×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Kan je slecht zijn in talen?

Kan je slecht zijn in talen?

Als vreemde woorden “het ene oor in en het andere uit gaan”, heb je op school waarschijnlijk een slechte ervaring gehad met het leren van talen.

Daarom heb je als volwassene minder zelfvertrouwen als het om talen gaat. Het is een feit dat sommige mensen gemakkelijker een vreemde taal leren dan andere, maar iedereen is in staat om een tweede taal onder de knie te krijgen.

In Europa kan meer dan 90 % van de bevolking uit Luxemburg, Letland, Nederland, Malta, Slovenië, Litouwen en Zweden een gesprek voeren in een tweede taal. Niet dat de mensen uit die landen een superieur gen hebben om een vreemde taal te leren; zij profiteren van een combinatie van omstandigheden en motivatie. In die landen leven ook miljoenen mensen die van nature geen “goede taalleerlingen” zijn, maar zij kunnen wel vlot converseren.

En dat is het belangrijkste doel van taalverwerving. Dat is goed nieuws voor jou, want als zij dat kunnen, kan jij het ook. Wat is een “slechte” taalleerling en wat kan je eraan doen?

Laat ons eerst even kijken naar enkele typische kenmerken van een goede taalleerling: Een goed geheugen.

De enige belangrijke biologische factor om een taal te leren als volwassene is het geheugen. Essentieel is dat je woorden of woordgroepen (chunks) die je geleerd hebt, kan onthouden en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Een goed geheugen is een grote hulp, maar niet iedereen is gezegend met meer mentale terabytes dan Google. Voor hen bestaan er verschillende technieken… Een goede techniek Als je het moeilijk hebt om woorden of grammaticale structuren te onthouden, ben je niet alleen.

Eigenlijk maak je deel uit van de grote meerderheid taalleerlingen die herhaling nodig heeft om te kunnen onthouden. Verschillende leerlingen gebruiken verschillende technieken, maar sommige zaken zijn meestal consistent (meer daarover later). Vermogen om te luisteren

Er bestaan grote verschillen tussen de spreek- en schrijftaal.

Zelfs al volgt spelling de uitspraak, mensen spreken niet zoals ze schrijven. Bijvoorbeeld, tussenwoorden – hm, jakkes, hoor – worden bijna nooit neergeschreven alhoewel zij een belangrijk deel van de spreektaal zijn. Om taalritme en -gevoel te “krijgen”, moet je blootgesteld worden aan de taal en echt luisteren. Motivatie

Al het voorgaande is nutteloos zonder motivatie.

Why are people in Sweden and the Netherlands so good at languages… and in particular English? Swedish and Dutch are spoken little outside of Scandinavia and the Low Countries.

To communicate with people around the world, a second language is needed, and that language is usually English. They are helped greatly by local factors, including good language education from an early age and national preferences for subtitles over dubbing, all of which add to the motivation. But even without external factors, there is no shortage of motivations for learning a second language.

Motivatie kan variëren van het willen begrijpen van een film in een vreemde taal tot het Darwinistisch streven om Spaans of Portugees te kunnen spreken in je lokale salsaclub. Als je gemotiveerd bent, kan je je focussen op wat je leert. Een taal leren in een land waar ze gesproken wordt, bevordert je motivatie.

Is later beginnen een nadeel?

Critical Period Hypothesis (kritieke periode hypothese) is een controversiële linguïstische theorie die stelt dat het vermogen om talen te leren afneemt na de kindertijd. Controversieel omdat er onvoldoende bewijs voor is en er zijn genoeg volwassenen die vreemde talen geleerd hebben en bijna zo vlot zijn als native speakers. Onderzoek heeft wel aangetoond dat die volwassenen hun “vreemde” accenten niet kwijtraken terwijl jonge leerlingen dat wel kunnen.

Maar zelfs native speakers hebben hun eigen lokale accenten en een taal zonder accenten bestaat eigenlijk niet. Vroeger beginnen geeft je wel meer tijd om te oefenen en wat je als kind leert, vergeet je zelden.

Iemand die een taal leert op school en die vervolgens tien jaar niet gebruikt, zal toch een voordeel hebben als hij/zij later de taal terug oppikt. Op latere leeftijd starten met een taal heeft wel een nadeel, maar het is zeker geen excuus om “slecht te zijn in talen”.

