×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Παπαντωνίου, Ζ. - Τα Ψηλά Βουνά (1918), 67. Ο Σπύρος βρίσκει κάτι χρήσιμο

67. Ο Σπύρος βρίσκει κάτι χρήσιμο

Ο Σπύρος ήταν με φουσκωμένη την τσέπη. Κάτι έκρυβε μέσα και δεν έλεγε τίποτα. Ο Φουντούλης όλο κοίταζε την τσέπη του Σπύρου και στο τέλος τον ερώτησε:

—Αχλάδι είναι;

—Αυτό που είναι δεν το τρώνε, απάντησε ο Σπύρος. Κι έβγαλε από την τσέπη του μία πέτρα.

Όταν τον είδαν τ' άλλα παιδιά από μακριά, είπαν γελώντας:

—Ο Σπύρος τώρα θα βάζει στο κουτί του και λιθάρια. Και όμως, άμα πλησίασαν, είδαν πως δεν ήταν σαν τις άλλες πέτρες αυτή που μάζεψε ο Σπύρος. Ήταν μαύρη πολύ και βαριά. Μα σε πολλές μεριές έλαμπε, σαν να ήταν ασημένια.

—Μπορεί να έχει σίδερο μέσα, είπε ο δασάρχης, όταν του έδειξαν την πέτρα.

Και τότε τους είπε πως μέσα στη γη είναι πολλές και μεγάλες τέτοιες πέτρες που έχουν μέταλλο. Άλλες έχουν σίδερο, άλλες χαλκό, άλλες μολύβι. Ακόμα και ασήμι και χρυσάφι.

Το βουνό τα δίνει αυτά όλα.

Ενώ άκουγε ο Σπύρος εκείνα που έλεγε ο δασάρχης για τα μέταλλα, κοίταζε τ' άλλα παιδιά και καμάρωνε. Η πέτρα του έδωσε αφορμή να τα μάθουν αυτά. Να που βρήκε κι ο Σπύρος ένα χρήσιμο πράμα!

67. Ο Σπύρος βρίσκει κάτι χρήσιμο 67. Spyros finds something useful 67. Spyros encuentra algo útil 67. O Spyros encontra algo útil

Ο Σπύρος ήταν με φουσκωμένη την τσέπη. Spyros was with his pockets bulging. Κάτι έκρυβε μέσα και δεν έλεγε τίποτα. He was hiding something inside and not saying anything. Ο Φουντούλης όλο κοίταζε την τσέπη του Σπύρου και στο τέλος τον ερώτησε: Hazel kept looking at Spyros' pocket and finally asked him:

—Αχλάδι είναι; -Is it a pear?

—Αυτό που είναι δεν το τρώνε, απάντησε ο Σπύρος. -They don't eat what it is, Spyros replied. Κι έβγαλε από την τσέπη του μία πέτρα. And he took a stone out of his pocket.

Όταν τον είδαν τ' άλλα παιδιά από μακριά, είπαν γελώντας: When the other children saw him from afar, they said laughing:

—Ο Σπύρος τώρα θα βάζει στο κουτί του και λιθάρια. -Spyros will now put in his box also lithias. Και όμως, άμα πλησίασαν, είδαν πως δεν ήταν σαν τις άλλες πέτρες αυτή που μάζεψε ο Σπύρος. And yet, when they approached, they saw that it was not like the other stones that Spyros had collected. Ήταν μαύρη πολύ και βαριά. It was very black and heavy. Μα σε πολλές μεριές έλαμπε, σαν να ήταν ασημένια. But in many parts it shone as if it were silver.

—Μπορεί να έχει σίδερο μέσα, είπε ο δασάρχης, όταν του έδειξαν την πέτρα. -"There may be iron in it," said the forester, when the stone was shown to him.

Και τότε τους είπε πως μέσα στη γη είναι πολλές και μεγάλες τέτοιες πέτρες που έχουν μέταλλο. And then he told them that in the earth there are many such stones in the earth that have metal. Άλλες έχουν σίδερο, άλλες χαλκό, άλλες μολύβι. Some have iron, others copper, others lead. Ακόμα και ασήμι και χρυσάφι. Even silver and gold.

Το βουνό τα δίνει αυτά όλα. The mountain gives it all.

Ενώ άκουγε ο Σπύρος εκείνα που έλεγε ο δασάρχης για τα μέταλλα, κοίταζε τ' άλλα παιδιά και καμάρωνε. While Spyros was listening to what the forester was saying about the metals, he looked at the other children and was proud. Η πέτρα του έδωσε αφορμή να τα μάθουν αυτά. The stone gave him an excuse to learn these things. Να που βρήκε κι ο Σπύρος ένα χρήσιμο πράμα!