×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Evanghelia după Matei, Evanghelia după Matei 10-11

Evanghelia după Matei 10-11

Trimiterea celor doisprezece

1 Isus i‑a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le‑a dat autoritate asupra duhurile necurate, ca să le alunge și să vindece orice boală și orice neputință. 2 Iar numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi, Simon, care este numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3 Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Tadeu; 4 Simon Zelotul; și Iuda Iscarioteanul, cel care L‑a trădat pe Isus. 5 Pe aceștia doisprezece i‑a trimis Isus, după ce le‑a poruncit, zicând: „Să nu mergeți pe calea neamurilor și să nu intrați în vreo cetate de‑a samaritenilor, 6 ci mergeți, mai degrabă, la oile pierdute ale Casei lui Israel. 7 Iar, în timp ce mergeți, predicați și spuneți că Împărăția Cerurilor este aproape. 8 Vindecați‑i pe cei bolnavi, înviați‑i pe cei morți, curățiți‑i pe cei leproși, alungați demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. 9 Să nu luați nici aur, nici argint, nici monede de bronz la brâiele voastre, 10 nici traistă pentru drum, nici două cămăși, nici sandale și nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui! 11 În orice cetate sau sat intrați, cercetați cine este acolo vrednic și rămâneți la el până veți pleca. 12 Iar când intrați în casă, salutați‑o! 13 Dacă acea casă este într-adevăr vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi! 14 Dacă cineva nu vă va primi sau nu va asculta cuvintele voastre, scuturați‑vă praful de pe picioare când ieșiți din casa sau din cetatea aceea! 15 Adevărat vă spun că, în Ziua Judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea!

Ucenicii vor fi persecutați

16 Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii și curați ca porumbeii. 17 Păziți‑vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Și veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea regilor din cauza Mea, ca mărturie pentru ei și pentru neamuri. 19 Dar, când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți spune, căci vi se va da chiar în ceasul acela ce veți spune! 20 Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel Care va vorbi prin voi. 21 Frate pe frate va da la moarte și tată pe copil. Copiii se vor ridica împotriva părinților și‑i vor omorî. 22 Veți fi urâți de toți din cauza Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. 23 Iar când vă vor persecuta într‑o cetate să fugiți în alta! Căci, adevărat vă spun, nicidecum nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului! 24 Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici sclavul mai presus de stăpânul său. 25 Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învățătorul său și sclavului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l‑au numit«BEELZEBUL», cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa Lui! ?

Teamă de Dumnezeu, nu de oameni

26 Așadar, să nu vă temeți de ei! Căci nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic ascuns care nu va fi făcut cunoscut. 27 Ceea ce vă spun Eu în întuneric, spuneți la lumină și ceea ce auziți șoptindu‑se în ureche, proclamați de pe acoperișuri. 28 Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți‑vă, mai degrabă, de Cel Ce poate să distrugă și sufletul și trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un assarion? Și totuși, nici măcar una dintre ele nu va cădea la pământ fără voia Tatălui vostru! 30 Vouă însă, și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate! 31 Deci nu vă temeți! Voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbii. 32 Așadar, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri. 33 Însă, pe oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, îl voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri.

Costul uceniciei

34 Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ; n‑am venit să aduc pace, ci sabie. 35 Căci am venit să‑i despart: «pe om de tatăl său, pe fiică de mama ei și pe noră de soacra sa, 36 așa încât dușmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui». 37 Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38 Și cel ce nu‑și ia crucea și nu Mă urmează nu este vrednic de Mine. 39 Cel ce‑și va găsi viața o va pierde, dar cel ce‑și va pierde viața de dragul Meu, o va găsi.

Răsplătiri

40 Cel ce vă primește pe voi Mă primește pe Mine, iar cel ce Mă primește pe Mine Îl primește pe Cel Ce M‑a trimis pe Mine. 41 Cel ce primește un profet în numele unui profet va primi răsplata unui profet, iar cel ce primește un om drept în numele unui om drept va primi răsplata unui om drept. 42 Și oricine va da chiar și numai un pahar cu apă rece unuia dintre acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu‑și va pierde răsplata.“