Arnold Schwarzenegger arriveerde op 21-jarige leeftijd in Amerika met een minieme kennis van het Engels. Vandaag heeft hij nog altijd een sterk accent, maar dat belette hem niet om een grote Hollywood-ster te worden, en gouverneur van Californië. De juiste techniek vinden

Ben je “goed” in talen, of “slecht” of ergens tussenin?

Het belangrijkste is een goede leertechniek vinden. Die techniek hangt af van wie je bent en ook van je vroegere leerervaringen. Sommige mensen bijvoorbeeld zweren bij het memoriseren van spraakkunsttabellen en woordenschat.

In bepaalde landen moedigen de onderwijssystemen het van buiten leren aan. Studenten uit die landen kunnen er baat bij hebben als ze zich houden aan die vertrouwde methodes. Heel veel mensen denken echter dat ze slecht zijn in talen omwille van hun ervaringen met uit het hoofd leren. Goed gestructureerde klassen in een goede taalschool bieden de kans te leren van een expert en te oefenen met andere studenten die ongeveer hetzelfde niveau hebben als jij.

De klassen in een taalschool zijn niet hetzelfde als de klassen in een middelbare school. De groep is veel kleiner, de studenten zijn gemotiveerd (ze kozen zelf om de cursus te volgen) en de lesmethodes zijn up-to-date. Sommige leerlingen zweren bij one-to-one lessen.

Het voordeel is duidelijk: je krijgt de onverdeelde aandacht van de lesgever. De lessen vorderen op jouw tempo en men blijft bij het thema tot jij het begrijpt. Andere leerlingen kiezen eerder voor het sociale aspect van lessen in groep. De leerervaring moet aangenaam zijn: een taal leren moet plezierig en tegelijkertijd uitdagend zijn.

Belangrijk is ook dat je de taalmechanismen begrijpt: hoe woorden elkaar beïnvloeden en de betekenis ervan.

Met andere woorden, spraakkunst. Een goede lesgever vindt manieren om grammatica interessant te maken. Je vraagt je misschien af hoe grammatica interessant kan zijn? Als je spraakkunst niet als een doel op zich beschouwt, maar als een essentieel middel om te communiceren, wordt het al minder lastig. Tabellen memoriseren kan saai zijn, jezelf uitdrukken niet. Sleutelelementen van taalverwerving

Succesvolle taalleerlingen leren ook buiten het klaslokaal, en hier maakt de persoonlijke leermethode echt een verschil.

Studiemethodes zijn persoonlijk en de meeste mensen hebben er baat bij als ze af en toe een andere methode gebruiken. Verveling is de vijand van goed leren. Drie uiterst belangrijke elementen van een taalstudie zijn: relevantie, begrijpen en herhaling.

Wat je leert, moet relevant zijn voor jou.

Dan begrijp je het beter. We worden alle dagen bestookt met veel nutteloze informatie en we onthouden er weinig van; als je echt een taal wil leren, zal het leerproces veel gemakkelijker verlopen. Taalstudie door onderdompeling biedt de kans nieuwe en interessante zaken te leren via de nieuwe taal.

Het is belangrijk dat je alle behandelde taalelementen begrijpt.

Dat is vooral belangrijk voor grammatica, die toch de ruggengraat vormt van elke taal. Spraakkunst leren wil niet noodzakelijk zeggen dat je grammaticatabellen moet leren in een lange, saaie les. Als je ondergedompeld wordt in de taal en je haar nodig hebt om jezelf uit te drukken, zal je de praktische voordelen van de grammatica onvermijdelijk ondervinden. Spraakkunst of woordenschat, spreektaal of schrijftaal, herhaling helpt je om te onthouden en herinneren.

Dat betekent niet dat je een zin tien keer moet herhalen en dan verdergaan, maar wel dat je dezelfde structuur of woordenschat geregeld ziet terugkomen tijdens je studie. Hoe je herhaalt, is jouw zaak; muziek beluisteren is een mogelijkheid. Indien je ter plaatse sport beoefent of bekijkt, hoor je herhaaldelijk dezelfde woorden. Alles is terug te brengen tot oefenen.


Kan je slecht zijn in talen? Can you be bad in languages? あなたは言語が苦手ですか?

