×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 25 - Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι

Αυτή είναι η ιστορία του Δήμου και της γυναίκας του:

A) Η γυναίκα του Δήμου θα κάνει ένα καινούριο παιδί. Ο Δήμος και η γυναίκα του έχουν έναν γιο και μια κόρη.

Είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουν κι άλλο μωρό.

Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι.

Αλλά δεν ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό.

Αποφασίζουν να ρωτήσουν τους γονείς τους.

Οι γονείς τους τούς έδωσαν μερικές ιδέες.

Κάποιες ιδέες είναι καλύτερες από κάποιες άλλες.

Ο Δήμος και η γυναίκα του θα ονομάσουν το μωρό ‘Ηλία'.

Ελπίζουν ότι το μωρό θα είναι χαρούμενο με αυτό το όνομα.

Ο Δήμος θα πεις τώρα την ιστορία του:

B) Η γυναίκα μου έκανε ένα μωρό.

Η γυναίκα μου και εγώ έχουμε έναν γιο και μια κόρη.

Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουμε κι άλλο μωρό.

Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι.

Αλλά δεν ξέραμε τι όνομα να δώσουμε στο μωρό.

Αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τους γονείς μας.

Οι γονείς μας μάς έδωσαν κάποιες ιδέες.

Κάποιες ιδέες ήταν καλύτερες από κάποιες άλλες.

Η γυναίκα μου κι εγώ ονομάσαμε το μωρό ‘Ηλία'.

Ελπίζαμε ότι το μωρό θα ήταν χαρούμενο με το όνομα του.

Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις.

Προσπάθησε να τις απαντήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Η γυναίκα του Δήμου θα κάνει ένα μωρό.

Τι θα κάνει η γυναίκα του Δήμου?

Η γυναίκα του Δήμου θα κάνει ένα μωρό.

2) Ο Δήμος και η γυναίκα του έχουν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη.

Πόσα παιδιά έχουν ο Δήμος και η γυναίκα του?

Έχουν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη.

3) Είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουν κι άλλο μωρό.

Πώς αισθάνονται που θα έχουν κι άλλο μωρό?

Είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουν κι άλλο μωρό.

4) Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι.

Θα είναι το καινούριο μωρό κορίτσι?

Όχι, το καινούριο μωρό δεν θα είναι κορίτσι.

Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι.

5) Δεν ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό.

Ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό?

Όχι, δεν ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό.

B) 6) Αποφασίζουν να ρωτήσουν τους γονείς τους για ονόματα μωρών. Τι αποφασίζουν να κάνουν?

Αποφασίζουν να ρωτήσουν τους γονείς τους για ονόματα μωρών.

7) Οι γονείς τους τούς δίνουν κάποιες ιδέες.

Τι κάνουν οι γονείς τους?

Οι γονείς τους τούς δίνουν κάποιες ιδέες.

8) Κάποιες ιδέες ήταν καλύτερες από κάποιες άλλες.

Ήταν όλες οι ιδέες καλές?

Όχι, δεν ήταν όλες οι ιδέες καλές.

Κάποιες ιδέες ήταν καλύτερες από κάποιες άλλες.

9)Ο Δήμος και η γυναίκα του ονόμασαν το μωρό ‘Ηλία'.

Πώς ονόμασαν το μωρό ο Δήμος και η γυναίκα του?

Ονόμασαν το μωρό ‘Ηλία'.

10) Ο Δήμος και η γυναίκα του ήλπιζαν ότι το μωρό θα είναι χαρούμενο με το όνομα του.

Τι ήλπιζαν ο Δήμος και η γυναίκα του?

Ήλπιζαν ότι το μωρό θα είναι χαρούμενο με το όνομα του.

Αυτή είναι η ιστορία του Δήμου και της γυναίκας του: Hier ist die Geschichte der Gemeinde und seiner Frau: This is the story of the Municipality and its wife: Aquí está la historia del Municipio y su esposa: Voici l'histoire de la municipalité et de son épouse: Questa è la storia del Comune e di sua moglie: これは自治体と彼の妻の物語です: 이것은 지자체와 그의 아내의 이야기입니다. Dit is het verhaal van de Gemeente en zijn vrouw: Oto historia gminy i jego żony: Esta é a história do Município e sua esposa: Это история Муниципалитет и его жены: Det här är historien om kommunen och hans fru: 这是自治市和他的妻子的故事:

A) Η γυναίκα του Δήμου θα κάνει ένα καινούριο παιδί. A) Gemeinde Frau wird ein neues Baby bekommen. A) Municipality wife will have a new baby. A) La esposa de Municipio tendrá un nuevo bebé. A) La femme de Municipalité va avoir un nouveau bébé. A) La moglie di Comune avrà un altro bambino. A )デイブ の 妻 に は 新しい 赤ちゃん が 生まれます 。 A) 데이브의 부인은 새 아기를 낳을 것입니다. A) De vrouw van de Gemeente krijgt een nieuw kind. A) Kobieta z gminy urodzi nowe dziecko. A) A esposa do Município vai ter um novo bebê. А) У жены Муниципалитет будет ребёнок. A) Dimos fru väntar barn. A) Belediyenin eşi yeni bir çocuk doğuracak. A)戴维 的 妻子 将要 生 一个 新 宝宝 。 Ο Δήμος και η γυναίκα του έχουν έναν γιο και μια κόρη. Gemeinde und seine Frau haben einen Sohn und eine Tochter. Municipality and his wife have one son and one daughter. Municipio y su esposa tienen un hijo y una hija. Municipalité et sa femme ont un fils et une fille. Comune e sua moglie hanno già un figlio e una figlia. デイブ と 妻 は 一人息子 と 一人娘 が います 。 데이브와 그의 부인은 아들 하나, 딸 하나를 가지고 있습니다. Gemeente en zijn vrouw hebben een zoon en een dochter. Dimos i jego żona mają syna i córkę. Município e sua esposa têm um filho e uma filha. У Муниципалитет и его жены сын и дочь. Dimos och hans fru har en son och en dotter. 戴维 和 他 的 妻子 有 一个 儿子 和 一个 女儿 。

Είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουν κι άλλο μωρό. Sie sind sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. They are very excited to have another baby. Están muy emocionados por tener un nuevo bebé. He odottavat innoissaan toista vauvaa. Ils sont très impatients d'avoir un nouveau bébé. Sono molto entusiasti di avere un altro bambino. 彼 ら は 新しい 赤ちゃん が 生まれる こと に とても わくわく して います 。 그들은 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기쁩니다. Ze vinden het erg leuk om nog een baby te krijgen. Są bardzo podekscytowani kolejnym dzieckiem. Eles estão muito animados em ter outro bebê. Они очень рады заиметь ещё ребёнка. De är väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 能 再有 一个 宝宝 他们 感到 很 激动 。

Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι. Das neue Baby wird ein Junge sein. The new baby will be a boy. El nuevo bebé será un niño. Le nouveau bébé sera un garçon. Il nuovo bambino sarà un maschio. 新しい 赤ちゃん は 男の子 です 。 새 아기는 남자일 것입니다. De nieuwe baby wordt een jongen. Nowe dziecko będzie chłopcem. O novo bebê vai ser um menino. Новый ребёнок родится мальчиком. Det nya barnet kommer vara en pojke. 新 宝宝 将 是 一个男孩 。

Αλλά δεν ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό. Aber sie wissen nicht, welchen Namen sie dem Baby geben sollen. But they don't know what name to give the baby. Pero ellos no saben qué nombre darle al bebé. Mais ils ne savent pas quel nom donner au bébé. Ma non sanno che nome dare al bambino. しかし 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 그러나 그들은 아기에게 어떤 이름을 주어야 할 지 모릅니다. Maar ze weten niet hoe ze de baby moeten noemen. Nie wiedzą jednak, jakie imię nadać dziecku. Mas eles não sabem qual nome dar ao bebê. Но они не знают, какое имя дать малышу. Men de vet inte vad de ska ge barnet för namn. 但是 他们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

Αποφασίζουν να ρωτήσουν τους γονείς τους. Sie beschließen, ihre Eltern zu fragen. They decide to ask their parents. Ellos deciden preguntarle a sus padres. Ils décident de demander à leurs parents. Decidono di chiedere ai loro genitori. 彼 ら は 両親 に 聞こう と 決めます 。 그들은 그들의 부모님께 묻기로 결정합니다. Ze besluiten om het aan hun ouders te vragen. Postanawiają zapytać rodziców. Eles decidem perguntas seus pais. Они решают спросить своих родителей. De bestämmer sig för att fråga sina föräldrar. 他们 决定 问 父母 。

Οι γονείς τους τούς έδωσαν μερικές ιδέες. Ihre Eltern geben ihnen einige Ideen. Their parents give them some ideas. Sus padres les han dado algunas ideas. Leurs parents leur donnent quelques idées. I loro genitori gli danno alcune idee. 両親 は 彼 ら に いくつか の アイディア を あげます 。 그들의 부모님은 그들에게 몇 가지 아이디어를 줍니다. Hun ouders geven hen een aantal ideeën. Rodzice podsunęli im kilka pomysłów. Seus pais dão algumas ideias. Их родители дают им пару идей. Deras föräldrar ger dem några ideér. 他们 的 父母 给 他们 一些 想法 。

Κάποιες ιδέες είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Einige Ideen sind besser als andere. Some ideas are better than some others. Algunas ideas son mejores que otras. Certaines idées sont meilleures que d'autres. Alcune idee sono meglio di altre. いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良い です 。 몇 가지 아이디어는 다른 것들보다 더 좋습니다. Sommige ideeën zijn beter dan andere. Niektóre pomysły są lepsze od innych. Algumas ideias são melhores que as outras. Некоторые идеи лучше других. Vissa idéer är bättre än vissa andra. 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

Ο Δήμος και η γυναίκα του θα ονομάσουν το μωρό ‘Ηλία'. Gemeinde und seine Frau werden das Baby "Elijah" nennen. Municipality and his wife will call the baby 'Elias'. Municipio y su esposa llamarán al bebé Ethan. Municipalité et sa femme appellent le bébé « Elie». Comune e sua moglie chiameranno il bambino: Elias. デイブ と 妻 は 赤ちゃん に イーサン と 名付けます 。 데이브와 그의 부인은 아기를 ‘이단'이라고 부를 것입니다. Gemeente en zijn vrouw zullen de baby ‘Ηλία' noemen. Gmina i jego żona nadadzą dziecku imię "Elias". Município e sua esposa vão chamar o bebê de “Elias”. Муниципалитет и его жена назовут ребёнка Иваном. Dimos och hans fru kommer att kalla barnet Erik. 戴维 和 他 的 妻子 将 把 宝宝 叫做 " 伊森 "。

