×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος είκοσι πέντε

Γ: Εγώ πάντως δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά από αυτά που έμαθα στο σχολείο.

Στην περίπτωσή μου δεν υπάρχουν πάρα πολλά για να ξεχάσω.

Γ: Κι εγώ!

Αλλά ο τρόπος που έμαθα γλώσσες στο σχολείο με έκανε να μισώ την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Με έκανε να αντιστέκομαι στη γλώσσα που μάθαινα.

Γ: Είμαι σίγουρη ότι αυτό ισχύει για πολλούς ανθρώπους.

Γ: Ναι.

Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να απολαμβάνουν τη γλώσσα.

Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να αντιστέκονται στη γλώσσα και να την αφομοιώνουν φυσικά.

Γ: Λοιπόν, υποθέτω ότι πραγματικά δούλεψε για σένα.

Γ: Ω, ναι.

Ο Γιώργος μού το έμαθε αυτό, έτσι τον αφήνω να μένει στο διαμέρισμά μου.

Γ: Άρα, δεν μπόρεσες να αντισταθείς ούτε στο Γιώργο;

Γ: Τι θες να πεις; Δεν είναι το αγόρι μου.

Δε μοιραζόμαστε το ίδιο κρεβάτι!

Γ: Ήταν ευγενικό εκ μέρους σου να τον αφήσεις να μείνει στο διαμέρισμά σου.

Γ: Ήταν καλό για μένα.

Συνομιλούσα μαζί του ελεύθερα στα αγγλικά στο πρωινό και στο δείπνο.

Μερικές φορές πηγαίναμε μαζί σε πάρτι.

Γ: Υποθέτω ότι αυτό βοήθησε τα αγγλικά σου.

Γ: Ναι, αλλά τώρα θέλω να φύγει.

Δεν τον χρειάζομαι πια.

Άλλωστε μου σπάει τα νεύρα.

Γ: Γιατί το λες αυτό; Γιατί δεν τον θες πια στα πόδια σου;

Γ: Είναι τόσο ακατάστατος.

Δεν είναι καθαρός.

Αφήνει βρόμικα ρούχα από δω κι από κει.

Γ: Εγώ πάντως δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά από αυτά που έμαθα στο σχολείο. I||"anyway"||||remember|||||I learned|| C: Jedenfalls kann ich mich nicht mehr an vieles erinnern, was ich in der Schule gelernt habe. C: Anyway, I can't remember much of what I learned at school. C : Je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai appris à l'école. C: Tuttavia, non riesco a ricordare molto di quello che ho imparato a scuola. C: 학교에서 배운 내용이 잘 기억나지 않습니다. C: De qualquer forma, não me lembro muito do que aprendi na escola. C: Тем не менее, я не могу вспомнить многое из того, что я узнал в школе.

Στην περίπτωσή μου δεν υπάρχουν πάρα πολλά για να ξεχάσω. "In my"|my case||||too many||||forget In meinem Fall gibt es nicht viel zu vergessen. In my case there is not too much to forget. En mi caso no hay mucho que olvidar. Dans mon cas, il n'y a pas grand-chose à oublier. Nel mio caso non c'è molto da dimenticare. No meu caso não há muito o que esquecer. В моём случае забыть особо нечего.

Γ: Κι εγώ! C3: Ich auch! C: Me too! C : Moi aussi ! C3: Anche io!

Αλλά ο τρόπος που έμαθα γλώσσες στο σχολείο με έκανε να μισώ την εκμάθηση ξένων γλωσσών. ||way|||||||||hate|||foreign| Aber die Art, wie ich in der Schule Sprachen gelernt habe, hat mich dazu gebracht, Fremdsprachen zu hassen. But the way I learned languages ​​at school made me hate learning foreign languages. Pero la forma en que aprendí idiomas en la escuela me hizo odiar el aprendizaje de idiomas. Mais la façon dont j'ai appris les langues à l'école m'a fait détester l'apprentissage des langues. Ma il modo in cui ho imparato le lingue a scuola mi ha fatto odiare imparare le lingue straniere. Mas a forma como aprendi idiomas na escola me fez odiar aprender línguas estrangeiras. Но то, как я изучал языки в школе, заставляло меня ненавидеть изучение иностранных языков.

Με έκανε να αντιστέκομαι στη γλώσσα που μάθαινα. |||resist|||| Es brachte mich dazu, der Sprache zu widerstehen, die ich lernte. It made me resist the language I was learning. Cela m'a fait résister à la langue que j'apprenais. Mi ha fatto resistere alla lingua che stavo imparando. Isso me fez resistir à língua que estava aprendendo. Это заставило меня сопротивляться языку, который я изучал.

