×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 16 - Ο Κίμωνας θέλει καινούρια δουλειά

Ο Κίμωνας θέλει καινούρια δουλειά.

Δεν του αρέσει η δουλειά του στο γραφείο.

Νομίζει ότι η δουλειά του είναι πολύ βαρετή.

Ο Κίμωνας θέλει μια πιο συναρπαστική δουλειά.

Ψάχνει για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια.

Υπάρχουν επίσης πολλές δουλειές σε καταστήματα.

Ο Κίμωνας δεν μπορεί να μαγειρέψει πολύ καλά.

Αλλά του αρέσει να ψωνίζει και να μιλάει με κόσμο.

Ο Κίμωνας ελπίζει ότι μπορεί να βρει μια δουλειά σε κατάστημα.

Άκουσε Τώρα τον Κίμωνας να διηγείται την ιστορία του.

Θέλω μια καινούρια δουλειά.

Δεν μου αρέσει η δουλειά μου στο γραφείο.

Νομίζω ότι η δουλειά μου είναι πολύ βαρετή.

Θέλω μια πιο συναρπαστική δουλειά.

Ψάχνω για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια.

Υπάρχουν επίσης πολλές δουλειές σε καταστήματα.

Δεν μπορώ να μαγειρέψω πολύ καλά.

Αλλά μου αρέσει να ψωνίζω και να μιλάω σε κόσμο.

Ελπίζω ότι μπορώ να βρω μια δουλειά σε κατάστημα.

Ερωτήσεις:

1) Ο Κίμωνας θέλει μια καινούρια δουλειά.

Θέλει ο Κίμωνας μια καινούρια δουλειά?

Ναι, ο Κίμωνας θέλει μια καινούρια δουλειά.

2) Ο Κίμωνας νομίζει ότι η δουλειά του είναι πολύ βαρετή.

Αρέσει στον Κίμωνα η δουλειά του στο γραφείο?

Όχι, δεν του αρέσει η δουλειά του στο γραφείο.

Νομίζει ότι η δουλειά του είναι πολύ βαρετή.

3) Ο Κίμωνας θέλει μια πιο συναρπαστική δουλειά.

Θέλει ο Κίμωνας μια βαρετή δουλειά?

Όχι, ο Κίμωνας θέλει μια πιο συναρπαστική δουλειά.

4) Ο Κίμωνας ψάχνει για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο.

Ψάχνει ο Κίμωνας για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο?

Ναι, ψάχνει για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο.

5) Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια.

Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια?

Ναι, υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια.

6) Ο Κίμωνας δεν μπορεί να μαγειρέψει πολύ καλά.

Μπορεί ο Κίμωνας να μαγειρέψει καλά?

Όχι, ο Κίμωνας δεν μπορεί να μαγειρέψει πολύ καλά.

7) Στον Κίμωνα αρέσει να ψωνίζει και να μιλάει σε κόσμο.

Αρέσει στον Κίμωνα να μιλάει σε κόσμο?

Ναι, στον Κίμωνα αρέσει να μιλάει σε κόσμο και να ψωνίζει.

8) Ο Κίμωνας θέλει να βρει μια δουλειά σε κατάστημα.

Θέλει ο Κίμωνας μια δουλειά σε εστιατόριο?

Όχι, δεν θέλει μια δουλειά σε εστιατόριο.

Θέλει να βρει μια δουλειά σε κατάστημα.

Ο Κίμωνας θέλει καινούρια δουλειά. |Kimon||| |Cimon||| A) Kimonas will einen neuen Job. Kimonas wants a new job. A) Kimon quiere un nuevo trabajo. A) Kimono veut un nouveau travail. A) Kimonas vuole un nuovo lavoro. A )ジーン は 新しい 仕事 が ほしい です 。 A)현우는 새로운 일자리를 원한다. A) Kimonas wil een nieuwe baan. Simon chce znaleźć nową pracę. A) Kimonas quer um trabalho novo. А) Кимонас нужна новая работа. A)Kimonas vill ha ett nytt jobb. A)盖诺 想要 一个 新 工作 。

Δεν του αρέσει η δουλειά του στο γραφείο. |ihm||||ihm|| |||||||office Er mag seinen Bürojob nicht. He doesn't like his office job. A él no le gusta su trabajo de oficina. Il n'aime pas son travail de bureau. A lui non piace il suo lavoro d'ufficio. 彼 は 事務 仕事 が 好き では ありません 。 그는 자신의 사무직 일자리를 좋아하지 않는다. Hij houdt niet van zijn kantoorbaan. Nie lubi swojej pracy w biurze. Ele não gosta do seu trabalho no escritório. Ему не нравится офисная работа. Han tycker inte om sitt kontorsjobb. 他 不 大 喜欢 他 的 办公室 工作 。

