×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Derde rond, 3 Religies in Nederland

3 Religies in Nederland

Bij mij aan de overkant, aan het eind van de straat, staat een nieuwe moskee, naast een al even nieuwe katholieke basisschool. Onze linkerburen nodigden ons uit voor een Hindoefeest. Mijn ene collega beweert dat godsdienst in Nederland niets meer voorstelt en binnenkort wel helemaal zal verdwijnen. Een andere collega zegt dat het protestantisme echt een deel is van de Nederlandse identiteit, en dat zelfs de koning(in) van Nederland altijd een protestant moet zijn. Je gelooft je oren niet! Hoe zit dat allemaal? Is Nederland nou een religieus land, of is dat verleden tijd? En over welke religies hebben we het? Fig. 3.1 De ontwikkeling van religies door de eeuwen heen. Van de godsdienst van de oudst bekende inwoners van Nederland, Germaanse stammen die vanaf 3500 voor Christus het land binnenkwamen, is niet zo gek veel bekend vanwege de beperkte schriftelijke bronnen. Wel herinneren de namen van weekdagen nog aan deze religie: woensdag, donderdag en vrijdag dragen de namen van oude Germaanse goden. Van de ongeveer vier eeuwen Romeinse bezetting - vanaf circa 100 vóór tot 300 na Christus - zijn meer sporen terug te vinden. Maar het is onjuist te zeggen dat de Romeinse godenwereld hier is ingeburgerd. Anders is dat voor het christendom, begonnen als kleine sekte binnen het Jodendom (zie figuur 3.1). Het ontwikkelde zich tot de officiële godsdienst in datzelfde Romeinse rijk, en nog steeds is de 'bisschop van Rome', de paus, de leider van de katholieke kerk. De centrale figuur, niet alleen van het katholicisme maar van het hele christendom, is Jezus Christus. De katholieke kerk heeft grote invloed gehad op de geschiedenis van Europa. Ook op de Europese kunst: bouwkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, alles stond in dienst van de kerk. Het is geen kerk die zich kenmerkt door een sobere stijl: in de katholieke kerkdiensten is van alles te zien, te horen en te ruiken. Priesters in speciale kleding verrichten ceremoniële handelingen en er worden rituele teksten gezongen, vaak nog in de oorspronkelijke kerktaal, het Latijn. De kerken zijn groot, hoog, en rijk versierd. Protestanten In de zestiende eeuw kwam er onder leiding van Luther in Duitsland een scheuring in de katholieke kerk. Een deel keerde zich tegen de rijkdom, de complexe hiërarchie en protesteerde tegen praktijken die in hun ogen afweken van de oorspronkelijke bedoeling. Deze 'protestanten' scheidden zich dus af en vormden een eigen kerk. Men begon met de vertaling van de Bijbel in de verschillende Europese talen, zodat iedereen zelf kennis kon nemen van de inhoud van dit belangrijke boek. Het protestantisme is, althans in vergelijking met het katholicisme, te karakteriseren als een geloof van soberheid. De kerken zijn kleiner en minder rijk versierd, de diensten zijn eenvoudiger. Er is geen centraal gezag dat de leer van de protestantse kerken bepaalt, en dit heeft in het verleden geleid tot een groot aantal afscheidingen, vooral in Nederland. Daar kreeg de leer van Calvijn, een strenge protestant uit Zwitserland, veel aanhang. Calvijn vond, in tegenstelling tot Luther, dat de kerken plaatselijk onafhankelijk dienden te zijn en dat de leefregels uit de Bijbel toegepast dienden te worden op alle terreinen van het leven, ook de publieke. Misschien sprak dit idee van onafhankelijkheid, in combinatie met hun traditie van sober leven en hard werken de Nederlanders zo aan, dat ze daardoor het meest calvinistische land van Europa werden? Alleen Nederland al heeft meer dan 100 apart geregistreerde protestantse kerken, onder andere de gereformeerde en hervormde kerk. §Fig. 3.2 Religies in Nederland (2010).