×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος είκοσι έξι

Γ: Υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους θες ο Γιώργος να φύγει;

Γ: Ναι, έχω ένα καινούριο αγόρι, που δεν του αρέσει που μένω με το Γιώργο.

Γ: Καλό αυτό.

Το καινούριο αγόρι σου έχει δίκιο.

Γ: Γιατί είναι καλό αυτό; Τι σε νοιάζει εσένα;

Γ: Άσ' το.

Αυτό είναι το μικρό μυστικό μου.

Τέλος πάντων, ευχαριστώ που μας άφησες να σε επισκεφτούμε και ευχαριστώ για τη βοήθειά σου.

Γ: Δεν είμαι σίγουρη τι πρέπει να πω.

Έχεις πολύ θράσος.

Αλλά χαίρομαι πάντα να βοηθάω τους ανθρώπους λέγοντάς τους για το LingQ.

Γ: Όχι, δε με βοήθησες με αυτό τον τρόπο.

Με βοήθησες για άλλο λόγο, που έχει να κάνει με το Γιώργο.

Τέλος πάντων.

Γ: Πάντως, Μαρία, θα πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες.

Θα τα πήγαινες πολύ καλά.

Είσαι πολύ αποφασιστική και δε νιώθεις εύκολα αμήχανα.

Γ: Ξέρεις, πάντα ήθελα να ταξιδέψω και να γνωρίσω ανθρώπους από άλλες χώρες.

Ίσως έχεις δίκιο.

Γ: Στο LingQ θεωρούν ότι όλοι μπορούν να μάθουν να μιλούν πολλές γλώσσες.

Θεωρούν ότι δε χρειάζεται να είναι δύσκολο.

Οι άνθρωποι απλώς πρέπει να σταματήσουν να μαθαίνουν με τον τρόπο που μάθαιναν στο σχολείο και να αρχίσουν να μαθαίνουν με έναν πιο φυσικό τρόπο.

Γ: Πο, εσύ είσαι σίγουρα ενθουσιασμένη με το LingQ.

F: Θα πρέπει να το δοκιμάσετε, και θα δείτε γιατί.

Θα αρχίσετε να απολαμβάνετε τη γλώσσα σας.

Αν διασκεδάζετε μαθαίνοντας θα μαθαίνετε καλύτερα.

Δε θα αντιστέκεστε στη γλώσσα.

Θα βρείτε στην εκμάθηση μιας γλώσσας μια συναρπαστική και δημιουργική περιπέτεια.

Έτσι συνέβη με εμένα.

Γ: Υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους θες ο Γιώργος να φύγει; C: Gibt es andere Gründe, warum du willst, dass George geht? C: Are there other reasons why you want Giorgos to leave? C: ¿Hay alguna otra razón por la que quieras que George se vaya? C: Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous voulez que George parte? C: Ci sono altri motivi per cui vuoi che George se ne vada? C: Existem outras razões pelas quais você quer que George vá embora? C: Есть ли другие причины, почему вы хотите, чтобы Джордж ушел?

Γ: Ναι, έχω ένα καινούριο αγόρι, που δεν του αρέσει που μένω με το Γιώργο. F3: Ja, ich habe einen neuen Jungen, der nicht gern mit George lebt. Q: Yes, I have a new boyfriend, who doesn't like that I live with Giorgos. C: Sí, tengo un nuevo novio al que no le gusta que viva con George. C3: Oui, j'ai un nouveau garçon, qui n'aime pas vivre avec George. C3: Sì, ho un nuovo ragazzo, a cui non piace vivere con George. C3: Sim, tenho um menino novo, que não gosta de morar com George. C3: Да, у меня есть новый мальчик, который не любит жить с Джорджем.

Γ: Καλό αυτό. C: Das ist gut. C: That's good. C: C'est bien. C: Va bene. C: Isso é bom. C: Это хорошо.

Το καινούριο αγόρι σου έχει δίκιο. Dein neuer Freund hat recht. Your new boyfriend is right. Votre nouveau petit ami a raison. Il tuo nuovo ragazzo ha ragione. Seu novo namorado está certo. Твой новый парень прав.

Γ: Γιατί είναι καλό αυτό; Τι σε νοιάζει εσένα; ||||||||"you" C3: Warum ist das gut? Warum kümmert es dich; C: Why is this good? Why do you care? C: ¿Por qué es bueno? ¿A ti qué te importa? C3: Pourquoi est-ce bon? Qu'est-ce que tu en as à faire; C3: Perché va bene? Perché ti interessi; C3: Por que isso é bom? Por quê você se importa; C3: Почему это хорошо? Почему тебя это беспокоит;

Γ: Άσ' το. |Let it be.| C: Lass es sein. C: Leave it. C: No importa. C: Que ce soit. C: Lascia che sia. C: Deixa. C: Пусть будет.

Αυτό είναι το μικρό μυστικό μου. Das ist mein kleines Geheimnis. This is my little secret. Ese es mi pequeño secreto. Ceci est mon petit secret. Questo è il mio piccolo segreto. Este é o meu pequeno segredo. Это мой маленький секрет.

