×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Concepts, De allegorie van de grot - Plato

De allegorie van de grot - Plato

De oude grieken waren duidelijk dat filosofie niet alleen een uitgebreide oefening was.

Het was, vonden ze, een geweldig nuttige vaardigheid die iedereen zou moeten leren en gebruiken, om ons te helpen goed te leven en te sterven.

Niemand geloofde dit meer dan Plato die gepassioneerd filosofie verdedigde als een therapie voor de ziel.

Een van de krachtigste verhalen die hij vertelde om het nut van filosofie te verduidelijken was 'De grotmythe'. Het is misschien de beroemdste allegorie in de filosofie.

Dit verhaal had de bedoeling, zoals hij schreef, 'het effect van onderwijs en het gebrek daaraan op onze natuur' te vergelijken. Aan het begin van boek 7 van zijn meesterwerk 'De Republiek' vertelt Plato ons over een groep mensen die gevangen zitten in een grot. Ze hebben daar altijd gewoond en weten niet van de buitenwereld.

Er is geen natuurlijk licht in de grot, de muren zijn donker en vochtig.

Het enige dat de bewoners kunnen zien zijn schaduwen van dingen die op een muur worden gezet en belicht worden door een vuur.

De gevangenen raken gefascineerd door deze schaduwen van dieren, planten en mensen.

Bovendien nemen ze aan dat de schaduwen echt zijn en dat als je goed oplet je het leven begrijpt en succesvol wordt.

En ze hebben natuurlijk niet door dat ze maar naar schaduwen kijken.

Ze praten enthousiast over de schaduwdingen en worden trots op hun wijsheid.

Dan op een dag ontdekt iemand zomaar een weg uit de grot naar de vrije wereld.

Op het begin is het overweldigend.

Hij is verblind door het schitterende zonlicht waarin alles voor het eerst fatsoenlijk wordt belicht.

Langzaam wennen zijn ogen aan het licht en ziet hij het echte uiterlijk van alle dingen die hij alleen maar kende als schaduwen.

Hij ziet echt bloemen, de kleuren van vogels, de nuances in boomschors.

Hij observeert sterren en ziet de grootheid en de sublieme staat van het universum.

Zoals Plato het sober zegt: Uit medeleven besluit de verlichte man uit het zonlicht terug naar de donkere grot te gaan om zijn vrienden te helpen die nog steeds in de illusie leven.

Omdat hij is gewend aan de heldere buitenwereld kan hij ondergronds bijna niks zien.

Hij struikelt door de vochtige gangen en raakt verward.

Voor de anderen lijkt hij volkomen oninteressant.

Als hij niet geïnteresseerd is in hen en wil uitleggen wat de zon is of hoe een boom er uitziet worden de gevangenen sarcastisch, boos, en willen hem uiteindelijk vermoorden.

De grotmythe is een verhaal over het leven van alle verlichte mensen.

De gevangenen zijn mensen voor filosofie, de zon is het licht van de rede, de vervreemding van de teruggekeerde filosoof is wat allen die waarheid brengen kunnen verwachten als ze hun kennis naar de mensen brengen die niet van nadenken houden.

Volgens Plato leven we allemaal een groot deel van ons leven in de schaduw.

Veel van de dingen waar we enthousiast over zijn zoals roem, de perfecte partner, een goed betaalde baan zijn oneindig minder reëel dan we denken.

Ze zijn voor het grootste deel schaduwen, door onze cultuur geprojecteerd op de muren van onze fragiele geest.

Maar omdat iedereen om ons heen volhoudt dat het echt is geloven we dit van jongs af aan.

Het is niet onze individuele fout.

Niemand kiest ervoor in de grot te zijn, dat is gewoon waar we beginnen.

We starten allemaal in een moeilijke plaats.

Als je, zoals de man in het verhaal, mensen zo bot vertelt dat ze fout zitten kom je nergens, je laat mensen aanstoot aan je geven en riskeert je eigen leven.

Athene had, namelijk, Socrates, Plato's vriend, vermoord.

Plato wist uit ervaring precies wat de mensen in de grot doen met mensen die claimen het licht te hebben gezien.

De oplossing, zegt Plato, is een proces van weidverspreid, zorgvuldig toegediend filosofisch onderwijs.

Hiermee bedoelt Plato de methode die Socrates onderzocht en die bekend staat als de 'Socratische methode'. Het is een heel geleidelijk proces.

