×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος είκοσι τρία

Γ: Από πότε μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να κοιμούνται στο κρεβάτι κάποιου όταν είναι κουρασμένοι; Δε θα έπρεπε να ζητούν την άδεια;

Γ: Δεν υπήρχε κανείς εδώ για να του τη ζητήσω.

Γιατί σε ενοχλεί τόσο πολύ; Είσαι η κοπέλα του Γιώργου; Αυτός είναι ο λόγος;

Γ: Όχι, δεν είμαι η κοπέλα του Γιώργου, αν θες να ξέρεις.

Είμαι μαθήτρια του Γιώργου στα μαθήματα γλώσσας.

Γ: Πλάκα μου κάνεις; Είσαι μαθήτρια του Γιώργου στα μαθήματα γλώσσας; Δεν μπορείς να με ξεγελάσεις.

Γ: Όχι, το εννοώ.

Ο Γιώργος με βοηθάει να μάθω αγγλικά.

Γ: Μα μιλάς αγγλικά πολύ καλά.

Δεν το πιστεύω ότι είσαι μαθήτριά του.

Γ: Κι όμως είμαι, ή μάλλον ήμουν.

Όταν πρωτοήρθα εδώ δεν μπορούσα να μιλήσω πολύ καλά.

Γ: Και ζώντας απλώς με το Γιώργο έμαθες να μιλάς τόσο καλά; Σε βοήθησε τόσο πολύ;

Γ: Δε μιλάω μόνο καλά, επίσης γράφω καλά και δε δυσκολεύομαι να διαβάσω δύσκολα βιβλία.

Γ: Λοιπόν, πώς έμαθες; Ποιο είναι το μυστικό;

Γ: Από πότε μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να κοιμούνται στο κρεβάτι κάποιου όταν είναι κουρασμένοι; Δε θα έπρεπε να ζητούν την άδεια; ||||||||||sleep|in the||someone's||||||||ask for|| C3: Seit wann können Menschen in jemandes Bett schlafen gehen, wenn sie müde sind? Sollten sie nicht um Erlaubnis bitten? C: Since when can people go and sleep in someone's bed when they are tired? Shouldn't they ask permission? C: ¿Desde cuándo la gente puede ir a dormir a la cama de alguien cuando está cansada? ¿No deberían pedir permiso? C : Depuis quand peut-on aller dormir dans le lit de quelqu'un quand on est fatigué ? Ne devrait-on pas demander la permission ? C3: Da quando le persone possono andare a dormire nel letto di qualcuno quando sono stanche? Non dovrebbero chiedere il permesso? C3: Desde quando as pessoas podem ir dormir na cama de alguém quando estão cansadas? Eles não deveriam pedir permissão? C3: С каких это пор люди могут спать и спать в чьей-то постели, когда они устали? Разве они не должны спрашивать разрешения? C3: Відколи люди можуть спати в чиємусь ліжку, коли вони втомлені? Хіба вони не повинні запитати дозволу?

Γ: Δεν υπήρχε κανείς εδώ για να του τη ζητήσω. C: Es war niemand hier, um sie zu fragen. C: There was no one here to ask for it. C: No había nadie aquí para preguntarle. C : Il n'y avait personne ici pour le lui demander. C: Non c'era nessuno qui a chiederglielo. C: Não tinha ninguém aqui para pedir. C: Здесь никого не было, чтобы спросить ее. С: Тут не було в кого її запитати.

Γιατί σε ενοχλεί τόσο πολύ; Είσαι η κοπέλα του Γιώργου; Αυτός είναι ο λόγος; ||"bother"||||||||||| Warum stört es dich so sehr? Bist du Georges Freundin? Das ist der Grund; Why does it bother you so much? Are you Giorgo's girlfriend? This is the reason? Pourquoi cela vous dérange-t-il tant ? Êtes-vous la petite amie de George ? Est-ce la raison ? Perché ti dà così tanto fastidio? Sei la ragazza di George? Questo è il motivo; Por que isso te incomoda tanto? Você é a namorada de George? Esta é a razão; Почему это тебя так беспокоит? Ты девушка Джорджа? Это причина; Чому вас це так турбує? Ти дівчина Джорджа? Це причина;

Γ: Όχι, δεν είμαι η κοπέλα του Γιώργου, αν θες να ξέρεις. C3: Nein, ich bin nicht Georges Freundin, wenn du es wissen willst. Q: No, I'm not Giorgo's girl if you want to know. C : Non, je ne suis pas la petite amie de George, si vous voulez savoir. C3: No, non sono la ragazza di George, se vuoi saperlo. C3: Não, eu não sou namorada do George, se você quer saber. C3: Нет, я не девушка Джорджа, если вы хотите знать.

Είμαι μαθήτρια του Γιώργου στα μαθήματα γλώσσας. ||||||language classes Ich bin ein Schüler von George im Sprachunterricht. I am Giorgo's student in language classes. J'ai suivi les cours de langue de George. Sono uno studente di George in lezioni di lingua. Sou aluno de George nas aulas de idiomas.

Γ: Πλάκα μου κάνεις; Είσαι μαθήτρια του Γιώργου στα μαθήματα γλώσσας; Δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. |"joking"||||||||||||||fool C: Willst du mich veräppeln? Bist du ein Schüler von George im Sprachunterricht? Du kannst mich nicht reinlegen. C: Are you kidding me? Are you Giorgo's student in language classes? You can't fool me. C : Vous vous moquez de moi ? Es-tu l'élève de George en cours de langue ? Vous ne pouvez pas me tromper. C: Mi stai prendendo in giro? Sei uno studente di George in lezioni di lingua? Non mi puoi prendere in giro. C: Você está brincando comigo? Você é aluno de George nas aulas de idiomas? Você não pode me enganar. C: Ты что, шутишь? Вы ученик Джорджа на уроках языка? Вы не можете обмануть меня. С: Ти жартуєш? Ти учень Джорджа на уроках мови? Ти не можеш мене обдурити.