Ελπίζουν ότι το μωρό θα είναι χαρούμενο με αυτό το όνομα. Sie hoffen, dass das Baby mit diesem Namen zufrieden sein wird. They hope the baby will be happy with this name. Ellos esperan que el bebé esté feliz con su nuevo nombre. Ils espèrent que le bébé sera heureux de porter ce nom. Sperano che il bambino sarà contento di questo nome. 彼 ら は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願います 。 그들은 아기가 이름에 행복해하기를 바랍니다. Ze hopen dat de baby blij zal zijn met deze naam. Mają nadzieję, że dziecko będzie szczęśliwe z tym imieniem. Eles esperam que o bebê vá ser feliz com esse nome. Они надеются, что ребёнок будет счастлив с этим именем. De hoppas barnet kommer tycka om namnet. 他们 希望 这个 孩子 会 对 这个 名字 感到 满意 。

Ο Δήμος θα πεις τώρα την ιστορία του: Die Gemeinde wird nun ihre Geschichte erzählen: Now let's hear Municipality tell the story: Ahora la misma historia contada por Municipio. La Municipalité va maintenant raconter son histoire: Il Comune ora racconterà la sua storia: 自治体は今その話をします: 자치체는 이제 그 이야기를 할 것입니다. De Gemeente vertelt nu haar verhaal: Miasto opowie teraz swoją historię: O município agora contará sua história: Муниципалитет теперь расскажет свою историю: Kommunen berättar nu sin historia: 市政府现在将讲述其故事:

B) Η γυναίκα μου έκανε ένα μωρό. B) Meine Frau bekam ein Baby. B) My wife was having a baby. B) Mi esposa va a tener un bebé. B) Ma femme attendait un bébé. B) Mia moglie stava per avere un altro bambino. B )私 の 妻 は 赤ちゃん を 生みました 。 B) 저의 부인은 임신 중이었습니다. B) Mijn vrouw heeft een baby gekregen. B) Moja żona urodziła dziecko. B) Minha esposa estava tendo um bebê. Б) Моя жена должна была родить. B) Min fru väntade barn. B)我 太太 将要 生 一个 宝宝 。

Η γυναίκα μου και εγώ έχουμε έναν γιο και μια κόρη. Meine Frau und ich haben einen Sohn und eine Tochter. My wife and I have one son and one daughter. Mi esposa y yo tenemos un hijo y una hija. Ma femme et moi avons un fils et une fille. Io e mia moglie abbiamo già un figlio e una figlia. 私 と 妻 は 一人息子 と 一人娘 が います 。 저의 부인과 저는 아들 하나, 딸 하나를 가지고 있었습니다. Mijn vrouw en ik hebben een zoon en een dochter. Moja żona i ja mamy syna i córkę. Minha esposa e eu temos um filho e uma filha. У меня с женой есть сын и дочь. Min fru och jag har en son och en dotter. 我 太太 和 我 有 一个 儿子 和 一个 女儿 。

Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουμε κι άλλο μωρό. Wir waren sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. We were very excited to have another baby. Estamos muy emocionados por el nuevo bebé. Nous étions très impatients d'avoir un autre bébé. Eravamo entusiasti di avere un altro bambino. 私達 は 新しい 赤ちゃん が 生まれる こと に とても わくわく して いました 。 우리는 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기뻤습니다. We vonden het erg leuk om nog een baby te krijgen. Byliśmy bardzo podekscytowani kolejnym dzieckiem. Nós estávamos muito animados para ter outrobebê. Мы были очень рады заиметь ещё ребёнка. Vi var väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 能 再有 一个 宝宝 我们 感到 很 激动 。

Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι. Das neue Baby sollte ein Junge sein. The new baby was going to be a boy. El nuevo bebé será un niño. Le nouveau bébé allait être un garçon. Il nuovo bambino sarebbe stato un maschio. 新しい 赤ちゃん は 男の子 でした 。 새 아기는 남자였습니다. De nieuwe baby zou een jongen worden. Nowe dziecko będzie chłopcem. O novo bebê ia ser um menino. Новый ребёнок должен был родиться мальчиком. Det nya barnet skulle bli en pojke. 这个 新 宝宝 将 是 一个男孩 。

Αλλά δεν ξέραμε τι όνομα να δώσουμε στο μωρό. Aber wir wussten nicht, welchen Namen wir dem Baby geben sollten. But we didn't know what name to give the baby. Pero no sabemos qué nombre darle al bebé. Mais nous ne savions pas quel nom donner au bébé. Ma non sapevamo che nome dare al bambino. しかし 私達 は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 그러나 우리는 아기에게 어떤 이름을 주어야 할 지 몰랐습니다. Maar we wisten niet hoe we de baby moesten noemen. Nie wiedzieliśmy jednak, jakie imię nadać dziecku. Mas nós não sabíamos qual nome daríamos ao bebê. Но мы не знали, какое имя дать малышу. Men vi visste inte vad vi skulle ge barnet för namn. Ama bebeğe ne isim koyacağımızı bilemedik. 但是 我们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

Αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τους γονείς μας. Wir beschlossen, unsere Eltern zu fragen. We decided to ask our parents. Decidimos preguntarle a nuestros padres. Nous avons décidé de demander à nos parents. Abbiamo deciso di chiedere ai nostri genitori. 私達 は 両親 に 聞こう と 決めました 。 우리는 우리의 부모님께 묻기로 결정했습니다. We besloten om het aan onze ouders te vragen. Postanowiliśmy zapytać naszych rodziców. Nós decidimos perguntar nossos pais. Мы решили спросить своих родителей. Vi bestämde oss för att fråga våra föräldrar. 我们 决定 问 我们 的 父母 。