Νομίζει ότι η δουλειά του είναι πολύ βαρετή. |||||||ennuyeux |||||||boring |||||||langweilig Er findet seinen Job zu langweilig. He thinks his job is too boring. Él piensa que su trabajo es muy aburrido. Il trouve son travail trop ennuyeux. Pensa che il suo lavoro sia troppo noioso. 彼 は 仕事 が 退屈 すぎる と 感じて います 。 그는 자신의 일이 너무 지루하다고 생각한다. Hij vindt zijn werk te saai. Uważa, że jego praca jest zbyt nudna. Ele acha que o seu trabalho é muito chato. Он считает свою работу слишком скучной. Han tycker att hans jobb är för tråkigt. 他 觉得 他 的 工作 太 无聊 了 。

Ο Κίμωνας θέλει μια πιο συναρπαστική δουλειά. |||||passionnante| ||||mehr|spannendere| ||||more|exciting| Kimonas will einen interessanteren Job. Kimonas wants a more exciting job. Kimon quiere un trabajo más emocionante. Kimono veut un travail plus motivant. Kimonas vuole un lavoro più stimolante. ジーン は もっと 面白い 仕事 が したい です 。 현우는 더 재미있는 일을 원한다. Kimonas wil een spannendere baan. Simon chce bardziej ekscytującej pracy. Kimonas quer um trabalho mais excitante. Кимонас хотел бы более увлекательную работу. Kimonas vill ha ett mer spännande jobb. 盖诺 想要 一个 更 刺激 的 工作 。

Ψάχνει για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο. Cherche|||||| "Is looking"|||new|job||internet ||||||Internet Er sucht einen neuen Job im Internet. He looks for a new job online. Él busca un nuevo trabajo por Internet. Il cherche un nouveau travail sur Internet. Cerca un nuovo lavoro su internet. 彼 は オンライン で 新しい 仕事 を 探します 。 그는 온라인상에서 새로운 일자리를 찾는다. Hij kijkt op internet naar een nieuwe baan. Szuka nowej pracy przez Internet. Ele procura por um novo trabalho na internet. Он ищет новую работу в интернете. Han letar efter ett nytt jobb online. 他 在 网上 找 新 工作 。

Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια. Es gibt||Jobs||Restaurants "There are"|many|jobs|"in"|restaurants Es gibt viele Jobs in Restaurants. There are many jobs in restaurants. Hay muchos trabajos en restaurantes. Il y a beaucoup d'emplois dans les restaurants. Ci sono molte offerte di lavoro in ristoranti. レストラン では たくさん の 仕事 が あります 。 레스토랑에는 많은 일자리가 있다. Er is veel werk in restaurants. Istnieje wiele miejsc pracy w restauracjach. Há muitos trabalhos em restaurantes. Есть много работы в ресторанах. Det finns många jobb på restauranger. 餐馆 里 有 很多 工作 。

Υπάρχουν επίσης πολλές δουλειές σε καταστήματα. |ebenfalls||||Geschäfte |"also"|||"in"|stores Es gibt auch viele Jobs in Geschäften. There are also many jobs in stores. También hay muchos trabajos en tiendas. Il y a aussi beaucoup d'emplois dans les magasins. Ci sono molte offerte di lavoro anche in negozi. また お 店 でも たくさんの 仕事 が あります 。 가게에도 많은 일자리가 있다. Er is ook veel werk in winkels. Istnieje również wiele miejsc pracy w sklepach. Há também muitos trabalhos em lojas. Есть также много работы в магазинах. Det finns också många jobb i affärer. 商店 里 也 有 很多 工作 。

Ο Κίμωνας δεν μπορεί να μαγειρέψει πολύ καλά. |||||kochen||sehr gut Kimon||cannot|"cannot"|"to"|cook|very| Kimonas kann nicht sehr gut kochen. Kimonas can't cook very well. Kimon no cocina muy bien. Kimono ne sait pas très bien cuisiner. Kimonas non sa cucinare bene. ジーン は 料理 が 得意 では ありません 。 현우는 요리를 그다지 잘 못한다. Kimonas is niet erg goed in koken. Simon nie potrafi dobrze gotować. Kimonas não cozinha muito bem. Кимонас не очень умеет готовить. Kimonas är inte så bra på att laga mat. 盖诺 不太会 做饭 。

Αλλά του αρέσει να ψωνίζει και να μιλάει με κόσμο. ||||faire des courses||||avec|monde But|"he likes"|likes||shop|||||people ||||einkaufen gehen|||||Leute Aber er kauft gerne ein und redet gerne mit Leuten. But he likes shopping and talking to people. Pero le gusta ir de compras y hablar con la gente. Mais il aime faire les courses et parler aux gens. Ma gli piace fare shopping e parlare con le persone. しかし 彼 は ショッピング や 人 と 話す こと が 好き です 。 그러나 그는 쇼핑하는 것과 사람들과 이야기 나누는 것을 좋아한다. Maar hij houdt van winkelen en praten met mensen. Ale lubi robić zakupy i rozmawiać z ludźmi. Mas ele gosta de comprar e falar com pessoas. Но ему нравится делать покупки и общаться с людьми. Men han tycker om att handla och prata med folk. 但是 他 喜欢 购物 和 与 人们 交流 。