Je preekt niet of forceert iemand een boek te lezen, je begint gewoon met een algemene stelling over intellectuele bescheidenheid, niemand weet veel.

Het is altijd goed om te stellen: 'wijsheid begint met het inzien van onwetendheid.' Beken dat je niet precies weet wat de overheid moet doen, wat oorlog voor doel heeft of hoe goede relaties werken.

Dan laat je de andere persoon zeggen wat hij denkt en langzaam zoek je samen naar de antwoorden.

Waarschijnlijk is de andere persoon zeker of pijnlijk zeker van zichzelf.

Ze vertellen je misschien dat het allemaal vrij simpel is en dat iedereen het antwoord al weet.

Je moet uiterst geduldig zijn met zulk bravade.

Als ze van het onderwerp dwalen moet je er blijmoedig op terug komen.

Je moet er veel tijd voor rekenen en klaar zijn om veel dagen te praten.

Deze methode van praten is gefundeerd op liefdevol vertrouwen dat met de goede aanmoediging mensen uiteindelijk zelf tot inzichten kunnen komen en fouten in hun eigen denken kunnen ontdekken.

Als je voorzichtig en stil hun aandacht op de wankele punten kan richten en ze geen schuld aanpraat of geïrriteerd raakt.

Je zult nooit iemand iets leren door ze zich dom te laten voelen, ook al zijn ze dat op het begin.

We begonnen allemaal in die grot, maar het is Plato's grootste inzicht dat we daar niet hoeven te blijven, en de weg naar buiten is, simpelweg, filosofie.

Dat is de zon wiens licht we kunnen volgens en door wiens stralen de echte natuur der dingen helder worden.


De allegorie van de grot - Plato

De oude grieken waren duidelijk dat filosofie niet alleen een uitgebreide oefening was. The ancient Greeks were clear that philosophy was not just a comprehensive exercise. 古代ギリシア人は、哲学が単なる大規模な運動ではないことを明らかにしました。 Os antigos gregos estavam certos de que a filosofia não era apenas um exercício extensivo.

Het was, vonden ze, een geweldig nuttige vaardigheid die iedereen zou moeten leren en gebruiken, om ons te helpen goed te leven en te sterven. It was, they found, a great useful skill that everyone should learn and use, to help us live well and die. 彼らは、非常に有用なスキルであり、誰もが学び、私たちが生きて死ぬのを助けるために使うべきだと考えていました。

Niemand geloofde dit meer dan Plato die gepassioneerd filosofie verdedigde als een therapie voor de ziel. Nobody believed this more than Plato defended passionate philosophy as a therapy for the soul. 魂の治療法として哲学を情熱的に擁護したプラトンほど、これを信じた人はいなかった。

Een van de krachtigste verhalen die hij vertelde om het nut van filosofie te verduidelijken was 'De grotmythe'. One of the most powerful stories he told to clarify the usefulness of philosophy was 'De grotmythe'. Het is misschien de beroemdste allegorie in de filosofie. It is perhaps the most famous allegory in philosophy.

Dit verhaal had de bedoeling, zoals hij schreef, 'het effect van onderwijs en het gebrek daaraan op onze natuur' te vergelijken. This story had the intention, as he wrote, to compare 'the effect of education and the lack of it on our nature'. この物語の目的は、彼が書いたように、「教育の効果と私たちの自然に対する教育の欠如」を比較することでした。 Aan het begin van boek 7 van zijn meesterwerk 'De Republiek' vertelt Plato ons over een groep mensen die gevangen zitten in een grot. At the beginning of book 7 of his masterpiece 'The Republic', Plato tells us about a group of people trapped in a cave. プラトンは、傑作「共和国」の第7巻の冒頭で、洞窟に閉じ込められた人々のグループについて語っています。 Ze hebben daar altijd gewoond en weten niet van de buitenwereld. They have always lived there and do not know about the outside world. 彼らはいつもそこに住んでいて、外の世界を知りません。

Er is geen natuurlijk licht in de grot, de muren zijn donker en vochtig. There is no natural light in the cave, the walls are dark and damp.

Het enige dat de bewoners kunnen zien zijn schaduwen van dingen die op een muur worden gezet en belicht worden door een vuur. The only thing that the residents can see are shadows of things that are put on a wall and illuminated by a fire. A única coisa que os moradores podem ver são sombras de coisas que são colocadas em uma parede e iluminadas por um incêndio.