Οι γονείς μας μάς έδωσαν κάποιες ιδέες. Unsere Eltern gaben uns einige Ideen. Our parents gave us some ideas. Nuestros padres nos dieron algunas ideas. Nos parents nous ont donné quelques idées. I nostri genitori ci diedero alcune idee. 両親 は 私達 に いくつか の アイディア を くれました 。 우리의 부모님은 우리에게 몇 가지 아이디어를 주셨습니다. Onze ouders hebben ons een aantal ideeën gegeven. Rodzice podsunęli nam kilka pomysłów. Nossos pais nos deram algumas ideias. Наши родители подкинули нам пару идей. Våra föräldrar gav oss några ideér. 我们 的 父母 给 了 我们 一些 想法 。

Κάποιες ιδέες ήταν καλύτερες από κάποιες άλλες. Einige Ideen waren besser als andere. Some ideas were better than some others. Algunas ideas son mejores que otras. Certaines idées étaient meilleures que d'autres. Alcune idee erano meglio di altre. いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良い もの でした 。 몇 가지 아이디어는 다른 것들보다 더 좋았습니다. Sommige ideeën waren beter dan andere. Niektóre pomysły były lepsze od innych. Algumas ideias eram melhor que as outras. Некоторые идеи были лучше других. Vissa idéer var bättre än vissa andra. 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

Η γυναίκα μου κι εγώ ονομάσαμε το μωρό ‘Ηλία'. Meine Frau und ich nannten das Baby "Elijah". My wife and I called the baby 'Elias'. Mi esposa y yo llamaremos al bebé Ethan. Ma femme et moi avons appelé le bébé « Elie». Io e mia moglie abbiamo chiamato il bambino: Elias. 妻 と 私 は 赤ちゃん に イーサン と 名付けました 。 저의 부인과 저는 아기를 ‘이단'이라고 불렀습니다. Mijn vrouw en ik hebben de baby ‘Ηλία' genoemd. Razem z żoną nazwaliśmy dziecko "Elijah". Minha esposa e eu chamamos o bebê de “Elias”. Мы с женой назвали ребёнка Иваном. Min fru och jag kallade barnet Erik. 我 和 我 太太 宝宝 叫做 " 伊森 "。

Ελπίζαμε ότι το μωρό θα ήταν χαρούμενο με το όνομα του. Wir hofften, dass das Baby mit seinem Namen zufrieden sein würde. We hoped the baby was going to be happy with his name. Esperamos que el bebé esté feliz con su nuevo nombre. Nous avons espéré que le bébé serait heureux de porter ce nom. Speravamo che il bambino sarebbe stato felice di questo nome. 私達 は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願いました 。 우리는 아기가 이름에 행복해하기를 바랐습니다. We hoopten dat de baby blij zou zijn met zijn naam. Mieliśmy nadzieję, że dziecko będzie zadowolone ze swojego imienia. Nos esperávamos que o bebê ficaria feliz com o seu nome. Мы надеемся, что ребёнок будет счастлив с этим именем. Vi hoppades barnet skulle tycka om sitt namnet. Bebeğin isminden memnun olacağını umduk. 我们 希望 这个 孩子 会 对 他 的 名字 感到 满意 。

Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Hier zijn enkele vragen. Oto kilka pytań. Aqui estão algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

Προσπάθησε να τις απαντήσεις: Versuchen Sie, sie zu beantworten: Try to answer them: Intenta responderles: Προσπάθησε να τις απαντήσεις: Prova a rispondere: それらに答えてみてください: 그들에게 대답하십시오 : Probeer ze te beantwoorden: Spróbuj na nie odpowiedzieć: Tente responder a eles: Попробуйте ответить на них: Försök att svara på dem: 尝试回答他们:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

A) 1) Η γυναίκα του Δήμου θα κάνει ένα μωρό. A) 1) Gemeinde Frau wird ein Baby bekommen. A) 1) Municipality wife will have a baby. A) 1) La esposa de Municipio va a tener un bebé. A) 1) La femme de Municipalité va avoir un bébé. A) 1) La moglie di Comune avrà un altro bambino. A ) 1) デイブ の 妻 は 赤ちゃん を 産みます 。 A) 1) 데이브의 부인은 새 아기를 낳을 것입니다. A) 1) Gemeente vrouw krijgt een baby. A) 1) Żona miasta będzie miała dziecko. A) 1) A esposa do Município vai ter um bebê. A) 1) У жены Муниципалитет будет ребёнок. A) 1) Dimos fru väntar barn. A) 1) Belediyenin eşinin bir bebeği olacak. A) 1) 戴维 的 太太 将要 生 一个 宝宝 。

Τι θα κάνει η γυναίκα του Δήμου? Was wird Gemeinde Frau bekommen? What will Municipality wife have? ¿Qué va a tener la esposa de Municipio ? Que va avoir la femme de Municipalité ? Cosa avrà la moglie di Comune? デイブ の 妻 は 何 を もちます か ? 데이브의 부인은 무엇을 가질 것입니까? Wat krijgt Gemeente vrouw? Co zrobi żona władz miasta? O que a esposa do Município vai ter? Что будет у жены Муниципалитет ? Vad väntar Dimos fru? 戴维 的 太太 将要 生 什么 ?