§ In bijgevoegd schema (3.2) ziet u de grootte van deze groepen in vergelijking met andere. Terug naar de geschiedenis. Natuurlijk kon de katholieke kerk de afscheiding van de protestanten in de 16e eeuw niet zomaar accepteren. Nederland maakte toen deel uit van een groot Europees rijk. Daarin werd het protestantisme verboden en werden de aanhangers vervolgd. De handelssteden in het noorden van Nederland werden echter steeds welvarender en zelfstandiger, en ze wilden hun eigen beleid voeren, ook op godsdienstig gebied. De Hollandse steden kwamen in opstand, en vochten zich vrij in de zogenaamde Tachtigjarige Oorlog (1568 1648). Met het slagen van de opstand werd Nederland officieel protestant. Daarna waren de rollen enige tijd omgedraaid en kregen de katholieken het moeilijk. Toch trok de relatief grote tolerantie ten opzichte van andere godsdiensten vanaf de zeventiende eeuw een groot aantal groepen joden en christenen aan die elders streng vervolgd werden. Pas sinds het eind van de negentiende eeuw bestaat er in Nederland officieel vrijheid van godsdienst, en kan iedereen kiezen tot welk geloof hij of zij wil behoren. Secularisatie Terwijl het in de eeuwen daarvoor ondenkbaar was dat je niet tot een kerk of synagoge behoorde, komen er vanaf de negentiende eeuw onder invloed van het socialisme steeds meer onkerkelijken. Anderzijds komen er in de twintigste eeuw met de instroom van grote groepen immigranten andere godsdiensten het land binnen, zoals de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Deze nieuwe religies concentreren zich vooral in de grote steden en groeien snel, totdat zich in de tweede en derde generaties hetzelfde verschijnsel voordoet: men gaat minder vaak naar de moskee of tempel en houdt zich minder aan de religieuze voorschriften van de groep. Een aantal jaren was de islam de snelst groeiende godsdienst in Nederland. Die groei is sinds 2004 gestopt. Het geschatte percentage moslims blijft daarmee rond de 6 %. Nu is het boeddhisme de snelst groeiende groepering. Godsdienst: een blijvertje Wetenschappers en intellectuelen gingen er in de twintigste eeuw van uit dat religie een voorbijgaand verschijnsel was. Alleen in de vroeger geïsoleerde plattelandsgebieden §Fig. 3.3 De 'Bible Belt', een aantal gebieden in Nederland met grote groepen gelovige protestanten.§ waren nog grote groepen gelovige protestanten (zie kaart 3.3). Als het opleidingsniveau van mensen zou stijgen en 'ze hun verstand gingen gebruiken' zouden kerk en geloof op den duur vanzelf verdwijnen, was het idee. Schrijvers en kunstenaars uitten in hun werk hun frustratie over een benauwende godsdienstige opvoeding. Religie was toen zeker geen gespreksonderwerp op feestjes en hoorde, net als de vraag of men getrouwd was of samenwoonde, en de vraag hoeveel men verdiende, tot het strikte privéterrein van mensen. In het publieke domein werd religie dus een taboe. In de 21e eeuw echter lijkt de belangstelling voor religie in Nederland weer toe te nemen. Er worden nieuwe moskeeën gebouwd, nieuwe allochtone christelijke gemeenschappen zoeken kerkruimte in vooral Amsterdam en Den Haag. Bovendien heeft een nieuwe protestantse beweging met veel aandacht voor individuele geloofsbeleving, maar ook voor maatschappelijke vragen, veel aanhang onder jongeren en mensen uit de traditionele kerken. Ze hebben zelfs een eigen omroep, de Evangelische Omroep en evenementen. Onderzoekers wijzen er echter op dat dit alles in geen verhouding staat tot de verdergaande leegloop van de kerken en moskeeën in het land. Wat zijn de cijfers? Zie weer het taartdiagram van fig.3.2. §Fig. 3.2 Religies in Nederland (2010).§ Zeventig procent van de Nederlanders is geen lid van een kerk, en dat aantal neemt nog steeds toe. Dat betekent niet dat deze mensen niet meer geloven, maar wel dat ze dat steeds minder actief zijn als lid van een kerkgenootschap, en dat is weer het gevolg van steeds verdergaande individualisering in de samenleving. Een baan, partner of kerk voor het hele leven? Dat is niet meer van deze tijd! Mensen zoeken nog steeds troost en zingeving in religie, maar niet per se meer in georganiseerd verband op zondag, zaterdag of vrijdag. Zo kun je het wel samenvatten. Polarisatie Nederland werd een soort supermarkt op spiritueel gebied, en onder invloed van de immigrantenstromen na de Tweede wereldoorlog ook nog eens een multiculturele samenleving. Multiculturalisme was het ideaal, tot de aanslagen van september 2001 in de VS en de moord in Amsterdam op een filmer in 2004. De houding jegens met name de moslimbevolking verhardt daarna en er komt zelfs een politieke partij aan de macht die zich scherp afzet tegen de islam. De sfeer wordt grimmiger. De lessen uit het verleden lijken vergeten. Moslims ... de nieuwe katholieken van Nederland?


