×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος πέντε

Α: Γιατί κάνετε τόσο πολλές ερωτήσεις για το κορίτσι που μένει με τον αδερφό σας;

Γ: Δεν έχει απαντήσει στα μέιλ μου εδώ και πολλές εβδομάδες.

Νομίζω πως ξέρω το γιατί.

Α: Γιατί; Ίσως είναι απλώς απασχολημένος.

Πιθανόν είναι πολύ απασχολημένος για να σας γράψει.

Γ: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή είναι ερωτευμένος με αυτό το κορίτσι.

Α: Γιατί το λέτε αυτό; Πού το ξέρετε;

Γ: Γιατί το λέω αυτό;

Α: Ναι, γιατί το λέτε αυτό;

Γ: Συνηθίζαμε να γράφουμε ο ένας στον άλλο όλη την ώρα.

Στέλναμε μέιλ ο ένας στον άλλο κάθε βδομάδα.

Σταμάτησε να μου γράφει.

Α: Και λοιπόν; Πιθανόν έχει άλλα πράγματα να κάνει.

Γ: Τώρα δεν έχω ποτέ νέα του.

Δε μου γράφει πια.

Α: Γιατί κάνετε τόσο πολλές ερωτήσεις για το κορίτσι που μένει με τον αδερφό σας; A: Warum stellst du so viele Fragen über das Mädchen, das mit deinem Bruder zusammenlebt? A: Why do you ask so many questions about the girl who lives with your brother? R: ¿Por qué haces tantas preguntas sobre la chica que vive con tu hermano? Q: Pourquoi posez-vous autant de questions sur la fille qui vit avec votre frère? A: Perché fai così tante domande sulla ragazza che vive con tuo fratello? A: Hvorfor stiller du så mange spørsmål om jenta som bor sammen med broren din? A: Por que você faz tantas perguntas sobre a garota que fica com seu irmão? А: Почему ты задаешь так много вопросов о девушке, которая живет с твоим братом?

Γ: Δεν έχει απαντήσει στα μέιλ μου εδώ και πολλές εβδομάδες. C: Er hat seit vielen Wochen nicht mehr auf meine E-Mails geantwortet. C: He hasn't responded to my emails in several weeks. C: No ha respondido a mis correos electrónicos durante muchas semanas. C: Il ne m'a pas répondu depuis plusieurs semaines. C: Non risponde alle mie email da molte settimane. C: Han har ikke svart på e-postene mine på mange uker. G: Ele não responde meus e-mails há muitas semanas. C: Он не отвечает на мои электронные письма уже несколько недель.

Νομίζω πως ξέρω το γιατί. Ich glaube ich weiß warum. I think I know why. Creo que sé por qué. Je pense que je sais pourquoi. Penso di sapere perché. Jeg tror jeg vet hvorfor. Myślę, że wiem dlaczego. Acho que sei por quê. Думаю, я знаю, почему.

Α: Γιατί; Ίσως είναι απλώς απασχολημένος. A: Warum? Vielleicht ist er nur beschäftigt. A: Why? Maybe he's just busy. A: ¿Por qué? Quizás solo esté ocupado. R: Pourquoi? Peut-être qu'il est juste occupé. R: Perché? Forse è solo impegnato. A: Hvorfor? Kanskje han bare er opptatt. O: Dlaczego? Może jest po prostu zajęty. A: Por quê? Talvez ele esteja apenas ocupado. А: Почему? Может быть, он просто занят.

Πιθανόν είναι πολύ απασχολημένος για να σας γράψει. Er ist wahrscheinlich zu beschäftigt, um Ihnen zu schreiben. He is probably too busy to write to you. Probablemente esté demasiado ocupado para escribirle. Il est probablement trop occupé pour vous écrire. Probabilmente è troppo occupato per scriverti. Han er sannsynligvis for opptatt til å skrive til deg. Prawdopodobnie jest zbyt zajęty, aby do Ciebie pisać. Ele provavelmente está muito ocupado escrevendo para você. Вероятно, он слишком занят, чтобы писать вам.

Γ: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή είναι ερωτευμένος με αυτό το κορίτσι. C: Ich denke, das liegt daran, dass er in dieses Mädchen verliebt ist. C: I think this is because he is in love with this girl. C: Creo que esto se debe a que está enamorado de esta chica. C: Je pense que c'est parce qu'il est amoureux de cette fille. C: Penso che sia perché è innamorato di questa ragazza. C: Jeg tror dette er fordi han er forelsket i denne jenta. C: Myślę, że to dlatego, że jest zakochany w tej dziewczynie. G: Eu acho que é porque ele está apaixonado por essa garota. C: Я думаю, это потому, что он влюблен в эту девушку.

