×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

► 012 - Τα πουλιά / Birds, 2 - To κοτσύφι - le merle

2 - To κοτσύφι - le merle

Από τη Βικιπαίδεια

To κοτσύφι (επιστημονικό όνομα Turdus merula ) είναι ένα είδος πουλιού της τάξης στρουθιόμορφαπου αναπαράγεται στην Ευρώπη, Ασία, Βόρεια Αμερική και στην Ωκεανία, στην οποία εμφανίστηκε πρόσφατα.

Έχει ένα αριθμό υποειδών τα οποία ζουν σε διάφορα μέρη του πλανήτη, ενώ κάποια ασιατικά υποείδη θεωρούνται διαφορετικά είδη. Ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το κοτσύφι μπορεί να είναι ενδημικό ή μεταναστευτικό είδος.

Περιγραφή

Το αρσενικό είναι ολόμαυρο, με εξαίρεση το κίτρινο ράμφος και τον κίτρινο δακτύλιο γύρω από τα μάτια, ενώ το ενήλικο θηλυκό και τα νεαρά πουλιά έχουν σκούρο καφέ φτέρωμα.

Αυτό το είδος αναπαράγεται στους κήπους ή στα δάση, κατασκευάζοντας μία τακτοποιημένη, καλλυμένη με λάσπη και με σχήμα μπολ φωλιά. Είναι παμφάγο, τρώγοντας μία μεγάλη ποικιλία από έντομα, γεωσκώληκες, καρπούς και φρούτα. Έχει μήκος 23 με 29 εκατοστά, μακριά ουρά και βάρος 80 με 120 γραμμάρια. Το αρσενικό έχει πολλά διαφορετικά μελωδικά καλέσματα.

Και τα δύο φύλα έχουν περιοχές όσον αφορά την περιοχή αναπαραγωγής, με χαρακτηριστικές επιδείξεις απειλών, αλλά είναι πιο αγελαία κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και στις περιοχές διαχείμασης.

Τα ζευγάρια θα μείνουν στην περιοχή τους όλο το χρόνο αν η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Υπάρχουν πολλές λογοτεχνικές και πολιτιστικές αναφορές σχετικά με το είδος, συχνά σχετιζόμενες με το τραγούδι του.

2 - To κοτσύφι - le merle 2 - Die Amsel - le merle 2 - The blackbird - le merle 2 - Le merle - le blackbird 2 - Il merlo - le merle 2 - O melro - le merle

Από τη Βικιπαίδεια

To  κοτσύφι  (επιστημονικό όνομα  Turdus merula ) είναι ένα είδος πουλιού της τάξης στρουθιόμορφαπου αναπαράγεται στην Ευρώπη, Ασία, Βόρεια Αμερική και στην Ωκεανία, στην οποία εμφανίστηκε πρόσφατα. The blackbird (scientific name Turdus merula) is a species of ostrich bird that breeds in Europe, Asia, North America and Oceania, where it recently appeared. Il merlo (nome scientifico Turdus merula) è una specie di uccello dell'ordine Struthiomorpha che nidifica in Europa, Asia, Nord America e in Oceania, in cui è apparso di recente.

Έχει ένα αριθμό υποειδών τα οποία ζουν σε διάφορα μέρη του πλανήτη, ενώ κάποια ασιατικά υποείδη θεωρούνται διαφορετικά είδη. Es gibt eine Reihe von Unterarten, die in verschiedenen Teilen der Welt leben, und einige asiatische Unterarten werden als verschiedene Arten betrachtet. It has a number of subspecies that live in different parts of the world, while some Asian subspecies are considered different species. Ha un certo numero di sottospecie che vivono in diverse parti del mondo, mentre alcune sottospecie asiatiche sono considerate specie separate. Ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το κοτσύφι μπορεί να είναι ενδημικό ή μεταναστευτικό είδος. Je nach Breitengrad kann die Amsel eine endemische oder eine wandernde Art sein. Depending on the latitude, the blackbird can be an endemic or migratory species. A seconda della latitudine, il merlo può essere una specie endemica o migratrice.

Περιγραφή Description Descrizione

Το αρσενικό είναι ολόμαυρο, με εξαίρεση το κίτρινο ράμφος και τον κίτρινο δακτύλιο γύρω από τα μάτια, ενώ το ενήλικο θηλυκό και τα νεαρά πουλιά έχουν σκούρο καφέ φτέρωμα. Das Männchen ist ganz schwarz, mit Ausnahme des gelben Schnabels und des gelben Rings um die Augen, während das erwachsene Weibchen und die Jungvögel ein dunkelbraunes Federkleid haben. The male is all black, with the exception of the yellow beak and yellow ring around the eyes, while the adult female and young birds have dark brown plumage. Il maschio è tutto nero ad eccezione del becco giallo e dell'anello giallo intorno agli occhi, mentre la femmina adulta e gli uccelli giovani hanno piumaggio marrone scuro.

Αυτό το είδος αναπαράγεται στους κήπους ή στα δάση, κατασκευάζοντας μία τακτοποιημένη, καλλυμένη με λάσπη και με σχήμα μπολ φωλιά. This species breeds in gardens or forests, making a neat, mud-covered, bowl-shaped nest. Questa specie si riproduce nei giardini o nelle foreste, costruendo un nido pulito, coperto di fango, a forma di ciotola. Είναι παμφάγο, τρώγοντας μία μεγάλη ποικιλία από έντομα, γεωσκώληκες, καρπούς και φρούτα. È onnivoro, mangia un'ampia varietà di insetti, lombrichi, noci e frutta. Έχει μήκος 23 με 29 εκατοστά, μακριά ουρά και βάρος 80 με 120 γραμμάρια. Ha una lunghezza da 23 a 29 cm, una coda lunga e un peso da 80 a 120 grammi. Το αρσενικό έχει πολλά διαφορετικά μελωδικά καλέσματα. The male has many different melodic calls. Il maschio ha molti richiami melodiosi diversi.

Και τα δύο φύλα έχουν περιοχές όσον αφορά την περιοχή αναπαραγωγής, με χαρακτηριστικές επιδείξεις απειλών, αλλά είναι πιο αγελαία κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και στις περιοχές διαχείμασης. Beide Geschlechter haben ein Brutgebiet mit charakteristischen Drohgebärden, sind aber auf dem Zug und in den Überwinterungsgebieten eher kuhähnlich. Both sexes have breeding areas, with characteristic threats, but are more herd during migration and in wintering areas. Entrambi i sessi hanno areali riproduttivi, con caratteristiche esibizioni di minaccia, ma sono più aggressivi durante la migrazione e le aree di svernamento.

Τα ζευγάρια θα μείνουν στην περιοχή τους όλο το χρόνο αν η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Couples will stay in their area all year round if the temperature is high enough. Le coppie rimarranno nel loro territorio tutto l'anno se la temperatura è abbastanza calda. Υπάρχουν πολλές λογοτεχνικές και πολιτιστικές αναφορές σχετικά με το είδος, συχνά σχετιζόμενες με το τραγούδι του. There are many literary and cultural references to the genre, often related to its song. Molti sono i riferimenti letterari e culturali al genere, spesso legati alla sua canzone.