3 Religies in Nederland

Bij mij aan de overkant, aan het eind van de straat, staat een nieuwe moskee, naast een al even nieuwe katholieke basisschool. على الجانب الآخر من الشارع ، في نهاية الشارع ، يوجد مسجد جديد ، بجوار مدرسة ابتدائية كاثوليكية جديدة. Mir gegenüber, am Ende der Straße, steht eine neue Moschee, daneben eine ebenso neue katholische Grundschule. Across the street from me, at the end of the street, is a new mosque, next to an equally new Catholic primary school. Onze linkerburen nodigden ons uit voor een Hindoefeest. دعانا جيراننا اليساريون إلى حفلة هندوسية. Our left neighbors invited us to a Hindu party. Mijn ene collega beweert dat godsdienst in Nederland niets meer voorstelt en binnenkort wel helemaal zal verdwijnen. يدعي أحد زملائي أن الدين في هولندا ليس أكثر من ذلك وسيختفي قريبًا تمامًا. My one colleague claims that religion in the Netherlands is nothing more and will soon disappear completely. Een andere collega zegt dat het protestantisme echt een deel is van de Nederlandse identiteit, en dat zelfs de koning(in) van Nederland altijd een protestant moet zijn. يقول زميل آخر أن البروتستانتية هي حقًا جزء من الهوية الهولندية ، وأنه حتى ملك (ملوك) هولندا يجب أن يكونوا دائمًا بروتستانتية. Ein anderer Kollege sagt, dass der Protestantismus wirklich Teil der niederländischen Identität ist und dass sogar der/die König(in) der Niederlande immer ein Protestant sein muss. Another colleague says that Protestantism is really part of the Dutch identity, and that even the king (s) of the Netherlands must always be a Protestant. Je gelooft je oren niet! أنت لا تصدق أذنيك! Sie werden Ihren Ohren nicht trauen! You don't believe your ears! Você não acredita nos seus ouvidos! Hoe zit dat allemaal? ماذا عن كل ذلك؟ Wie wäre es mit all dem? How about all that? Que tal tudo isso? Is Nederland nou een religieus land, of is dat verleden tijd? هل هولندا بلد ديني ، أم أن هذا شيء من الماضي؟ Is the Netherlands a religious country, or is that a thing of the past? En over welke religies hebben we het? And what religions are we talking about? Fig. تين. FIG. 3.1 De ontwikkeling van religies door de eeuwen heen. 3.1 Die Entwicklung der Religionen im Laufe der Jahrhunderte. 3.1 The development of religions through the ages. Van de godsdienst van de oudst bekende inwoners van Nederland, Germaanse stammen die vanaf 3500 voor Christus het land binnenkwamen, is niet zo gek veel bekend vanwege de beperkte schriftelijke bronnen. Germans, Romans and the Roman Catholic Church Not much is known about the religion of the oldest known inhabitants of the Netherlands, Germanic tribes who entered the country from 3500 BC, because of the limited written sources. Wel herinneren de namen van weekdagen nog aan deze religie: woensdag, donderdag en vrijdag dragen de namen van oude Germaanse goden. However, the names of weekdays still remind us of this religion: Wednesday, Thursday and Friday bear the names of old Germanic gods. Van de ongeveer vier eeuwen Romeinse bezetting - vanaf circa 100 vóór tot 300 na Christus - zijn meer sporen terug te vinden. Weitere Spuren finden sich in den rund vier Jahrhunderten römischer Besetzung – von etwa 100 v. Chr. bis 300 n. Chr. More traces can be found of the approximately four centuries of Roman occupation - from about 100 BC to 300 AD. Maar het is onjuist te zeggen dat de Romeinse godenwereld hier is ingeburgerd. But it is incorrect to say that the Roman world of gods was established here. Anders is dat voor het christendom, begonnen als kleine sekte binnen het Jodendom (zie figuur 3.1). Things are different for Christianity, which started out as a small sect within Judaism (see figure 3.1). Het ontwikkelde zich tot de officiële godsdienst in datzelfde Romeinse rijk, en nog steeds is de 'bisschop van Rome', de paus, de leider van de katholieke kerk. Sie entwickelte sich im gleichen Römischen Reich zur offiziellen Religion, und heute ist der „Bischof von Rom“, der Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche. It developed into the official religion in that same Roman Empire, and today the 'Bishop of Rome', the Pope, is the leader of the Catholic Church. De centrale figuur, niet alleen van het katholicisme maar van het hele christendom, is Jezus Christus. The central figure, not only of Catholicism but of all Christianity, is Jesus Christ. De katholieke kerk heeft grote invloed gehad op de geschiedenis van Europa. The Catholic Church has had a great influence on the history of Europe. Ook op de Europese kunst: bouwkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, alles stond in dienst van de kerk. European art too: architecture, painting, sculpture, music, everything was in the service of the church. Het is geen kerk die zich kenmerkt door een sobere stijl: in de katholieke kerkdiensten is van alles te zien, te horen en te ruiken. It is not a church characterized by a sober style: in the Catholic church services there is a lot to see, hear and smell. Priesters in speciale kleding verrichten ceremoniële handelingen en er worden rituele teksten gezongen, vaak nog in de oorspronkelijke kerktaal, het Latijn. Priests in special clothing perform ceremonial acts and ritual texts are sung, often in the original church language, Latin. De kerken zijn groot, hoog, en rijk versierd. The churches are large, high, and richly decorated. Protestanten In de zestiende eeuw kwam er onder leiding van Luther in Duitsland een scheuring in de katholieke kerk. Protestants In the sixteenth century, under the leadership of Luther in Germany, there was a schism in the Catholic Church. Een deel keerde zich tegen de rijkdom, de complexe hiërarchie en protesteerde tegen praktijken die in hun ogen afweken van de oorspronkelijke bedoeling. Some turned against the wealth, the complex hierarchy and protested against practices that in their view deviated from the original intention. Deze 'protestanten' scheidden zich dus af en vormden een eigen kerk. These 'Protestants' thus seceded and formed their own church. Men begon met de vertaling van de Bijbel in de verschillende Europese talen, zodat iedereen zelf kennis kon nemen van de inhoud van dit belangrijke boek. They started with the translation of the Bible into the different European languages, so that everyone could become acquainted with the contents of this important book. Het protestantisme is, althans in vergelijking met het katholicisme, te karakteriseren als een geloof van soberheid. Protestantism, at least in comparison with Catholicism, can be characterized as a faith of austerity. De kerken zijn kleiner en minder rijk versierd, de diensten zijn eenvoudiger. The churches are smaller and less richly decorated, the services are simpler. Er is geen centraal gezag dat de leer van de protestantse kerken bepaalt, en dit heeft in het verleden geleid tot een groot aantal afscheidingen, vooral in Nederland. There is no central authority governing the teaching of the Protestant churches, and this has led to many secessions in the past, especially in the Netherlands. Daar kreeg de leer van Calvijn, een strenge protestant uit Zwitserland, veel aanhang. There the teachings of Calvin, a strict Protestant from Switzerland, gained a lot of support. Calvijn vond, in tegenstelling tot Luther, dat de kerken plaatselijk onafhankelijk dienden te zijn en dat de leefregels uit de Bijbel toegepast dienden te worden op alle terreinen van het leven, ook de publieke. Im Gegensatz zu Luther vertrat Calvin die Auffassung, dass die Kirchen örtlich unabhängig sein sollten und dass die Gebote der Bibel in allen Lebensbereichen, einschließlich der Öffentlichkeit, Anwendung finden sollten. Calvin, in contrast to Luther, believed that the churches should be locally independent and that the precepts of the Bible should be applied in all areas of life, including the public. Misschien sprak dit idee van onafhankelijkheid, in combinatie met hun traditie van sober leven en hard werken de Nederlanders zo aan, dat ze daardoor het meest calvinistische land van Europa werden? Perhaps this idea of independence, combined with their tradition of frugal living and hard work, appealed to the Dutch so much that it made them the most Calvinist country in Europe? Alleen Nederland al heeft meer dan 100 apart geregistreerde protestantse kerken, onder andere de gereformeerde en hervormde kerk. The Netherlands alone has more than 100 separately registered Protestant churches, including the Reformed and Reformed Churches. §Fig. 3.2 Religies in Nederland (2010).§ In bijgevoegd schema (3.2) ziet u de grootte van deze groepen in vergelijking met andere. 3.2 Religions in the Netherlands (2010).