Capitului 11

Isus și Ioan Botezătorul

1 După ce a terminat de dat îndrumări celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo ca să dea învățătură și să predice în cetățile lor. 2 Ioan, auzind în închisoare despre lucrările lui Cristos, a trimis un mesaj prin ucenicii săi, 3 zicându‑I: – Tu ești Cel Care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? 4 Isus, răspunzând, le‑a zis: – Duceți‑vă și anunțați‑l pe Ioan cu privire la lucrurile pe care le auziți și le vedeți: 5 cei orbi văd, cei ologi umblă, cei leproși sunt curățiți, cei surzi aud, cei morți sunt înviați, iar celor săraci li se vestește Evanghelia. 6 Fericit este cel care nu se poticnește în Mine! 7 După ce au plecat ei, Isus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? 8 Atunci, ce ați ieșit să priviți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor! 9 Atunci, ce ați ieșit să priviți? Un profet? Vă spun că da, și chiar mai mult decât un profet! 10 Acesta este cel despre care a fost scris: «Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe mesagerul Meu, care‑Ți va pregăti calea înaintea Ta!» 11 Adevărat vă spun că, între cei născuți din femei, nu s‑a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în Împărăția Cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, Împărăția Cerurilor se ia cu năvală, iar cei năvalnici pun mâna pe ea. 13 Căci toți profeții și Legea au profețit până la Ioan. 14 Și, dacă vreți să primiți ce spun, el este Ilie care urmează să vină! 15 Cel ce are urechi, să audă! 16 Cu cine voi asemăna această generație? Sunt asemenea unor copii care stau în piețe, strigându‑le celorlalți: 17 «V‑am cântat din fluier, dar n‑ați dansat! V‑am cântat de jale, dar nu v‑ați tânguit!» 18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, iar ei zic: «Are demon!» 19 A venit Fiul Omului mâncând și bând, iar ei zic: «Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor!» Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită prin faptele ei.“

Vai de cetățile nepocăite

20 Atunci Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră: 21 „Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tyr și Sidon minunile care au fost făcute în voi, demult s‑ar fi pocăit stând în sac și cenușă! 22 Dar Eu vă spun că, în Ziua Judecății, va fi mai ușor pentru Tyr și Sidon decât pentru voi! 23 Iar tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Nu, ci vei coborî până în Locuința Morților! Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile făcute în tine, ea ar fi dăinuit până astăzi! 24 De aceea vă spun că, în Ziua Judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine!“

Odihnă pentru cei trudiți și împovărați

25 În vremea aceea, Isus, răspunzând, a zis: „Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le‑ai descoperit copilașilor. 26 Da, Tată, pentru că așa a fost plăcut înaintea Ta! 27 Toate lucrurile Mi‑au fost încredințate Mie de către Tatăl Meu. Și nimeni nu‑L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl, nici nu există cineva care să‑L cunoască pe Tatăl în afară de Fiul și de cel căruia dorește Fiul să i‑L descopere. 28 Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă! 29 Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, pentru că Eu sunt blând și smerit în inimă, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul Meu este ușor de dus, iar povara Mea este ușoară.“


Evanghelia după Matei 10-11

Trimiterea celor doisprezece

1 Isus i‑a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le‑a dat autoritate asupra duhurile necurate, ca să le alunge și să vindece orice boală și orice neputință. 2 Iar numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi, Simon, care este numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3 Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Tadeu; 4 Simon Zelotul; și Iuda Iscarioteanul, cel care L‑a trădat pe Isus. 5 Pe aceștia doisprezece i‑a trimis Isus, după ce le‑a poruncit, zicând: „Să nu mergeți pe calea neamurilor și să nu intrați în vreo cetate de‑a samaritenilor, 6 ci mergeți, mai degrabă, la oile pierdute ale Casei lui Israel. 7 Iar, în timp ce mergeți, predicați și spuneți că Împărăția Cerurilor este aproape. 8 Vindecați‑i pe cei bolnavi, înviați‑i pe cei morți, curățiți‑i pe cei leproși, alungați demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. 9 Să nu luați nici aur, nici argint, nici monede de bronz la brâiele voastre, 10 nici traistă pentru drum, nici două cămăși, nici sandale și nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui! 11 În orice cetate sau sat intrați, cercetați cine este acolo vrednic și rămâneți la el până veți pleca. 12 Iar când intrați în casă, salutați‑o! 13 Dacă acea casă este într-adevăr vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi! 14 Dacă cineva nu vă va primi sau nu va asculta cuvintele voastre, scuturați‑vă praful de pe picioare când ieșiți din casa sau din cetatea aceea! 15 Adevărat vă spun că, în Ziua Judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea!

Ucenicii vor fi persecutați

16 Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii și curați ca porumbeii. 17 Păziți‑vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Și veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea regilor din cauza Mea, ca mărturie pentru ei și pentru neamuri. 19 Dar, când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți spune, căci vi se va da chiar în ceasul acela ce veți spune! 20 Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel Care va vorbi prin voi. 21 Frate pe frate va da la moarte și tată pe copil. Copiii se vor ridica împotriva părinților și‑i vor omorî. 22 Veți fi urâți de toți din cauza Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. 23 Iar când vă vor persecuta într‑o cetate să fugiți în alta! Căci, adevărat vă spun, nicidecum nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului! 24 Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici sclavul mai presus de stăpânul său. 25 Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învățătorul său și sclavului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l‑au numit«BEELZEBUL», cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa Lui! ?

