×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde / 3, Les 27 Van de wieg tot het graf

Les 27 Van de wieg tot het graf

De Nederlandse staat zorgt goed voor de burgers. We bekijken een paar categorieën van overheidssteun. Voor ieder kind krijgen de ouders kinderbijslag. Wie geen werk heeft, kan bijstand krijgen. Je bent wel verplicht om naar werk te zoeken. Als je werk hebt, maar wegens ziekte niet kunt werken, krijg je je loon toch op je bankrekening. Na twee jaar krijg je een uitkering; dat is dan een percentage van je vroegere loon, afhankelijk van de mate waarin je weer aan het werk kunt. Ook na ontslag krijg je enkele maanden een percentage van wat je voormalige werkgever je betaalde. Hoe lang je dat krijgt, hangt af van je arbeidsverleden. Voor gehandicapten en langdurig zieken zijn er speciale voorzieningen. Vanaf je 67ste krijg je je staatspensioen, de AOW. Wie boven het minimumloon zit, krijgt ook pensioen van de werkgever. Ja, je wordt hier goed verzorgd. Van de wieg tot het graf! De verzorgingsstaat is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Nederland herstelde zich snel, de economie draaide goed, met de industrie als belangrijkste motor. Er was genoeg geld om diegenen die niet genoeg middelen van bestaan hadden, een handje te helpen. De ene regeling na de andere werd ingesteld en de verzorgingsstaat was een feit. Maar de tijden veranderden. Eind Twinstigste eeuw nam de werkgelegenheid plotseling in hoog tempo af. Tegelijkertijd vertoonde het aantal mensen die wegens ziekte niet konden werken een scherpe stijging. En als je eenmaal een uitkering hebt, kom je niet zo makkelijk aan het werk. Met een uitkering kun je namelijk vaak extra steun krijgen, zoals huursubsidie. Als je gaat werken vermindert die steun en dan kan je inkomen uiteindelijk lager uitkomen. Zeker als je weinig scholing hebt. Waarom zou je dan aan de slag gaan? Anderzijds aarzelen werkgevers om mensen in dienst te nemen die lang niet gewerkt hebben. Kan de verzorgingsstaat de mensen wel aan het werk houden? Ook door de vergrijzing rijzen er problemen. Mensen leven langer, en zijn dus langer afhankelijk van voorzieningen. Een relatief kleine beroepsbevolking moet die betalen. Heeft de verzorgingsstaat een antwoord op de vergrijzing?


Les 27 Van de wieg tot het graf

De Nederlandse staat zorgt goed voor de burgers. The Dutch state takes good care of its citizens. 荷兰政府很好地照顾其公民。 We bekijken een paar categorieën van overheidssteun. We look at a few categories of government support. Voor ieder kind krijgen de ouders kinderbijslag. The parents receive child benefit for each child. Wie geen werk heeft, kan bijstand krijgen. Those who do not have a job can receive assistance. Je bent wel verplicht om naar werk te zoeken. You are obliged to look for work. Als je werk hebt, maar wegens ziekte niet kunt werken, krijg je je loon toch op je bankrekening. If you have a job, but are unable to work due to illness, you will still receive your wages into your bank account. Na twee jaar krijg je een uitkering; dat is dan een percentage van je vroegere loon, afhankelijk van de mate waarin je weer aan het werk kunt. You will receive benefits after two years; that is a percentage of your previous salary, depending on the extent to which you can return to work. 两年后,您将获得福利;这是您以前工资的百分比,具体取决于您可以重返工作岗位的程度。 Ook na ontslag krijg je enkele maanden een percentage van wat je voormalige werkgever je betaalde. Even after dismissal, you will receive a percentage of what your former employer paid you for a few months. 即使在被解雇后,您仍会收到前雇主在几个月内支付给您的费用的一定百分比。 Hoe lang je dat krijgt, hangt af van je arbeidsverleden. How long you get that depends on your employment history. Voor gehandicapten en langdurig zieken zijn er speciale voorzieningen. There are special facilities for the disabled and long-term sick. 为残疾人和长期病患者提供特殊设施。 Vanaf je 67ste krijg je je staatspensioen, de AOW. From the age of 67 you will receive your state pension, the AOW. Wie boven het minimumloon zit, krijgt ook pensioen van de werkgever. Anyone who is above the minimum wage also receives a pension from the employer. 任何高于最低工资的人也可以从雇主那里获得养老金。 Ja, je wordt hier goed verzorgd. Yes, you are well looked after here. Van de wieg tot het graf! From the cradle to the grave! De verzorgingsstaat is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. The welfare state arose after the Second World War. Nederland herstelde zich snel, de economie draaide goed, met de industrie als belangrijkste motor. The Netherlands recovered quickly, the economy was doing well, with industry as the main driver. Er was genoeg geld om diegenen die niet genoeg middelen van bestaan hadden, een handje te helpen. There was enough money to lend a hand to those who did not have enough livelihoods. 有足够的钱来帮助那些没有足够生计的人。 De ene regeling na de andere werd ingesteld en de verzorgingsstaat was een feit. One scheme after another was established and the welfare state was established. 一个接一个的安排,建立了福利国家。 Maar de tijden veranderden. But times changed. Eind Twinstigste eeuw nam de werkgelegenheid plotseling in hoog tempo af. At the end of the twentieth century, employment suddenly declined at a rapid rate. Tegelijkertijd vertoonde het aantal mensen die wegens ziekte niet konden werken een scherpe stijging. At the same time, the number of people unable to work due to illness showed a sharp increase. En als je eenmaal een uitkering hebt, kom je niet zo makkelijk aan het werk. And once you have benefits, it is not so easy to find work. Met een uitkering kun je namelijk vaak extra steun krijgen, zoals huursubsidie. With a benefit you can often receive extra support, such as housing benefit. Als je gaat werken vermindert die steun en dan kan je inkomen uiteindelijk lager uitkomen. When you start working, that support decreases and your income may ultimately be lower. Zeker als je weinig scholing hebt. Especially if you have little education. Waarom zou je dan aan de slag gaan? Then why should you get started? Anderzijds aarzelen werkgevers om mensen in dienst te nemen die lang niet gewerkt hebben. On the other hand, employers are reluctant to hire people who have not worked for a long time. Kan de verzorgingsstaat de mensen wel aan het werk houden? Can the welfare state keep people in work? Ook door de vergrijzing rijzen er problemen. Problems also arise due to the aging population. Mensen leven langer, en zijn dus langer afhankelijk van voorzieningen. People live longer and are therefore dependent on facilities for longer. Een relatief kleine beroepsbevolking moet die betalen. A relatively small working population has to pay for it. Heeft de verzorgingsstaat een antwoord op de vergrijzing? Does the welfare state have an answer to the aging population?