Η γυναίκα του Δήμου θα κάνει ένα μωρό. Gemeinde Frau wird ein Baby bekommen. Municipality wife will have a baby. La esposa de Municipio va a tener un bebé. La femme de Municipalité va avoir un nouveau bébé. La moglie di Comune avrà un altro bambino. デイブ の 妻 は 赤ちゃん を 産みます 。 데이브의 부인은 새 아기를 낳을 것입니다. Gemeente vrouw krijgt een baby. Kobieta z gminy urodzi dziecko. A esposa do Município vai ter um bebê. У жены Муниципалитет будет ребёнок. Dimos fru väntar barn. 戴维 的 太太 将要 生 一个 宝宝 。

2) Ο Δήμος και η γυναίκα του έχουν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη. 2) Gemeinde und seine Frau haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. 2) Municipality and his wife have two children, one son and one daughter. 2) Municipio y su esposa tienen dos hijos, un niño y una niña. 2) Municipalité et sa femme ont deux enfants, un fils et une fille. 2) Comune e sua moglie hanno due figli: un maschio e una femmina. 2) デイブ と 妻 は 二人 の 子供 が います , 一 人 は 息子 で 一 人 は 娘 です 。 2) 데이브와 그의 부인은 아들 하나, 딸 하나로 두 자녀를 가지고 있습니다. 2) Gemeente en zijn vrouw hebben twee kinderen: een zoon en een dochter. 2) Gmina i jego żona mają dwoje dzieci, syna i córkę. 2) Município e sua esposa tem dois filhos, um filho e uma filha. 2) У Муниципалитет с его женой два ребёнка: один сын и одна дочь. 2) Dimos och hans fru har två barn, en son och en dotter. 2) 戴维 和 他 的 太太 有 两个 孩子 , 一个 儿子 和 一个 女儿 。

Πόσα παιδιά έχουν ο Δήμος και η γυναίκα του? Wie viele Kinder haben Gemeinde und seine Frau? How many children do Municipality and his wife have? ¿Cuántos hijos tienen Municipio y su esposa? Combien d'enfants Municipalité et sa femme ont-ils ? Quanti figli hanno Comune e sua moglie? デイブ の 妻 は 何 人 子供 が います か ? 데이브와 그의 부인은 자녀 몇 명을 가지고 있습니까? Hoeveel kinderen hebben Gemeente en zijn vrouw? Ile dzieci mają burmistrz i jego żona? Quantos filhos Município e sua esposa têm? Сколько детей у Муниципалитет и его жены? Hur många barn har Dimos och hans fru? 戴维 和 他 的 太太 有 多少 个 孩子 ?

Έχουν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. They have two children, one son and one daughter. Ellos tienen dos hijos, un niño y una niña. David et sa femme ont deux enfants, un fils et une fille. Loro hanno due figli: un maschio e una femmina. 彼 ら は 2 人 の 子供 が います , 一 人 は 息子 で 一 人 は 娘 で 그들은 아들 하나, 딸 하나로 두 자녀를 가지고 있습니다. Ze hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Mają dwoje dzieci, syna i córkę. Eles tem dois filhos, um filho e uma filha. У них два ребёнка: сын и дочь. De har två barn, en son och en dotter. 他们 有 两个 孩子 , 一个 儿子 和 一个 女儿 。

3) Είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουν κι άλλο μωρό. 3) Sie sind sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. 3) They are very excited to have another baby. 3) Ellos están muy emocionados por tener otro bebé. 3) Ils sont très impatients d'avoir un nouveau bébé. 3) Sono molto entusiasti di avere un altro bambino. 3) 彼 ら は さらに 赤ちゃん が 生まれる こと に わくわく して います 。 3) 그들은 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기쁩니다. 3) Ze vinden het erg leuk om nog een baby te krijgen. 3) Są bardzo podekscytowani kolejnym dzieckiem. 3) Eles estão muito animados em ter outro bebê. 3) Они очень рады завести ещё ребёнка. 3) De är väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 3) 能 有 另 一个 宝宝 他们 感到 很 激动 。

Πώς αισθάνονται που θα έχουν κι άλλο μωρό? Was halten sie davon, noch ein Baby zu bekommen? How do they feel about having another baby? ¿Cómo se sienten ellos por tener otro bebé? Comment se sentent-ils à propos du nouveau bébé ? Come si sentono circa l'avere un altro bambino? 彼 ら は さらに 赤ちゃん が 生まれる こと を どのように 感じて います か ? 그들은 또 다른 아기에 대해 어떻게 느낍니까? Hoe vinden ze het om nog een baby te krijgen? Co sądzą o posiadaniu kolejnego dziecka? Como eles se sentem em ter outro bebê? Что они чувствуют по поводу нового ребёнка? Hur känner de kring att få ett nytt barn? 他们 认为 有 另 一个 宝宝 怎么样 ?

Είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουν κι άλλο μωρό. Sie sind sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. They are very excited to have another baby. Ellos están muy emocionados por tener otro bebé. Ils sont très impatients d'avoir un nouveau bébé. Sono molto entusiasti di avere un altro bambino. 彼 ら は さらに 赤ちゃん が 生まれる こと に わくわく して います 。 그들은 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기쁩니다. Ze vinden het erg leuk om nog een baby te krijgen. Są bardzo podekscytowani kolejnym dzieckiem. Eles se sentem bem animados em ter outro bebê. Они очень рады заиметь ещё ребёнка. De är väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 他们 还有 一个 宝宝 很 兴奋 。

4) Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι. 4) Das neue Baby wird ein Junge sein. 4) The new baby will be a boy. 4) El nuevo bebé será un niño. 4) Le nouveau bébé sera un garçon. 4) Il nuovo bambino sarà un maschio. 4) 新しい 赤ちゃん は 男の子 です 。 4) 새 아기는 남자일 것입니다. 4) De nieuwe baby wordt een jongen. 4) Nowe dziecko będzie chłopcem. 4) O novo bebê vai ser um menino. 4) Новый ребёнок будет мальчиком. 4) Det nya barnet kommer bli en pojke. 4) 新 宝宝 将会 是 个 男孩 。