De gevangenen raken gefascineerd door deze schaduwen van dieren, planten en mensen. The prisoners become fascinated by these shadows of animals, plants and people.

Bovendien nemen ze aan dat de schaduwen echt zijn en dat als je goed oplet je het leven begrijpt en succesvol wordt. Moreover, they assume that the shadows are real and that if you pay attention you understand life and become successful. さらに、彼らは影が本物であり、細心の注意を払えば人生を理解し、成功することを前提としています。

En ze hebben natuurlijk niet door dat ze maar naar schaduwen kijken. And of course they do not realize that they only look at shadows. E, claro, eles não percebem que estão apenas olhando para as sombras.

Ze praten enthousiast over de schaduwdingen en worden trots op hun wijsheid. They talk enthusiastically about the shadows and become proud of their wisdom.

Dan op een dag ontdekt iemand zomaar een weg uit de grot naar de vrije wereld. Then someday somebody will discover a way out of the cave to the free world. それからある日、誰かが洞窟から自由な世界への道を発見しました。 Então, um dia alguém descobre um caminho da caverna para o mundo livre.

Op het begin is het overweldigend. At the beginning it is overwhelming. No começo, é impressionante.

Hij is verblind door het schitterende zonlicht waarin alles voor het eerst fatsoenlijk wordt belicht. He is blinded by the brilliant sunlight in which everything is properly illuminated for the first time. 彼は、すべてが初めて適切に照らされる輝かしい日光にまぶしい。 Ele é cegado pela luz do sol brilhante em que tudo é devidamente iluminado pela primeira vez.

Langzaam wennen zijn ogen aan het licht en ziet hij het echte uiterlijk van alle dingen die hij alleen maar kende als schaduwen. Slowly his eyes get used to the light and he sees the real appearance of all the things he only knew as shadows. Lentamente, seus olhos se acostumam com a luz e ele vê a aparência real de todas as coisas que ele conhecia apenas como sombras.

Hij ziet echt bloemen, de kleuren van vogels, de nuances in boomschors. He really sees flowers, the colors of birds, the nuances in tree bark.

Hij observeert sterren en ziet de grootheid en de sublieme staat van het universum. He observes stars and sees the greatness and the sublime state of the universe.

Zoals Plato het sober zegt: Uit medeleven besluit de verlichte man uit het zonlicht terug naar de donkere grot te gaan om zijn vrienden te helpen die nog steeds in de illusie leven. As Plato puts it soberly: Out of compassion, the enlightened man decides to return from the sunlight to the dark cave to help his friends who are still living in illusion.

Omdat hij is gewend aan de heldere buitenwereld kan hij ondergronds bijna niks zien. Because he is used to the bright outside world, he can hardly see anything underground.

Hij struikelt door de vochtige gangen en raakt verward. He stumbles through the damp corridors and gets confused.

Voor de anderen lijkt hij volkomen oninteressant. He seems completely uninteresting to the others.

Als hij niet geïnteresseerd is in hen en wil uitleggen wat de zon is of hoe een boom er uitziet worden de gevangenen sarcastisch, boos, en willen hem uiteindelijk vermoorden. If he is not interested in them and wants to explain what the sun is or what a tree looks like, the prisoners become sarcastic, angry, and eventually want to kill him.

De grotmythe is een verhaal over het leven van alle verlichte mensen. The cave myth is a story about the life of all enlightened people.

De gevangenen zijn mensen voor filosofie, de zon is het licht van de rede, de vervreemding van de teruggekeerde filosoof is wat allen die waarheid brengen kunnen verwachten als ze hun kennis naar de mensen brengen die niet van nadenken houden. The prisoners are people for philosophy, the sun is the light of reason, the alienation of the returned philosopher is what all those who bring truth can expect when they bring their knowledge to the people who do not think about it.

Volgens Plato leven we allemaal een groot deel van ons leven in de schaduw. According to Plato, we all live a large part of our lives in the shadow.

Veel van de dingen waar we enthousiast over zijn zoals roem, de perfecte partner, een goed betaalde baan zijn oneindig minder reëel dan we denken. Many of the things we are enthusiastic about, such as fame, the perfect partner, a well-paid job are infinitely less real than we think.