Als vreemde woorden “het ene oor in en het andere uit gaan”, heb je op school waarschijnlijk een slechte ervaring gehad met het leren van talen. If strange words "go in one ear and go out the other", you probably had a bad experience learning languages at school. 奇妙な言葉が「片方の耳に入って、もう片方の耳から出る」なら、おそらくあなたは学校での言語学習で悪い経験をしたでしょう。

Daarom heb je als volwassene minder zelfvertrouwen als het om talen gaat. Therefore, as an adult, you have less confidence when it comes to languages. Het is een feit dat sommige mensen gemakkelijker een vreemde taal leren dan andere, maar iedereen is in staat om een tweede taal onder de knie te krijgen. The fact is that some people learn a foreign language more easily than others, but everyone is able to master a second language. 実際、外国語を習得しやすい人もいますが、誰もが第二言語を習得することができます。

In Europa kan meer dan 90 % van de bevolking uit Luxemburg, Letland, Nederland, Malta, Slovenië, Litouwen en Zweden een gesprek voeren in een tweede taal. In Europe, more than 90% of the population from Luxembourg, Latvia, the Netherlands, Malta, Slovenia, Lithuania and Sweden can speak in a second language. ヨーロッパでは、ルクセンブルク、ラトビア、オランダ、マルタ、スロベニア、リトアニア、スウェーデンの人口の90%以上が第二言語で話すことができます。 Niet dat de mensen uit die landen een superieur gen hebben om een vreemde taal te leren; zij profiteren van een combinatie van omstandigheden en motivatie. Not that the people of those countries have a superior gene to learn a foreign language; they benefit from a combination of circumstances and motivation. それらの国の人々が外国語を学ぶ優れた遺伝子を持っているというわけではありません。彼らは状況と動機の組み合わせから利益を得ます。 In die landen leven ook miljoenen mensen die van nature geen “goede taalleerlingen” zijn, maar zij kunnen wel vlot converseren. Millions of people who are not “good language learners” by nature live in those countries, but they can converse easily. 本質的に「優れた言語学習者」ではない何百万人もの人々がこれらの国に住んでいますが、彼らは簡単に会話できます。

En dat is het belangrijkste doel van taalverwerving. And that is the main purpose of language acquisition. そしてそれが言語習得の主な目標です。 Dat is goed nieuws voor jou, want als zij dat kunnen, kan jij het ook. That's good news for you, because if they can, you can too. それはあなたにとって良いニュースです。彼らができればあなたもできるからです。 Wat is een “slechte” taalleerling en wat kan je eraan doen? What is a “bad” language student and what can you do about it? 「悪い」言語の学生とは何ですか、それについて何ができますか?

Laat ons eerst even kijken naar enkele typische kenmerken van een goede taalleerling: Een goed geheugen. Let us first take a look at some typical features of a good language learner: A good memory. 最初に、優れた言語学習者のいくつかの典型的な機能を見てみましょう:優れた記憶力。

De enige belangrijke biologische factor om een taal te leren als volwassene is het geheugen. The only important biological factor in learning a language as an adult is memory. 大人として言語を学ぶ上で唯一重要な生物学的要因は記憶です。 Essentieel is dat je woorden of woordgroepen (chunks) die je geleerd hebt, kan onthouden en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. 学習した単語やフレーズ(チャンク)を覚えておくことが重要であり、それは誰にとっても容易ではありません。 Een goed geheugen is een grote hulp, maar niet iedereen is gezegend met meer mentale terabytes dan Google. Good memory is a great help, but not everyone is blessed with more mental terabytes than Google. 優れた記憶力は大きな助けになりますが、誰もがGoogleよりも多くの精神テラバイトに恵まれているわけではありません。 Voor hen bestaan er verschillende technieken… There are different techniques for them… それらにはさまざまなテクニックがあります... Een goede techniek Als je het moeilijk hebt om woorden of grammaticale structuren te onthouden, ben je niet alleen. 良いテクニック単語や文法構造を思い出すのに苦労しているなら、あなたは一人ではありません。

Eigenlijk maak je deel uit van de grote meerderheid taalleerlingen die herhaling nodig heeft om te kunnen onthouden. あなたは実際、覚えるのに繰り返しが必要な言語学習者の大多数の一部です。 Verschillende leerlingen gebruiken verschillende technieken, maar sommige zaken zijn meestal consistent (meer daarover later). 生徒によって使用するテクニックは異なりますが、通常は一貫しているものがあります(詳細は後で説明します)。 Vermogen om te luisteren Ability to listen

Er bestaan grote verschillen tussen de spreek- en schrijftaal. 話し言葉と書き言葉には大きな違いがあります。