Ο Κίμωνας ελπίζει ότι μπορεί να βρει μια δουλειά σε κατάστημα. ||espère||||trouver|||| ||hopes||||find|||| Kimonas hofft, dass er einen Job in einem Geschäft finden kann. Kimonas hopes he can find a job in a store. Kimon espera poder encontrar trabajo en una tienda. Kimono espère qu'il trouvera un travail dans un magasin. Kimonas spera di poter trovare un lavoro in un negozio. ジーン は お 店 で 仕事 を 探したい と 願って います 。 현우는 가게에서 일자리를 찾을 수 있길 바란다. Kimonas hoopt dat hij een baan kan vinden in een winkel. Simon ma nadzieję, że uda mu się znaleźć pracę w sklepie. Kimonas espera conseguir um trabalho numa loja. Кимонас надеется найти работу в магазине. Kimonas hoppas att han kan hitta ett jobb i en affär. 盖诺 希望 他 可以 在 商场 找到 一个 工作 。

Άκουσε Τώρα τον Κίμωνας να διηγείται την ιστορία του. "Listen to"|"Now"|"the"|Cimon||narrate|"the"|story| Hören Sie nun Cimon zu, der seine Geschichte erzählt. Listen now to Kimonas telling his story. Écoutez maintenant Cimon raconter son histoire. Teraz posłuchaj, jak Simon opowiada swoją historię.

Θέλω μια καινούρια δουλειά. |a|| B) Ich will einen neuen Job. I want a new job. B) Yo quiero un nuevo trabajo. B) Je veux un nouveau travail. B) Voglio un nuovo lavoro. B ) 私 は 新しい 仕事 が ほしい です 。 B)나는 새로운 일을 원한다. B) Ik wil en nieuwe baan. Chcę nowej pracy. B) Eu quero um trabalho novo. Б) Мне нужна новая работа. B)Jag vill ha ett nytt jobb. B)我 想要 一个 新 工作 。

Δεν μου αρέσει η δουλειά μου στο γραφείο. ||||||at the|office Ich mag meinen Bürojob nicht. I don't like my office job. No me gusta mi trabajo de oficina. Je n'aime pas mon travail de bureau. Non mi piace il mio lavoro d'ufficio. 私 は 事務 仕事 が 好き では ありません 。 나는 나의 사무직 일자리를 좋아하지 않는다. Ik houd niet van mijn kantoorbaan. Nie lubię swojej pracy w biurze. Eu não gosto do meu trabalho no escritório. Мне не нравится моя офисная работа. Jag tycker inte om mitt kontorsjobb. 我 不 喜欢 我 的 办公室 工作 。

Νομίζω ότι η δουλειά μου είναι πολύ βαρετή. |dass||Arbeit|||| "I think"|that||||"is"||boring |||||||ennuyeuse Ich finde meinen Job zu langweilig. I think my job is too boring. Pienso que mi trabajo es muy aburrido. Je trouve mon travail trop ennuyeux. Penso che il mio lavoro sia troppo noioso. 私 は 仕事 が 退屈 すぎる と 感じて います 。 나는 내 일이 너무 지루하다고 생각한다. Ik vind mijn werk te saai. Uważam, że moja praca jest bardzo nudna. Eu acho o meu trabalho muito chato. Я думаю, что моя работа слишком скучная. Jag tycker att mitt jobb är för tråkigt. 我 觉得 我 的 工作 太 无聊 了 。

Θέλω μια πιο συναρπαστική δουλειά. Ich möchte|||spannendere| Ich will einen interessanteren Job. I want a more exciting job. Quiero un trabajo más emocionante. Je veux un travail plus motivant. Voglio un lavoro più stimolante. 私 は もっと 面白い 仕事 が したい です 。 나는 더 재미있는 일을 원한다. Ik wil een spannender baan. Chcę bardziej ekscytującej pracy. Eu quero um trabalho mais excitante. Мне нужна более увлекательная работа. Jag vill ha ett mer spännande jobb. 我 想要 一个 更 刺激 的 工作 。