Τέλος πάντων, ευχαριστώ που μας άφησες να σε επισκεφτούμε και ευχαριστώ για τη βοήθειά σου. |||||"let us"|||"visit you"|||||| Wie auch immer, danke, dass wir Sie besuchen durften und danke für Ihre Hilfe. Anyway, thanks for letting us visit you and thanks for your help. De todos modos, gracias por dejarnos visitarte y gracias por tu ayuda. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir rendu visite et merci de votre aide. Ad ogni modo, grazie per averci permesso di visitarti e grazie per il tuo aiuto. De qualquer forma, obrigado por nos deixar visitá-lo e obrigado por sua ajuda. В любом случае, спасибо, что разрешили нам посетить вас, и спасибо за вашу помощь.

Γ: Δεν είμαι σίγουρη τι πρέπει να πω. C3: Ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll. C: I'm not sure what to say. C: No sé qué decir. C3: Je ne sais pas quoi dire. C3: Non so cosa dire. C3: Não sei o que dizer. C3: я не уверен, что сказать.

Έχεις πολύ θράσος. ||a lot of nerve Sie haben viel Kühnheit. You have a lot of nerve. Vous avez beaucoup d'audace. Hai molta audacia. Você tem muita ousadia. У тебя много смелости.

Αλλά χαίρομαι πάντα να βοηθάω τους ανθρώπους λέγοντάς τους για το LingQ. |||||||telling them about|||| Aber ich bin immer gerne bereit, Menschen zu helfen, indem ich ihnen von LingQ erzähle. But I'm always happy to help people by telling them about LingQ. Pero siempre estoy encantado de ayudar a la gente hablándoles de LingQ. Mais je suis toujours heureux d'aider les gens en leur parlant de LingQ. Ma sono sempre felice di aiutare le persone parlando loro di LingQ. Mas sempre fico feliz em ajudar as pessoas contando sobre o LingQ. Но я всегда рад помочь людям, рассказав им о LingQ.

Γ: Όχι, δε με βοήθησες με αυτό τον τρόπο. ||||helped|||| C: Nein, Sie haben mir nicht auf diese Weise geholfen. C: No, you didn't help me that way. C: No, no me ayudaste en ese sentido. C: Non, tu ne m'a pas aidé de cette façon. C: No, non mi hai aiutato in questo modo. C: Não, você não me ajudou desta forma. C: Нет, вы не помогли мне таким образом.

Με βοήθησες για άλλο λόγο, που έχει να κάνει με το Γιώργο. Sie haben mir aus einem anderen Grund geholfen, der mit George zu tun hat. You helped me for another reason, which has to do with Giorgos. Vous m'avez aidé pour une autre raison, qui a à voir avec George. Mi hai aiutato per un altro motivo, che ha a che fare con George. Você me ajudou por outro motivo, que tem a ver com George. Вы помогли мне по другой причине, которая связана с Джорджем.

Τέλος πάντων. Wie auch immer. Anyway. Quoi qu'il en soit. Comunque. De qualquer forma. Тем не мение.

Γ: Πάντως, Μαρία, θα πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. C3: Wie auch immer, Maria, du musst Fremdsprachen lernen. C: Anyway, Maria, you should learn foreign languages. C: De todas formas, María, deberías aprender idiomas. C3: Quoi qu'il en soit, Maria, tu dois apprendre les langues étrangères. C3: Comunque, Maria, devi imparare le lingue straniere. C3: Enfim, Maria, você tem que aprender línguas estrangeiras. C3: В любом случае, Мария, ты должна изучать иностранные языки.

Θα τα πήγαινες πολύ καλά. Sie hätten es sehr gut gemacht. You would do very well. Lo habrías hecho muy bien. Tu ferais très bien. Faresti molto bene. Você faria muito bem. Вы бы очень хорошо.

Είσαι πολύ αποφασιστική και δε νιώθεις εύκολα αμήχανα. ||decisive|||feel||awkward or embarrassed Sie sind sehr entschlossen und fühlen sich nicht leicht peinlich. You are very determined and not easily embarrassed. Vous êtes très déterminé et ne vous sentez pas gêné facilement. Sei molto determinato e non ti senti facilmente in imbarazzo. Você é muito determinado e não se sente facilmente envergonhado. Вы очень решительны и не легко смущаетесь.

Γ: Ξέρεις, πάντα ήθελα να ταξιδέψω και να γνωρίσω ανθρώπους από άλλες χώρες. ||||||||meet|||| C: Weißt du, ich wollte schon immer reisen und Leute aus anderen Ländern treffen. C: You know, I always wanted to travel and meet people from other countries. C: Siempre he querido viajar y conocer gente de otros países. C: Vous savez, j'ai toujours voulu voyager et rencontrer des gens d'autres pays. C: Sai, ho sempre voluto viaggiare e incontrare persone di altri paesi. C: Sabe, eu sempre quis viajar e conhecer pessoas de outros países. C: Вы знаете, я всегда хотел путешествовать и встречаться с людьми из других стран.