Θα είναι το καινούριο μωρό κορίτσι? Wird das neue Baby ein Mädchen sein? Will the new baby be a girl? ¿Será el nuevo bebé una niña? Le nouveau bébé sera-t-il une fille ? Il nuovo bambino sarà una femmina? 新しい 赤ちゃん は 女の子 です か ? 새 아기는 여자입니까? Wordt de nieuwe baby een meisje? Czy będzie to nowa dziewczynka? O novo bebê vai ser uma menina? Новый ребёнок будет девочкой? Kommer det nya barnet att bli en flicka? 新 宝宝 将会 是 个 女孩 吗 ?

Όχι, το καινούριο μωρό δεν θα είναι κορίτσι. Nein, das neue Baby wird kein Mädchen sein. No, the new baby will not be a girl. No, el nuevo bebé no será una niña. Non, le nouveau bébé ne sera pas une fille. No, il nuovo bambino non sarà una femmina. いいえ 、 新しい 赤ちゃん は 女の子 では ありません 。 아니요, 새 아기는 여자가 아닙니다. Nee, de nieuwe baby wordt geen meisje. Nie, nowe dziecko nie będzie dziewczynką. Não, o novo bebê não vai ser uma menina. Нет, новый ребёнок будет не девочкой. Nej, det nya barnet kommer inte att bli en flicka. 不 , 新 宝宝 将 不会 是 女生 。

Το καινούριο μωρό θα είναι αγόρι. Das neue Baby wird ein Junge sein. The new baby will be a boy. El nuevo bebé será un niño. Le nouveau bébé sera un garçon. Il nuovo bambino sarà un maschio. 新しい 赤ちゃん は 男の子 です 。 새 아기는 남자일 것입니다. De nieuwe baby wordt een jongen. Nowe dziecko będzie chłopcem. O novo bebê vai ser um menino. Новый ребёнок будет мальчиком. Det nya barnet kommer bli en pojke. 新 宝宝 将 是 个 男孩 。

5) Δεν ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό. 5) Sie wissen nicht, welchen Namen sie dem Baby geben sollen. 5) They do not know what name to give the baby. 5) Ellos no saben cuál nombre darle al bebé. 5) Ils ne savent pas quel nom donner au bébé. 5) Non sanno che nome dare al bambino. 5) 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 5) 그들은 아기에게 어떤 이름을 주어야 할 지 모릅니다. 5) Ze weten niet hoe ze de baby moeten noemen. 5) Nie wiedzą, jakie imię nadać dziecku. 5) Eles não sabem qual nome dar ao bebê. 5) Они не знают, какое имя дать ребёнку. 5) De vet inte vad de ska ge barnet för namn. 5) Bebeğe ne isim koyacaklarını bilmiyorlar. 5) 他们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

Ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό? Wissen sie, welchen Namen sie dem Baby geben sollen? Do they know what name to give the baby? ¿Ellos saben cuál nombre darle al bebé? Savent-ils quel nom donner au bébé ? Sanno che nome dare al bambino? 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかります か ? 그들은 아기에게 어떤 이름을 주어야 할 지 압니까? Weten ze hoe ze de baby moeten noemen? Czy wiedzą, jakie imię nadać dziecku? Eles sabem qual nome dar ao bebê? Они знают, какое имя дать ребёнку? Vet de vad de ska ge barnet för namn? 他们 知道 给 宝宝 什么 名字 吗 ?

Όχι, δεν ξέρουν τι όνομα να δώσουν στο μωρό. Nein, sie wissen nicht, welchen Namen sie dem Baby geben sollen. No, they do not know what name to give the baby. No, ellos no saben cuál nombre darle al bebé. Non, ils ne savent pas quel nom donner au bébé. No, non sanno che nome dare al bambino. いいえ 、 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 아니요, 그들은 아기에게 어떤 이름은 주어야 할 지 모릅니다. Nee, ze weten niet hoe ze de baby moeten noemen. Não, eles não sabem qual nome dar ao bebê. Нет, они не знают, какое имя дать ребёнку. Nej, de vet inte vad de ska ge barnet för namn. 不 , 他们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

B) 6) Αποφασίζουν να ρωτήσουν τους γονείς τους για ονόματα μωρών. B) 6) Sie beschließen, ihre Eltern in Bezug auf Babynamen zu fragen. B) 6) They decide to ask their parents about baby names. B) 6) Ellos deciden preguntarle a sus padres por nombres de bebés. B) 6) Ils décident de demander à leurs parents des noms de bébé. B) 6) Decidono di chiedere consiglio ai loro genitori sui nomi per il bambino. B )6) 彼 ら は 両親 に 赤ちゃん の 名前 に ついて 聞こう と 決めます 。 B) 6) 그들은 그들의 부모님께 아기의 이름에 대해 묻기로 결정합니다. B) 6) Ze besluiten om hun ouders naar babynamen te vragen. B) 6) Postanawiają zapytać swoich rodziców o imiona dla dzieci. B) 6) Eles decidiram perguntar ao seus pais sobre nomes de bebês. Б) 6) Они решают спросить у своих родителей по поводу детских имён. B) 6) De bestämmer sig för att fråga sina föräldrar om barn namn. B)6) 他们 决定 向 父母 问 婴儿 的 名字 。 Τι αποφασίζουν να κάνουν? Was beschließen sie zu tun? What do they decide to do? ¿Qué deciden ellos hacer? Qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Cosa decidono di fare? 彼 ら は 何 を 決めます か ? 그들은 무엇을 하기로 결정합니까? Wat besluiten ze? Co zdecydują się zrobić? O que eles decidiram fazer? Что они решают сделать? Vad bestämmer de sig för? 他们 决定 做 什么 ?