Ψάχνω για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο. Je cherche|||||| "Looking for"|for||||| Ich suche einen neuen Job im Internet. I look for a new job online. Busco un nuevo trabajo por Internet. Je cherche un nouveau travail sur Internet. Cerco un nuovo lavoro su internet. 私 は オンライン で 新しい 仕事 を 探します 。 나는 온라인상에서 새로운 일자리를 찾는다. Ik kijk op internet naar een nieuwe baan. Szukam nowej pracy online. Eu procuro por um novo trabalho na internet. Я ищу новую работу в интернете. Jag letar efter ett nytt jobb online. 我 在 网上 找 新 工作 。

Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια. Es gibt viele Jobs in Restaurants. There are many jobs in restaurants. Hay muchos trabajos en restaurantes. Il y a beaucoup d'emplois dans les restaurants. Ci sono molte offerte di lavoro in ristoranti. レストラン で は たくさんの 仕事 が あります 。 레스토랑에는 많은 일자리들이 있다. Er is veel werk in restaurants. Istnieje wiele miejsc pracy w restauracjach. Existem muitos trabalhos em restaurantes. Есть много рабочих мест в ресторанах. Det finns många jobb på restauranger. 餐馆 里 有 很多 工作 。

Υπάρχουν επίσης πολλές δουλειές σε καταστήματα. Es gibt auch viele Jobs in Geschäften. There are also many jobs in stores. También hay muchos trabajos en tiendas. Il y a aussi beaucoup d'emplois dans les magasins. Ci sono molte offerte di lavoro anche in negozi. また お 店 でも たくさんの 仕事 が あります 。 가게에도 많은 일자리들이 있다. Er is ook veel werk in winkels. Existem também muitos trabalhos em lojas. Есть также много рабочих мест в магазинах. Det finns också många jobb i affärer. 商店 里 也 有 很多 工作 。

Δεν μπορώ να μαγειρέψω πολύ καλά. |can't||cook|| Ich kann nicht sehr gut kochen. I can't cook very well. Yo no cocino muy bien. Je ne sais pas très bien cuisiner. Non so cucinare molto bene. 私 は 料理 が 得意 では ありません 。 나는 요리를 그다지 잘 못한다. Ik ben niet erg goed in koken. Nie potrafię dobrze gotować. Eu não consigo cozinhar muito bem. Я не очень хорошо готовлю. Jag är inte så bra på att laga mat. 我 不太会 做饭 。

Αλλά μου αρέσει να ψωνίζω και να μιλάω σε κόσμο. ||||faire du shopping||||| ||||shop||||| ||||einkaufen||||| Aber ich kaufe gerne ein und rede gerne mit Leuten. But I like shopping and talking to people. Pero me gusta ir de compras y hablar con la gente. Mais j'aime faire les courses et parler aux gens. Ma mi piace fare shopping e parlare con le persone. しかし 私 は ショッピング や 人 と 話す こと が 好き です 。 그러나 나는 쇼핑하는 것과 사람들과 이야기 나누는 것을 좋아한다. Maar ik houd van winkelen en met mensen praten. Ale uwielbiam zakupy i rozmowy z ludźmi. Mas eu gosto de comprar e falar com as pessoas. Но мне нравится делать покупки и общаться с людьми. Men jag tycker om att handla och prata med folk. 但是 我 喜欢 购物 和 与 人们 交流 。

Ελπίζω ότι μπορώ να βρω μια δουλειά σε κατάστημα. ||||finden|||| ||||find|||| Ich hoffe, ich finde einen Job in einem Geschäft. I hope I can find a job in a store. Espero poder encontrar un trabajo en una tienda. J'espère que je trouverai un travail dans un magasin. Spero di poter trovare un lavoro in un negozio. 私 は お 店 で 仕事 を 探したい と 願って います 。 나는 가게에서 일자리를 찾을 수 있길 바란다. Ik hoop dat ik een baan in een winkel kan vinden. Mam nadzieję, że dostanę pracę w sklepie. Eu espero conseguir um trabalho numa loja. Я надеюсь, что смогу найти работу в магазине. Jag hoppas att jag kan hitta ett jobb i en affär. 我 希望 我 可以 在 商场 找到 一个 工作 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

1) Ο Κίμωνας θέλει μια καινούρια δουλειά. |Cimon|||| 1) Kimonas will einen neuen Job. 1) Kimonas wants a new job. 1) Kimon quiere un nuevo trabajo. 1) Kimono veut un nouveau travail. 1) Kimonas vuole un nuovo lavoro. 1) ジーン は 新しい 仕事 が 欲しい です 。 1) 현우는 새로운 일자리를 원한다. 1) Kimonas wil een nieuwe baan. 1) Simon chce znaleźć nową pracę. 1) Kimonas quer um novo trabalho. 1) Кимонас хочет найти новую работу. 1) Kimonas vill ha ett nytt jobb. 1) 盖诺 想要 一个 新 工作 。

Θέλει ο Κίμωνας μια καινούρια δουλειά? ||Cimon||| Will Kimonas einen neuen Job? Does Kimonas want a new job? ¿Kimon quiere un nuevo trabajo? Est-ce qu'Kimono veut un nouveau travail ? Kimonas vuole un nuovo lavoro? ジーン は 新しい 仕事 が 欲しい です か ? 현우는 새로운 일자리를 원하니? Wil Kimonas een nieuwe baan? Czy Simon chce znaleźć nową pracę? Kimonas quer um novo trabalho? Кимонас нужна новая работа? Vill Kimonas ha ett nytt jobb? 盖诺 想要 一个 新 工作 吗 ?

