lehrer meinen Sohn? Do the teachers like the daughter? ¿Agrada la hija a los profesores? Les professeurs apprécient-ils la fille ? La figlia piace agli insegnanti? 先生 たち は 娘 が 好き です か ? 선생님들은 그 딸을 좋아해요? Vinden de leraren de dochter aardig? Os professores gostam da filha? Учителям дочь очень нравится? Gillar lärarna dottern? 老师 们 喜欢 她 女儿 吗 ?

Ναι, οι δάσκαλοι την συμπαθούν. ||||like her |||"her"| Ja, die Lehrer mögen meinen Sohn. Yes, the teachers like her. Sí, ella agrada a los profesores. Oui, les professeurs l'apprécient. Si, lei piace agli insegnanti. はい 、 先生 たち は 彼女 が 好き です 。 네, 선생님들은 그녀를 좋아해요. Ja, de leraren vinden haar aardig. Sim, os professores gostam dela. Да, учителям она нравится. Ja, Lärarna gillar henne. 是 的 , 老师 们 喜欢 她 。

5) Η καλύτερη της φίλη ονομάζεται Αμαλία. |||best friend|| ||||heißt| |best||best friend|is called| 5) Die beste Freundin meines Sohnes heißt Amalia . 5) Her best friend is named Amalia. 5) Su mejor amiga se llama Amalia . 5) Sa meilleure amie s'appelle Amalia . 5) La sua migliore amica si chiama Amalia. 5) 彼女 の 親友 は エイミー と いいます 。 5) 그녀와 가장 친한 친구는 은미예요. 5) Haar beste vriendin heet Amalia. 5) A melhor amiga dela se chama Amalia . 5) Её лучшую подругу зовут Амалия . 5) Hennes bästa vän heter Amalia . 5) 她 最好 的 朋友 叫 艾米 。

Η καλύτερη της φίλη ονομάζεται Ιουλία? |||||Julia |best||best friend||Julia Heißt seine beste Freundin Julia? Is her best friend named Julie? ¿Se llama Julia su mejor amiga? Est-ce que sa meilleure amie s'appelle Amalia ? La sua migliore amica si chiama Ιουλία? 彼女 の 親友 は ジュリー と いいます か ? 그녀와 가장 친한 친구의 이름은 지은이에요? Heet haar beste vriendin Ιουλία? A melhor amiga dela se chama Júlia? Её лучшую подругу зовут Юлия? Heter hennes bästa vän Julia? 她 最好 的 朋友 是 茱莉亚 吗 ?

Όχι, η καλύτερη της φίλη ονομάζεται Αμαλία. |||||heißt| No||best|||| Nein, seine beste Freundin heißt Amalia . No, her best friend is named Amalia. No, su mejor amiga se llama Amalia . Non, sa meilleure amie s'appelle Amalia . No, la sua migliore amica si chiama Amalia. いいえ 、 彼女 の 親友 は エイミー と いいます 。 아뇨, 그녀와 가장 친한 친구는 은미예요. Nee, haar beste vriendin heet Amalia. Não, a melhor amiga dela se chama Amalia . Нет, её лучшую подругу зовут Амалия . Nej, hennes bästa vän heter Amalia . 不是 , 她 最好 的 朋友 是 艾米 。

6) Στην Αμαλία αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες. To the||||||| To the||||||| 6) Amalia mag Mathematik und Physik. 6) Amalia likes math and science. 6) A Amalia le gustan las matemáticas y la ciencia. 6) Amalia aime les maths et les sciences. 6) Ad Amalia piacciono la matematica e la scienza. 6) エイミー は 数学 と 科学 が 好き です 。 6) 은미는 수학과 과학을 좋아해요. 6) Amalia vindt wiskunde en natuurkunde leuk. 6) Amalia gosta de matemática e ciências. 6) Амалия любит математику и естествознание. 6) Amalia gillar matematik och vetenskap. 6) 艾米 喜欢 数学 和 科学 。

Αρέσουν στην Αμαλία τα αγγλικά και η ιστορία? Mag Amalia Englisch und Geschichte? Does Amalia like English and history? ¿Le gusta a Amalia la lengua y la historia? Est-ce qu'Amalia aime l'anglais et l'histoire ? Ad Amalia piacciono l'inglese e la storia? エイミー は 英語 と 歴史 が 好き です か ? 은미는 영어와 역사를 좋아해요? Vindt Amalia Engels en geschiedenis leuk? Amalia gosta de inglês e história? Амалия любит английский язык и историю? Gillar Amalia engelska och historia? Amalia İngilizceyi ve tarihi seviyor mu? 艾米 喜欢 英语 和 历史 吗 ?

Όχι, της αρέσουν τα μαθηματικά και οι επιστήμες. |της (her)|αρέσουν||||| Nein, sie mag Mathematik und Physik. No, she likes math and science. No, a ella le gustan las matemáticas y la ciencia. Non, elle aime les maths et les sciences No, a lei piacciono la matematica e la scienza. いいえ 、 彼女 は 数学 と 科学 が 好き です 。 아뇨, 그녀는 수학과 과학을 좋아해요. Nee, ze vindt wiskunde en natuurkunde leuk. Não, ela gosta de matemática e ciências. Нет, она любит математику и естествознание. Nej, hon gillar matematik och vetenskap. 不 , 她 喜欢 数学 和 科学 。

7) Η κόρη και η Αμαλία τα καταφέρνουν καλά στο σχολείο. ||||||do well||| 7) Mein Sohn und Amalia sind gute Schüler. 7) The daughter and Amalia do well in school. 7) A la hija y a Amalia les va bien en la escuela. 7) La fille et sa meilleure amie travaillent bien à l'école. 7) La figlia ed Amalia vanno bene a scuola. 7) 娘 と エイミー は 学校 では 優秀 です 。 7) 딸과 은미는 학교생활을 잘해요. 7) Amalia en de dochter doen het goed op school. 7) A filha e Amalia vão bem na escola. 7) Дочь и Амалия стараются в школе. 7) Dottern och Amalia klarar sig bra i skolan. 7) 她 女儿 和 艾米 在 学校 都 很棒 。

Τα καταφέρνει καλά η κόρη στο σχολείο? |schafft es||||| |"doing well"||||| Ist mein Sohn ein guter Schüler? Does the daughter do well in school? ¿Le va a la hija bien en la escuela? Est-ce que la fille travaille bien à l'école ? La figlia va bene a scuola? 娘 は 学校 で 優秀 です か ? 그 딸과 은미는 학교생활을 잘해요? Doet de dochter het goed op school? A filha vai bem na escola? Дочь старается в школе? Klarar sig dottern bra i skolan? 她 女儿 在 学校 很棒 吗 ?

Ναι, η κόρη και η Αμαλία τα καταφέρνουν καλά στο σχολείο. ||η κόρη|||||τα πηγαίνουν|||σχολείο |||||||do well||| Ja, mein Sohn und Amalia sind gute Schüler. Yes, the daughter and Amalia do well in school. Sí, a la hija y a Amalia les va bien en la escuela. Oui, la fille et sa meilleure amie travaillent bien à l'école. Si, la figlia ed Amalia vanno bene a scuola. はい 、 娘 と エイミー は 学校 では 優秀 です 。 네, 그들은 학교생활을 잘해요. Ja, de dochter en Amalia doen het goed op school. Sim, a filha e Amalia vão bem na escola. Да, дочь и Амалия стараются в школе. Ja, dottern och Amalia klarar sig bra i skolan. 是 的 , 她 女儿 和 艾米 在 学校 都 很棒 。