Αποφασίζουν να ρωτήσουν τους γονείς τους για ονόματα μωρών. Sie beschließen, ihre Eltern in Bezug auf Babynamen zu fragen. They decide to ask their parents about baby names. Ellos deciden preguntarle a sus padres por nombres de bebés. Ils décident de demander à leurs parents des noms de bébé. Decidono di chiedere consiglio ai loro genitori sui nomi per il bambino. 彼 ら は 両親 に 赤ちゃん の 名前 に ついて 聞こう と 決めます 。 그들은 그들의 부모님께 아기의 이름에 대해 묻기로 결정합니다. Ze besluiten om hun ouders naar babynamen te vragen. Postanawiają zapytać rodziców o imiona dla dzieci. Eles decidiram perguntar aos seus pais sobre nome de bebês. Они решают спросить у своих родителей по поводу детских имён. De bestämmer sig för att fråga sina föräldrar om barn namn. 他们 决定 向 父母 问 婴儿 的 名字 。

7) Οι γονείς τους τούς δίνουν κάποιες ιδέες. 7) Ihre Eltern geben ihnen einige Ideen. 7) Their parents give them some ideas. 7) Sus padres les dan algunas ideas. 7) Leurs parents leur donnent quelques idées. 7) I loro genitori gli hanno dato alcune idee. 7) 両親 は 彼 ら に いくつか の アイディア を あげます 。 7) 그들의 부모는 그들에게 몇 가지 아이디어를 줍니다. 7) Hun ouders geven hen een aantal ideeën. 7) Rodzice podsuwają im pomysły. 7) Os pais deles deram a eles algumas ideias. 7) Их родители подкидывают им пару идей. 7) Deras föräldrar ger dem några idéer. 7) 他们 的 父母 给 他们 一些 想法 。

Τι κάνουν οι γονείς τους? Was machen ihre Eltern? What do their parents do? ¿Qué hicieron sus padres? Que font leurs parents ? Cosa hanno fatto I loro genitori? 両親 は 何 を します か ? 그들의 부모는 무엇을 합니까? Wat doen hun ouders? Co robią ich rodzice? O que os pais deles fizeram? Что их родители делают? Vad gör deras föräldrar? 他们 的 父母 做 什么 ?

Οι γονείς τους τούς δίνουν κάποιες ιδέες. Ihre Eltern geben ihnen einige Ideen. Their parents give them some ideas. Sus padres les dan algunas ideas. Leurs parents leur donnent quelques idées. I loro genitori gli hanno dato alcune idee. 両親 は 彼 ら に いくつか の アイディア を あげます 。 그들의 부모는 그들에게 몇 가지 아이디어를 줍니다. Hun ouders geven hen een aantal ideeën. Rodzice podsuwają im kilka pomysłów. Os pais deles deram a eles algumas ideias. Их родители дают им несколько идей. Deras föräldrar ger dem några idéer. 他们 的 父母 给 他们 一些 想法 。

8) Κάποιες ιδέες ήταν καλύτερες από κάποιες άλλες. 8) Einige Ideen waren besser als andere. 8) Some ideas were better than some others. 8) Algunas ideas son mejores que otras. 8) Certaines idées étaient meilleures que d'autres. 8) Alcune idee erano meglio di altre. 8) いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良かった です 。 8) 몇 가지 아이디어는 다른 것들보다 더 좋았습니다. 8) Sommige ideeën waren beter dan andere. 8) Niektóre pomysły były lepsze od innych. 8) Algumas ideias foram melhores do que outras. 8) Некоторые идеи были лучше других. 8) Vissa ideér var bättre än vissa andra. 8) 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

Ήταν όλες οι ιδέες καλές? Waren alle Ideen gut? Were all the ideas good? ¿Fueron todas las ideas buenas? Toutes les idées étaient-elles bonnes ? Le idee erano tutte buone? すべて の アイディア は 良かった です か ? 모든 아이디어가 좋았습니까? Waren alle ideeën goed? Czy wszystkie pomysły były dobre? Todas as ideias foram boas? Все идеи были хорошими? Var alla idéer bra? 所有 的 想法 都 好 吗 ?

Όχι, δεν ήταν όλες οι ιδέες καλές. Nein, nicht alle Ideen waren gut. No, not all the ideas were good. No, no todas las ideas fueron buenas. Non, toutes les idées n'étaient pas bonnes. No, non tutte le idee erano buone. いいえ すべて の アイディア が 良かった の では ありません 。 아니요, 모든 아이디어가 좋지는 않았습니다. Nee, niet alle ideeën waren goed. Nie, nie wszystkie pomysły były dobre. Não, nem todas as ideias foram boas. Нет, не все идеи были хорошими. Nej, alla idéer var inte bra. 不 , 不是 所有 的 想法 都 是 好 的 。

Κάποιες ιδέες ήταν καλύτερες από κάποιες άλλες. Einige Ideen waren besser als andere. Some ideas were better than some others. Algunas ideas fueron mejores que otras. Certaines idées étaient meilleures que d'autres. Alcune erano meglio di altre. いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良かった です 。 몇 가지 아이디어가 다른 것들보다 더 좋았습니다. Sommige ideeën waren beter dan andere. Algumas ideias foram melhores que as outras. Некоторые идеи были лучше других. Vissa ideér var bättre än vissa andra. 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