Ναι, ο Κίμωνας θέλει μια καινούρια δουλειά. ||Cimon|||| Ja, Kimonas will einen neuen Job. Yes, Kimonas wants a new job. Sí, Kimon quiere un nuevo trabajo. Oui, Kimono veut un nouveau travail. Sì, Kimonas vuole un nuovo lavoro. はい 、 ジーン は 新しい 仕事 が 欲しい です 。 응, 현우는 새로운 일자리를 원해. Ja, Kimonas wil een nieuwe baan. Tak, Simon chce znaleźć nową pracę. Sim, Kimonas quer um novo trabalho. Да, Кимонас нужна новая работа. Ja, Kimonas vill ha ett nytt jobb. 是 的 , 盖诺 想要 一个 新 工作 。

2) Ο Κίμωνας νομίζει ότι η δουλειά του είναι πολύ βαρετή. 2) Kimonas findet seinen Job zu langweilig. 2) Kimonas thinks his job is too boring. 2) Kimon piensa que su trabajo es muy aburrido. 2) Kimono trouve son travail trop ennuyeux. 2) Kimonas pensa che il suo lavoro sia troppo noioso. 2) ジーン は 仕事 が 退屈 すぎる と 感じて います 。 2) 현우는 자신의 일이 너무 지루하다고 생각한다. 2) Kimonas vindt zijn werk te saai. 2) Simon uważa, że jego praca jest bardzo nudna. 2) Kimonas acha que seu trabalho é muito chato. 2) Кимонас думает, что его работа слишком скучная. 2) Kimonas tycker att hans jobb är för tråkigt. 2) 盖诺 觉得 他 的 工作 太 无聊 了 。

Αρέσει στον Κίμωνα η δουλειά του στο γραφείο? |dem|Kimon||||| ||Kimon||||| Mag Kimonas seinen Bürojob? Does Kimonas like his office job? ¿A Kimon le gusta su trabajo de oficina? Est-ce qu'Kimono aime son travail de bureau ? A Kimono piace il suo lavoro in ufficio? ジーン は 事務 仕事 が 好き です か ? 현우는 자신의 사무직 일자리를 좋아하니? Houdt Kimonas van zijn kantoorbaan? Czy Simon lubi swoją pracę w biurze? Kimonas gosta do seu trabalho? Кимонас нравится его офисная работа? Tycker Kimonas om sitt kontorsjobb? 盖诺 喜欢 他 的 办公室 工作 吗 ?

Όχι, δεν του αρέσει η δουλειά του στο γραφείο. Nein, er mag seinen Bürojob nicht. No, he doesn't like his office job. No, a él no le gusta su trabajo de oficina. Non, il n'aime pas son travail de bureau. No, non gli piace il suo lavoro in ufficio. いいえ 、 彼 は 事務 仕事 が 好き では ありません 。 아니, 그는 자신의 사무직 일자리를 좋아하지 않아. Nee, hij houdt niet van zijn kantoorbaan. Nie, nie lubi swojej pracy w biurze. Não, ele não gosta do seu trabalho no escritório. Нет, ему не нравится его офисная работа. Nej, han tycker inte om sitt kontorsjobb. 不 , 他 不 喜欢 他 的 办公室 工作 。

Νομίζει ότι η δουλειά του είναι πολύ βαρετή. |||||||langweilig Er findet seinen Job zu langweilig. He thinks his job is too boring. Él piensa que su trabajo es muy aburrido. Il trouve son travail trop ennuyeux. Pensa che il suo lavoro sia troppo noioso. 彼 は 仕事 が 退屈 すぎる と 感じて います 。 그는 자신의 일이 너무 지루하다고 생각해. Hij vindt zijn werk te saai. Uważa, że jego praca jest zbyt nudna. Ele acha que seu trabalho é muito chato. Он думает, что его работа скучная. Han tycker att hans jobb är för tråkigt. 他 觉得 他 的 工作 太 无聊 了 。