Ίσως έχεις δίκιο. Du könntest Recht haben. You may be right. Vous pouvez avoir raison. Potresti avere ragione. Tu podes estar certo. Вы можете быть правы.

Γ: Στο LingQ θεωρούν ότι όλοι μπορούν να μάθουν να μιλούν πολλές γλώσσες. |||consider||||||||| C3: Bei LingQ glauben sie, dass jeder lernen kann, mehrere Sprachen zu sprechen. C: At LingQ we believe that everyone can learn to speak multiple languages. C : LingQ pense que tout le monde peut apprendre à parler plusieurs langues. C3: A LingQ credono che tutti possano imparare a parlare molte lingue. C3: No LingQ eles acreditam que todos podem aprender a falar muitas línguas. C3: В LingQ они верят, что каждый может научиться говорить на многих языках.

Θεωρούν ότι δε χρειάζεται να είναι δύσκολο. Sie denken, es muss nicht schwierig sein. They think it doesn't have to be difficult. Ils pensent que cela ne doit pas être difficile. Pensano che non debba essere difficile. Eles acham que não precisa ser difícil. Они думают, что это не должно быть сложно.

Οι άνθρωποι απλώς πρέπει να σταματήσουν να μαθαίνουν με τον τρόπο που μάθαιναν στο σχολείο και να αρχίσουν να μαθαίνουν με έναν πιο φυσικό τρόπο. ||||||||||||"were learning"|||||||||||| Die Menschen müssen nur aufhören, so zu lernen, wie sie es in der Schule gelernt haben, und anfangen, auf natürlichere Weise zu lernen. People just need to stop learning the way they learned in school and start learning in a more natural way. Les gens doivent simplement cesser d'apprendre comme ils l'ont fait à l'école et commencer à apprendre d'une manière plus naturelle. Le persone devono solo smettere di imparare come facevano a scuola e iniziare ad imparare in modo più naturale. As pessoas só precisam parar de aprender como faziam na escola e começar a aprender de uma forma mais natural. Людям просто нужно перестать учиться так, как в школе, и начать учиться более естественным образом.

Γ: Πο, εσύ είσαι σίγουρα ενθουσιασμένη με το LingQ. |||||excited||| C: Po, du bist definitiv begeistert von LingQ. C: Po, you are definitely excited about LingQ. C: Po, vous êtes définitivement enthousiasmé par LingQ. C: Po, sei decisamente entusiasta di LingQ. C: Po, você está definitivamente animado com o LingQ. C: Po, вы определенно рады LingQ.

F: Θα πρέπει να το δοκιμάσετε, και θα δείτε γιατί. You should try|||||try it out|||| F3: Sie sollten es versuchen, und Sie werden sehen, warum. F: You should try it, and you'll see why. P: Pruébelo y verá por qué. F3: Vous devriez l'essayer et vous comprendrez pourquoi. F3: Dovresti provarlo e vedrai perché. F3: Você deveria tentar, e você verá o porquê. F3: Вы должны попробовать это, и вы поймете, почему.

Θα αρχίσετε να απολαμβάνετε τη γλώσσα σας. |"you will start"||||| Sie werden anfangen, Ihre Sprache zu genießen. You will start to enjoy your language. Vous commencerez à apprécier votre langue. Inizierai a goderti la tua lingua. Você começará a gostar do seu idioma. Вы начнете наслаждаться своим языком.

Αν διασκεδάζετε μαθαίνοντας θα μαθαίνετε καλύτερα. |are having fun|learning||| Wenn Sie Spaß am Lernen haben, werden Sie besser lernen. If you have fun learning, you will learn better. Si vous avez du plaisir à apprendre, vous apprendrez mieux. Se ti diverti imparando, imparerai meglio. Se você se divertir aprendendo, aprenderá melhor.

Δε θα αντιστέκεστε στη γλώσσα. ||resist|| Sie werden der Sprache nicht widerstehen. You will not resist the language. Vous ne résisterez pas à la langue. Non resisterai alla lingua. Você não vai resistir ao idioma. Вы не будете сопротивляться языку.

Θα βρείτε στην εκμάθηση μιας γλώσσας μια συναρπαστική και δημιουργική περιπέτεια. ||||"of a"|||||creative|adventure Sie werden beim Erlernen einer Sprache ein aufregendes und kreatives Abenteuer finden. You will find in learning a language an exciting and creative adventure. Aprender un idioma le resultará una aventura apasionante y creativa. Vous trouverez dans l'apprentissage d'une langue une aventure passionnante et créative. Troverai nell'apprendimento di una lingua un'avventura eccitante e creativa. W nauce języka znajdziesz ekscytującą i twórczą przygodę. Você descobrirá que aprender um idioma é uma aventura emocionante e criativa. В изучении языка вы найдете увлекательное и творческое приключение.

Έτσι συνέβη με εμένα. Das ist mir passiert. That's what happened to me. C'est ce qui m'est arrivé. Questo è quello che è successo a me. To właśnie mi się przydarzyło. Foi o que aconteceu comigo. Вот что случилось со мной.