9)Ο Δήμος και η γυναίκα του ονόμασαν το μωρό ‘Ηλία'. 9) Gemeinde und seine Frau nannten das Baby "Elijah". 9) Municipality and his wife called the baby ‘Elias'. 9) Municipio y su esposa llaman al bebé Ethan. 9) Municipalité et sa femme ont appelé le bébé «Elie». 9)Comune e sua moglie hanno chiamato il bambino Elias. 9) デイブ と 妻 は 赤ちゃん を イーサン と 名付けました 。 9) 데이브와 그의 부인은 아기를 ‘이단'이라고 불렀습니다. 9)Gemeente en zijn vrouw hebben de baby ‘Ηλία' genoemd. 9)Gmina i jego żona nazwali dziecko "Elias". 9) Município e sua esposa chamaram o bebê de "Elias". 9) Муниципалитет и его жена назвали ребёнка Иваном. 9) Dimos och hans fru kallade barnet Erik. 9) 戴维 和 他 的 妻子 叫 宝宝 " 伊森 "。

Πώς ονόμασαν το μωρό ο Δήμος και η γυναίκα του? Wie nannten Gemeinde und seine Frau das Baby? What did Municipality and his wife call the baby? ¿Cómo llamaron Municipio y su esposa al bebé? Comment Municipalité et sa femme ont-ils appelé le bébé ? Come hanno chiamato il bambino, Comune e sua moglie? デイブ と 妻 は 赤ちゃん を なんと 名付けました か ? 데이브와 그의 부인은 아기를 무엇으로 불렀습니까? Hoe hebben Gemeente en zijn vrouw de baby genoemd? Jak Demos i jego żona nazwali dziecko? Como Município e sua esposa chamaram o bebê? Как Муниципалитет с женой назвали ребёнка? Vad kallade Dimos och hans fru barnet? 戴夫 和 他 的 妻子 叫 宝宝 什么 ?

Ονόμασαν το μωρό ‘Ηλία'. Sie nannten das Baby "Elijah". They called the baby ‘Elias'. Ellos llamaron al bebé Ethan. Ils ont appelé le bébé « Elie ». Loro hanno chiamato il bambino Elias. 彼 ら は 赤ちゃん を イーサン と 名付けました 。 그들은 아기를 ‘이단'이라고 불렀습니다. Ze hebben de baby ‘Ηλία' genoemd. Eles chamaram o bebê de "Elias". Они назвали ребёнка: Иван. De kallade barnet ”Erik”. 他们 把 宝宝 叫做 " 伊森 "。

10) Ο Δήμος και η γυναίκα του ήλπιζαν ότι το μωρό θα είναι χαρούμενο με το όνομα του. 10) Gemeinde und seine Frau hofften, dass das Baby mit seinem Namen glücklich sein würde. 10) Municipality and his wife hoped the baby was going to be happy with his name. 10) Municipio y su esposa esperan que el bebé esté feliz con su nuevo nombre. 10) Municipalité et sa femme espéraient que le bébé serait heureux de porter ce nom. 10) Comune e sua moglie speravano che il bambino sarebbe stato felice di questo nome. 10) デイブ と 妻 は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願いました 。 10) 데이브와 그의 부인은 아기가 이름에 행복해하기를 바랐습니다. 10) Gemeente en zijn vrouw hoopten dat de baby blij zou zijn met zijn naam. 10) Gmina i jego żona mieli nadzieję, że dziecko będzie zadowolone z jego imienia. 10) Município e sua esposa esperavam que o bebê fosse ficar feliz com seu nome. 10) Муниципалитет и его жена надеялись, что ребёнок будет счастлив с его именем. 10) Dimos och hans fru hoppades att barnet skulle tycka om sitt namn. 10) 戴维 和 他 的 妻子 希望 孩子 会 对 他 的 名字 感到 满意 。

Τι ήλπιζαν ο Δήμος και η γυναίκα του? Was hofften Gemeinde und seine Frau? What did Municipality and his wife hope? ¿Qué esperan Municipio y su esposa? Qu'espéraient Municipalité et sa femme ? Cosa speravano Comune e sua moglie? デイブ と 妻 は 何 を 願いました か ? 데이브와 그의 부인은 무엇을 바랐습니까? Waar hoopten Gemeente en zijn vrouw op? Na co liczyło miasto i jego żona? O que Município e sua esposa esperavam? На что надеялись Муниципалитет с его женой? Vad hoppades Dimos och hans fru? 戴维 和 他 太太 希望 什么 ?

Ήλπιζαν ότι το μωρό θα είναι χαρούμενο με το όνομα του. Sie hofften, dass das Baby mit seinem Namen glücklich sein würde. They hoped that the baby would be happy with his name. Nos vemos pronto con otra historia. Ils espéraient que le bébé allait être heureux de porter ce nom. Speravano che il bambino sarebbe stato felice di questo nome. 彼 ら は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願いました 。 그들은 아기가 이름에 행복해하기를 바랐습니다. Gemeente en zijn vrouw hoopten dat de baby blij zou zijn met zijn naam. Mieli nadzieję, że dziecko będzie zadowolone ze swojego imienia. Eles esperavam que o bebê fosse ficar feliz com seu nome. Они надеялись, что ребёнок будет счастлив со своим именем. De hoppades att barnet skulle tycka om sitt namn. 他们 希望 这个 孩子 会 对 他 的 名字 感到 满意 。