3) Ο Κίμωνας θέλει μια πιο συναρπαστική δουλειά. |||||exciting| 3) Kimonas will einen interessanteren Job. 3) Kimonas wants a more exciting job. 3) Kimon quiere un trabajo más emocionante. 3) Kimono veut un travail plus motivant. 3) Kimonas vuole un lavoro più stimolante. 3) ジーン は もっと 面白い 仕事 が したい です 。 3) 현우는 더 재미있는 일을 원한다. 3) Kimonas wil een spannender baan. 3) Simon chce bardziej ekscytującej pracy. 3) Kimonas quer um trabalho mais excitante. 3) Кимонас хочет более увлекательную работу. 3) Kimonas vill ha ett mer spännande jobb. 3) 盖诺 想要 一个 更 刺激 的 工作 。

Θέλει ο Κίμωνας μια βαρετή δουλειά? ||||langweilige| ||Cimon||boring| Will Kimonas einen langweiligen Job? Does Kimonas want a boring job? ¿Kimon quiere un trabajo aburrido? Est-ce qu'Kimono veut un travail ennuyeux ? Kimonas vuole un lavoro noioso? ジーン は 退屈 な 仕事 を したい です か ? 현우는 지루한 일을 원하니? Wil Kimonas een saaie baan? Czy Simon chce mieć nudną pracę? Kimonas quer um trabalho chato? Кимонас хочет скучную работу? Vill Kimonas ha ett tråkigt jobb? 盖诺 想要 一个 无聊 的 工作 吗 ?

Όχι, ο Κίμωνας θέλει μια πιο συναρπαστική δουλειά. Nein, Kimonas will einen interessanteren Job. No, Kimonas wants a more exciting job. No, Kimon quiere un trabajo más emocionante. Non, Kimono veut un travail plus motivant. No, Kimonas vuole un lavoro più stimolante. いいえ 、 ジーン は もっと 面白い 仕事 が したい です 。 아니, 현우는 더 재미있는 일을 원해. Nee, Kimonas wil een spannendere baan. Nie, Simon chce bardziej ekscytującej pracy. Não, Kimonas quer um trabalho mais excitante. Нет, Кимонас хочет более увлекательную работу. Nej, Kimonas vill ha ett mer spännande jobb. 不 , 盖诺 想要 一个 更 刺激 的 工作 。

4) Ο Κίμωνας ψάχνει για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο. ||sucht nach||||||Internet 4) Kimonas sucht einen neuen Job im Internet. 4) Kimonas looks for a new job online. 4) Kimon busca un nuevo trabajo por Internet. 4) Kimono cherche un nouveau travail sur Internet. 4) Kimonas cerca un nuovo lavoro su internet. 4) ジーン は オンライン で 新しい 仕事 を 探して います 。 4) 현우는 온라인상에서 새로운 일자리를 찾는다. 4) Kimonas kijkt op internet naar een nieuwe baan. 4) Simon szuka nowej pracy w Internecie. 4) Kimonas quer um novo trabalho na internet 4) Кимонас ищет новую работу в интернете. 4) Kimonas letar efter ett nytt jobb online. 4) 盖诺 在 网上 找 新 工作 。

Ψάχνει ο Κίμωνας για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο? Sucht|||||||| ||||||||internet Sucht Kimonas einen neuen Job im Internet? Does Kimonas look for a job online? ¿Kimon busca un nuevo trabajo por Internet? Est-ce qu'Kimono cherche un nouveau travail sur Internet ? Kimonas cerca un nuovo lavoro su internet? ジーン は オンライン で 仕事 を 探して います か ? 현우는 온라인상에서 일자리를 찾니? Kijkt Kimonas naar op internet naar een nieuwe baan? Czy Simon szuka nowej pracy w internecie? Kimonas procura por um trabalho na internet? Кимонас ищет новую работу в интернете? Letar Kimonas efter ett nytt jobb online? 盖诺 在 网上 找 新 工作 吗 ?

Ναι, ψάχνει για μια καινούρια δουλειά στο διαδίκτυο. |||||||Internet Ja, er sucht einen neuen Job im Internet. Yes, he looks for a new job online. Sí, Kimon busca un nuevo trabajo por Internet. Oui, il cherche un nouveau travail sur Internet. Sì, cerca un nuovo lavoro su internet. はい 、 彼 は オンライン で 新しい 仕事 を 探して います 。 응, 그는 온라인상에서 새로운 일자리를 찾아. Ja, hij kijkt op internet naar een nieuwe baan. Tak, szuka nowej pracy online. Sim, ele procura por um trabalho na internet. Да, он ищет новую работу в интернете. Ja, han letar efter ett nytt jobb online. 是 的 , 他 在 网上 找 新 工作 。

5) Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια. ||emplois||restaurants 5) Es gibt viele Jobs in Restaurants. 5) There are many jobs in restaurants. 5) Hay muchos trabajos en restaurantes. 5) Il y a beaucoup d'emplois dans les restaurants. 5) Ci sono molte offerte di lavoro in ristoranti. 5) レストラン では たくさんの 仕事 が あります 。 5) 레스토랑에는 많은 일자리가 있다. 5) Er is veel werk in restaurants. 5) Istnieje wiele miejsc pracy w restauracjach. 5) Existem muitos trabalhos em restaurantes. 5) В ресторанах много работы. 5) Det finns många jobb på restauranger. 5) 餐馆 里 有 很多 工作 。

Υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια? Gibt es viele Jobs in Restaurants? Are there many jobs in restaurants? ¿Hay muchos trabajos en restaurantes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois dans les restaurants ? Ci sono molti lavori in ristoranti? レストラン では たくさんの 仕事 が あります か ? 레스토랑에는 많은 일자리가 있니? Is er veel werk in restaurants? Czy jest wiele miejsc pracy w restauracjach? Existem muitos trabalhos em restaurantes? В ресторанах много работы? Finns det många jobb på restauranger? 餐馆 里 有 很多 工作 吗 ?

Ναι, υπάρχουν πολλές δουλειές σε εστιατόρια. Ja, es gibt viele Jobs in Restaurants. Yes, there are many jobs in restaurants. Sí, hay muchos trabajos en restaurantes. Oui, il y a beaucoup d'emplois dans les restaurants. Sì, ci sono molte offerte di lavoro in ristoranti. はい 、 レストラン では たくさんの 仕事 が あります 。 응, 레스토랑에는 많은 일자리가 있어. Ja, er is veel werk in restaurants. Tak, istnieje wiele miejsc pracy w restauracjach. Sim, existem muitos trabalhos em restaurantes. Да, в ресторанах много работы. Ja, det finns många jobb på restauranger. 是 的 , 餐馆 里 有 很多 工作 。

6) Ο Κίμωνας δεν μπορεί να μαγειρέψει πολύ καλά. |||||kochen|| The||||||| 6) Kimonas kann nicht sehr gut kochen. 6) Kimonas can't cook very well. 6) Kimon no cocina muy bien. 6) Kimono ne sait pas très bien cuisiner. 6) Kimonas non sa cucinare molto bene. 6) ジーン は 料理 が 得意 では ありません 。 6) 현우는 요리를 그다지 잘 못한다. 6) Kimonas is niet goed in koken. 6) Simon nie potrafi dobrze gotować. 6) Kimonas não consegue cozinhar bem. 6) Кимонас не очень хорошо готовит. 6) Kimonas är inte så bra på att laga mat. 6) 盖诺 不太会 做饭 。

Μπορεί ο Κίμωνας να μαγειρέψει καλά? ||||cook| Kann Kimonas gut kochen? Can Kimonas cook well? ¿Kimon cocina muy bien? Est-ce qu'Kimono fait bien la cuisine ? Kimonas sa cucinare bene? ジーン は 料理 が 得意 です か ? 현우는 요리를 잘 할 수 있니? Kan Kimonas goed koken? Kimonas cozinha bem? Кимонас умеет хорошо готовить? Är Kimonas bra på att laga mat? 盖诺 做饭 做得好 吗 ?

Όχι, ο Κίμωνας δεν μπορεί να μαγειρέψει πολύ καλά. Nein, Kimonas kann nicht sehr gut kochen. No, Kimonas can't cook very well. No, Kimon no cocina muy bien. Non, Kimono ne sait pas très bien cuisiner. No, Kimonas non sa cucinare molto bene. いいえ 、 ジーン は 料理 が 得意 では ありません 。 아니, 현우는 요리를 그다지 잘 못해. Nee, Kimonas kan niet erg goed koken. Nie, Simon nie potrafi dobrze gotować. Não, Kimonas não consegue cozinhar bem. Нет, Кимонас не очень хорошо готовит. Nej, Kimonas är inte så bra på att laga mat. 不 , 盖诺 做饭 做 得 不太好 。

7) Στον Κίμωνα αρέσει να ψωνίζει και να μιλάει σε κόσμο. ||||einkaufen gehen||||| 7) Kimonas kauft gerne ein und redet gerne mit Menschen. 7) Kimonas likes shopping and talking to people. 7) A Kimon le gusta ir de compras y hablar con la gente. 7) Kimono aime faire les courses et parler aux gens. 7) A Kimono piace fare shopping e parlare con le persone. 7) ジーン は ショッピング や 人 と 話す こと が 好き です 。 7) 현우는 쇼핑하는 것과 사람들과 이야기 나누는 것을 좋아한다. 7) Kimonas houdt van winkelen en met mensen praten. 7) Simon lubi robić zakupy i rozmawiać z ludźmi. 7) Kimonas gosta de comprar e conversar com pessoas. 7) Кимонас нравится делать покупки и общаться с людьми. 7) Kimonas tycker om att handla och prata med folk. 7) 盖诺 喜欢 购物 和 与 人们 交谈 。

Αρέσει στον Κίμωνα να μιλάει σε κόσμο? ||||||monde Spricht Kimonas gerne mit Menschen? Does Kimonas like talking to people? ¿A Kimon le gusta hablar con la gente? Est-ce qu'Kimono aime parler aux gens ? A Kimono piace parlare con le persone? ジーン は 人 と 話す こと が 好き です か ? 현우는 사람들과 이야기 나누는 것을 좋아하니? Houdt Kimonas van praten met mensen? Czy Simon lubi rozmawiać z ludźmi? Kimonas gosta de conversar com pessoas? Кимонас любит говорить с людьми? Tycker Kimonas om att prata med folk? 盖诺 喜欢 与 人们 交谈 吗 ?