Α: Γιατί το λέτε αυτό; Πού το ξέρετε; A: Warum sagst du das? Woher weißt du das? A: Why do you say that? Where do you know that? A: ¿Por qué dices eso? ¿Cómo lo sabes? A: Pourquoi tu dis ça? Où le savez-vous? R: Perché dici così? Come fai a saperlo? A: Hvorfor sier du det? Hvor vet du det? O: Dlaczego tak mówisz? Skąd wiesz? A: Por que você está dizendo isso? Onde você conhece isso? А: Почему ты так говоришь? Откуда ты это знаешь?

Γ: Γιατί το λέω αυτό; C: Warum sage ich das? C: Why am I saying this? C: ¿Por qué digo eso? C: Pourquoi je dis ça? C: Perché lo dico? C: Hvorfor sier jeg dette? C: Dlaczego to mówię? G: Por que estou dizendo isso? К: Почему я это говорю?

Α: Ναι, γιατί το λέτε αυτό; A: Ja, warum sagst du das? A: Yes, why do you say that? R: Sí, ¿por qué dices eso? A: Oui, pourquoi tu dis ça? R: Sì, perché dici così? A: Ja, hvorfor sier du det? O: Tak, dlaczego tak mówisz? A: Sim, por que você está dizendo isso? А: Да, почему ты так говоришь?

Γ: Συνηθίζαμε να γράφουμε ο ένας στον άλλο όλη την ώρα. C: Wir haben uns die ganze Zeit geschrieben. C: We used to text each other all the time. C: Solíamos escribirnos todo el tiempo. C: Nous nous écrivions tout le temps. C: Ci scrivevamo sempre. C: Vi pleide å sende tekstmeldinger til hverandre hele tiden. C: Cały czas do siebie pisaliśmy. G: Costumávamos escrever um para o outro o tempo todo. C: Раньше мы постоянно переписывались.

Στέλναμε μέιλ ο ένας στον άλλο κάθε βδομάδα. Wir haben uns jede Woche E-Mails geschickt. We emailed each other every week. Nos enviamos correos electrónicos cada semana. Nous nous sommes envoyés des courriels chaque semaine. Ci siamo scambiati email ogni settimana. Vi sendte e-post til hverandre hver uke. Co tydzień wysyłaliśmy do siebie e-maile. Enviámos um e-mail a cada semana. Мы писали друг другу по электронной почте каждую неделю.

Σταμάτησε να μου γράφει. Er hörte auf, mir zu schreiben. Stop texting me. Dejó de escribirme. Elle a cessé de m'écrire. Smettila di scrivermi. Slutt å sende meg tekstmeldinger. Ela parou de escrever para mim. Перестань писать мне.

Α: Και λοιπόν; Πιθανόν έχει άλλα πράγματα να κάνει. A: Na und? Wahrscheinlich hat er andere Dinge zu tun. A: So what? He probably has other things to do. A: ¿Y qué? Probablemente tenga otras cosas que hacer. R : Et alors ? Il a probablement d'autres choses à faire. R: E allora? Probabilmente ha altre cose da fare. A: Hva så? Han har sikkert andre ting å gjøre. O: I co z tego? Prawdopodobnie ma inne rzeczy do zrobienia. A: E então? Ele provavelmente tem outras coisas para fazer. А: И что? Вероятно, у него есть другие дела.

Γ: Τώρα δεν έχω ποτέ νέα του. C: Jetzt höre ich nichts mehr von ihm. C: Now I never hear from him. C: Ahora nunca supe de él. C: Je n'ai jamais entendu parler de lui. C: Ora non lo sento mai. C: Nå hører jeg aldri fra ham. C: Teraz nigdy nie mam od niego wiadomości. G: Agora eu nunca tenho as notícias dele. C: Теперь я никогда не слышу от него.

Δε μου γράφει πια. Er schreibt mir nicht mehr. He doesn't write to me anymore. Ya no me escribe. Il ne m'écrit plus. Non mi scrive più. Han skriver ikke til meg lenger. Już do mnie nie pisze. Ele não está mais escrevendo para mim. Он больше не пишет мне.