Teamă de Dumnezeu, nu de oameni

26 Așadar, să nu vă temeți de ei! Căci nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic ascuns care nu va fi făcut cunoscut. 27 Ceea ce vă spun Eu în întuneric, spuneți la lumină și ceea ce auziți șoptindu‑se în ureche, proclamați de pe acoperișuri. 28 Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți‑vă, mai degrabă, de Cel Ce poate să distrugă și sufletul și trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un assarion? Și totuși, nici măcar una dintre ele nu va cădea la pământ fără voia Tatălui vostru! 30 Vouă însă, și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate! 31 Deci nu vă temeți! Voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbii. 32 Așadar, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri. 33 Însă, pe oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, îl voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri.

Costul uceniciei

34 Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ; n‑am venit să aduc pace, ci sabie. 35 Căci am venit să‑i despart: «pe om de tatăl său, pe fiică de mama ei și pe noră de soacra sa, 36 așa încât dușmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui». 37 Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38 Și cel ce nu‑și ia crucea și nu Mă urmează nu este vrednic de Mine. 39 Cel ce‑și va găsi viața o va pierde, dar cel ce‑și va pierde viața de dragul Meu, o va găsi.

Răsplătiri

40 Cel ce vă primește pe voi Mă primește pe Mine, iar cel ce Mă primește pe Mine Îl primește pe Cel Ce M‑a trimis pe Mine. 41 Cel ce primește un profet în numele unui profet va primi răsplata unui profet, iar cel ce primește un om drept în numele unui om drept va primi răsplata unui om drept. 42 Și oricine va da chiar și numai un pahar cu apă rece unuia dintre acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu‑și va pierde răsplata.“

Capitului 11

Isus și Ioan Botezătorul

1 După ce a terminat de dat îndrumări celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo ca să dea învățătură și să predice în cetățile lor. 2 Ioan, auzind în închisoare despre lucrările lui Cristos, a trimis un mesaj prin ucenicii săi, 3 zicându‑I: – Tu ești Cel Care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? 4 Isus, răspunzând, le‑a zis: – Duceți‑vă și anunțați‑l pe Ioan cu privire la lucrurile pe care le auziți și le vedeți: 5 cei orbi văd, cei ologi umblă, cei leproși sunt curățiți, cei surzi aud, cei morți sunt înviați, iar celor săraci li se vestește Evanghelia. 6 Fericit este cel care nu se poticnește în Mine! 7 După ce au plecat ei, Isus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? 8 Atunci, ce ați ieșit să priviți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor! 9 Atunci, ce ați ieșit să priviți? Un profet? Vă spun că da, și chiar mai mult decât un profet! 10 Acesta este cel despre care a fost scris: «Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe mesagerul Meu, care‑Ți va pregăti calea înaintea Ta!» 11 Adevărat vă spun că, între cei născuți din femei, nu s‑a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în Împărăția Cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, Împărăția Cerurilor se ia cu năvală, iar cei năvalnici pun mâna pe ea. 13 Căci toți profeții și Legea au profețit până la Ioan. 14 Și, dacă vreți să primiți ce spun, el este Ilie care urmează să vină! 15 Cel ce are urechi, să audă! 16 Cu cine voi asemăna această generație? Sunt asemenea unor copii care stau în piețe, strigându‑le celorlalți: 17 «V‑am cântat din fluier, dar n‑ați dansat! V‑am cântat de jale, dar nu v‑ați tânguit!» 18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, iar ei zic: «Are demon!» 19 A venit Fiul Omului mâncând și bând, iar ei zic: «Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor!» Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită prin faptele ei.“

Vai de cetățile nepocăite

20 Atunci Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră: 21 „Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tyr și Sidon minunile care au fost făcute în voi, demult s‑ar fi pocăit stând în sac și cenușă! 22 Dar Eu vă spun că, în Ziua Judecății, va fi mai ușor pentru Tyr și Sidon decât pentru voi! 23 Iar tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Nu, ci vei coborî până în Locuința Morților! Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile făcute în tine, ea ar fi dăinuit până astăzi! 24 De aceea vă spun că, în Ziua Judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine!“

Odihnă pentru cei trudiți și împovărați

25 În vremea aceea, Isus, răspunzând, a zis: „Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le‑ai descoperit copilașilor. 26 Da, Tată, pentru că așa a fost plăcut înaintea Ta! 27 Toate lucrurile Mi‑au fost încredințate Mie de către Tatăl Meu. Și nimeni nu‑L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl, nici nu există cineva care să‑L cunoască pe Tatăl în afară de Fiul și de cel căruia dorește Fiul să i‑L descopere. 28 Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă! 29 Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, pentru că Eu sunt blând și smerit în inimă, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul Meu este ușor de dus, iar povara Mea este ușoară.“