Ναι, στον Κίμωνα αρέσει να μιλάει σε κόσμο και να ψωνίζει. Ja, Kimonas redet gerne mit Menschen und kauft gerne ein. Yes, Kimonas likes talking to people, and shopping. Sí, a Kimon le gusta hablar con la gente, e ir de compras. Oui, Kimono aime parler aux gens, et faire les courses. Sì, a Kimono piace parlare con le persone, e anche fare shopping. はい 、 ジーン は 人 と 話したり ショッピング したり する こと が 好き です 。 응 현우는 사람들과 이야기 나누는 것, 그리고 쇼핑하는 것을 좋아해. Ja, Kimonas houdt van praten met mensen en van winkelen. Tak, Simon lubi rozmawiać z ludźmi i robić zakupy. Sim, Kimonas gosta de conversar com pessoas, e fazer compras. Да, Кимонас любит общаться и делать покупки. Ja, Kimonas tycker om att prata med folk, och att handla. 是 的 , 盖诺 喜欢 与 人们 交谈 还有 购物 。

8) Ο Κίμωνας θέλει να βρει μια δουλειά σε κατάστημα. ||||finden|||| ||||||||store 8) Kimonas will einen Job in einem Geschäft finden. 8) Kimonas wants to find a job in a store. 8) Kimon quiere encontrar trabajo en una tienda. 8) Kimono veut trouver un travail dans un magasin. 8) Kimonas vuole trovare un lavoro in un negozio. 8) ジーン は お 店 で 仕事 を 見つけたい です 。 8) 현우는 가게에서 일자리를 찾길 원한다. 8) Kimonas wil een baan in een winkel vinden. 8) Simon chce dostać pracę w sklepie. 8) Kimonas quer achar um trabalho numa loja. 8) Кимонас хочет найти работу в магазине. 8) Kimonas vill hitta ett jobb i en affär. 8) 盖诺 想 在 商场 找 一个 工作 。

Θέλει ο Κίμωνας μια δουλειά σε εστιατόριο? Will Kimonas einen Job in einem Restaurant? Does Kimonas want a job in a restaurant? ¿Kimon quiere un trabajo en un restaurante? Est-ce qu'Kimono veut un travail dans un restaurant ? Kimonas vuole un lavoro in un ristorante? ジーン は レストラン で 仕事 を したい です か ? 현우는 레스토랑에서 일자리를 원하니? Wil Kimonas een baan in een restaurant? Czy Simon chce pracować w restauracji? Kimonas quer um trabalho num restaurante? Кимонас хочет работать в ресторане? Vill Kimonas ha ett jobb i en restaurang? 盖诺 想 在 餐馆 找 一个 工作 吗 ?

Όχι, δεν θέλει μια δουλειά σε εστιατόριο. Nein, er will keinen Job in einem Restaurant. No, he doesn't want a job in a restaurant. No, él no quiere trabajo en un restaurante. Non, il ne veut pas un travail dans un restaurant. No, lui non vuole un lavoro in un ristorante. いいえ 、 彼 は レストラン で は 仕事 を したく ありません 。 아니, 그는 레스토랑에서 일자리를 원하지 않아. Nee, hij wil geen baan in een restaurant. Nie, nie chce pracować w restauracji. Não, ele não quer um trabalho num restaurante. Нет, Кимонас не хочет работать в ресторане. Nej, han vill inte ha ett jobb i en restaurang. 不 , 他 不想 在 餐馆 找 一个 工作 。

Θέλει να βρει μια δουλειά σε κατάστημα. ||||||store Er will einen Job in einem Geschäft finden. He wants to find a job in a store. Él quiere encontrar trabajo en una tienda. Il veut trouver un travail dans un magasin. Lui vuole trovare un lavoro in un negozio. 彼 は お 店 で 仕事 を みつけたい です 。 그는 가게에서 일자리를 찾길 원해. Hij wil een baan vinden in een winkel. Chce dostać pracę w sklepie. Ele quer achar um trabalho numa loja. Он хочет найти работу в магазине. Han vill hitta ett jobb i en affär. 他 想 在 商场 找 一个 工作 。