Zelfs al volgt spelling de uitspraak, mensen spreken niet zoals ze schrijven. Even though spelling follows pronunciation, people don't speak as they write. 綴りは発音に従いますが、人々は書く方法を話しません。 Bijvoorbeeld, tussenwoorden – hm, jakkes, hoor – worden bijna nooit neergeschreven alhoewel zij een belangrijk deel van de spreektaal zijn. たとえば、中間語-ええと、ヤク-は知っていますが、話し言葉の重要な部分ですが、書き留められることはほとんどありません。 Om taalritme en -gevoel te “krijgen”, moet je blootgesteld worden aan de taal en echt luisteren. 言語のリズムと感情を「理解する」には、その言語に触れ、実際に耳を傾ける必要があります。 Motivatie

Al het voorgaande is nutteloos zonder motivatie. All of the foregoing is useless without motivation. 上記のすべては動機がないと役に立たない。

Why are people in Sweden and the Netherlands so good at languages… and in particular English? スウェーデンとオランダの人々はなぜ言語、特に英語が得意なのでしょうか。 Swedish and Dutch are spoken little outside of Scandinavia and the Low Countries. スウェーデン語とオランダ語はスカンジナビアと低地以外ではほとんど話されていません。

To communicate with people around the world, a second language is needed, and that language is usually English. They are helped greatly by local factors, including good language education from an early age and national preferences for subtitles over dubbing, all of which add to the motivation. They are helped greatly by local factors, including good language education from an early age and national preferences for subtitles over dubbing, all of which add to the motivation. But even without external factors, there is no shortage of motivations for learning a second language.

Motivatie kan variëren van het willen begrijpen van een film in een vreemde taal tot het Darwinistisch streven om Spaans of Portugees te kunnen spreken in je lokale salsaclub. 動機は、外国語で映画を理解したいということから、地元のサルサクラブでスペイン語またはポルトガル語を話そうとするダーウィニアンまでさまざまです。 Als je gemotiveerd bent, kan je je focussen op wat je leert. やる気があれば、学ぶことに集中できます。 Een taal leren in een land waar ze gesproken wordt, bevordert je motivatie.

Is later beginnen een nadeel?

Critical Period Hypothesis (kritieke periode hypothese) is een controversiële linguïstische theorie die stelt dat het vermogen om talen te leren afneemt na de kindertijd. Critical Period Hypothesis is a controversial linguistic theory that states that the ability to learn languages decreases after childhood. Controversieel omdat er onvoldoende bewijs voor is en er zijn genoeg volwassenen die vreemde talen geleerd hebben en bijna zo vlot zijn als native speakers. Onderzoek heeft wel aangetoond dat die volwassenen hun “vreemde” accenten niet kwijtraken terwijl jonge leerlingen dat wel kunnen. Research has shown that those adults do not lose their "strange" accents while young students can. 研究によると、これらの大人は「奇妙な」アクセントを失いませんが、若い学生はそれを失います。

Maar zelfs native speakers hebben hun eigen lokale accenten en een taal zonder accenten bestaat eigenlijk niet. しかし、ネイティブスピーカーにも独自のローカルアクセントがあり、アクセントのない言語は実際には存在しません。 Vroeger beginnen geeft je wel meer tijd om te oefenen en wat je als kind leert, vergeet je zelden. 早く始めれば、練習する時間が増え、子供の頃に学んだことを忘れることはほとんどありません。

Iemand die een taal leert op school en die vervolgens tien jaar niet gebruikt, zal toch een voordeel hebben als hij/zij later de taal terug oppikt. 学校で言語を学び、その言語を10年間使用していなくても、後でその言語を再び習得すれば、有利になります。 Op latere leeftijd starten met een taal heeft wel een nadeel, maar het is zeker geen excuus om “slecht te zijn in talen”. 後期の言語で始めることには不利な点がありますが、「言語が得意でない」という言い訳にはなりません。

Arnold Schwarzenegger arriveerde op 21-jarige leeftijd in Amerika met een minieme kennis van het Engels. アーノルドシュワルツェネッガーは、英語の知識が最小限である21歳でアメリカに到着しました。 Vandaag heeft hij nog altijd een sterk accent, maar dat belette hem niet om een grote Hollywood-ster te worden, en gouverneur van Californië. 今日も彼は強いアクセントを持っていますが、それでも彼はハリウッドの大スターやカリフォルニア州知事になるのを止めませんでした。 De juiste techniek vinden

Ben je “goed” in talen, of “slecht” of ergens tussenin? あなたは言語が「良い」ですか、それとも「悪い」ですか、それともその中間ですか?