Γ: Είμαι σίγουρη ότι αυτό ισχύει για πολλούς ανθρώπους. ||sure|||applies||| C: Ich bin mir sicher, dass das auf viele Leute zutrifft. C: I'm sure that's true for a lot of people. C : Je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup de gens. C: Sono sicuro che questo vale per molte persone. C: Tenho certeza que isso é verdade para muitas pessoas.

Γ: Ναι. C: Yes.

Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να απολαμβάνουν τη γλώσσα. ||||||enjoy|| Die Menschen müssen lernen, die Sprache zu genießen. People must learn to enjoy the language. Les gens doivent apprendre à apprécier la langue. Le persone devono imparare a godersi la lingua. As pessoas devem aprender a gostar da língua. Люди должны учиться наслаждаться языком.

Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να αντιστέκονται στη γλώσσα και να την αφομοιώνουν φυσικά. ||||stop||resist||||||assimilate|naturally Die Menschen müssen aufhören, sich der Sprache zu widersetzen, und sie auf natürliche Weise assimilieren. People need to stop resisting the language and assimilate it naturally. Les gens doivent cesser de résister à la langue et l'assimiler naturellement. Le persone devono smettere di resistere alla lingua e assimilarla in modo naturale. As pessoas precisam parar de resistir à linguagem e assimilá-la naturalmente. Люди должны перестать сопротивляться языку и ассимилировать его естественно.

Γ: Λοιπόν, υποθέτω ότι πραγματικά δούλεψε για σένα. ||"I suppose"|||worked||"for you" C: Nun, ich denke es hat wirklich für dich funktioniert. C: Well, I guess it really worked for you. C: Bueno, supongo que te funcionó de verdad. C : Eh bien, je suppose que cela a vraiment fonctionné pour vous. C: Beh, immagino che abbia funzionato davvero per te. C: Bem, acho que realmente funcionou para você. C: Ну, я думаю, это действительно сработало для вас.

Γ: Ω, ναι. |Oh| C3: Ach ja. Q: Oh, yes. C : Oh, oui. C3: Ah, sì.

Ο Γιώργος μού το έμαθε αυτό, έτσι τον αφήνω να μένει στο διαμέρισμά μου. ||||taught me||so||let||||| George hat mir das beigebracht, also habe ich ihn in meiner Wohnung bleiben lassen. Giorgos taught me this, so I let him live in my apartment. George m'a appris cela, alors je l'ai laissé rester dans mon appartement. Me l'ha insegnato George, quindi l'ho lasciato stare nel mio appartamento. George mnie tego nauczył, więc pozwoliłam mu zostać w moim mieszkaniu. George me ensinou isso, então eu o deixei morar no meu apartamento. Джордж научил меня этому, поэтому я позволил ему остаться в моей квартире.

Γ: Άρα, δεν μπόρεσες να αντισταθείς ούτε στο Γιώργο; |So||"you couldn't"||resist|"not even"|| C: Also konntest du George auch nicht widerstehen? C: So, you couldn't resist Giorgos either? C: Entonces, ¿ni siquiera pudiste resistirte a George? C : Vous n'avez donc pas pu résister à George ? C: Quindi non hai potuto resistere neanche a George? C: Czyli George'owi też nie mogłeś się oprzeć? C: Então, você também não resistiu ao George? C: Значит, вы тоже не могли устоять перед Джорджем?

Γ: Τι θες να πεις; Δεν είναι το αγόρι μου. ||||||||boy| C3: Was meinst du? Er ist nicht mein Junge. C: What do you want to say? He's not my boyfriend. C : Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est pas mon petit ami. C3: Cosa intendi? Non è il mio ragazzo. C3: Co masz na myśli? On nie jest moim chłopcem. C3: O que você quer dizer? Ele não é meu namorado. C3: Что ты имеешь в виду? Он не мой мальчик.

Δε μοιραζόμαστε το ίδιο κρεβάτι! |"share"|||bed Wir teilen nicht das gleiche Bett! We don't share the same bed! Nous ne partageons pas le même lit ! Non condividiamo lo stesso letto! Nie dzielimy tego samego łóżka! Não dividimos a mesma cama! Мы не разделяем одну кровать!

Γ: Ήταν ευγενικό εκ μέρους σου να τον αφήσεις να μείνει στο διαμέρισμά σου. ||kind|of|"on your part"||||let stay||||| C: Es war nett von Ihnen, ihn in Ihrer Wohnung wohnen zu lassen. C: It was kind of you to let him stay in your apartment. C : C'est gentil de votre part de le laisser rester dans votre appartement. C: È stato gentile da parte tua lasciarlo stare nel tuo appartamento. C: To było uprzejme z twojej strony, że pozwoliłaś mu zostać w twoim mieszkaniu. C: Foi gentil da sua parte deixá-lo ficar em seu apartamento. C: Это было вежливо с вашей стороны позволить ему остаться в вашей квартире.