§ The attached diagram (3.2) shows the size of these groups compared to others. Terug naar de geschiedenis. Natuurlijk kon de katholieke kerk de afscheiding van de protestanten in de 16e eeuw niet zomaar accepteren. Of course, the Catholic Church could not simply accept the secession of the Protestants in the 16th century. Nederland maakte toen deel uit van een groot Europees rijk. Die Niederlande waren damals Teil eines großen europäischen Imperiums. The Netherlands was then part of a large European empire. Daarin werd het protestantisme verboden en werden de aanhangers vervolgd. In it Protestantism was banned and its adherents were persecuted. De handelssteden in het noorden van Nederland werden echter steeds welvarender en zelfstandiger, en ze wilden hun eigen beleid voeren, ook op godsdienstig gebied. However, the trading towns in the north of the Netherlands became more and more prosperous and independent, and they wanted to pursue their own policy, also in the field of religion. De Hollandse steden kwamen in opstand, en vochten zich vrij in de zogenaamde Tachtigjarige Oorlog (1568 1648). The Dutch cities revolted and fought for freedom in the so-called Eighty Years' War (1568-1648). Met het slagen van de opstand werd Nederland officieel protestant. With the success of the uprising, the Netherlands officially became Protestant. Daarna waren de rollen enige tijd omgedraaid en kregen de katholieken het moeilijk. After that, the roles were reversed for some time and the Catholics had a hard time. Toch trok de relatief grote tolerantie ten opzichte van andere godsdiensten vanaf de zeventiende eeuw een groot aantal groepen joden en christenen aan die elders streng vervolgd werden. Nevertheless, the relatively great tolerance of other religions from the seventeenth century attracted a large number of groups of Jews and Christians who were severely persecuted elsewhere. Pas sinds het eind van de negentiende eeuw bestaat er in Nederland officieel vrijheid van godsdienst, en kan iedereen kiezen tot welk geloof hij of zij wil behoren. Only since the end of the nineteenth century has there been official freedom of religion in the Netherlands, and everyone can choose which religion they want to belong to. Secularisatie Terwijl het in de eeuwen daarvoor ondenkbaar was dat je niet tot een kerk of synagoge behoorde, komen er vanaf de negentiende eeuw onder invloed van het socialisme steeds meer onkerkelijken. Secularization While in the previous centuries it was unthinkable that you did not belong to a church or synagogue, from the nineteenth century onwards, under the influence of socialism, more and more unchurched. Anderzijds komen er in de twintigste eeuw met de instroom van grote groepen immigranten andere godsdiensten het land binnen, zoals de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. On the other hand, in the twentieth century, with the influx of large groups of immigrants, other religions entered the country, such as Islam, Hinduism and Buddhism. Deze nieuwe religies concentreren zich vooral in de grote steden en groeien snel, totdat zich in de tweede en derde generaties hetzelfde verschijnsel voordoet: men gaat minder vaak naar de moskee of tempel en houdt zich minder aan de religieuze voorschriften van de groep. These new religions are mainly concentrated in the big cities and grow rapidly, until the same phenomenon occurs in the second and third generations: people go less often to the mosque or temple and adhere less to the religious precepts of the group. Een aantal jaren was de islam de snelst groeiende godsdienst in Nederland. For a number of years, Islam was the fastest growing religion in the Netherlands. Die groei is sinds 2004 gestopt. That growth has stopped since 2004. Het geschatte percentage moslims blijft daarmee rond de 6 %. The estimated percentage of Muslims thus remains around 6%. Nu is het boeddhisme de snelst groeiende groepering. Godsdienst: een blijvertje Wetenschappers en intellectuelen gingen er in de twintigste eeuw van uit dat religie een voorbijgaand verschijnsel was. Religion: a keeper Scientists and intellectuals in the twentieth century assumed that religion was a transient phenomenon. Alleen in de vroeger geïsoleerde plattelandsgebieden §Fig. Only in the previously isolated rural areas §Fig. 3.3 De 'Bible Belt', een aantal gebieden in Nederland met grote groepen gelovige protestanten.§ waren nog grote groepen gelovige protestanten (zie kaart 3.3). 3.3 The 'Bible Belt', a number of areas in the Netherlands with large groups of faithful Protestants.