Het belangrijkste is een goede leertechniek vinden. 最も重要なことは、良い学習技術を見つけることです。 Die techniek hangt af van wie je bent en ook van je vroegere leerervaringen. そのテクニックはあなたが誰であるか、そしてあなたの以前の学習経験にも依存します。 Sommige mensen bijvoorbeeld zweren bij het memoriseren van spraakkunsttabellen en woordenschat. たとえば、スピーチアートのテーブルや語彙を覚えて誓う人もいます。

In bepaalde landen moedigen de onderwijssystemen het van buiten leren aan. In some countries, educational systems encourage memorization. 一部の国では、教育システムが外部学習を奨励しています。 Studenten uit die landen kunnen er baat bij hebben als ze zich houden aan die vertrouwde methodes. Students from those countries can benefit if they adhere to those familiar methods. これらの国の学生は、これらの信頼できる方法を順守することから利益を得ることができます。 Heel veel mensen denken echter dat ze slecht zijn in talen omwille van hun ervaringen met uit het hoofd leren. However, many people think they are bad at languages because of their rote learning experiences. しかし、多くの人々は、暗記の経験があるため、言語が苦手だと考えています。 Goed gestructureerde klassen in een goede taalschool bieden de kans te leren van een expert en te oefenen met andere studenten die ongeveer hetzelfde niveau hebben als jij.

De klassen in een taalschool zijn niet hetzelfde als de klassen in een middelbare school. De groep is veel kleiner, de studenten zijn gemotiveerd (ze kozen zelf om de cursus te volgen) en de lesmethodes zijn up-to-date. Sommige leerlingen zweren bij one-to-one lessen.

Het voordeel is duidelijk: je krijgt de onverdeelde aandacht van de lesgever. De lessen vorderen op jouw tempo en men blijft bij het thema tot jij het begrijpt. The lessons progress at your pace and they stick to the theme until you understand it. Andere leerlingen kiezen eerder voor het sociale aspect van lessen in groep. De leerervaring moet aangenaam zijn: een taal leren moet plezierig en tegelijkertijd uitdagend zijn. The learning experience should be enjoyable: learning a language should be enjoyable and challenging at the same time.

Belangrijk is ook dat je de taalmechanismen begrijpt: hoe woorden elkaar beïnvloeden en de betekenis ervan.

Met andere woorden, spraakkunst. Een goede lesgever vindt manieren om grammatica interessant te maken. Je vraagt je misschien af hoe grammatica interessant kan zijn? Als je spraakkunst niet als een doel op zich beschouwt, maar als een essentieel middel om te communiceren, wordt het al minder lastig. If you don't see grammar as an end in itself, but as an essential means of communication, it will be less of a hassle. Tabellen memoriseren kan saai zijn, jezelf uitdrukken niet. Sleutelelementen van taalverwerving

Succesvolle taalleerlingen leren ook buiten het klaslokaal, en hier maakt de persoonlijke leermethode echt een verschil.

Studiemethodes zijn persoonlijk en de meeste mensen hebben er baat bij als ze af en toe een andere methode gebruiken. Verveling is de vijand van goed leren. Drie uiterst belangrijke elementen van een taalstudie zijn: relevantie, begrijpen en herhaling.

Wat je leert, moet relevant zijn voor jou.

Dan begrijp je het beter. We worden alle dagen bestookt met veel nutteloze informatie en we onthouden er weinig van; als je echt een taal wil leren, zal het leerproces veel gemakkelijker verlopen. Taalstudie door onderdompeling biedt de kans nieuwe en interessante zaken te leren via de nieuwe taal.

Het is belangrijk dat je alle behandelde taalelementen begrijpt.

Dat is vooral belangrijk voor grammatica, die toch de ruggengraat vormt van elke taal. Spraakkunst leren wil niet noodzakelijk zeggen dat je grammaticatabellen moet leren in een lange, saaie les. Als je ondergedompeld wordt in de taal en je haar nodig hebt om jezelf uit te drukken, zal je de praktische voordelen van de grammatica onvermijdelijk ondervinden. Spraakkunst of woordenschat, spreektaal of schrijftaal, herhaling helpt je om te onthouden en herinneren.

Dat betekent niet dat je een zin tien keer moet herhalen en dan verdergaan, maar wel dat je dezelfde structuur of woordenschat geregeld ziet terugkomen tijdens je studie. Hoe je herhaalt, is jouw zaak; muziek beluisteren is een mogelijkheid. Indien je ter plaatse sport beoefent of bekijkt, hoor je herhaaldelijk dezelfde woorden. If you practice or watch sports on site, you will hear the same words repeatedly. Alles is terug te brengen tot oefenen.