Γ: Ήταν καλό για μένα. C3: Es war gut für mich. Γ: Ήταν καλό για μένα. C: Fue bueno para mí. C : Cela m'a fait du bien. C3: È stato un bene per me. C3: To było dla mnie dobre. C3: Foi bom para mim.

Συνομιλούσα μαζί του ελεύθερα στα αγγλικά στο πρωινό και στο δείπνο. "I conversed"|||freely||||breakfast|||dinner Ich sprach fließend Englisch mit ihm beim Frühstück und Abendessen. I conversed with him freely in English at breakfast and dinner. Charlé con él libremente en inglés durante el desayuno y la cena. Je discutais librement avec lui en anglais au petit déjeuner et au dîner. Ho parlato correntemente l'inglese con lui a colazione ea cena. Podczas śniadania i kolacji rozmawiałem z nim płynnie po angielsku. Conversei livremente com ele em inglês no café da manhã e no jantar. Я говорил с ним по-английски на завтрак и ужин.

Μερικές φορές πηγαίναμε μαζί σε πάρτι. "Sometimes"|times|"we went"||| Manchmal gingen wir zusammen auf Partys. Sometimes we went to parties together. Parfois, nous allions à des fêtes ensemble. A volte andavamo alle feste insieme. Czasami chodziliśmy razem na imprezy. Às vezes íamos a festas juntos. Иногда мы ходили на вечеринки вместе.

Γ: Υποθέτω ότι αυτό βοήθησε τα αγγλικά σου. |"I suppose"|||||| C: Ich denke, das hat deinem Englisch geholfen. C: I guess that helped your English. C : Je suppose que cela vous a aidé à améliorer votre anglais. C: Immagino che questo abbia aiutato il tuo inglese. C: Myślę, że to pomogło twojemu angielskiemu. C: Acho que isso ajudou seu inglês. C: Я думаю, это помогло твоему английскому.

Γ: Ναι, αλλά τώρα θέλω να φύγει. ||||||"to leave" C3: Ja, aber jetzt möchte ich, dass er geht. C: Yes, but now I want him to leave. C : Oui, mais maintenant je veux qu'il parte. C3: Sì, ma ora voglio che se ne vada. C3: Tak, ale teraz chcę, żeby odszedł. C3: Sim, mas agora eu quero que ele vá embora. C3: Да, но теперь я хочу, чтобы он ушел.

Δεν τον χρειάζομαι πια. |||anymore Ich brauche ihn nicht mehr. I don't need him anymore. Je n'ai plus besoin de lui. Non ho più bisogno di lui. Już go nie potrzebuję. Eu não preciso mais dele. Мне он больше не нужен.

Άλλωστε μου σπάει τα νεύρα. "Besides"||gets on||nerves Außerdem bricht es mir die Nerven. Besides, he gets on my nerves. En outre, cela m'énerve. Inoltre, mi spezza i nervi. Poza tym łamie mi nerwy. Além disso, me dá nos nervos. Кроме того, это ломает мне нервы.

Γ: Γιατί το λες αυτό; Γιατί δεν τον θες πια στα πόδια σου; ||||"that"||||want|||| C: Warum sagst du das? Warum willst du ihn nicht mehr auf deinen Füßen haben? C3: Er ist so chaotisch. C: Why do you say that? Why don't you want him at your feet anymore? C: ¿Por qué dices eso? ¿Por qué ya no lo quieres a tus pies? C : Pourquoi dites-vous cela ? Pourquoi ne veux-tu plus le voir à tes pieds ? C: Perché dici così? Perché non lo vuoi più in piedi? C3: È così disordinato. C: Dlaczego tak mówisz? Dlaczego nie chcesz go już na nogach? C3: Jest taki brudny. C: Por que você diz isso? Por que você não o quer mais aos seus pés? C3: Ele é tão bagunçado. C: Почему ты так говоришь? Почему ты больше не хочешь его на ноги? C3: Он такой грязный.

Γ: Είναι τόσο ακατάστατος. ||so|so messy C: Es ist so chaotisch. C: He is so messy. C : C'est tellement désordonné.

Δεν είναι καθαρός. ||not clean Er ist nicht sauber. He is not clean. Il n'est pas propre. Non è pulito. Nie jest czysty. Ele não está limpo.

Αφήνει βρόμικα ρούχα από δω κι από κει. |dirty|||here|||here and there Er hinterlässt hier und da schmutzige Kleidung. He leaves dirty clothes here and there. Deja ropa sucia aquí y allá. Il laisse des vêtements sales ici et là. Lascia i vestiti sporchi qua e là. Tu i tam zostawia brudne ubrania. Ele deixa roupas sujas aqui e ali. Он оставляет грязную одежду здесь и там.