Ze zijn voor het grootste deel schaduwen, door onze cultuur geprojecteerd op de muren van onze fragiele geest. They are for the most part shadows, projected by our culture on the walls of our fragile mind.

Maar omdat iedereen om ons heen volhoudt dat het echt is geloven we dit van jongs af aan. But because everyone around us insists that it is real, we believe this from an early age.

Het is niet onze individuele fout. It is not our individual error.

Niemand kiest ervoor in de grot te zijn, dat is gewoon waar we beginnen. Nobody chooses to be in the cave, that's just where we start.

We starten allemaal in een moeilijke plaats. We all start in a difficult place.

Als je, zoals de man in het verhaal, mensen zo bot vertelt dat ze fout zitten kom je nergens, je laat mensen aanstoot aan je geven en riskeert je eigen leven. If you, like the man in the story, tell people so bluntly that they are wrong, you do not get anywhere, you let people offend you and risk your own life.

Athene had, namelijk, Socrates, Plato’s vriend, vermoord. Athens had, namely, Socrates, Plato's friend, been murdered.

Plato wist uit ervaring precies wat de mensen in de grot doen met mensen die claimen het licht te hebben gezien. Plato knew from experience exactly what the people in the cave do with people who claim to have seen the light.

De oplossing, zegt Plato, is een proces van weidverspreid, zorgvuldig toegediend filosofisch onderwijs. The solution, says Plato, is a process of widespread, carefully administered philosophical education.

Hiermee bedoelt Plato de methode die Socrates onderzocht en die bekend staat als de 'Socratische methode'. By this means Plato means the method that Socrates researched and that is known as the 'Socratic method'. Het is een heel geleidelijk proces. It is a very gradual process.

Je preekt niet of forceert iemand een boek te lezen, je begint gewoon met een algemene stelling over intellectuele bescheidenheid, niemand weet veel. You do not preach or force someone to read a book, you just start with a general statement about intellectual modesty, nobody knows much.

Het is altijd goed om te stellen: 'wijsheid begint met het inzien van onwetendheid.' It is always good to say: "wisdom begins with the realization of ignorance." Beken dat je niet precies weet wat de overheid moet doen, wat oorlog voor doel heeft of hoe goede relaties werken. Confess that you do not know exactly what the government should do, what war has for purpose or how good relations work.

Dan laat je de andere persoon zeggen wat hij denkt en langzaam zoek je samen naar de antwoorden. Then you let the other person say what he thinks and slowly you search together for the answers.

Waarschijnlijk is de andere persoon zeker of pijnlijk zeker van zichzelf. Probably the other person is certainly or painfully certain of himself.

Ze vertellen je misschien dat het allemaal vrij simpel is en dat iedereen het antwoord al weet. They may tell you that it is all quite simple and that everyone already knows the answer.

Je moet uiterst geduldig zijn met zulk bravade. You must be extremely patient with such bravado.

Als ze van het onderwerp dwalen moet je er blijmoedig op terug komen. If they wander off the subject, you must come back to it cheerfully.

Je moet er veel tijd voor rekenen en klaar zijn om veel dagen te praten. You have to take a lot of time and be ready to talk for many days.

Deze methode van praten is gefundeerd op liefdevol vertrouwen dat met de goede aanmoediging mensen uiteindelijk zelf tot inzichten kunnen komen en fouten in hun eigen denken kunnen ontdekken. This method of talking is based on loving trust that with the good encouragement people can ultimately come to understands and discover errors in their own thinking.

Als je voorzichtig en stil hun aandacht op de wankele punten kan richten en ze geen schuld aanpraat of geïrriteerd raakt. If you can gently and quietly focus their attention on the shaky points and they will not accost or become irritated.

Je zult nooit iemand iets leren door ze zich dom te laten voelen, ook al zijn ze dat op het begin. You will never learn anything by making them feel stupid, even if they are at the beginning.

We begonnen allemaal in die grot, maar het is Plato’s grootste inzicht dat we daar niet hoeven te blijven, en de weg naar buiten is, simpelweg, filosofie. We all started in that cave, but it is Plato's greatest insight that we do not have to stay there, and the way out is, simply, philosophy.

Dat is de zon wiens licht we kunnen volgens en door wiens stralen de echte natuur der dingen helder worden. That is the sun whose light we can, according to and through whose rays the real nature of things becomes clear.