§ were still large groups of faithful Protestants (see map 3.3). Als het opleidingsniveau van mensen zou stijgen en 'ze hun verstand gingen gebruiken' zouden kerk en geloof op den duur vanzelf verdwijnen, was het idee. The idea was that if the education level of people rose and 'they started using their minds', church and faith would eventually disappear on their own. Schrijvers en kunstenaars uitten in hun werk hun frustratie over een benauwende godsdienstige opvoeding. In their work, writers and artists expressed their frustration at a stifling religious upbringing. Religie was toen zeker geen gespreksonderwerp op feestjes en hoorde, net als de vraag of men getrouwd was of samenwoonde, en de vraag hoeveel men verdiende, tot het strikte privéterrein van mensen. Religion was certainly not a topic of conversation at parties then and, like the question of whether one was married or cohabiting, and the question of how much one earned, belonged to the strict private domain of people. In het publieke domein werd religie dus een taboe. Religion thus became a taboo in the public domain. In de 21e eeuw echter lijkt de belangstelling voor religie in Nederland weer toe te nemen. In the 21st century, however, interest in religion in the Netherlands seems to be increasing again. Er worden nieuwe moskeeën gebouwd, nieuwe allochtone christelijke gemeenschappen zoeken kerkruimte in vooral Amsterdam en Den Haag. New mosques are being built, new immigrant Christian communities are looking for church space, especially in Amsterdam and The Hague. Bovendien heeft een nieuwe protestantse beweging met veel aandacht voor individuele geloofsbeleving, maar ook voor maatschappelijke vragen, veel aanhang onder jongeren en mensen uit de traditionele kerken. Moreover, a new Protestant movement with a lot of attention for individual religious experience, but also for social questions, has a lot of support among young people and people from the traditional churches. Ze hebben zelfs een eigen omroep, de Evangelische Omroep en evenementen. They even have their own broadcaster, the Evangelische Omroep and events. Onderzoekers wijzen er echter op dat dit alles in geen verhouding staat tot de verdergaande leegloop van de kerken en moskeeën in het land. However, researchers point out that all this is disproportionate to the continuing exodus of churches and mosques in the country. Wat zijn de cijfers? What are the numbers? Zie weer het taartdiagram van fig.3.2. See again the pie chart of fig.3.2. §Fig. 3.2 Religies in Nederland (2010).§ Zeventig procent van de Nederlanders is geen lid van een kerk, en dat aantal neemt nog steeds toe. 3.2 Religions in the Netherlands (2010).§ Seventy percent of the Dutch are not members of a church, and that number is still growing. Dat betekent niet dat deze mensen niet meer geloven, maar wel dat ze dat steeds minder actief zijn als lid van een kerkgenootschap, en dat is weer het gevolg van steeds verdergaande individualisering in de samenleving. That does not mean that these people no longer believe, but that they are less and less active as members of a religious denomination, and that in turn is the result of increasing individualization in society. Een baan, partner of kerk voor het hele leven? A job, partner or church for life? Dat is niet meer van deze tijd! That is no longer of this time! Mensen zoeken nog steeds troost en zingeving in religie, maar niet per se meer in georganiseerd verband op zondag, zaterdag of vrijdag. People still look for comfort and meaning in religion, but not necessarily in an organized context on Sunday, Saturday or Friday. Zo kun je het wel samenvatten. That's how you can sum it up. Polarisatie Nederland werd een soort supermarkt op spiritueel gebied, en onder invloed van de immigrantenstromen na de Tweede wereldoorlog ook nog eens een multiculturele samenleving. Polarization The Netherlands became a kind of supermarket in the spiritual field, and under the influence of the immigrant flows after the Second World War, it also became a multicultural society. Multiculturalisme was het ideaal, tot de aanslagen van september 2001 in de VS en de moord in Amsterdam op een filmer in 2004. Multiculturalism was the ideal, until the attacks of September 2001 in the US and the murder of a videographer in Amsterdam in 2004. De houding jegens met name de moslimbevolking verhardt daarna en er komt zelfs een politieke partij aan de macht die zich scherp afzet tegen de islam. After that, the attitude towards the Muslim population in particular hardens and a political party comes to power that is sharply opposed to Islam. De sfeer wordt grimmiger. The atmosphere becomes grim. De lessen uit het verleden lijken vergeten. The lessons of the past seem forgotten. Moslims ... de nieuwe katholieken van Nederland? Muslims ... the new Catholics of the Netherlands?