Γ: Όχι, το εννοώ. C3: Nein, ich meine es ernst. Q: No, I mean it. C: No, lo digo en serio. C : Non, je suis sincère. C3: No, dico sul serio. C3: Não, estou falando sério. C3: Нет, я имею в виду. C3: Ні, я маю на увазі.

Ο Γιώργος με βοηθάει να μάθω αγγλικά. George hilft mir, Englisch zu lernen. Giorgos helps me learn English. George me está ayudando a aprender inglés. George m'aide à apprendre l'anglais. George mi aiuta a imparare l'inglese. George me ajuda a aprender inglês. Джордж помогает мне учить английский. Джордж допомагає мені вивчити англійську.

Γ: Μα μιλάς αγγλικά πολύ καλά. ||speak||| C: Aber du sprichst sehr gut Englisch. C: You speak English very well. C: Pero hablas muy bien inglés. C : Mais vous parlez très bien l'anglais. C: Ma parli molto bene l'inglese. C: Mas você fala inglês muito bem. C: Но вы говорите по-английски очень хорошо. C: Але ви дуже добре розмовляєте англійською.

Δεν το πιστεύω ότι είσαι μαθήτριά του. |||||his student| Ich glaube nicht, dass du sein Schüler bist. I can't believe you're his student. No puedo creer que seas su alumno. Je n'arrive pas à croire que tu sois son élève. Non credo che tu sia suo allievo. Eu não posso acreditar que você é seu aluno. Я не верю, что вы его ученик. Я не вірю, що ти його учень.

Γ: Κι όμως είμαι, ή μάλλον ήμουν. C3: Und doch bin ich oder besser gesagt. C: And yet I am, or rather I was. C: Y sin embargo lo soy, o más bien lo era. C : Et pourtant, je le suis, ou plutôt je l'étais. C3: Eppure lo sono, o meglio lo ero. C3: E ainda sou, ou melhor, fui. C3: И все же я, вернее, я был. C3: І все ж я є, точніше, я був.

Όταν πρωτοήρθα εδώ δεν μπορούσα να μιλήσω πολύ καλά. |first came||||||| Als ich hierher kam, konnte ich nicht sehr gut sprechen. When I first came here I couldn't speak very well. Cuando llegué aquí no hablaba muy bien. Lorsque je suis arrivé ici, je ne parlais pas très bien. Quando sono venuto qui per la prima volta non potevo parlare molto bene. Quando eu cheguei aqui eu não conseguia falar muito bem. Когда я впервые приехал сюда, я не мог говорить очень хорошо. Коли я вперше прийшов сюди, я не міг добре говорити.

Γ: Και ζώντας απλώς με το Γιώργο έμαθες να μιλάς τόσο καλά; Σε βοήθησε τόσο πολύ; ||living|||||"you learned"|||||||| C: Und als du nur mit George zusammen lebst, hast du gelernt, so gut zu sprechen? Hat es dir so sehr geholfen? C: And just living with Giorgos did you learn to speak so well? Did it help you that much? C: ¿Y sólo viviendo con George aprendiste a hablar tan bien? ¿Tanto te ayudó? C : Et c'est en vivant avec George que vous avez appris à si bien parler ? Est-ce qu'il vous a beaucoup aidée ? C: E vivendo solo con George hai imparato a parlare così bene? Ti è stato di grande aiuto? C: E só vivendo com George você aprendeu a falar tão bem? Isso te ajudou muito? C: И, живя с Джорджем, ты так хорошо научился говорить? Это вам так помогло? C: І живучи лише з Джорджем, ти навчився так добре говорити? Вам це так допомогло?

Γ: Δε μιλάω μόνο καλά, επίσης γράφω καλά και δε δυσκολεύομαι να διαβάσω δύσκολα βιβλία. ||||||write||||struggle|||| C3: Ich spreche nicht nur gut, ich schreibe auch gut und es fällt mir nicht schwer, schwierige Bücher zu lesen. C: Not only do I speak well, I also write well and I have no difficulty reading difficult books. C: No sólo hablo bien, también escribo bien y no me cuesta leer libros difíciles. C : Je ne me contente pas de bien parler, j'écris aussi bien et je n'ai pas de mal à lire des livres difficiles. C3: Non solo parlo bene, scrivo anche bene e non trovo difficile leggere libri difficili. C3: Não só falo bem, também escrevo bem, e não acho difícil ler livros difíceis. C3: Я не тільки добре говорю, я також добре пишу, і мені не важко читати важкі книги.

Γ: Λοιπόν, πώς έμαθες; Ποιο είναι το μυστικό; |||||||secret C: Wie haben Sie das herausgefunden? Was ist das Geheimnis? C: So, how did you learn? What's the secret? C: ¿Y cómo lo descubriste? ¿Cuál es el secreto? C : Alors, comment l'avez-vous découvert ? Quel est le secret ? C: Allora come l'hai scoperto? Qual'è il segreto? C: Então, como você descobriu? Qual o segredo? C: Так как вы узнали? В чем секрет? C: То як ти дізнався? У чому секрет?